Hỏi

*

*

             Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Có người mới thấy khách sang sông

             Đem chuyện trăm năm đến gạ ḷng

*

       Hỏi số kiếp đan sầu nhung nhớ

       Hỏi trăng sao nước đổ non ngàn

*

              Hỏi để t́m, muôn vàn khôn được

              Ḍng đời xuôi bơi ngược ḍng đời . . .

*

             Hỏi tâm, tâm dệt khung trời

       Hỏi không gian, được vợi vời thời gian !

 

                    ( 1976 )

 

 

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------