Khách Thơ

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Tạ ḷng đan được mấy vần thơ,

             Gọi nhau mặt nước, tiếng ơ hờ !

             Ai ơi sắp sẵn con thuyền bé,

             Xuyên khói suơng mù rước khách thơ -

*

                            (1976)

-----------

Chú thích :

Bài thơ này có đăng trên Trang Nhà Kiến Tánh, phần chú thích của bài ‘‘Độ Khách’’

 

 

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------