Bài Xưa 23 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 5-2010

 

Cập nhật trung tuần tháng 5-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

146)       Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 2     ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 2 )

 

(     Xuất động khôn t́m tay địch thủ,

       Hễ tha người được tất tha ngay

       (trích Hiệp Khách Hành, tiểu thuyết vơ hiệp Kim Dung)

Người Hiệp Khách nhân từ, hễ tha người được tất tha ngay, cần phải có bản lănh cao cường ; có vơ nghệ cao cường vô địch th́ mới hay tha người được, c̣n nếu không th́ ... ô hô, ai tai ! Làm tướng soái mà nhân đức th́ rất khó, muôn vàn nhiêu khê, nhưng Đ́nh thượng hầu Lê Khôi , danh tướng nhà Lê, noi gương vua Lê Thái Tổ, đă dùng đức nhân để trị quân dân, lúc trấn thủ Hóa Châu _-phần lớn cũng dựa vào bản lănh vơ công cao cường của ḿnh ...)

 

147)       Lệ Chi viên, Phá án 10: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 10. [K] Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Hai mươi hai năm sau (tiếp theo)

 

(Hai mươi hai năm sau, có chiếu tẩy oan của Vua Lê Thánh Tông cho Nguyễn Trăi (nhưng vua không hề tẩy oan cho Nguyễn Thị Lộ, bởi lẽ dễ hiểu là trong suốt 100 năm nhà Lê chính thống, bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua, bà chỉ bị kết tội giết vua bởi Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh)

Được tẩy oan, Nguyễn Trăi đương nhiên được khôi phục làm công thần . Do đó, a) ḍng dơi Nguyễn Trăi được đời đời tập ấm làm quan   b) Nguyễn Anh Vũ được cấp ruộng

Bài viết này cũng

_-trở lại việc Vua Lê Nhân Tông đại xá; với hai ư nghĩa của ‘đại xá’

_-bàn về việc Vua Lê Thánh Tông giảm thiểu số ruộng cấp cho công thần (quan trọng ! bởi th căn c vào số ruộng cấp đ biết    a)v quan phảicông thần hay không    b)cấp bực công thần))

 

148)       Trần Trọng Kim phê b́nh thiên lệch về h́nh luật của vua Lê Thái Tổ

 

(Trần Trọng Kim đă phê b́nh thiên lệch về h́nh luật của vua Lê Thái Tổ; ta có thể nhận ra ngay điều này, nếu ta so sánh với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim về H́nh-luật của Đinh Tiên Hoàng và về H́nh-luật của Nhà Trần. Không những thế, lời phê b́nh dùng một kỹ thuật tâm lư chiến khá tinh xảo. Đây là một ví dụ để thấy rằng Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm ...)

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

             Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài ‘Vua Lê Thái Tổ chia đất cấp ruộng’ ở trang cuối của mục lục.)

             Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

45)         Lê Văn Linh, văn ban đệ nhất công thần (triều Lê Thái Tổ)

122)       Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay Sai ?

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

15)         Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau

117)       Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên. Đây là một điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông.    Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

Thơ        Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ;

Ép Thơ  ; Sắc Thu  ;    Hoa Mộng  ;   Ngơ Ngác  ;    Sắc Thu 2 ; Đón Thu  ;           Cánh mơ  ;         Đường Gặp Gỡ  ;      Chiều hôm trước  ; Khuynh Thành  ;        Hồn t́nh mơ  ;       Bài thơ thứ  ;        Chiếc thư  ;    Ngọa Thần Long  ;  Ngọa Thần Long 7  ;

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 2     Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 2 )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

[A] Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là thiên hạ đệ nhất vơ công

VI) Tướng Lê Khôi bắt Đô đốc Thôi Tụ (và Thượng thư Hoàng Phúc)

VII) Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi, nhập nội thiếu úy

VIII) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi trấn thủ Hóa Châu (1430) : vơ nghệ, tài thao lược , tài kinh bang tế thế và đức nhân

IX) Đ́nh thượng hầu Lê Khôi pḥ vua Lê Thái Tổ đánh dẹp, bắt Bế Khắc Thiệu

                           (C̣n tiếp)

 

b) Lệ Chi viên, Phá án 10: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 10. [K] Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Hai mươi hai năm sau (tiếp theo)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

[K] Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Hai mươi hai năm sau (tiếp theo)

XXXXXI) Vua Lê Nhân Tông đại xá ; hai trường hợp

XXXXXII) Vua Lê Thánh Tông giảm thiểu số ruộng cấp cho công thần

XXXXXIII)Chiếu tẩy oan của Vua Lê Thánh Tông == > ḍng dơi Nguyễn Trăi được đời đời tập ấm làm quan

XXXXXIV)Phân biệt ‘tập ấm làm quan’ (nhà Lê) và thế nghiệp làm Lạc Tướng (nhà Hùng)

XXXXXV) Vua Lê Thánh Tông cấp cho Nguyễn Anh Vũ 100 mẫu ruộng

                           (C̣n tiếp)

 

c) Trần Trọng Kim phê b́nh thiên lệch về h́nh luật của vua Lê Thái Tổ

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Vua Lê Thái Tổ và h́nh phạt chặt 1 phân (hay 3 phân) của một ngón tay

II) Lời phê b́nh của Trần Trọng Kim

III) Đinh Tiên Hoàng cho hổ báo ăn thịt người phạm tội

IV) Lời phê b́nh của Trần Trọng Kim

V) Nhà Trần : chặt tay, chặt chân, cho voi dầy kẻ trộm cắp

VI) Lời phê b́nh của Trần Trọng Kim

VII) H́nh phạt của Vua Lê Thái Tổ là rất nhẹ so với triều đại khác và bị phê b́nh gay gắt nhất

VIII) Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm

 

*

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 5-2010

 

Cập nhật đầu tháng 5-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

144)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 4,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 4

(Năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng 2, Vua Lê Thái Tổ ban hành sự cấp ruộng ; cuối tháng 2, vua duyệt binh, rồi cho nửa số quân về làm ruộng . Hai mươi vạn quân về làm ruộng kỳ này là sở hữu chủ mới của 20 vạn khoảnh đất. Tháng 3, họ về quê, làm quen với ruộng đất, để rồi

       Tháng 4, đi tậu trâu ḅ

       Để ta sắp sửa làm mùa tháng 5

Như hầu hết nông dân Đại Việt, họ bắt đầu một đời sống mới của tiểu tư sản nông dân ...

Một khi đă trở thành tiểu điền chủ, người dân vui vẻ tận tâm cày cấy , tạo nên đời sống thái b́nh hạnh phúc ấm no và sung túc, thời thịnh trị hoan lạc đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông)

 

145)       Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

(Sử gia Trần Trọng Kim đă hoàn toàn sai lầm về việc phong thưởng công thần của vua Lê Thái Tổ. Ông lầm tưởng rằng vua phân chia xếp hạng tất c các công-thần theo ba ch Thượng-trí-tự, Đại-trí-tự, Trí-t (là tước ch phong cho quân nhân Thiết Đột). Ông lại bỏ sót hầuớc trong việc phong thưởng công thần của vua Lê Thái Tổ, một bỏ sót lớn lao và quái dị ! Ngoài ra, ông không nói ǵ đến ‘ch công thần’ (Suy trung, Tán tr, Hiệp mưu, vv) ...)

 

Thêm mục lục :

       Mục Lục Đ́nh thượng hầu

 

b) Bài cũ chọn lọc :

136)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 2,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 2

(            Đời vua Thái T, Thái Tông

       Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

Các câu ca dao này cho thấy rằng :

_-Vua Thái T, Thái Tônghai vua độc nhất trong lịch s đă được truyền tụng thời thái b́nh thịnh tr. Ta th nói rằng vua Thái T, Thái Tônghai vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch s

_-Đây là hậu qu của s chia đất cấp ruộng của vua Thái T. Lúa thóc đầy đồng, là niềm vui lớn, nếu đó là đồng ruộng của ta ! chánh sách chia đất cấp ruộng của vua Thái T đă thành công lớn lao.

_-Chánh sách cấp ruộng của vua Thái Tcuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa _- vua Thái T tấm ḷng nhân đức lớn lao, cho ngụy quan được chuộc tội bằng tiền . . .

Nên nhắc rằng Nguyễn Trăi những bài thơ ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn Nguyễn Trăi vua Thái T với năm thánh vương Phục Hi, Thần Nông, Nghiêu, Thuấn, Vũ.

Bài viết này tiếp tục phân tích công tŕnh chia đất cấp ruộng của vua Thái T nêu ra những đặc điểm : 1) giặc Minh tàn ngược  2) trước năm 1429, đă tạm thời chia đất cấp ruộng 3) năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng, là điểm kết của việc chia đất cấp ruộng ...)

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài ‘Vua Lê Thái Tổ chia đất cấp ruộng’ ở trang cuối của mục lục.)

 

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4          ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

139)       Trần Nguyên Hăn chức v thấp 3, c̣n thấp hơn c Nguyễn Trăi 3     ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn N làm chánhớng, Trần Nguyên Hăn chẳng h được phong làm Tư đ... Băng H di s lục (Nguyễn Trăi) )

(Trần Nguyên Hăn cùng với Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423, Lỗi giang , công lao rất ít trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. T năm 1423 đến năm 1425, ông chẳng một chútcông lao ; do đó, chức Tư đ năm 1425, ch là s bịa đặt của Đại Việt S Toàn Thư , quốc s của nhà Trịnh . Huống chi, Trần Nguyên Hăn là k t thù của nhà Hậu Trần, chẳng th được một đặc ân nào trong triều đ́nh Lam Sơn ...)

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

13)         Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

137)       Miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ là Thái Tổ Cao Hoàng đế hay Thái Tổ Du văn AnhHoàng đế   ???

32)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2         ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

129)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

131)       Vua Lê Thái Tổ đă mở đến 4 kỳ thi tiến-sĩ văn       (và có lẽ cũng khoảng 4 kỳ thi tiến-sĩ vơ)

47)         Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

73)         Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

41)         Năm Tư (1420): chiến thắng quan trọng nhất của Vua Lê Thái Tổ             ( Từ đại thắng Thi Lang (cuối năm1420) đến đại thắng Sách Khôi (1-1423) )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ     (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

75)         B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

 

             Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

Thơ   :   Mưa  ;     Dẹp giặc đề thơ  ;         Đón Thu  ;  ;         Giọt mưa bay  ;     Ngọa Thần Long 4  ;     Yêu Kiều  ;     Nước hồ  ; : Yêu  ;       Mưa dài  ;    Ngày Một Ngày  ;  Đợi  ;     :     Trăng diễm  ;        Thu Tàn  ;           Đường Gặp Gỡ  ;   Sầu Đông 1  ;    Tiếng Thác  ;    Chiều hôm trước  ;         ;       Tranh Tố Nữ  ;       Ngọa Thần Long  ;        Ngọa Thần Long 7  ; ;   Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ; Cánh mơ   ;

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 4,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 4

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập: Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng

XX) Năm Thuận Thiên 2 (1429), cuối tháng 2, duyệt binh, rồi cho nửa số quân về làm ruộng

XXI) Vua Lê Thái Tổ ban hành sự cấp ruộng trước khi cho nửa số quân về làm ruộng

XXII) Thời điểm đánh đuổi quân Minh: hầu hết dân Đại Việt đều bần cùng, không ruộng đất , v́ giặc Minh tàn ngược (tiếp theo)

XXIII) Từ t́nh trạng bần cùng không ruộng đất , nông dân Đại Việt trở thành tiểu tư sản nông dân vào năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng 2

XXIV) Thời thịnh trị hoan lạc đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

                                  (C̣n tiếp)

 

b) Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Việc vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần, theo Trần Trọng Kim

II) Nếu vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như vậy, th́ Nguyễn Trăi chẳng phải là công thần

III) Năm Thuận Thiên 1 (1428), phong thưởng công thần, đợt 1

IV) Năm Thuận Thiên 1 (1428), phong thưởng công thần, đợt 2

V) Nguyên tắc nhận ra công thần và thứ bậc công thần

VI) Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

 

c) Cập nhật

       Mục Lục Đ́nh thượng hầu

mục lục những bài viết về danh tướng công thần của vua Lê Thái Tổ, những vị tướng được phong Đ́nh thượng hầu

 

*

======

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào

       Bài Xưa 22

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *