Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Trần Nguyên Hăn coi tướng

II) Tướng Việt Vương Câu Tiễn

III) Tướng vua Lê Thái Tổ

IV) Tướng vua Lê không giống Câu Tiễn

V) Hành động vua Lê khác Câu Tiễn

VI) Tướng mũi của vua Lê: đại nạn năm 49, 50 tuổi

VII) Trần Nguyên Hăn phê b́nh sai tướng của vua : phạm tội khi quân

VIII) Sai lầm của sử gia và người đọc sử : cả tin

IX) Đủ bằng chứng để buộc tội Trần Nguyên Hăn !

X) Điểm son của Trần Nguyên Hăn: không kháng cự và tự tử

XI) Vua Lê không có tru di tam tộc, không có giết Trần Nguyên Hăn

XII) Nguyễn Trăi vẫn được tin dùng

XIII) Thánh ư của vị minh quân trẻ tuổi Lê Nhân Tông

XIV) Con thứ của Trần Nguyên Hăn làm quan to và lâu dài

XV) Độ lượng của vua Lê : không tru diệt con cháu nhà Trần

XVI) Vua Lê mang tiếng ác v́ Trần Nguyên Hăn coi tướng sai !

XVII) C̣n nhiều phê b́nh sai lầm về vua Lê, vị đại anh hùng. . .

__________________________________________

 

 

 

Bài luận này là bài đầu tiên trong loạt bài tôi minh oan cho vua Lê, vị đại anh hùng . . .

Từ mấy mươi năm nay, tôi rất bất b́nh khi đọc những lời sách vở, báo chí, thiên hạ chưởi bới vua Lê . Họ chưởi vua thậm tệ ; cứ như vua Lê là kẻ thù của dân tộc không bằng !

Tất cả đều bắt nguồn từ việc Trần Nguyên Hăn coi tướng sai.

Và sai lầm của sử gia và người đọc sử: cả tin. Tin ǵ ? _Tin việc coi tướng và cứ tin đại rằng Trần Nguyên Hăn coi tướng đúng !

Tôi sẽ chứng minh : Trần Nguyên Hăn coi tướng sai.

Và đưa ra một sự kiện hiển nhiên : Đủ bằng chứng để buộc tội Trần Nguyên Hăn ! (tội mưu phản) . . .

 

 

I) Trần Nguyên Hăn coi tướng

 

Trần Nguyên Hăn thường nói rằng vua Lê có tướng mũi chim ưng , giống tướng Việt Vương Câu Tiễn, có thể cùng ở lúc hoạn nạn, mà không thể chung sống khi thành công

 

Sau đây ta hăy xem tướng Việt Vương Câu Tiễn như thế nào,  tướng  vua  Lê Thái Tổ ra sao có giống Câu Tiễn không, phúc hoạ hành động hai người có giống nhau không.

 

 

II) Tướng Việt Vương Câu Tiễn

 

Tướng Việt Vương Câu Tiễn là : môi dài mỏ quạ.

 

Trích Đông Châu Liệt Quốc:

{{ người đưa cho Văn Chủng một bức thư, Văn Chủng mở ra xem, tức là bức thư của Phạm Lăi . Thư rằng:
"Vua Ngô có nói: giống thỏ đă hết th́ chó săn tất bị mổ, địch quốc đă diệt th́ mưu thần cũng chẳng c̣n", ngài không nhớ hay sao ? vua Việt môi dài mỏ quạ, là người nhẫn tâm mà ghét kẻ có công . Cùng ở lúc họan nạn th́ được, chứ cùng ở lúc an lạc th́ không được, nếu ngài không đi, tất có tai vạ".

}}

 

Theo Phạm Lăi :

_ vua Việt môi dài mỏ quạ, là người nhẫn tâm mà ghét kẻ có công

 

 

III) Tướng vua Lê Thái Tổ

 

Sách sử chép về tướng vua Lê Thái Tổ như sau : mặt rồng, tướng đi như rồng như cọp.

(Trừ vài ông vua như Uy Mục, Tương Dực, sách sử chép về tướng của tất cả vua Lê , kể cả các vua thời Trung Hưng: mặt rồng  ).

 

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

{{  Vua sinh ra, thiên tư tuấn tú khác thường, thần sắc tinh anh kỳ vĩ, mắt sáng, miệng rộng, mũi cao, trên vai có một nốt ruồi, tiếng nói như huông, dáng đi tựa rồng, nhịp bước như hồ, kẻ thức giả đều biết vua là bậc phi thường.   }}

 

Đại Việt Thông Sử :

{{  Khi lớn tuổi, ngài thông minh dũng lược, độ lượng hơn người, vẻ người tươi đẹp hùng vĩ, mắt sáng mồm rộng; sống mũi cao, xương mi mắt gồ lên; bả vai bên tả có 7 nốt ruồi, bước đi như rồng như hổ; tiếng nói vang vang như tiếng chuông. Các bậc thức giả biết ngay là một người phi thường.  }}

 

"Mắt sáng mồm rộng; sống mũi cao, xương mi mắt gồ lên"; Trần Nguyên Hăn nói rằng vua Lê có tướng mũi chim ưng. Như vậy th́ vua Lê có mũi hơi quặp mà thôi !

 

 

IV) Tướng vua Lê không giống Câu Tiễn

 

Tướng vua Lê không giống Câu Tiễn chút nào.

 

Tướng Việt Vương Câu Tiễn là : môi dài mỏ quạ.

Tướng vua Lê Thái Tổ: mặt rồng, chỉ có mũi hơi quặp mà thôi .

 

"Môi dài mỏ quạ" th́ quả là tướng xấu, c̣n mũi quặp th́ thỉnh thoảng tôi thấy mấy ông Tổng Thống đời nay có tướng này.

Tướng pháp thường nói về sự giàu nghèo, sang hèn của một người ; ít khi nói đến tính t́nh. Muốn biết tính t́nh, phải nh́n thần sắc ; như Lưu Bang nhà Hán tướng rất đẹp, nhưng là kẻ giết hại công thần số 1.

 

Thần sắc vua Lê ra sao ?

_Đại Việt Sử Kư Toàn Thư : {{  thiên tư tuấn tú khác thường, thần sắc tinh anh kỳ vĩ, . . .}}

_Đại Việt Thông Sử : {{  độ lượng hơn người, vẻ người tươi đẹp hùng vĩ . . .}}

 

 

V) Hành động vua Lê khác Câu Tiễn

 

Hành động vua Lê khác hẳn Câu Tiễn.

 

Trích Đông Châu Liệt Quốc:

{{ Câu Tiễn bảo Bá Hi rằng:

- Nhà ngươi là quan thái tể nước Ngô, ta đây không dám xem nhà ngươi là bề tôi . Vua nhà ngươi ở Dương Sơn, sao nhà ngươi không đi theo ?

Bá Hi thẹn mà lui ra . Câu Tiễn sai lực sĩ bắt mà giết đi, lại giết cả gia tộc mà bảo rằng:

- Thế là ta báo thù cho Ngũ Viên đó!

}}

Đây là cách Câu Tiễn cư xử với Bá Hi , (Câu Tiễn hối lộ Bá Hi , do đó Bá Hi nói giúp với vua Ngô để cứu mạng Câu Tiễn ). Xin nhớ rằng:

_Câu Tiễn lại giết cả gia tộc.

Tàn nhẫn quá lắm!

 

 

Trích Đông Châu Liệt Quốc:

{{ Câu Tiễn không ban thưởng cái công diệt Ngô, lại không chia cho các quan một thước đất nào cả, lại không muốn thân cận với công thần . Kế Nghê giả cách điên dại, rồi xin từ chức . Bọn Duệ Dung cũng nhiều người cáo lăo . Văn Chủng nhớ lời nói của Phạm Lăi, cáo ốm không vào triều .

}}

Đó là với các công thần (Phạm Lăi đă trốn đi). Riêng Văn Chủng th́ . . .

 

Trích Đông Châu Liệt Quốc:

{{  Một hôm, Câu Tiễn đến thăm bệnh Văn Chủng . Văn Chủng làm ra đang ốm nặng, gượng dậy mà nghênh tiếp . Câu Tiễn liền cởi thanh kiếm ra mà ngồi, bảo Văn Chủng rằng:
- Ta nghe người chí sĩ không lo cái thân ḿnh chết, mà lo cái đạo ḿnh không hành được . Nhà ngươi có bảy thuật, ta mới thi hành có ba đă diệt được Ngô; c̣n thừa bốn thụât, nhà ngươi định dùng làm ǵ ?
Văn Chủng nói:
- Tôi cũng không biết dùng làm ǵ được .
Câu Tiễn nói:
- Hay nhà ngươi đem bốn thụât ấy mà mưu hộ cho tiền nhân nước Ngô ở dưới âm phủ, phỏng có nên chăng ?
Câu Tiễn nói xong, lên xe đi về, bỏ lại thanh kiếm ở chỗ ngồi . Văn Chủng cầm lấy xem th́ trên vỏ kiếm có hai chữ "Chúc lâu" tức là thanh kiếm của Phù Sai đưa cho Ngũ Viên để tự tử khi trước . Văn Chủng ngửa mặt lên trời mà than rằng:
- Cổ nhân có câu "ơn to không báo" . Ta không nghe lời Thiếu Bá đến nỗi bị giết, chẳng cũng ngu lắm ru!
Văn Chủng lại cười mà nói rằng:
- Các nhà b́nh luận đời sau tất đem ta sánh với Ngũ Viên, thế th́ ta c̣n oán hận ǵ nữa!
Văn Chủng nói xong, liền cầm kiếm tự tử . Câu Tiễn nghe tin Văn Chung chết, mừng lắm, đem ra chôn ở Ngoạ Long Sơn .

}}

Để ư rằng Câu Tiễn khơi khơi bức tử Văn Chủng : hoàn toàn không có viện cớ ǵ để giết vị đại công thần này !

Tàn nhẫn quá lắm!

 

 

Hành động vua Lê khác hẳn Câu Tiễn.

Độc giả có ngạc nhiên lắm không, nếu tôi tuyên bố rằng vua Lê trọng dụng nhân tài, trọng đăi công thần?

Hăy nói về công thần . Quả vậy vua Lê trọng đăi công thần : Có hơn 200 công thần và 93 đại công thần , họ đều được chức tước lớn, con cháu được thế tập làm quan , được thưởng ruộng đất.

Nhà vua c̣n chế thêm :

_ngoài 4 chức Tam Công, 4 Tam Cô, c̣n thêm chữ ‘đại’, để thành các chức : đại tư đồ, đại tư mă vv . . .

_chế thêm các tước Hầu mới

_chế thêm các chữ Thượng Trí Tự, Đại Trí Tự . . .

_chế thêm các tước hiệu : Vinh Lộc Đại Phu, Triều Liệt Đại Phu vv

_chế thêm các chữ sắc phong cho các công thần: Suy Trung, Đồng Đức, Hiệp Mưu, Bảo Chính vv Đặc biệt có Lũng Nhai Công Thần: những người đă dự hội thề Lũng Nhai.

Những chữ sắc phong từ Thượng Trí Tự đến Suy Trung Đồng Đức Hiệp Mưu Bảo Chính Lũng Nhai Công Thần là đặc biêt triều Lê. V́ công thần rất nhiều mà tài nguyên quốc gia có hạn, phải có chữ sắc phong để công thần được vinh hiển.

 

Nhà vua c̣n rất chu đáo, nghĩ đến những người lính trơn mà dầy công gian khổ :đội quân Thiết Đột. Những người này được cấp lộc điền.

 

Ngài dĩ nhiên nhớ đến người đă chết, truy phong cho họ và ḍng dơi họ được đặc ân . Đặc biệt nhất là nghĩa sĩ Lê Lai. ( Suốt 360 năm nhà Lê, ḍng dơi của vị này được quí hiển)

 

Hành động vua Lê khác hẳn Câu Tiễn !

 

 

VI) Tướng mũi của vua Lê: đại nạn năm 49, 50 tuổi

 

Như trên đă nói, hành động vua Lê khác hẳn Câu Tiễn !

C̣n tướng mũi của vua Lê th́ sao ?

Tướng mũi của vua Lê không nói về tính t́nh , mà nói về vận hạn cuộc đời. Tướng pháp thường nói về sự giàu nghèo, sang hèn của một người ; ít khi nói đến tính t́nh. Tướng "môi dài mỏ quạ" th́ quả là tướng xấu , xấu cả về tính t́nh. C̣n tướng mũi của vua Lê chỉ có ư nghĩa: nhà vua gặp đại nạn năm 49, 50 tuổi. V́ đầu mũi ứng vào vận hạn tuổi này .

 

Quả vậy, vua Lê băng hà lúc 49 tuổi.

(V́ ngài lao tâm lao lực quá nhiều)

 

Chú Thích:

Về tướng pháp, tướng đầu mũi nhọn hoặc quặp chỉ nói là người đó bị nạn năm 49, 50 tuổi thôi, không có nghĩa là bị chết năm đó. Trường hợp vua Lê, th́ tướng vua là tướng Hoàng Đế, quá đẹp, nên tướng đầu mũi xấu trở thành phá tướng, có thể gây nên đại hoạ.

C̣n về tâm sinh lư, th́ ngài lao tâm lao lực quá nhiều . Thông thường th́ người v́ nước v́ dân, v́ người khác thật khó ḷng mà thọ được. Mười năm đánh giặc thật gian khổ. Lên ngôi, biết bao nhiêu việc lo nghĩ ; nội việc phong thưởng cho công thần : triều ngài, tràn ngập chức tước, danh chức. Rồi lại c̣n t́nh nghĩa với nghĩa sĩ Lê Lai , với các cận tướng ; xem việc ngài khóc, v́ sợ ông Lê Lễ bị bạc đăi th́ đủ biết. . .

Xem bài :

       Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ

 

 

VII) Trần Nguyên Hăn phê b́nh sai tướng của vua : phạm tội khi quân

 

Như trên đă nói,

_hành động vua Lê khác hẳn Câu Tiễn !

_Tướng mũi của vua Lê chỉ có ư nghĩa: nhà vua gặp đại nạn năm 49, 50 tuổi.

Ta có thể nói rằng : không phải vua Lê nghi kỵ Trần Nguyên Hăn mà là Trần Nguyên Hăn đă nghi kỵ vua Lê .

 

Trần Nguyên Hăn đă phê b́nh sai tướng của vua, đă phao ‘tin thất thiệt’ này về vua Lê: phạm tội khi quân !

 

Những lời lẽ này dĩ nhiên đă đến tai vua Lê Thái Tổ, nhưng nhà vua đă bỏ qua. Gặp vua khác th́ đă rơi đầu, tru di tam tộc từ lâu rồi !

( Rất ngạc nhiên là các sử gia xưa nay không để ư đến điểm "phạm tội khi quân" này)

 

Nguyễn Trăi không đồng ư với Trần Nguyên Hăn. Trong Chí Linh Sơn Phú, Nguyễn Trăi viết :

{{ C̣n như Câu Tiễn,ngoài chí phục thù là đáng kể,th́ trong muôn phần không so được với vua ta
Đến như : uy thần chẳng giết,đức lớn hiếu sinh
Nghĩ kế nước nhà trường cửu
Tha cho mười vạn hàng binh
Gây lại hoà hảo hai nước
Dập tắt chiến tranh cho muôn đời
Địch phải theo thượng sách : hai nước vẹn toàn dân được an ninh
Như thế th́ thịnh đức của vua ta Cao tổ nhà Hán sao sánh kịp
Vua ta phải sánh ngang hàng với hai đế ba vương lừng danh thuở trước
}}

Không phải Ức Trai tiên-sinh nịnh vua đâu, ông nói thực t́nh đấy !

Từ mấy chục năm qua, hai người đồng một ư, chỉ lúc nàyỨc Trai tiên-sinh không bằng ḷng Trần Nguyên Hăn. V́ thế, Trần Nguyên Hăn ra đi, sau này bị bắt mà Nguyễn Trăi vẫn được tin dùng.

 

 

VIII) Sai lầm của sử gia và người đọc sử : cả tin

 

Sai lầm của sử gia và người đọc sử : cả tin. Tin ǵ ? _Tin việc coi tướng và cứ tin đại rằng Trần Nguyên Hăn coi tướng đúng !

Như tôi đă chứng minh : Trần Nguyên Hăn coi tướng sai.

 

 

IX) Đủ bằng chứng để buộc tội Trần Nguyên Hăn !

 

Khi vua Lê sai 42 lực sĩ đi bắt Trần Nguyên Hăn, th́ lúc đó nhà vua có đủ bằng chứng để buộc tội Trần Nguyên Hăn :

_Như trên đă viết, Trần Nguyên Hăn đă phê b́nh sai tướng của vua, phạm tội khi quân !

_Khi về hưu Trần Nguyên Hăn cho xây dưng phủ đệ to lớn, đóng nhiều thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới.

 

Dưới thời quân chủ ngày xưa, thật quá đủ bằng chứng để buộc tội Trần Nguyên Hăn , tội mưu phản, nhất là lúc đó ông mới 39 tuổi . Giả sử lúc đó không có bọn nịnh thần gièm pha với Lê Thái Tổ ,th́ ông cũng khó thoát được tội phản nghịch.

 

Cần ghi rằng nhà vua chưa có ra lịnh giết ông ; chỉ mới bắt về để chất vấn.

 

Ở đây, tôi không quả quyết rằng ông mưu phản , chỉ nói rằng đủ bằng chứng để buộc tội Trần Nguyên Hăn.

Giả sử ông không mưu phản , vậy th́ ông xây dưng phủ đệ to lớn, đóng nhiều thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới ; để làm ǵ ?

_Có lẽ là để dự bị giúp Tư Tề lên ngôi Hoàng Đế sau này. Nếu thế, cũng không tốt đâu. Ngày xưa, Lưu Bị hỏi Khổng Minh nên lập ai làm Thái tử, ông không chịu nói ư ḿnh mà lại bảo : "Việc nhà th́ hỏi Quan Trương !". Xem thế, việc giúp Tư Tề không được coi là việc đúng; dù không phải là mưu phản !

 

Giả sử ông không mưu phản th́ quả là ông cư xử vụng về quá vậy !

 

Ư của tôi là không thể trách vua Lê ra lịnh bắt ông. Ông quả là ái tướng của vua ; nội việc phê b́nh sai tướng của vua, gặp vua khác th́ đă rơi đầu, tru di tam tộc từ lâu rồi.

 

 

X) Điểm son của Trần Nguyên Hăn: không kháng cự và tự tử

 

Không biết là ông có mưu phản hay không. Nhưng điểm son của Trần Nguyên Hăn là không kháng cự và tự tử trên đường về kinh. Điều này cho thấy là khi hữu sự, th́ ông không kháng cự lại vua.

Tức là,

_lúc b́nh thường ông bất b́nh với nhà vua

_nhưng khi hữu sự, lúc chạm trán với việc nhà vua sai người đến bắt, th́ ông vẫn nhớ rằng ông làm tôi cho vua Lê, v́ thế ông không kháng cự.

 

Nhưng việc ông tự tử lại làm vua Lê nghĩ rằng ông quả có ư đồ bất chính (v́ không chịu về đối chất); nên sau đó nhà vua ra lịnh giết Phạm văn Xảo.

 

 

XI) Vua Lê không có tru di tam tộc, không có giết Trần Nguyên Hăn

 

Vua Lê không có tru di tam tộc, không có giết Trần Nguyên Hăn.

Tôi ghi lại điều này, v́ có thấy có nơi, người ta viết Vua Lê  tru di tam tộc Trần Nguyên Hăn. Sự thực th́ Vua Lê không có giết Trần Nguyên Hăn ; ông tự tử. Nếu không tự tử, th́ khi gặp vua phân trần, chưa chắc ông đă bị giết.

 

 

XII) Nguyễn Trăi vẫn được tin dùng

 

Nguyễn Trăi , là bà con thân thuộc của Trần Nguyên Hăn, vẫn được tin dùng. Chức vụ của ông kém hơn các công thần khai quốc, nhưng ngược lại, ông lại giữ môt chức vụ tín cẩn : nhập nội hành khiển.

Việc ông vẫn được tin dùng dù ông Trần Nguyên Hăn bị tôi phản nghịch là rất đặc biệt. Thời nhà Chu, việc này có thể xảy ra ; Từ đời Tần Thủy hoàng, ở nước ta và Tàu, người ta áp dụng câu : nhổ cỏ nhổ tận gốc ; tội phản nghịch th́ bị tru di tam tộc.

 

Chỉ có vua Lê th́ không thế, rất trọng đăi công thần.

Không những thế, các công thần cũng coi trọng ông Trăi. Thời Thái Tông, chính Lê Sát đề nghị cho ông vào giảng sách cho Thái Tông (ông vua trẻ này, lười biếng, không chịu học).

Ức Trai trải thờ hai triều, nếu không v́ vụ Nguyễn Thị Lộ th́ ân t́nh đối với nhà Lê thật là trọn vẹn. Xin nhắc : Thái hậu và triều đ́nh tru di Nguyễn Trăi, chớ không có vua Lê nào giết Ức Trai cả. (Lúc ấy , vua Lê Nhân Tông mới ba tuổi (tuổi ta)).

 

 

XIII) Thánh ư của vị minh quân trẻ tuổi Lê Nhân Tông

 

Mùa đông, cuối năm 1453, vua Lê Nhân Tông bắt đầu thân coi việc nước ; Năm nay , nhà vua mới có 13 tuổi. Thật là vua giỏi , không hiểu làm thế nào mà thuyết phục được bà Thái Hậu bỏ quyền bính. (Trong 10 năm bà Thái hậu nắm quyền, nước nhà khốn đốn, cơ nghiệp nhà Lê có vẻ như bị sụp đổ đến nơi).

 

Vị minh quân trẻ tuổi Lê Nhân Tông này rất nhân từ, nhà vua khôi phục danh chức cho các công thần (h́nh như tất cả các công thần) đă bị giết. Năm 1455, vua Lê Nhân Tông đại xá và ông Trần Quốc Duy, con thứ của Trần Nguyên Hăn được làm quan . . .

 

 

XIV) Con thứ của Trần Nguyên Hăn làm quan to và lâu dài

 

Năm 1455, vua Lê Nhân Tông đại xá và ông Trần Quốc Duy, con thứ của Trần Nguyên Hăn được làm quan . . .

 

Số là, theo gia phả họ Trần (ḍng dơi ông Trần Nguyên Hăn) , đăng trên Trang Nhà Việt Nam Gia Phả, th́ khi bị giải về kinh ông có mang theo người vợ thứ ba và một con c̣n rất nhỏ. Hai người này bị giam lại _v́ vua Lê vẫn nghĩ là Trần Nguyên Hăn có tội (Vua Lê có ḷng nhân : một người bị tội phản nghịch mà vợ con chỉ bị giam , với thời xưa là đặc biệt lắm) ; người con đó là Trần Quốc Duy được Vua Nhân Tông phóng thích ra làm việc nước, Ông làm quan triều Lê 28 năm đến chức "Tiết Khoa Chế Lễ". Khi về hưu, ông sống yên ổn ở quê nhà . Khi chết , được tôn làm Thành hoàng.

 

Nhận xét :

Ông Trần Nguyên Hăn , khi bị giải về kinh , có mang theo người vợ thứ ba và một con c̣n rất nhỏ, trong khi ông cho hai người vợ lớn và các con lớn trốn đi. Điều đó có nghĩa là : ông tin rằng vua Thái Tổ sẽ không nỡ giết hại vợ con ông. Điều này ông đoán trúng phong phóc ! Vậy mà tại sao ông lại phê b́nh tướng vua SAI bét, lại đồn ầm lên với nhiều người như vậy ? Thật không hiểu nổi ! Có lẽ v́ ông là ḍng dơi nhà Trần, nên nhận thức của ông về vua Lê trở thành thiên lệch ?

 

 

XV) Độ lượng của vua Lê : không tru diệt con cháu nhà Trần

 

Ta thấy rơ độ lượng của vua Lê ở chỗ nhà vua không tru diệt con cháu nhà Trần.

Nhớ rằng nhàTrần, ở thời điểm đó, là ḍng vua cuối cùng và trong việc ngoại giao với nhà Minh , vua ta vẫn phải nói là con cháu nhà Trần không c̣n ai nữa. Vậy th́, thật là thuận lợi cho vua Lê, nếu con cháu nhà Trần thật sự không c̣n ai nữa !

Ở địa vị vua Lê, hầu hết các nhà chánh trị thời xưa đều tru diệt con cháu nhà Trần. Như Trần Thủ Độ đă làm với tôn thất nhà Lư.

Nhất là vua Lê có cơ hội ngàn vàng : có đủ bằng chứng để buộc tội Trần Nguyên Hăn. Tội phản nghịch thời đó là tội tru di tam tộc. Có lư do chính đáng để tru diệt con cháu nhà Trần. Cụ thể là giết ngay cậu bé Trần Quốc Duy .

Bọn nịnh thần dĩ nhiên đă khuyên vua làm việc ‘nhổ cỏ tận gốc’ này ! Vua Lê đă không làm thế và cũng không truy sát những người con khác của Trần Nguyên Hăn

 

Nhắc lại : việc Trần Nguyên Hăn tự tử lại làm vua Lê nghĩ rằng ông quả có ư đồ bất chính (v́ không chịu về đối chất). Không tru diệt con cháu nhà Trần hoàn toàn là do ḷng nhân của vua Lê !

 

Theo suy đoán của tôi, ḍng dơi nhà Trần thời đó, chỉ có một ḿnh ông Trần Nguyên Hăn :

_Trần Nghệ Tông và Hồ Quí Ly đă giết gần hết con cháu nhà Trần

_số c̣n lại thiệt mạng trong cuộc chiến giữa nhà Hậu Trần và nhà Minh.

_Trần Nguyên Hăn là ḍng dơi của Trần Nguyên Đán (ông này kết thông gia với Quí Ly nên thoát chết).

 

Bởi vậy, ḍng dơi thật sự của nhà Trần , hiện tại ở nước ta chỉ có ḍng dơi Trần Nguyên Hăn . Họ c̣n được là nhờ ḷng nhân của vua Lê Thái Tổ ! Chi nhánh phồn thịnh nhất, và được công nhận là ḍng dơi thật sự của nhà Trần là hậu duệ của ông Trần Quốc Duy , cậu bé đă tháp tùng Trần Nguyên Hăn về kinh.

 

 

XVI) Vua Lê mang tiếng ác v́ Trần Nguyên Hăn coi tướng sai !

 

Như đă nói ở trên, sử gia và người đọc sử : cả tin. Tin ǵ ? _Tin việc coi tướng và cứ tin đại rằng Trần Nguyên Hăn coi tướng đúng !

Như tôi đă chứng minh : Trần Nguyên Hăn coi tướng sai.

 

Nhưng mà, hiện tại, rất nhiều người tin rằng vua Lê Thái Tổ, vị đại anh hùng , là kẻ ác. Trên diễn đàn Internet, sách vở, báo chí, thiên hạ chưởi bới vua Lê thậm tệ ; cứ như là vua Lê là kẻ thù của dân tộc không bằng !

 

Vua Lê mang tiếng ác.

Vua Lê mang tiếng ác chỉ v́ Trần Nguyên Hăn coi tướng sai !

 

 

XVII) C̣n nhiều phê b́nh sai lầm về vua Lê, vị đại anh hùng . . .

 

Bài luận này là bài đầu tiên trong loạt bài tôi viết về vua Lê, vị đại anh hùng . . .

Từ mấy mươi năm nay, tôi rất bất b́nh v́ đọc những lời sách vở, báo chí, thiên hạ chưởi bới vua Lê . Họ chưởi vua thậm tệ ; cứ như là vua Lê là kẻ thù của dân tộc không bằng !

Hầu hết đều không thuộc sử, cứ nhắm mắt nói càn, hoặc lập lại lời b́nh của Trần Trọng Kim rồi tán rộng ra. Họ cũng không có kiến thức ; không biết ǵ về tướng pháp và Câu Tiễn, mà cứ tin rằng Trần Nguyên Hăn coi tướng đúng !

Như tôi đă chứng minh : Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

 

Bài luận này chỉ giới hạn ở vụ án Trần Nguyên Hăn :

_Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

_Tướng mũi của vua Lê chỉ có ư nghĩa: nhà vua gặp đại nạn năm 49, 50 tuổi.

_Hành động vua Lê khác hẳn Câu Tiễn !

_Dưới thời quân chủ ngày xưa, thật quá đủ bằng chứng để buộc tội Trần Nguyên Hăn , tội mưu phản

_Ta thấy rơ độ lượng của vua Lê ở chỗ nhà vua không tru diệt con cháu nhà Trần.

 

C̣n nhiều phê b́nh sai lầm về vua Lê, vị đại anh hùng . . .

Tôi c̣n nhiều bài khác về vua Lê.

Xin nói trước rằng : vua Lê là người đức độ và là bậc tài năng  quán thế , tài vua Lê thật cổ kim có một.

 

Chép lại đây điều Nguyễn Trăi viết trong Chí Linh Sơn Phú :

{{ C̣n như Câu Tiễn,ngoài chí phục thù là đáng kể,th́ trong muôn phần không so được với vua ta
. . .

Như thế th́ thịnh đức của vua ta Cao tổ nhà Hán sao sánh kịp
Vua ta phải sánh ngang hàng với hai đế ba vương lừng danh thuở trước }
}

 

Không nên khinh thường Ức Trai tiên-sinh, mà bảo là ông nịnh vua, sự thực là như Ức Trai đă viết !

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Thơ văn Lư Trần, Ủy ban khoa học xă hội Việt nam

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

 

       Chí Linh Sơn Phú, Nguyễn Trăi

 

       Việt Nam Gia Phả   http://www.vietnamgiapha.com/

 

 

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------