Bài Xưa 20 Trang Nhà LêAnhChí

 

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 1-2010

 

Cập nhật đầu tháng 1-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

58)         Vạn Cổ

59)         Nguyệt Sương

 

b) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

134)       Lệ Chi viên, Phá án 7: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 7. E) V lương y Lệ Chi Viên?, G) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội, H) Nguyễn Thị Lộ là giai nhân  ?

(Không hề có vụ án Lệ Chi Viên , chỉ có sự vu khống Vua Lê Thái Tông. Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, chứa đựng những lời vu khống Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và các vua Lê khác. Đó là những lời vu khống không tiền khoáng hậu trong lịch sử ; như Vua Lê Thái Tổ là người nhân đức lớn lao lại bị vu khống là hiếu sát, c̣n Vua Lê Thái Tông bị vu khống là thức suốt đêm với Nguyễn Th L trong khi vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c !

Bài viết này tiếp tục bàn v những diễn biến bao quanh s băng của Vua Lê Thái Tông, vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn :

1) rất th t m Bạch Sư, vua c ư đến Lệ Chi Viên, v́ có lương y Lệ Chi Viên, T́m dấu vết v lương y này

2) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội,

3) bà Nguyễn Thị Lộ có phải là giai nhân  ?)

 

135)       Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

(Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘sự kiện’ đưa ra bởi La Quán Trung để chứng minh rằng La Quán Trung đă Xạo hết chỗ nói !)

 

 

c) Bài cũ chọn lọc :

ml)         Mục Lục Lê Chi viên Phá án

32)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2         ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

129)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Ngọa Triều dâm dục quá độ nên ngồi không được, Đúng hay Sai ???

131)       Vua Lê Thái Tổ đă mở đến 4 kỳ thi tiến-sĩ văn       (và có lẽ cũng khoảng 4 kỳ thi tiến-sĩ vơ)

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4

             ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

13)         Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

47)         Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

73)        Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

41)         Năm Tư (1420): chiến thắng quan trọng nhất của Vua Lê Thái Tổ             ( Từ đại thắng Thi Lang (cuối năm1420) đến đại thắng Sách Khôi (1-1423) )

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ     (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong rương vàng)

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

53)        Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)

75)         B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

45)         Lê Văn Linh, văn ban đệ nhất công thần (triều Lê Thái Tổ)

 

Thơ   :   Mưa  ;     Dẹp giặc đề thơ  ;  ;     Đón Thu  ;  ;         Giọt mưa bay  ;     Ngọa Thần Long 4  ;     Yêu Kiều  ;     Nước hồ  ; : Yêu  ;       Mưa dài  ;    Ngày Một Ngày  ;  Đợi  ;     :     Trăng diễm  ;        Thu Tàn  ;           Đường Gặp Gỡ  ;   Sầu Đông 1  ;    Tiếng Thác  ;    Chiều hôm trước  ;         ;       Tranh Tố Nữ  ;       Ngọa Thần Long  ;        Ngọa Thần Long 7  ; ;   Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ; Cánh mơ   ;

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Vạn Cổ : : Lục bát, 4 câu :

             Là đây Vạn Cổ tuôn sầu . . .

 

b) Nguyệt Sương : thất ngôn, 8 câu :

             Bên cảnh quan hà như cảnh thấy

             Nào hay lạc lối thị thành hoa

 

c) Lệ Chi viên, Phá án 7: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 7. E) V lương y Lệ Chi Viên?, G) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội, H) Nguyễn Thị Lộ là giai nhân  ?

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

E) Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: T́m dấu vết v lương y Lệ Chi Viên

XXXV) Vua Lê Thái Tông có vẻ như cố ư đến Lệ Chi Viên

XXXVI) Có v lương y Lệ Chi Viên?

XXXVII) V lương y mặt hay ‘b’ mời đi chữa bệnh cho ai khác  ?

XXXVIII) Đại lăo nguyên thần nhà Lê như  Bùi Quốc Hưng, Lê Khả Lang . . .

G) Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Nguyễn Trăi có ít nhất một tội

XXXIX) Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi, chứng tỏ ḷng ưu ái của vua với Nguyễn Trăi. . .

XXXX) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội

H) Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ

XXXXI) Bà Nguyễn Thị Lộ có phải là giai nhân  ?

                           (C̣n tiếp)

 

d) Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

Dàn Bài :

I) Năm Kiến An 12, mùa xuân và mùa đông

II) Từ Nguyên Trực yết kiến Lưu Huyền Đức và coi tướng ngựa

III) V́ hiếu Từ Nguyên Trực qui Tào, vào mùa đông Kiến An 12

IV) Theo Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa , Mẹ của Từ Nguyên Trực tự tử và Từ Nguyên Trực thủ hiếu cư tang

V) Mẹ của Từ Nguyên Trực không thể biết được Lưu Huyền Đức là chân chúa

VI) Từ Nguyên Trực không hề thủ hiếu cư tang: bàn chuyện đánh Kinh Châu

VII) Từ Nguyên Trực không hề thủ hiếu cư tang: có mặt trong đoàn quân viễn chinh, vào mùa thu và mùa đông Kiến An 13

VIII) Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

IX) La Quán Trung đă Xạo nhằm mục đích tôn vinh Lưu Huyền Đức  

 

*

=====

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 12-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 12-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

132)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

(Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng. Nói là ‘vua đầu tiên’, là không kể thời Hồng Bàng _-ta thiếu tài liệu để xác định rằng các Quốc Tổ đă thi hành chánh sách nhân đức này .

Vua Lê Thái Tổ đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng. Đây là một trong hai điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông (điều kiện thiết yếu thứ hai là Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên).

Việc chia đất cấp ruộng cho dân chúng cũng là  một điều kiện thiết yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương)

 

133)       Vua Lê Thái Tổ lên ngôi ngày 15 tháng 4 năm Mậu Thân (1428), thật ra vua ta không lên ngôi mà chỉ đổi vương hiệu . Và đổi mục đích, mục đích của vua Lê Thái Tổ năm1428 là : làm thánh vương !

 

(bởi v́ để làm thánh vương :

1) trước hết người làm vua phải có chí hướng muốn làm thánh vương

2) phải biết làm việc ǵ, công đức ǵ để thành thánh vương

3) và dĩ nhiên người làm vua phải có tâm thánh vương; tâm thánh vương là sao ? _-là tấm ḷng nhân đức lớn lao, thương yêu trăm họ, ưu ái thần dân

Vua Lê Thái Tổ có đủ 3 điều kiện này . . .)

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

117)       Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên. Đây là một điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

130)       Lệ Chi viên, Phá án 6: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 6.   Kẻ đầu độc vua Lê Thái Tông đă gi thuyền vua lại, m Bạch???

119)       Lệ Chi viên, Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

(Mở đầu bài viết, tôi nêu ra thêm một vài điểm luận liên quan đến câu văn xác định ngày vua băng. Do đó, ta th chắc chắn rằng Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5. Thế là chấm dứt hoàn toàn phần A) Chính đ: Phá án Lệ Chi viên (Đă ra người thiên c , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L)

Sau đó, bàn thêm về những B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ , cả sự việc ‘Nguyễn Trăi bị tru di c h chớ chẳng phải là ‘bị tru di ba h’ . . .)

ml)         Mục Lục Lê Chi viên Phá án

131)       Vua Lê Thái Tổ đă mở đến 4 kỳ thi tiến-sĩ văn       (và có lẽ cũng khoảng 4 kỳ thi tiến-sĩ vơ)

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _-cũng là bẩy v đ nhất công thần  ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

15)         Ông Đinh L ông L , danhớng của vua Thái T, là hai người khác nhau

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

113)       Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

114)       Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân vào đầu năm Đinh Mùi 1427 không đủ để vây thành. Năm 1426, lại càng không đủ quân.   Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần và ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ.

111)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.

126)       Trần Trọng Kim nói rằng vua Lê Thánh Tông lập ra lệ xướng danh và lệ vinh qui các tiến sĩ, SAI !

 

Thơ        Đường Gặp Gỡ  ;   Sầu Đông 1  ;    Tiếng Thác  ;    Chiều hôm trước  ;  ;       Tranh Tố Nữ  ;       Ngọa Thần Long  ;        Ngọa Thần Long 7  ; ;     Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ;;      Cánh mơ  ;     Sắc Thu 2  ;  Ép Thơ  ;  Đón Thu  ;  Sắc Thu  ;       Hoa Mộng  ;  Giọt mưa bay  ;         Dẹp giặc đề thơ  ;         Ngọa Thần Long 4  ;     Yêu Kiều  ;

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập: Các thánh vương ngày xưa đều chia đất cấp ruộng cho dân chúng

I) Năm Thuận Thiên 1 (1428), Vua Lê Thái Tổ đă nói ư rằng ngài muốn làm thánh vương

II) Năm Thuận Thiên 1 (1428), Vua Lê Thái Tổ tha thuế 2 năm

III) Năm Thuận Thiên 1 (1428), Vua Lê Thái Tổ thống kê ruộng đất toàn quốc

IV) Năm Thuận Thiên 1 (1428), Vua Lê Thái Tổ làm sổ hộ tịch, sổ ruộng đất và thống kê ruộng đất, lần nữa

V) Trước năm 1429, Vua Lê Thái Tổ đă nhiều lần sung công nhiều loại ruộng đất

VI) Trước năm 1429, Vua Lê Thái Tổ đă nhiều lần tịch biên gia sản ngụy quan, trị tội ngụy quan, nhưng lại cho chuộc tội bằng tiền . . .

VII) Năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng, Vua Lê Thái Tổ chỉ huy các đại thần bàn luận, thiết kế việc chia đất cấp ruộng cho dân chúng và cho công thần

                           (C̣n tiếp)

 

b) Vua Lê Thái Tổ lên ngôi ngày 15 tháng 4 năm Mậu Thân (1428), thật ra vua ta không lên ngôi mà chỉ đổi vương hiệu . Và đổi mục đích, mục đích của vua Lê Thái Tổ năm1428 là : làm thánh vương !

Dàn Bài :

Dẫn nhập:Triều Vua Lê Thái Tổ là thời ‘đại định’ (1428-1433)

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Vua Lê Thái Tổ lên ngôi ngày 15 tháng 4 năm Mậu Thân (1428)

II) Vua Lê Thái Tổ không xưng Hoàng đế

III) Vua Lê Thái Tổ chỉ đổi vương hiệu từ B́nh Định sang Du Văn Anh

IV) Vua Lê Thái Tổ xưng vương từ lúc đầu khởi nghĩa, năm Mậu Tuất (1418)

V) Năm Mậu Thân (1428), Vua Lê Thái Tổ đă nói ư rằng ngài muốn làm thánh vương

VI) Mục đích của Vua Lê Thái Tổ năm 1418 là: b́nh Ngô, cứu dân, cứu nước, làm Đại trượng phu

VII) Mục đích của Vua Lê Thái Tổ năm 1428 là: đem lại thái b́nh hạnh phúc cho dân tộc, làm thánh vương

VIII) Hai lần xưng vương , hai lần đạt mục đích, Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu và là bậc thánh vương

 

*

==============

 

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào

       Bài Xưa 19

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

             Mục Lục Lê Chi viên Phá án

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *