Bài Xưa 24 Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

____

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

________

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 6-2010

 

Cập nhật trung tuần tháng 6-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

152)       Vua Thái T đăng quang sông Hồng bỗng nảy vàng ṛng, Phép lạ cát tường này báo hiệu Thánh vương ra đời thời đại vàng son của lịch s

 

(Vua Thái TThánh vương. Nếu không k thời Hồng Bàng, th́ vua ta là v Thánh vương độc nhất trong lịch sớc nhà ; nước Tàu 3000 năm qua cũng không Thánh vương. (Thái Tông Văn Hoàng đế nhà Hán, nhà Đường  nhà ta là minh quân chẳng phải Thánh vương). Theo Quan niệm thiên nhân tương dữ của Nho Giáo th́ phải có điềm lành báo hiệu Thánh vương ra đời

Thật vậy, Vua Lê Thái Tổ đăng quang ngày 15 tháng 4 năm Mậu Thân (1428) ; vài ngày sau và tháng 4 nhuận tiếp theo đó, đến hai điềm cátờng báo hiệu Thánh vương ra đời, thời đại vàng son của lịch s bề tôi hiền tài pḥ vua giúp nước ...)

 

153)       Quân lính Đại (Cồ) Việt đội mũ như thế nào ?

(Quân lính Đại Cồ Việt và Đại Việt đội mũ ǵ ?? Dĩ nhiên là chẳng đội nón lá , như nhiều truyện bằng tranh đă ẩu tả vẽ ra . Mũ quân lính Đại Việt khá đẹp và có cái tên cũng khá đẹp là B́nh Đính . Mũ có từ thời Đinh Tiên Hoàng và khi Vua Lê Thái Tổ  khởi nghĩa, quân lính Lam Sơn cũng đội mũ B́nh Đính ...)

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

36)         Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

73)         Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

 

45)         Lê Văn Linh, văn ban đệ nhất công thần (triều Lê Thái Tổ)

122)       Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay Sai ?

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang 4          ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

139)       Trần Nguyên Hăn chức v thấp 3, c̣n thấp hơn c Nguyễn Trăi 3     ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn N làm chánhớng, Trần Nguyên Hăn chẳng h được phong làm Tư đ... Băng H di s lục (Nguyễn Trăi) )

 

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(Lệ Chi Viên !

Lệ Chi Viên là nơi Vua Lê Thái Tông , vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, th́nh ĺnh băng hà. (Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống , nói rằng Vua Lê Thái Tông thông minh trí dũng, c̣nợt lên trên c những vua anh minh đời xưa đức của vua Thuấn)

Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

 . . . Bài viết này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L .)

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

 

Thơ   :   Một khung trời  ;    ;      Khách Thơ  ;  Hỏi  ;      Hồn t́nh mơ  ;     Sắc Thu 2  ;  Nhớ hờ  ;       Mơ Thơ  ;       Chiếc thư  ;    Chiếc đ̣  ;         Mưa 2  ;         Mừng xuân  ;         Phiêu Lăng  ;         Phi Thuyền  ;         Cơn Mê  ;       Đợi  ; :  Vạn Cổ  ; Nguyệt Sương     ;        Sắc Thu  ; 

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Vua Thái T đăng quang sông Hồng bỗng nảy vàng ṛng, Phép lạ cát tường này báo hiệu Thánh vương ra đời thời đại vàng son của lịch s.

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Vua Lê Thái Tổ đăng quang , đổi vương hiệu

II) Sông Hồng bỗng nảy vàng ṛng

III) Quan niệm thiên nhân tương dữ của Nho Giáo

IV) Các quan dâng biểu chúc mừng v́ điềm tốt

V) Vua Lê Thái Tổ không có ư lợi dụng phép lạ cát tường này

VI) Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương thời đại vàng son của lịch s dân tộc

VII) Điềm tốt lành khác vào tháng sau (tháng 4 nhuận)

                           (C̣n tiếp)

 

b) Quân lính Đại (Cồ) Việt đội mũ như thế nào?

Dàn Bài :

I) Truyện bằng tranh : nón lá

II) Hầu hết các anh hùng nổi lên chống giặc Tàu đều là hào trưởng một phương

III) Đội mũ là cần thiết

IV) Quân lính Đại (Cồ) Việt đội mũ B́nh Đính

V) Mũ B́nh Đính khá đẹp, đóng góp của Đinh Tiên Hoàng

VI) Chiến sĩ thời B́nh Định Vương đội mũ B́nh Đính

 

*

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 6-2010

 

Cập nhật đầu tháng 6-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

149)       Nhà Minh không hứng thú ǵ với việc lập con cháu nhà Trần, không những thế, đó là điều đại tối kỵ của Nhà Minh

 

(Năm 1407, Nhà Minh, lấy danh nghĩa là đánh kẻ nghịch thần Hồ Quí Ly, lập nhà Trần, đem 80 vạn quân theo 2 đường sang xâm lăng nước ta và diệt nhà Hồ dễ dàng. Trần Thúc Dao, con của Trần Nguyên Đán và là bác của Trần Nguyên Hăn, ra làm quan cho giặc Minh, hi vọng được lập làm vua ! Trùng Quang Đế sau này, cũng hi vọng vào việc lập nhà Trần, xin cầu phong làm cho Nguyễn Biểu thiệt thân !

Việc lập nhà Trần chỉ là đ̣n chánh trị hư cấu của Nhà Minh, và rất nhiều người nhà Trần không hiểu như vậy !

Bài viết này nêu ra lư do tại sao việc lập con cháu nhà Trần, thật ra, là điều đại tối kỵ của Nhà Minh ...)

 

150)       Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2                    ( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

 

(V án Trần Nguyên Hăn là v án cực k quái đản, quái đản những lời phê b́nh của s gia cận đại hiện đại : Trần Nguyên Hăn đă những hành động mưu phản ràng, những hành động mưu phản rành rành ; thế mấy ông s gia c nằng nặc nói rằng Trần Nguyên Hăntrung thần bới lông t́m vết, cưỡng t đoạt đ buộc tội (vu khống) Vua Thái T.

Bài viết này xác định một s thực hiển nhiên : Trần Nguyên Hăn đă thật sự mưu phản và phân tích vài việc hệ trọng, từ khi Trần Nguyên Hăn đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang ...

Nhắc lại   :  1) Trần Nguyên Hăn là k t thù của nhà Hậu Trần , 2) Trần Nguyên Hăn chẳng phảikhai quốc công thần , chẳng phải là Tướng Quốc   3) Trần Nguyên Hăn chức v thấp , c̣n thấp hơn c Nguyễn Trăi ...)

 

151)       Trần Nguyên Hăn coi tướng sai 2        ( Nguyễn Chích và 260 khai quốc công thần coi tướng đúng, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng )

 

(Bài viết này xác định   A) một lần nữa rằng Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng của Việt vương Câu Tiễn (với vài điểm tướng pháp)    B) Nguyễn Chích và 260 khai quốc công thần coi tướng đúng       C) Hoàng Phúc, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng. Việc Hoàng Phúc coi tướng đúng là quan trọng v́ Hoàng Phúc nổi tiếng là giỏi nghề coi tướng. C̣n Vương Thông và các tướng Minh chỉ gặp vua ta một lần ở Hội thề Đông Quan thế mà tin chắc rằng vua sẽ để họ an toàn về Tàu : v́ họ thấy ngay rằng Vua Lê Thái Tổ là Đại trượng phu (hay có tướng Đại trượng phu), không giết kẻ đầu hàng ...)

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _-cũng là bẩy v đ nhất công thần  ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

 

15)         Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ   (Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau)

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

 

114)       Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân vào đầu năm Đinh Mùi 1427 không đủ để vây thành. Năm 1426, lại càng không đủ quân.   Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần và ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ.

ml)         Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

             Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

ml)         Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

136)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 2,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 2

(            Đời vua Thái T, Thái Tông

       Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

Các câu ca dao này cho thấy rằng :

_-Vua Thái T, Thái Tônghai vua độc nhất trong lịch s đă được truyền tụng thời thái b́nh thịnh tr. Ta th nói rằng vua Thái T, Thái Tônghai vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch s

_-Đây là hậu qu của s chia đất cấp ruộng của vua Thái T. Lúa thóc đầy đồng, là niềm vui lớn, nếu đó là đồng ruộng của ta ! chánh sách chia đất cấp ruộng của vua Thái T đă thành công lớn lao.

_-Chánh sách cấp ruộng của vua Thái Tcuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa _- vua Thái T tấm ḷng nhân đức lớn lao, cho ngụy quan được chuộc tội bằng tiền . . .

Nên nhắc rằng Nguyễn Trăi những bài thơ ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn Nguyễn Trăi vua Thái T với năm thánh vương Phục Hi, Thần Nông, Nghiêu, Thuấn, Vũ.

Bài viết này tiếp tục phân tích công tŕnh chia đất cấp ruộng của vua Thái T nêu ra những đặc điểm : 1) giặc Minh tàn ngược  2) trước năm 1429, đă tạm thời chia đất cấp ruộng 3) năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng, là điểm kết của việc chia đất cấp ruộng ...)

 

Thơ   :   Mưa  ;     Dẹp giặc đề thơ  ;         Đón Thu  ;     Giọt mưa bay  ;         Ngọa Thần Long 4  ;     Yêu Kiều  ;     Nước hồ  ; Yêu  ;  Mưa dài  ;           Ngày Một Ngày  ;  Đợi  ;     Trăng diễm  ;        Thu Tàn  ;      Đường Gặp Gỡ  ;       Sầu Đông 1  ;    Tiếng Thác  ;    Chiều hôm trước  ;        ;    Tranh Tố Nữ  ;       Ngọa Thần Long  ;        Ngọa Thần Long 7  ; ;   Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ  ; Cánh mơ   ;

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Nhà Minh không hứng thú ǵ với việc lập con cháu nhà Trần, không những thế, đó là điều đại tối kỵ của Nhà Minh

Dàn Bài :

I) Nhà Minh xâm lăng nước ta và hạ nhà Hồ dễ dàng

II) Trần Thúc Dao ra làm quan cho giặc Minh

III) Nhà Minh không lập con cháu nhà Trần, dù chỉ làm hư vị

IV) Trùng Quang Đế cầu phong và Nguyễn Biểu thiệt thân (Thương thay !)

V) Nhà Minh không hề có ư định lập ḍng dơi nhà Trần

VI) Việc lập ḍng dơi nhà Trần là điều đại tối kỵ của Nhà Minh, Lư do

VII) Vua quan nhà Hồ đều được vua Minh ‘tha chết’

 

b) Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 2

( Trần Nguyên Hăn có thật sự mưu phản hay không ??? _-Dĩ nhiên là có ! ...)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là k t thù của nhà Hậu Trần

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn chẳng phảikhai quốc công thần chẳng phải là Tướng Quốc

VIII) Trần Nguyên Hăn đă thật sự mưu phản

IX) Mục đích của Trần Nguyên Hăn : làm vua

X) Những tính toán của Trần Nguyên Hăn  (Suy đoán)

XI) Trần Nguyên Hăn đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang

XII) Trần Nguyên Hăn và hội thề Đông Quan

 

c) Trần Nguyên Hăn coi tướng sai 2        (Nguyễn Chích và 260 khai quốc công thần coi tướng đúng, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Chúng ta ai cũng coi tướng hết

[A] Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng của Việt vương Câu Tiễn

XVIII) Tại sao Phạm Lăi lại pḥ tá Việt vương Câu Tiễn

XIX) Giản Định Đế giết hại công thần và anh hùng hào kiệt bỏ đi

XX) Vua Lê Thái Tổ không hề có tướng của Việt vương Câu Tiễn

[B] Nguyễn Chích và 260 khai quốc công thần coi tướng đúng

XXI) Nguyễn Chích là Hàn Tín, Anh Bố , Bành Việt hợp lại

XXII) Nguyễn Chích coi tướng đúng

XXIII) 260 khai quốc công thần coi tướng đúng

[C] Hoàng Phúc, Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng

XIII) Lưu Thanh (tướng Minh) coi tướng đúng

XXIV) Hoàng Phúc (thầy tướng giỏi) coi tướng đúng

XXV) Vương Thông và các tướng Minh coi tướng đúng

 

*

======

 

Bài xưa, Xưa.-

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào :- - > >   Bài Xưa 23

___

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *