Bài Xưa 22 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

___

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí tháng 4-2010

 

                    Ngày 2-4-2010

Độc giả thân mến,

Tôi mắc bệnh khá nặng đă hơn hai tuần, bài vở do đó không thể đánh máy được, mặc dù có bài đă viết xong trên giấy.

Hôm nay, bịnh t́nh đă thuyên giảm nhiều , tôi ước lượng sẽ b́nh phục khoảng 7 ngày nữa. Sau đó, định sẽ nghỉ ngơi thêm mấy ngày (Tuổi già thêm bệnh, cần nghỉ ngơi nhiều) rồi bắt đầu đánh máy lại.

Như vậy : cả tháng 4 này sẽ không có bài mới và bài mới sắp đến sẽ cập nhật vào khoảng 1 tháng 5-2010. Trong khi chờ đợi, mời Độc giả xem những bài đă đăng tỉ như vài bài ‘Bài cũ chọn lọc’ sau đây.

                           LêAnhChí

 

Bài cũ chọn lọc :

 

ml)         Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

136)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 2,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 2

(            Đời vua Thái T, Thái Tông

       Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

Các câu ca dao này cho thấy rằng :

_-Vua Thái T, Thái Tônghai vua độc nhất trong lịch s đă được truyền tụng thời thái b́nh thịnh tr. Ta th nói rằng vua Thái T, Thái Tônghai vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch s

_-Đây là hậu qu của s chia đất cấp ruộng của vua Thái T. Lúa thóc đầy đồng, là niềm vui lớn, nếu đó là đồng ruộng của ta ! chánh sách chia đất cấp ruộng của vua Thái T đă thành công lớn lao.

_-Chánh sách cấp ruộng của vua Thái Tcuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa _- vua Thái T tấm ḷng nhân đức lớn lao, cho ngụy quan được chuộc tội bằng tiền . . .

Nên nhắc rằng Nguyễn Trăi những bài thơ ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn Nguyễn Trăi vua Thái T với năm thánh vương Phục Hi, Thần Nông, Nghiêu, Thuấn, Vũ.

Bài viết này tiếp tục phân tích công tŕnh chia đất cấp ruộng của vua Thái T nêu ra những đặc điểm : 1) giặc Minh tàn ngược  2) trước năm 1429, đă tạm thời chia đất cấp ruộng 3) năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng, là điểm kết của việc chia đất cấp ruộng ...)

 

       Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

 

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

*

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 3-2010

 

Cập nhật trung tuần tháng 3-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

143)       Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi         ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? )

 

(Đ́nh thượng hầu Lê Khôi , danh tướng nhà Lê, cháu ruột gọi vua Lê Thái Tổ bằng chú, là người vơ nghệ cao cường vô địch, giỏi lược thao và có tài kinh bang tế thế. Lê Khôi là danh tướng lẫy lừng, được lân bang (và cũng là kẻ địch)  nể phục : khi b́nh Chiêm, quân tướng Chiêm thấy mặt ông là xuống ngựa đầu hàng _-xưa nay, chưa có vơ tướng nào của ta được ngoại bang kính nể như vậy. Ông lại nổi tiếng nhân từ , như các vị Tổ họ Lê phụ đạo Lam Sơn, như vua Lê Thái Tổ , như B́nh chương Lê Thạch . Ông c̣n là bậc trượng phu cao khiết, không hề ḍm ngó ngôi cao, mặc dù Ông  có thể làm vua ...

Bài viết này chỉ nói về phần đầu của tài đức của Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  : vơ nghệ cao cường vô địch, là thiên hạ đệ nhất vơ công ...)

 

b) Bài cũ chọn lọc :

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi    ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Lược sử

[A] Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là thiên hạ đệ nhất vơ công

II) Danh chức tướng quân hay đẹp nhất

III) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi vơ nghệ cao cường nhất trong các tướng lănh Lam Sơn

IV) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi vơ nghệ cao cường vô địch trong thiên hạ.

V) Tướng Lê Khôi chém Tiên phong Hoàng Thành, bắt Đô đốc Chu Kiệt

                           (C̣n tiếp)

*

================*

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 3-2010

 

Cập nhật đầu tháng 3-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

141)       Lệ Chi viên, Phá án 9: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 9.        ( Nguyễn Trăi có thể có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442) ; K) Hai mươi hai năm sau )

 

(Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, vu khống Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông , Lê Tương Dực các vua Lê khác ; những lời vu khống khủng khiếp, không tiền khoáng hậu : Vua Lê Thái Tổ là người nhân đức lớn lao lại bị vu khống là hiếu sát, Vua Lê Thái Tông bị vu khống là thức suốt đêm với Nguyễn Th L trong khi vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c !!!

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư : Không nói Có, Có nói Không.

Không nói Có : Nguyễn Th L không h mặt Lệ Chi Viên, đừng nói chi là thức suốt đêm với Vua Lê Thái Tông. Có nói Không : Nguyễn Trăi th́ có thể có mặt ở Lệ Chi viên vào ngày Vua Lê Thái Tông băng hà, bài viết này nêu ra lư do tại sao.

Sau đó, bài viết phân tích sự khác biệt giữa ‘tẩy oan’ và ‘đại xá’, ‘tội giết vua’và ‘tội phản nghịch’ ...)

 

142)       Quyền cao chức trọng nhất thời Vua Lê Thái Tổ : B́nh chương Lê Thạch (1418-1421), Thiếu úy Nguyễn Chích (1422-1426) và Đại Tư mă Lưu Nhân Chú (1427-1433)

 

(Vua Lê Thái Tổ đă xưng vương lúc khởi nghĩa, vào đầu xuân, tháng giêng năm Mậu Tuất (1418). Vua Lê Thái Tổ đă đường đường chính chính tự xưng là vua Đại Việt, có chính nghĩa đánh đuổi kẻ ngoại xâm ra khỏi lănh thổ.

Vua Lê Thái Tổ đă xưng vương ngay từ đầu. Do đó, Cương Mục cho rằng triều bắt đầu t năm 1418 (có lư !)

V́ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê, nên những công tŕnh cứu nước, những chức vị quan trọng của các đại công thần nhà Lê đă bị ém nhẹm rất nhiều. Tôi đă có một bài viết về vụ này,

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _-cũng là bẩy v đ nhất công thần  ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

Đó là viết về triều Vua Lê Thái Tổ tính t năm 1428.

Bài viết này xác định ba vị, tính t năm 1418 , Quyền cao chức trọng nhất thời Vua Lê Thái Tổ: B́nh chương Lê Thạch (1418-1421), Thiếu úy Nguyễn Chích (1422-1426) và Đại Tư mă Lưu Nhân Chú (1427-1433) )

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

119)       Lệ Chi viên, Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

(Mở đầu bài viết, tôi nêu ra thêm một vài điểm luận liên quan đến câu văn xác định ngày vua băng. Do đó, ta th chắc chắn rằng Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5. Thế là chấm dứt hoàn toàn phần A) Chính đ: Phá án Lệ Chi viên (Đă ra người thiên c , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L)

Sau đó, bàn thêm về những B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ , cả sự việc ‘Nguyễn Trăi bị tru di c h chớ chẳng phải là ‘bị tru di ba h’ . . .)

             Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423  ở Lỗi giang 4     ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

113)       Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

111)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3.      (Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.)

126)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Thánh Tông lập ra lệ xướng danh và lệ vinh qui các tiến sĩ, SAI !

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

45)         Lê Văn Linh, văn ban đệ nhất công thần (triều Lê Thái Tổ)

135)       Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

114)       Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân vào đầu năm Đinh Mùi 1427 không đủ để vây thành. Năm 1426, lại càng không đủ quân.   Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần và ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ.

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

 

Thơ   :  Vạn Cổ  ; Nguyệt Sương     ;        Chiều hôm trước  ;        Ngơ Ngác  ;  Mưa  ;     Đường Gặp Gỡ  ;  Tiếng Thác ;    ;      Sắc Thu  ;         Tranh Tố Nữ  ; :   Ngọa Thần Long  ;        Ngọa Thần Long 7   ;    Ép Thơ  ;     Đón Thu  ;     Sắc Thu  ;      Hoa Mộng   ;

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Lệ Chi viên, Phá án 9: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 9.     ( Nguyễn Trăi có thể có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442) ; K) Hai mươi hai năm sau )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

H) Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ (tiếp theo)

XXXXVI) Nguyễn Trăi có thể có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

K) Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Hai mươi hai năm sau

XXXXVII) Phân biệt hai tội: tội giết vua và tội phản nghịch

XXXXVIII) H́nh luật nhà Lê nhân từ hơn các triều đại khác

XXXXIX) Phân biệt ‘đại xá’ và tẩy oan

XXXXX) Vua Lê Thánh Tông truy tặng cho Nguyễn Trăi tước bá rồi tước hầu ???

                                  (C̣n tiếp)

 

b) Quyền cao chức trọng nhất thời Vua Lê Thái Tổ : B́nh chương Lê Thạch (1418-1421), Thiếu úy Nguyễn Chích (1422-1426) và Đại Tư mă Lưu Nhân Chú (1427-1433)

Dàn Bài :

A] B́nh chương Lê Thạch (1418-1421)

I) Ông Lê Thạch làm Tướng quốc năm 1418

II) B́nh chương Lê Thạch, vị tướng anh dũng và nhân ái

III) B́nh chương Lê Thạch tử trận vào cuối năm1421

IV) B́nh chương Lê Thạch được truy tặng Trung Vũ vương, Thái úy

 

B] Thiếu úy Nguyễn Chích (1422-1426)

V) Nguyễn Chích là cựu lănh tụ nghĩa quân

VI) Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn sau đại thắng Thi Lang của Vua Lê Thái Tổ

VII) Nguyễn Chích là Thiếu úy từ năm1421, Tam Thiếu là trọng chức đại thần

VIII) Thiếu úy cao hơn Thượng tướng

IX) Nguyễn Chích được gia phong Nhập nội thiếu phủ (1425-1426)

X) Nguyễn Chích phạm tội, bị băi chức ‘Nhập nội’, nhưng vẫn đứng đầu  Đ́nh thượng hầu ...

XI)  Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

XII)  Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích được truy tặng chức Tướng Quốc

 

C] Đại Tư mă Lưu Nhân Chú (1427-1433)

XIII) Lưu Nhân Chú làm Nguyên soái từ năm 1427

XIV) Lưu Nhân Chú kiêm làm B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự, năm 1428

XV) Lưu Nhân Chú làm Nguyên soái kiêm làm Tướng Quốc : trường hợp hăn hữu trong lịch sử

XVI) Lưu Nhân Chú làm Nguyên soái kiêm làm Tướng Quốc cho đến ngày từ trần

XVII)Ông Lưu Nhân Chú được truy tặng chức Thái phó, tước Vinh Quốc công

*

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí Tết Canh Dần

 

Cập nhật Tết Canh Dần (14-2-2010) :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

58)         Chúc Tết 2

59)         Ngọa Thần Long 8      (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long  _và tài đức Duệ văn Anh vũ của Vua Lê Thái Tổ)

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

140)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 3,   một lư do chính yếu để ...Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 3

(Vua Thái Tthánh vương, Thái Tôngminh quân , anh minh hơn c những v vua anh minh đời xưa.

với chánh sách cai tr tốt đẹp, đời Vua Thái T, Thái Tông là thời đại vàng son của lịch s. những câu ca dao  truyền tụng thời thái b́nh hạnh phúc của hai v vua đầu nhà . Nguyễn Trăi cũng những bài thơ ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn .

Vua Thái T đă ban hành nhiều chánhsách, biến thời đại định (1428-1433) thành thời đại trị ; nhưng cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông có lư do chính yếu là công cuộc chia đất cấp ruộng của vua Thái T.

Bài viết này tiếp tục phân tích công tŕnh chính trị lớn lao này của vua Thái T nêu ra những đặc điểm : 1) ngoài ngụy quan, hai hạng người (du th du thực, ‘ngh’ trộmớp ) lại quá thừa ruộng đất : h làm gián điệp cho giặc Minh  2) Việc chia đất cấp ruộng, Vua Lê Thái Tổ đặc biệt chú ư đến các quả phụ   3) xác định rằng năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng 2, Vua Lê Thái Tổ ban hành sự cấp ruộng ...)

 

 

c) Bài cũ chọn lọc :

Thơ Tết:      Chúc Tết  ;  Chúc xuân  ;       Mừng xuân ;

ml)  Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

             Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

             Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

138)       Lệ Chi viên, Phá án 8: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 8. H) Thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ (tiếp theo)

(Bà Nguyễn Thị Lộ không hề dính líu ǵ đến sự băng hà của Vua Lê Thái Tông. Nhưng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, đă bịa đặt ra vụ án Lệ Chi Viên để vu khống Vua Lê Thái Tông là đam mê tửu sắc, và kéo bà vào đó. Cho nên bài viết này sẽ nói thêm vài điều quan trọng về thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ

_-xác định rằng chính Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm L nghi Học

_-Bà Nguyễn Thị Lộ sanh năm nào  ? mất năm nào ?

_-Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên , cũng không có mặt ở Côn Sơn, ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

_-Hành trạng Vua Lê Thái Tông và Nguyễn Trăi , Nguyễn Thị Lộ từ ngày 27 tháng 7 Nhâm Tuất (1442) đến ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442))

139)       Trần Nguyên Hăn chức v thấp 3, c̣n thấp hơn c Nguyễn Trăi 3     ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn N làm chánhớng, Trần Nguyên Hăn chẳng h được phong làm Tư đ... Băng H di s lục (Nguyễn Trăi) )

(Trần Nguyên Hăn cùng với Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423, Lỗi giang , công lao rất ít trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. T năm 1423 đến năm 1425, ông chẳng một chútcông lao ; do đó, chức Tư đ năm 1425, ch là s bịa đặt của Đại Việt S Toàn Thư , quốc s của nhà Trịnh . Huống chi, Trần Nguyên Hăn là k t thù của nhà Hậu Trần, chẳng th được một đặc ân nào trong triều đ́nh Lam Sơn ...)

 

132)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

137)       Miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ là Thái Tổ Cao Hoàng đế hay Thái Tổ Du văn AnhHoàng đế   ???

32)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2         ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

129)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

131)       Vua Lê Thái Tổ đă mở đến 4 kỳ thi tiến-sĩ văn       (và có lẽ cũng khoảng 4 kỳ thi tiến-sĩ vơ)

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4          ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

13)         Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

47)         Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

73)         Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

41)         Năm Tư (1420): chiến thắng quan trọng nhất của Vua Lê Thái Tổ             ( Từ đại thắng Thi Lang (cuối năm1420) đến đại thắng Sách Khôi (1-1423) )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ     (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

75)         B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

 

Thơ   :   Mưa  ;     Dẹp giặc đề thơ  ;         Đón Thu  ;  ;         Giọt mưa bay  ;     Ngọa Thần Long 4  ;     Yêu Kiều  ;     Nước hồ  ; : Yêu  ;       Mưa dài  ;    Ngày Một Ngày  ;  Đợi  ;     :     Trăng diễm  ;        Thu Tàn  ;           Đường Gặp Gỡ  ;   Sầu Đông 1  ;    Tiếng Thác  ;    Chiều hôm trước  ;         ;       Tranh Tố Nữ  ;       Ngọa Thần Long  ;        Ngọa Thần Long 7  ; ;   Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ; Cánh mơ   ;

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Chúc Tết 2 : : Lục bát, 8 câu :

             Một là một đóa xuân tươi

       Hai làPhúc Lộc hai nơi đắp bồi

 

b) Ngọa Thần Long 8 : thất ngôn, 8 câu :

       Cái thế Anh hùng huy đại lược

       Đức tài văn vơ, Ngọa Thần Long

 

c) Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 3,    một lư do chính yếu để ... Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 3

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập: Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng

XIV) Những k du th du thực lại quá thừa ruộng đất

XV) Những k làm ‘ngh’ trộmớp

XVI) Việc chia đất cấp ruộng, Vua Lê Thái Tổ đặc biệt chú ư đến các quả phụ

XVII)Thời Vua Lê Thái Tổ, các quả phụ được làm chủ ruộng đất, làm chủ gia đ́nh

XVIII) Các đại thần (và dân chúng) đă biết từ lâu là Vua Lê Thái Tổ sẽ chia đất cấp ruộng

XIX) Năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng 2, Vua Lê Thái Tổ ban hành sự cấp ruộng

                                  (C̣n tiếp)

*

======

 

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

Bấm vào :- - > >          Bài Xưa 21

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *