Bài Xưa 21 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 2-2010

 

Cập nhật đầu tháng 2-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

138)       Lệ Chi viên, Phá án 8: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 8. H) Thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ (tiếp theo)

 

(Bà Nguyễn Thị Lộ không hề dính líu ǵ đếnsự băng hà của Vua Lê Thái Tông. Nhưng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, đă bịa đặt ra vụ án Lệ Chi Viên để vu khống Vua Lê Thái Tông là đam mê tửu sắc, và kéo bà vào đó. Cho nên bài viết này sẽ nói thêm vài điều quan trọng về thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ

_-xác định rằng chính Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm L nghi Học

_-Bà Nguyễn Thị Lộ sanh năm nào  ? mất năm nào ?

_-Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên , cũng không có mặt ở Côn Sơn, ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

_-Hành trạng Vua Lê Thái Tông và Nguyễn Trăi , Nguyễn Thị Lộ từ ngày 27 tháng 7 Nhâm Tuất (1442) đến ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442))

 

139)       Trần Nguyên Hăn chức v thấp 3, c̣n thấp hơn c Nguyễn Trăi 3     ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn N làm chánhớng, Trần Nguyên Hăn chẳng h được phong làm Tư đ... Băng H di s lục (Nguyễn Trăi) )

 

(Trần Nguyên Hăn cùng với Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423, Lỗi giang , công lao rất ít trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. T năm 1423 đến năm 1425, ông chẳng một chútcông lao ; do đó, chức Tư đ năm 1425, ch là s bịa đặt của Đại Việt S Toàn Thư , quốc s của nhà Trịnh . Huống chi, Trần Nguyên Hăn là k t thù của nhà Hậu Trần, chẳng th được một đặc ân nào trong triều đ́nh Lam Sơn ...)

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

ml)         Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

             Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423  ở Lỗi giang 4     ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

113)       Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

111)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3.      (Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.)

126)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Thánh Tông lập ra lệ xướng danh và lệ vinh qui các tiến sĩ, SAI !

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

13)         Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

47)         Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

73)        Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

41)         Năm Tư (1420): chiến thắng quan trọng nhất của Vua Lê Thái Tổ             ( Từ đại thắng Thi Lang (cuối năm1420) đến đại thắng Sách Khôi (1-1423) )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ     (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

45)         Lê Văn Linh, văn ban đệ nhất công thần (triều Lê Thái Tổ)

 

Thơ   :   Ngơ Ngác  ;    Mưa  ;     Đường Gặp Gỡ  ;  Tiếng Thác  ;         Chiều hôm trước  ;          ;      Sắc Thu  ;      Tranh Tố Nữ  ; :          Ngọa Thần Long  ;        Ngọa Thần Long 7   ;    Ép Thơ  ;       Đón Thu  ;     Sắc Thu  ;      Hoa Mộng   ;

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Lệ Chi viên, Phá án 8: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 8. H) Thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ (tiếp theo)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

H) Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ (tiếp theo)

XXXXII) Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm LnHs

XXXXIII) Bà Nguyễn Thị Lộ sanh năm nào  ?

XXXXIV)  Bà Nguyễn Thị Lộ mất năm nào ?

XXXXV) Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên , cũng không có mặt ở Côn Sơn, ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

XXXXV) Hành trạng Vua Lê Thái Tông và Nguyễn Trăi , Nguyễn Thị Lộ

                                  (C̣n tiếp)

 

b) Trần Nguyên Hăn chức v thấp 3, c̣n thấp hơn c Nguyễn Trăi 3    ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn N làm chánhớng, Trần Nguyên Hăn chẳng h được phong làm Tư đ... Băng H di s lục(Nguyễn Trăi) )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là k t thù của nhà Hậu Trần

Dẫn nhập: Đại Việt S Toàn Thư là quốc s của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn chẳng phảikhai quốc công thần

XIII) Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn N làm chánhớng

XIV) Trần Nguyên Hăn chẳng h được tham d trận đánh Tân B́nh Thuận Hóa

XV) Trần Nguyên Hăn chẳng h được phong làm Tư đ

XVI) Trần Nguyên Hăn không tên trong Lam Sơn Thực Lục

XVII) Trần Nguyên Hăn chẳng được ‘bằng cấp ngh

XVIII) Trần Nguyên Hăn vận tải chiến c đến thành Xương Giang

XIX) Trần Nguyên Hăn được 100 mẫu ruộng một con ngựa : chẳng phảikhai quốc công thần

XX) Băng H di s lục: Nguyễn Trăi không nhắc đếnTrần Nguyên Hăn

XXI) Vua Lê Thánh Tông không nhắc đếnTrần Nguyên Hăn

 

*

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 1-2010

 

Cập nhật trung tuần tháng 1-2010 :

 

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

136)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 2,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 2

 

(            Đời vua Thái T, Thái Tông

       Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

Các câu ca dao này cho thấy rằng :

_-Vua Thái T, Thái Tônghai vua độc nhất trong lịch s đă được truyền tụng thời thái b́nh thịnh tr. Ta th nói rằng vua Thái T, Thái Tônghai vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch s

_-Đây là hậu qu của s chia đất cấp ruộng của vua Thái T. Lúa thóc đầy đồng, là niềm vui lớn, nếu đó là đồng ruộng của ta ! chánh sách chia đất cấp ruộng của vua Thái T đă thành công lớn lao.

_-Chánh sách cấp ruộng của vua Thái Tcuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa _- vua Thái T tấm ḷng nhân đức lớn lao, cho ngụy quan được chuộc tội bằng tiền . . .

Nên nhắc rằng Nguyễn Trăi những bài thơ ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn Nguyễn Trăi vua Thái T với năm thánh vương Phục Hi, Thần Nông, Nghiêu, Thuấn, Vũ.

Bài viết này tiếp tục phân tích công tŕnh chia đất cấp ruộng của vua Thái T nêu ra những đặc điểm : 1) giặc Minh tàn ngược  2) trước năm 1429, đă tạm thời chia đất cấp ruộng 3) năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng, là điểm kết của việc chia đất cấp ruộng ...)

 

137)       Miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ là Thái Tổ Cao Hoàng đế hay là Thái Tổ Du văn AnhHoàng đế   ???

 

(Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, nói rằng miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ là Thái Tổ Cao Hoàng đế . Tuy thế, quyển 11 (kỷ Vua Lê Thái Tông) lại có chỗ nói rằng miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ là Thái Tổ Du văn AnhHoàng đế trong những tôn hiệu của vua, hoàn toàn không ch Cao . Bài viết này phân tích so sánh miếu hiệu của vua với các vua sáng nghiệp để nhận định xem miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ có phải là Thái Tổ Du văn AnhHoàng đế ...)

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

(Thơ)   : Vạn Cổ; Nguyệt Sương     ;

135)       Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

134)       Lệ Chi viên, Phá án 7: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 7. E) V lương y Lệ Chi Viên?, G) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội, H) Nguyễn Thị Lộ là giai nhân  ?

(Không hề có vụ án Lệ Chi Viên , chỉ có sự vu khống Vua Lê Thái Tông. Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, chứa đựng những lời vu khống Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và các vua Lê khác. Đó là những lời vu khống không tiền khoáng hậu trong lịch sử ; như Vua Lê Thái Tổ là người nhân đức lớn lao lại bị vu khống là hiếu sát, c̣n Vua Lê Thái Tông bị vu khống là thức suốt đêm với Nguyễn Th L trong khi vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c !!!

Bài viết này tiếp tục bàn v những diễn biến bao quanh s băng của Vua Lê Thái Tông, vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn :

1) rất th t m Bạch Sư, vua c ư đến Lệ Chi Viên, v́ có lương y Lệ Chi Viên, T́m dấu vết v lương y này

2) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội,

3) bà Nguyễn Thị Lộ có phải là giai nhân  ?)

 

ml)         Mục Lục Lê Chi viên Phá án

 

132)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng. Nói là ‘vua đầu tiên’, là không kể thời Hồng Bàng _-ta thiếu tài liệu để xác định rằng các Quốc Tổ đă thi hành chánh sách nhân đức này .

Vua Lê Thái Tổ đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng. Đây là một trong hai điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông (điều kiện thiết yếu thứ hai là Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên).

Việc chia đất cấp ruộng cho dân chúng cũng là  một điều kiện thiết yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương)

 

133)       Vua Lê Thái Tổ lên ngôi ngày 15 tháng 4 năm Mậu Thân (1428), thật ra vua ta không lên ngôi mà chỉ đổi vương hiệu . Và đổi mục đích, mục đích của vua Lê Thái Tổ năm1428 là : làm thánh vương !

(bởi v́ để làm thánh vương :

1) trước hết người làm vua phải có chí hướng muốn làm thánh vương

2) phải biết làm việc ǵ, công đức ǵ để thành thánh vương

3) và dĩ nhiên người làm vua phải có tâm thánh vương; tâm thánh vương là sao ? _-là tấm ḷng nhân đức lớn lao, thương yêu trăm họ, ưu ái thần dân

Vua Lê Thái Tổ có đủ 3 điều kiện này...)

 

131)       Vua Lê Thái Tổ đă mở đến 4 kỳ thi tiến-sĩ văn       (và có lẽ cũng khoảng 4 kỳ thi tiến-sĩ vơ)

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _-cũng là bẩy v đ nhất công thần  ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

15)         Ông Đinh L ông L , danhớng của vua Thái T, là hai người khác nhau

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4    ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

114)       Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân vào đầu năm Đinh Mùi 1427 không đủ để vây thành. Năm 1426, lại càng không đủ quân.   Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần và ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ.

 

Thơ   :   Đường Gặp Gỡ  ;   Sầu Đông 1  ;    Tiếng Thác  ;    Sắc Thu 2  ;  Ép Thơ  ;  Đón Thu  ;  Sắc Thu  ;        Hoa Mộng  ;  Giọt mưa bay  ;     Dẹp giặc đề thơ  ;        Ngọa Thần Long 4  ;     Yêu Kiều  ;

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 2,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 2

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập: Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng

VIII) Năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng,các đại thần chỉ có một việc để tâu tŕnh : số ruộng cấp cho dân chúng

IX) Theo chiếu chỉ của Vua Lê Thái Tổ : có dư ruộng để cấp cho dân chúng

X) Đây là việc lớn của nước nhà

XI) Thời điểm đánh đuổi quân Minh : hầu hết dân Đại Việt đều bần cùng, không ruộng đất (v́ giặc Minh tàn ngược)

XII) Những năm trước năm Thuận Thiên 2 (1429), đă tạm thời chia đất cấp ruộng

XIII) Năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng, điểm kết của việc chia đất cấp ruộng

                                  (C̣n tiếp)

 

b) Miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ là Thái Tổ Cao Hoàng đế hay là Thái Tổ Du văn AnhHoàng đế   ???

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) ĐVSKTT : Miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ là Thái Tổ Cao Hoàng đế

II) ĐVSKTT, quyển 11, trang 337 : Miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ là Thái Tổ Du văn AnhHoàng đế

III) Miếu hiệu của Tư Mă Viêm, vua sáng nghiệp nhà Tấn

IV) Miếu hiệu của Tào Tháo , Tào Phi

V) Miếu hiệu của vua Văn , vua Vũ

VI) Miếu hiệu của vua Quang Trung

VII) Miếu hiệu của vua Lư Thái Tổ

VIII) Miếu hiệu của vua Lê Thái Tông

IX) Miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ là Thái Tổ Du văn AnhHoàng đế

X) Gọi Thái Tổ Cao Hoàng đế là gọi thừa , Thái Tổ’ đă hàm ư ‘Cao’

XI) ĐVSKTT không muốn cho người đời biết rằng vua Lê Thái Tổ là một v́ vua Du văn Anh

 

*

======

 

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

Bấm vào

       Bài Xưa 20

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *