Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử của nhà Trịnh đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

( Vu khống trắng trợn: giết Đao Cát Hăn , Vu khống ‘đa nghi hiếu sát’, Vu khống bằng truyện Trần Cao năm 1516, Lời vu khống lật lọng, đê tiện, mất dạy . . . ;    _-Quốc sử nhà Trịnh 7A )

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Vu khống trắng trợn: giết Đao Cát Hăn

II) Vu khống ‘đa nghi hiếu sát’

III) Vu khống bằng truyện Trần Cao năm . . . 1516

IV) Vu khống bằng cách bịa đặt chức tước cho Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo và đục khoét hết đọan văn ‘đại hội các quan . . .’

V) Lời vu khống lật lọng, đê tiện, mất dạy

VI) Vu khống vua Lê nghe lời nịnh thần : ngh của ĐVSKTT !

             (C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

 

TNH = Trần Nguyên Hăn

NT = Nguyễn Trăi

PVX = Phạm Văn Xảo

ĐCH = Đèo Cát Hăn = Đao Cát Hăn

BKT = Bế Khắc Thiệu

 

PL = châu Phục Lễ = Mường Lễ = Mang Lễ = Triệu Lễ = Ninh Viễn

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

CM = CMục = Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Xem

18)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

74)         Sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là tác phẩm của Trịnh Căn (chúa Trịnh)

             (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 2)

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

             ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

 

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

 

I) Vu khống trắng trợn: giết Đao Cát Hăn

 

a) ĐVSKTT vu khống Vua Lê Thái Tổ giết Đao Cát Hăn . . .

==== ĐVSKTT : 

Nhâm , [Thuận Thiên] năm th 5 [1432], (Minh Tuyên Đức năm th 7), Mùa xuân, tháng giêng, sai thân vương Tư T đem quân đi đánh châuờng L .

trưởng châuĐèo Cát Hăn con là Đèo Mạnhợng ra hàng.

Cho Đông Kinh, lập Hăn làm, rồi năm sau giết chết. Mùa đông, tháng 11, vua thân đi đánh châu Phục L

Vua lại đi đánh Ai Lao.

Quư Sửu, [Thuận Thiên] năm th 6 [1433],. . . ==

 

. . . trong khi Đao Cát Hăn chết dưới triều  Vua Lê Thái Tông , xem phần trích CMục dưới đây [ phần c) ]

 

b) Đoạn văn trên c̣n viết sai sự kiện :

       Đèo Cát Hăn thông đồng với Phạm Văn Xảo làm phản vào cuối năm 1431. Đao Cát Hăn làm phản trong khi giặc Bế Khắc Thiệu chưa dẹp xong Vua ta bèn sai Lê Sát và Quốc vương Tư Tề đi đánh, rồi sau đó, Vua Lê Thái Tổ lại ngự giá thân chinh. Tháng 2 năm Thuận Thiên thứ 5 [1432], Vua Lê Thái Tổ đă đánh dẹp xong Đèo Cát Hăn.

       Chớ không phảiMùa đông, tháng 11, năm Thuận Thiên thứ 5 [1432], vua thân đi đánh châu Phục L’.

 

c) ==CMục :

Giáp Dần, Thái Tông Văn hoàng đế, năm Thiệu B́nh th 1 (1434) (Minh, năm Tuyên Đức th 9).

Tháng 12. Th, Tổng quản Tiền quân, . . .

Phong Đèo Mạnhợng, th châu Phục L, làm Nhập nội, coi quản công việc quân dân bản châu như .

Mạnhợng là con Cát Hăn. Trước kia, Cát Hăn làm phản, Thái T đi đánh, Cát Hăn cùng Mạnhợng đều trốn xa; sau đó xin hàng, được tha tội, phong, coi quản công việc trong châu.

Đến đây, Cát Hăn chết, Mạnhợng lên thay cha, nối chức , vào chầu. Nhà vua sắc phong cho Mạnhợng làm Nhập nội, vẫn coi quản công việc quân dân trong châu, tước quan phục hầu. ======

 

d) Vua Lê Thái Tổ đánh dẹp Đèo Cát Hăn. Cuộc chiến này lớn và quan trọng:

_Lớn v́ , cuối cùng Vua Lê Thái Tổ bắt được đến 3 vạn tù binh

_Rất quan trọng v́ sau khi thắng trận, Vua Lê Thái Tổ đổi tên Mường Lễ thành Phục Lễ , sát nhập Phục Lễ vào bản đồ Đại Việt

Vua Lê Thái Tổ đă giành lại cương thổ đă mất: Phục Lễ vốn dĩ là lănh thổ của ta, gọi là Ninh Viễn ; cuối đời Trần, ĐCH thần phục nhà Minh, Hồ Quí Ly sợ oai nhà Minh cắt đất này dâng cho họ.

Trong cuộc chiến này, ĐCH có cầu cứu nhà Minh, nhưng Minh triều e sợ tài dụng binh của vua ta, ra lịnh cho quân tướng Vân Nam không được vọng động

 

e) V́ muốn vu khống vua Lê Thái Tổ giết oan Phạm Văn Xảo , ĐVSKTT đă cướp công vua ta :

_Công Vua Lê Thái Tổ đă giành lại cương thổ đă mất

_Công Vua Lê Thái Tổ đă đánh dẹp Đèo Cát Hăn : chiến khu hiểm trở, 300 thác ghềnh

Xem

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

 

 

II) Vu khống ‘đa nghi hiếu sát’

 

Vua Lê Thái Tổ không hề hiếu sát

Điều đáng kinh ngạc là người đời tin lời vu khống ‘đa nghi hiếu sát’ của ĐVSKTT về Vua Lê Thái Tổ. Vua Lê Thái Tổ th́ không thể hiếu sát được. Một người tha 15 vạn hàng binh th́ làm sao mà hiếu sát được !

Không có bằng chứng nào để nói rằng vua ta hiếu sát, trong suốt cuộc đời của vua. Ngay trong vụ án Trần Nguyên Hăn , nhà vua có giết ai đâu : TNH cũng chưa bị giết, con cái TNH cũng chẳng đụng đến, Nguyễn Trăi cũng an toàn c̣n được trọng dụng.

 

Vua Lê Thái Tổ không hề đa nghi

Vua Lê Thái Tổ không hề đa nghi; điều này thấy rơ khi NT được an toàn c̣n được trọng dụng (hai năm sau được thăng làm Vinh lộc Đại phu).

Đối với quần thần, Vua Lê Thái Tổ không hề đa nghi mà đối đăi với cả tấm ḷng thành thực, như vua ta có nói trong LSTL.

Thực ra, Nguyễn Trăi đáng bị nghi ngờ  . . .

Xem

79)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 1

23)         Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

             ( Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo)

 

 

III) Vu khống bằng truyện Trần Cao năm . . . 1516

 

NgôLiên viết xong Đại Việt S Toàn Thư năm 1479, vậy quyển 10 truyện Trần Cao năm 1516

Xem

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

             ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

 

 

IV) Vu khống bằng cách bịa đặt chức tước cho Trần Nguyên Hăn Phạm Văn Xảo và đục khoét hết đọan văn ‘đại hội các quan . . .’

 

ĐVSKTT đă bịa đặt chức tước cho Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo và đục khoét hết đọan văn ‘đại hội các quan . . .’

Xem

22)         Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

             ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú ! )

78)         Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn 2

             (Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 3)

 

 

V) Lời vu khống lật lọng, đê tiện, mất dạy

 

ĐVSKTT đă vu khống lật lọng, đê tiện, mất dạy bằng cách ém nhẹm việc ‘NT bị dèm pha’ và bịa đặt rằng TNH PVX bị giết v́ bị nịnh thần dèm pha ; c̣n vu khống vua giết nhiều người , trong khi cho đến Trần Nguyên Hăn cũng chưa bị giết

Đây là lời vu khống lật lọng, đê tiện bởi v́

_Ngô Sĩ Liên viết về ‘‘bọn Quốc Khí’’, với mục đích khen Vua Lê Thái Tổ đă rất anh minh :

       Vua Lê Thái Tổ rất anh minh, không nghe lời nịnh thần

       Vua lại c̣n dặn các quan đề pḥng bọn nịnh thần

_vậy mà ĐVSKTT đă lật lọng, nói rằng vua ta nghe lời nịnh thần.

Ngoài ra, kẻ sửa đoạn sử này đă dốt nát, không thuộc sử . . .

 

Xem

84)         Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 1

             ( Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 1;  _-Quốc sử nhà Trịnh 5 )

92)         Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 2

             ( Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 2 ;   _-Quốc sử nhà Trịnh 5.2 )

 

 

VI) Vu khống vua Lê nghe lời nịnh thần : ngh của ĐVSKTT !

 

Vua Lê Thái Tổ không hề nghe lời nịnh thần

Ngược lại lời vu khống của ĐVSKTT , Vua Lê Thái Tổ không hề nghe lời nịnh thần.

Bọn nịnh thần không hề biết được những hành động mưu phản của Trần Nguyên Hăn, những hành động này chỉ có vua và các tể tướng biết được mà thôi. Sau khi vua ra lịnh bắt TNH, bọn họ mới biết những hành động này.

Cũng như vậy, trong vụ án PVX

Xem bài viết

23)         Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

             (Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt TrầnNguyênHăn và giết Phạm Văn Xảo

84)         Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 1

 

‘Vua Lê nghe lời nịnh thần’ là nghề của ĐVSKTT ! Ngay cả khi các vua Lê bị chúa Trịnh giết, ĐVSKTT cũng nói là ‘vua nghe lời nịnh thần’ !

Tuyệt đối không nên tin câu ‘vua Lê nghe lời nịnh thần’ trong ĐVSKTT !

 

Xem

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

                    (C̣n Tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

 

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục Lê Chi viên Phá án

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *