Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Đại Việt Sử Kư Toàn Thư: quân số của Đinh Tiên Hoàng

II) Lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

III) Có thể có 1 triệu quân! Lư do

IV) Tuy nhiên, quân số của Đinh Tiên Hoàng có lẽ là 50 vạn

V) Mai Hắc Đế có 30 vạn quân

VI) Luân lư của câu chuyện

       1) dân số, quân số thời xưa của nước ta khá đông

       2) không nên tin sử gia Trần Trọng Kim

__________________________________________

 

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

DDC = Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi

 

TTK = Trần Trọng Kim

DTH = ĐTH = Đinh Tiên Hoàng

THD = Trần Quốc Tuấn = Trần Hưng Đạo

 

 

I) Đại Việt Sử Kư Toàn Thư: quân số của Đinh Tiên Hoàng

 

===== ĐVSKTT :

Giáp Tuất, [Thái B́nh] năm th 5 [974] , (Tống Khai Bảo năm th 7). Muà xuân, tháng hai, quy định v quânời đạo: mỗi đạo 10 quân, 1 quân 10 l, 1 l 10 tốt, 1 tốt 10 ngũ, 1 ngũ 10 người. ====

 

T đoạn văn trên , ta th d dàng tính quân số của Đinh Tiên Hoàng theo Đại Việt Sử Kư Toàn Thư:

       mỗi đạo 10 quân = 10 * 10 l

                           = 100 l

                           = 100 * 10 tốt

                           = 1000 tốt

                           = 1000 * 10 ngũ

                           = 10000 ngũ

                           = 10000 * 10 người

                           = 100000 người

       ời đạo              = 10 * 100000 người

       ời đạo              = 1000000 người

                           = 1 triệu người

quân số của Đinh Tiên Hoàng là 1 triệu người

 

 

II) Lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

 

Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược cũng đă làm bài tính như trên :

====== VNSL :

Việc binh-lính th́ Tiên-hoàng phân ra đạo, quân, l, tốt, ngũ. Mỗi một đạo 10 quân; 1 quân 10 l; 1 l 10 tốt; 1 tốt 10 ngũ; 1 ngũ 10 người.

Vậy một đạo là 100.000 người, c s ấy tính th́ nhà Đinh bấy gi 10 đạo, là 1.000.000 người. ======

 

Lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược :

====== VNSL :

Thiếtởngớc ta bấy gi đất th́ nh, người th́ ít, lấy đâu làm một triệu quân được, lấy cơm gạo đâu nuôi được bấy nhiêu người. Họa chăng Tiên-hoàng được đ 10 vạn người đă là nhiều.  ======

 

TTK nói :

_-‘người th́ ít’ : không đúng !

_-‘ được đ 10 vạn người đă là nhiều’ : SAI bét ! Nếu ta chỉ có thể có tối đa 10 vạn quân, th́ không thể giữ nền độc lập nỗi !

 

 

III) Có thể có 1 triệu quân ! Lư do

 

Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Có thể t́m câu trả lời, bằng cách t́m xem dân số nước ta thời ấy là bao nhiêu.

Tôi không t́m được dân số nước ta thời DTH, nhưng lại thấy dân số nước ta thời Tiền Lê, sau ĐTH mấy năm :

       Dư Địa Chí của Nguyễn Trăi viết rằng thời Tiền Lê, Hộ Bộ ghi số dân là 5 triệu đinh (chính xác là 5.006.500 đinh)

       (Do đó, thời DTH , số dân chắc cũng  là 5 triệu đinh)

 

Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân! v́ vua có 5 triệu đinh (đinh là đàn ông, trong 5 đinh lấy một người lính, th́ có thể xảy ra được, có thể làm được)

 

 

IV) Tuy nhiên, quân số của Đinh Tiên Hoàng có lẽ là 50 vạn

 

Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân! v́ vua có 5 triệu đinh.

Tuy nhiên, nếu trong 5 đinh lấy một người lính, th́ có lẽ là tận dụng sức dân vào việc quân. V́ vậy, quân số của Đinh Tiên Hoàng có lẽ là 50 vạn.

Ngoài ra, c̣n hai lư do để nói quân số 50 vạn này :

_-1 ngũ là 5 người , đúng hơn 10 người

       trong quân ngũ, 1 ngũ là 5 hay 15, 25, 35 người (bội s l của 5) th́ đúng hơn là 10 người

_-với ngũ là 5 người, ta l là 500 người ; ‘l là 500 người’ là điều ta thường thấy, th nói là định nghĩa của ‘l :

       ngũ là 5 người = = > l = 10 tốt

                                  = 10 * 10 ngũ

                                  = 10 * 10 *5 người

                                  = 500 người

Vớingũ là 5 người quân số của Đinh Tiên Hoàng là 50 vạn

 

 

V) Mai Hắc Đế có 30 vạn quân

 

Vào năm 714, tức 260 năm trước đó,(trước năm 974 , thời DTH), Mai Hắc Đế đă có 30 vạn quân.

Theo Lê Tắc (sử Lê Tắc là sử Tàu) :

===An Nam Chí Lược:

Sơ-niên hiệu Khai-Nguyên (713-714), của Huyền-Tông, Soái-trưởng Giao-ChâuMai-Thúc-Loan làm phản, hiệu xưng là Hắc-Đế, ngoài th́ kết giao với quân của Lâm-Ấp Chân-Lạp, tập họp được 30 vạn quân sĩ, chiếm cớc An-nam. Vua Huyền-Tông ra lời chiếu sai quan Tả-Giam-Môn Vệ-tướng-quân là Dương-Tư-Miễn quan đô-h là Nguyên-sở-Khách qua đánh, c noi theo con đường của Mă-Viện đi tới phá quân của Loan, thâu những xác chết đắp thành lớn, rồi kéo v. ===

 

(Lê Tắc là ḍng dơi của thứ sử Nguyễn Phu (người Tàu), làm con nuôi người cậu họ Lê, nên đổi sang họ Lê. Lê Tắc tự xem là người Tàu, làm thuộc hạ của Trần Kiện. Khi quân Nguyên sang đánh nước ta , Lê Tắc pḥ Trần Kiện theo quân Nguyên trốn về Tàu.

Trần Kiện là con Trần Quốc Khang, do đó, gọi Trần Hưng Đạo bằng chú ruột. Trần Kiện bị phục quân nhà Trần giết chết)

 

260 năm trước thời DTH, Mai Hắc Đế đă có 30 vạn quân. Điều này cho thấy là nhận định ‘Họa chăng Tiên-hoàng được đ 10 vạn người đă là nhiều’ của TTK là thật sai lầm

 

 

VI) Luân lư của câu chuyện

 

Luân lư của câu chuyện ‘Đinh Tiên Hoàng có 1 triệu quân’ này là :

 

a) dân số, quân số thời xưa của nước ta khá đông

Trần Trọng Kim cho rằngớc ta bấy gi đất nh, người ít,do đó ông thường giảm đi rất nhiều  quân số chép trong sử của nước ta, không những ở trường hợp ĐTH , mà ở thời đại khác cũng vậy

Sự thực th́ dân số, quân số thời xưa của nước ta khá đông, đông hơn ước lượng của TTK nhiều.

 

b) không nên tin sử gia Trần Trọng Kim

Ta không nên tin sử gia Trần Trọng Kim, không những ở dân số, quân số mà c̣n ở nhiều điểm khác ; như tôi có dịp nói trong phần sử nhà Lê và mới đây trong các bài :

       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.

       Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông ch chẳng phải Trần Hưng Đạo. do ? _-Rất giản d !

 

Ghi lại vài chỗ sai lầm trong VNSL :

_-Trần Trọng Kim cho rằng nước ta thời Hồng Bàng là man di và người nước ta ‘‘nhiễm văn minh Tàu’’, từ thời Triệu Đà

_-TTK muốn tôn vinh THD, nên phong’ THD chức Thái ; sự thực th́ Trần Quốc Tuấn mất, được truy tặng chức Thái Sư, c̣n suốt đời Trần Hưng Đạo, ông chưa từng làmớng Quốc, chưa từng làm Thái Sư, chưa từng làm Thái Úy.

(Về việc này, TTK c̣n thiên vị nhà Trần, muốn thiên hạ nghĩ rằng triều vua Trần Thánh Tông , Trần Nhân Tông vua tôi đ hu hoàn toàn tin cẩn lẫn nhau)

_-TTK đă cố t́nh phongNguyễn Trăi làm văn ban đ nhất công thần. Khó ḷng nghĩ rằng TTK không biết rằng văn Linh là văn ban đ nhất công thần nhà

(TTK đă viết sai rất nhiều về sử nhà Lê, tôi sẽ có bài viết về việc này)

_-TTK tuy khen Quang Trung là anh hùng, nhưng lại viết rằng Gia Long đem các tướng sĩ Tây Sơn ‘‘ra tận pháp trường xử trị’’. Thật là khủng khiếp !!! làm như những cực h́nh mà Gia Long dùng là đúng là phải vậy !   à mà sao lại ‘‘ra tận pháp trường’’ ? nếu không ‘‘ra pháp trường’’, th́ mang đi đâu hành h́nh ? _-Quái dị và khủng khiếp !!!

 

Những chỗ sai lầm trong Việt Nam Sử Lược không phải chỉ có thế . . .

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

------------------------------------------------------

* Việt Sử, Văn Học 1 * Việt Sử, Văn Học 2 * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *