Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi

( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? )

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Lược sử

[A] Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là thiên hạ đệ nhất vơ công

II) Danh chức tướng quân hay đẹp nhất

III) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi vơ nghệ cao cường nhất trong các tướng lănh Lam Sơn

IV) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi vơ nghệ cao cường vô địch trong thiên hạ.

V) Tướng Lê Khôi chém Tiên phong Hoàng Thành, bắt Đô đốc Chu Kiệt

                           (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

 

LK = Đ́nh thượng hầu Lê Khôi

NX = Nguyễn Xí

NsL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

NT = Nguyễn Trăi

ĐCH = Đèo Cát Hăn = Đao Cát Hăn

BKT = Bế Khắc Thiệu

4TBK =Tứ Triều Bản Kỷ (Vũ Quỳnh)

TTBK = 3TBK = Tam Triều Bản Kỷ (Ngô Sĩ Liên)

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

 

Đ́nh thượng hầu Lê Khôi , danh tướng nhà Lê, cháu ruột gọi vua Lê Thái Tổ bằng chú, là người vơ nghệ cao cường vô địch, giỏi lược thao và có tài kinh bang tế thế. Lê Khôi là danh tướng lẫy lừng, được lân bang (và cũng là kẻ địch)  nể phục : khi b́nh Chiêm, quân tướng Chiêm thấy mặt ông là xuống ngựa đầu hàng _-xưa nay, chưa có vơ tướng nào của ta được ngoại bang kính nể như vậy. Ông lại nổi tiếng nhân từ , như các vị Tổ họ Lê phụ đạo Lam Sơn, như vua Lê Thái Tổ , như B́nh chương Lê Thạch . Ông c̣n là bậc trượng phu cao khiết, không hề ḍm ngó ngôi cao, mặc dù Ông  có thể làm vua ...

Bài viết này chỉ nói về phần đầu của tài đức của Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  : vơ nghệ cao cường vô địch, là thiên hạ đệ nhất vơ công ...

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

 

I) Lược sử

 

a) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cháu ruột gọi vua Lê Thái Tổ bằng chú, và là con của ông Lê Trừ.( Vua Lê Thái Tổ  có hai người anh : ông Lê Học  và ông Lê Trừ). Ông Lê Trừ mất sớm, từ nhỏ LK sống với vua, học vơ học văn từ vua, là học tṛ ruột của Vua Lê Thái Tổ  .

V́ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, cho nên hiện tại ta cũng không chắc chắn về năm sinh của Đ́nh thượng hầu Lê Khôi; tôi đoán là ông kém NX khoảng 2 tuổi, kém vua khoảng 14, 15 tuổi

(ĐVSKTT c̣n không nói ǵ đến trường hợp ông từ trần, trong khi ông là đại công thần, là danh tướng lẫy lừng và anh thúc bá của Vua Lê Thái Tông. NsL, trong 3TBK, chắc chắn có viết nhiều về nhân vật quan trọng này của Lê triều và của hoàng gia : năm sinh , năm mất, sự nghiệp, thành tích, ngày giỗ , chức tước truy tặng... ; những chi tiết này đă bị ĐVSKTT, quốc sử của nhà Trịnh, đục bỏ)

Năm 1418, LK theo pḥ vua khởi nghĩa, làm tướng cận vệ cho Vua Lê Thái Tổ, là danh tướng lẫy lừng trong thiên hạ.

Năm 1427-1428, Lê Khôi là Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân, nhập nội thiếu úy. Năm 1428, ông được phong làm Đ́nh thượng hầu.

Năm1430, Tướng Lê Khôi trấn thủ Hóa Châu . Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, mà ông rời xa vua Lê Thái Tổ. Năm sau, ông được triệu về Thái Nguyên , giúp vua đánh dẹp, bắt Bế Khắc Thiệu.

Tướng Lê Khôi tiếp tục trấn thủ Hóa Châu. Năm1433, vua Lê Thái Tổ triệu ông về kinh bàn việc lập thái tử (Một sự việc rất quan trọng !).

Thời Vua Lê Thái Tông, từ năm 1437, ông về triều tham dự triều chính, và pḥ vua đánh dẹp nhiều nơi

Năm Đại bảo 2 (1441) , ông làm nhập nội đô đốc, mọi việc, Vua Lê Thái Tông hỏi ư ông rồi mới quyết định. Sau đó , không biết v́ lư do ǵ, ông bị cách chức.

Năm Thái ḥa 1 (1443) , đời Nhân Tông, ông được triệu ra làm tướng trấn thủ Nghệ An

Năm Thái ḥa 2, đánh giặc Chiêm (giặc Chiêm xâm lăng nước ta)

Năm Thái ḥa 4, đại binh ta đi đánh nước Chiêm, ông đem binh bản bộ đi tiên phong, chiếm thành Đồ bàn, bắt vua Chiêm là Bí Cai.

Khi thu quân về, đến Long Ngâm (Hà Tĩnh), th́ ông thọ bệnh mà mất    _-quân tướng gào khóc vang trời

 

b) LK là danh tướng lẫy lừng, được lân bang nể phục : khi b́nh Chiêm, quân tướng Chiêm thấy mặt ông là xuống ngựa đầu hàng _-xưa nay, chưa có vơ tướng nào của ta được ngoại bang kính nể như vậy.

LK là người vơ nghệ cao cường vô địch, giỏi lược thao và có tài kinh bang tế thế. Ông lại nổi tiếng nhân từ , như các vị Tổ họ Lê phụ đạo Lam Sơn, như vua Lê Thái Tổ , như B́nh chương Lê Thạch . Ông c̣n là bậc trượng phu cao khiết, không hề ḍm ngó ngôi cao, mặc dù Ông  có thể làm vua

 

 

II) Danh chức tướng quân hay đẹp nhất

 

Đ́nh thượng hầu Lê Khôi có danh chức tướng quân hay đẹp nhất :

       Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân

 

a) danh chức, chẳng phải thực chức

Nhắc lại, đầu triều Lê, ‘Thượng tướng quân’ , ‘Đại tướng quân’ là danh chức, chẳng phải thực chức

Xem

56)         Chữ Công thần, Ch Trí t, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều vua Lê Thái Tổ 1

             ( Ch X-Trí-t, ch lầm lẫn trong Việt Nam Sử Lược      Tợngớng quân thượngớng, ch lầm lẫn trong Lịch triều hiến chương loại chí )

 

b) Thượng tướng quân Lê Khôi

Thượng tướng quân là danh chức cao cấp nhất của vơ tướng

Thượng tướng là chức vị trong quân ngũ, thấp hơn thiếu úy, thiếu bảo, tư mă ; ngoài ra thiếu úy, thiếu bảo (thuộc về Tam thiếu) và tư mă(thuộc về Tam tư) đều là trọng chức đại thần (Tam thiếu, Tam tư đều cao hơn chức Hành khiển của Nguyễn Trăi)

Năm 1427-1428, Lê Khôi là Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân, nhập nội thiếu úy.

Chức vị thiếu úy của ông cao hơn Thượng tướng, c̣n danh chức vơ tướng của ông là danh chức cao cấp nhất và đẹp nhất ...

 

c) Kỳ lân Hổ vệ

Trước đó, vua chúa dùng Long, Hổ làm danh chức cho vơ tướng. Nhưng , hễ là Long th́ chẳng là Hổ, hễ là Hổ th́ chẳng là Long. V́ Long ở trên trời, Hổ ở dưới đất không thể kết hợp với nhau được.

Nay vua Lê Thái Tổ dùng Lân Hổ để phong cho tướng tài của ngài, thật là khéo :

       Lân,Hổ đều ở dưới đất, có thể kết hợp với nhau vào một người

       Lân, một trong Tứ Linh, nói lên sự cao quí ; Kỳ Lân c̣n là biểu tượng của Không Tử

       Hổ tượng trưng cho mănh tướng, vơ nghệ cao cường và anh dũng

 

Lân Hổ quả là danh chức đẹp nhất ...

 

 

III) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi vơ nghệ cao cường nhất trong các tướng lănh Lam Sơn

 

Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là vị tướng vơ nghệ cao cường nhất trong hàng ngũ tướng lănh Lam Sơn. Tại sao có thể biết được ?? _-v́ Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là vị tướng chánh cận vệ cho vua

 

a) Như thời Tam Quốc,

       Triệu Tử Long là tướng cận vệ cho Lưu Bị, nên vơ nghệ cao cường nhất ; các tướng khác của Lưu Bị, dẫu có được La Quán Trung vẽ vời thêm, cũng chẳng hơn Triệu Tử Long

       Điển Vi, Hứa Chử, lần lượt làm tướng cận vệ cho Tào Tháo, là tướng Tào vơ nghệ cao cường nhất

Nói rằng Triệu Tử Long, Điển Vi, Hứa Chử, vơ nghệ cao cường vô địch, không có nghĩa là họ có thể thắng tất cả các tướng khác, chỉ có nghĩa là khi một tướng giỏi giao đấu với một người trong ba tướng ấy th́ giỏi lắm thủ ḥa. Tức là,

       vơ nghệ cao cường vô địch = khi giao đấu thường là thắng, tệ lắm là thủ ḥa

 

b) Cũng vậy, v́ LK là vị tướng cận vệ cho vua, nên Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là vị tướng vơ nghệ cao cường nhất trong hàng ngũ tướng lănh Lam Sơn

 

 

IV) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi vơ nghệ cao cường vô địch trong thiên hạ.

 

Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là vị tướng vơ nghệ cao cường nhất trong hàng ngũ tướng lănh Lam Sơn

Do đó, Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là vị tướng vơ nghệ cao cường vô địch trong thiên hạ.

Tại sao ? _- ngh các ớng Lam Sơn là siêu quần trác tuyệt :

       ngh muốn trác tuyệt cần phải trải qua nhiều trận, nhiều kinh nghiệm chiến đấu ngh các ớng Lam Sơn th́ tuyệt vời đă đánh hàng trăm trận, nhất là 2 năm đầu ch mấy trăm quân, vua Lê Thái Tổ phải dùngớng thay quân ; các ớng Lam Sơn quen xông pha, quen lấy ít chống nhiều ngh được trau dồi qua tác chiến cam go, càng ngày càng trác tuyệt.

 

 

V) Tướng Lê Khôi chém Tiên phong Hoàng Thành, bắt Đô đốc Chu Kiệt

 

Vua Thái T cất quân đánh Ngh An vào cuối năm 1424, quân ta trải qua nhiều trận lớn, trước khi tiến đến vây thành Ngh An năm 1425. Trong trận lớn Kh Lưu, tướng Lê Khôi chém Tiên phong Hoàng Thành và bắt Đô đốc Chu Kiệt.

Tại sao có thể khẳng định là tướng Lê Khôi chém Tiên phong Hoàng Thành và bắt Đô đốc Chu Kiệt, trong khi ĐVSKTT chỉ chép rằng ông là một trong nhiều tướng dũng cảm xông pha chiến đấu. Trả lời : chính v́ ông xông pha chiến đấu, mà ông là tướng chém Tiên phong và bắt Đô đốc địch. Bởi v́ bổn phận của ông không phải là xông pha chiến đấu : vua Lê Thái Tổ thường trực tiếp điều khiển trận thế, c̣n ông th́ lúc nào cũng ở cạnh vua bảo vệ vua, quan sát trận chiến để coi chừng đề pḥng xem có quân tướng địch nào, đến xúc phạm vua hay không. Đ́nh thượng hầu Lê Khôi không xông pha chiến đấu, xung phong xông pha chiến đấu chẳng phải là bổn phận của ông, ta c̣n có thể nói rằng ông không được quyền xung phong hăm trận.

 

Quả là tướng Lê Khôi đă chém Tiên phong Hoàng Thành và bắt Đô đốc Chu Kiệt.

Trận này, vua ta dùng kế lạ mưu kỳ, lừa địch vào chỗ phục binh của ta, các tướng xông vào chiến đấu. Vua Lê Thái Tổ  , như thường lệ, quan sát điều khiển trận chiến và nhận thấy có một tướng địch anh dũng xông pha tả xung hữu đột trong ṿng vây của ta, vua bèn bảo LK ra đánh. Ông bèn rời chỗ cạnh vua, tiến ra, giao đấu với Tiên phong Hoàng Thành, chém Hoàng Thành và tiếp tục tiến lên bắt Đô đốc Chu Kiệt.

Cuộc giao đấu này cho thấy rằng Tiên phong Hoàng Thành vơ nghệ cao cường hơn Đô đốc Chu Kiệt nhiều. Bởi v́ muốn bắt địch , th́ vơ nghệ Đ́nh thượng hầu Lê Khôi phải cao cường hơn một bực ; c̣n vơ nghệ cùng một cấp bậc, th́ không thể bắt, phải tận dụng những thế hiểm để diệt địch . (Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là người nhân đức, nên nếu tha người được tất tha ngay)

                                  (C̣n tiếp)

       // viết xong đầu tháng  3-2010  , sẽ đăng trung tuần 3-2010  //

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *