Bài Xưa 11.-

 

www.LeAnhChi.com

 

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 2-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 2-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

92)         Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 2

             ( Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 2 ;   _-Quốc sử nhà Trịnh 5.2 )

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

84)         Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 1

             ( Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 1;  _Quốc sử nhà Trịnh 5 )

 

30)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng

41)         Năm Tư (1420): chiến thắng quan trọng nhất của Vua Lê Thái Tổ

             ( Từ đại thắng Thi Lang (cuối năm1420) đến đại thắng Sách Khôi (1-1423) )

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

49)         Quan phục hầu Nguyễn Trăi là công thần thứ 80-93 ( triều vua Lê Thái Tổ )

             ( Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423, đáng lẽ chẳng được phong hầu !  Nguyễn Trăi có công lao là nhờ vào . . . ḷng nhân của vua Lê Thái Tổ: nhà vua không muốn dụng binh . . . )

 

Thơ   :   Chúc Tết  ;    Chúc xuân  ;       Hoa Mộng  ; Hỏi

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

 

I) Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

II) Lam Sơn Thực Lục cũng bị sửa đổi

III) Các tác phẩm của các sử gia nhà Lê nhất thống

IV) Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá

V) Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận phê b́nh tổng quát về Vua Lê Thái Tổ

VI) Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận diễn tả nguyên tắc chánh trị của Vua Lê Thái Tổ

VII) Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận không bị sửa đổi v́ nhà Mạc, nhà Trịnh hiểu lầm chữ ‘đại định’

VIII) Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận: Vua Lê Thái Tổ là thánh vương sánh với Đường Ngu Tam Đại

 

Lê Tung, năm 1514, đời vua Lê Tương Dực, soạn Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận .

Lê Tung vốn tên là Dương Bang Bản, được ban quốc tính và đổi tên là Tung. Ông đỗ tiến sĩ năm 1484, đời Thánh Tông ; giữ chức Thiếu bảo, Lễ bộ thượng thư ,tri Kinh diên sự, tước Đôn thư bá , đời vua Lê Tương Dực. Ông có tham gia khởi nghĩa giúp vua Lê Tương Dực, chống vua Uy Mục.

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 2

_     ( Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 2 ;    _-Quốc sử nhà Trịnh 5.2 )

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

IV) Trần Nguyên Hăn không bị dèm pha

       1) Trần Nguyên Hăn đă từ quan

       2) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

       3) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

       4) Những nịnh thần không thể biết hành vi của Trần Nguyên Hăn

       5) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, không được người đương thời trọng vọng

 

V) Phạm Văn Xảo không bị dèm pha

       1) Thời điểm sai trái

       2) Phạm Văn Xảo chẳng được phong hầu

       3) Những nịnh thần không thể biết hành vi của Phạm Văn Xảo

       4) Vua Lê Thái Tổ giết Phạm Văn Xảo trong lúc c̣n đánh Bế Khắc Thiệu

       5) Phạm Văn Xảo không được người đương thời trọng vọng

       6) Kẻ sửa đổi ĐVSKTT không thuộc sử !

 

V) Năm 1429, Vua Lê Thái Tổ chưa già yếu

VI) Lời vu khống lật lọng và thật đê tiện

 

 

Thật là chuyện nực cười trong thiên hạ, khi người ta nói rằng Trần Nguyên Hăn bị bắt là v́ lời dèm pha ! Bởi v́ Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo. Do đó, đâu cần ǵ lời dèm pha ? Xem

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

             ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

42)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo 2

             ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi 2 )

Ngoài ra, trong cả hai vụ án Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo, những nịnh thần không thể biết hành vi của hai người Trần-Phạm này (Họ không có th́ giờ dèm pha) Những hành động mưu phản chỉ có thám tử của vua, Vua Lê Thái Tổ và các tể tướng biết được mà thôi.

 

 

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 2-2009

 

Cập nhật Tết Kỷ Sửu (đầu tháng 2-2009 , Tết vào ngày 26/1/2009):

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

 

37)         Ngọa Thần Long 5     (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long _ ḷng nhân từ của Vua Lê Thái Tổ)

 

38)         Mừng xuân

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

90)         Vua Lê Thái Tổ là ông vua đầu tiên đă phong người nữ làm quan

 

c) Họ Lê làng Nhân Mục

             Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự (1600-? ), tướng vơ, tiến-sĩ văn 2

             ( Nhất hương khoa hoạn xưng tiền bối . . .  )

 

d) Bài cũ chọn lọc :

 

79)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 1

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _cũng là bẩy v đ nhất công thần

             ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

75)         B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

             ( Bài hịch kể tội Tào Tháo là của Viên Thiệu, chẳng phải của Trần Lâm.   Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy là của Kennedy chẳng phải của Shriver )

67)         Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn !

             ( Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu )

             ( Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt năm 1429; trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu ; làm Vinh lộc đại phu )

 

Thơ   :    Ngọa Thần Long 2  ;  Ngọa Thần Long 3  ;  Ngọa Thần Long 4  ;

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Ngọa Thần Long 5 : thất ngôn, 8 câu :

             Ngh́n đời cái thế anh hùng Đế

             Trí mẹo Thần kỳ, vượt Ngọa Long

 

b) Mừng xuân : : Lục bát, 8 câu :

             Một là mưa thuận gió ḥa

       Trăm năm cuộc thế, Ta Bà khéo tươi

 

c) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Hai câu ca dao ca tụng thời no ấm

II) Hai câu ca dao ca tụng thời hoan lạc

III) Các đại thần triều Nhân Tông (Thái Ḥa 7) nói rằng hai triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông , dân được ấm no

IV) Nguyễn Trăi ca tụng thời Nghiêu Thuấn

V) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, là bậc thánh vương

VI) Vua Lê Thái Tông rất nhân từ, là bậc minh quân

VII) Thịnh trị 6 năm cuối triều Vua Lê Nhân Tông

VIII) Ngày Nghiêu tháng Thuấn triều Vua Lê Thái Tổ , Vua Lê Thái Tông, và 6 năm cuối triều Vua Lê Nhân Tông

 

Nước ta có được Ngày Nghiêu tháng Thuấn suốt hai triều Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông.

Bọn Tống Lệnh Vọng (Nhà Mạc) dĩ nhiên đă đục khoét hết những điều này trong ĐVSKTT, nhưng bọn họ đâu ngờ rằng triều Nhân Tông (Thái Ḥa 7), khi Th Trịnh Kh dâng s , đă nói đến đời thịnh tr ấm no của hai triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông . Do đó , tôi đă t́m ra bằng chứng sách sử về việc này, ngay trong ĐVSKTT, quốc sử của nhà Trịnh ! Ha, ha !

 

d) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Vua Lê Thái Tổ là ông vua đầu tiên đă phong người nữ làm quan

 

I) Trưng nữ Vương là bà vua chẳng phải ông vua

II) Năm 1427, Vua Lê Thái Tổ phong 5 phu nhân của tướng Đinh Lễ làm Tông Cơ

III) Tông Cơ là chức quan ǵ ?

IV) Triều Vua Lê Thái Tổ có khá nhiều nữ quan

V) Rất có thể chính Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm Lễ nghi Học sĩ

VI) Có nữ quan nhà Lê làm nhất phẩm

 

e) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự (1600-? ), tướng vơ, tiến-sĩ văn 2

_     ( Nhất hương khoa hoạn xưng tiền bối . . . )

VIII) Ông Lê Đ́nh Dự có lẽ là tiến-sĩ văn đầu tiên của làng Nhân Mục

IX) Ông Lê Đ́nh Lại có lẽ là tiến-sĩ văn thứ nh́ của làng Nhân Mục

X) Nhất hương khoa hoạn xưng tiền bối . . .

XI) Thiêm đô ngự sử

XII) H́nh bộ Tả thị lang

XIII) Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu

             (C̣n Tiếp)

 

 

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 1-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 1-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội th Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người d Hội th Đông Quan cũng một phần do Vương Thông ch định

 

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? -Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

             ( Vua Lê Tương Dực chắc là một minh quân bị nhà Mạc vu khống và nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực;  _-Quốc sử nhà Trịnh 6 )

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

73)        Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

             ( L Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’ )

49)         Quan phục hầu Nguyễn Trăi là công thần thứ 80-93 ( triều vua Lê Thái Tổ )

             ( Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423, đáng lẽ chẳng được phong hầu !  Nguyễn Trăi có công lao là nhờ vào . . . ḷng nhân của vua Lê Thái Tổ: nhà vua không muốn dụng binh . . . )

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

             ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

 

Thơ :             Ngọa Thần Long

Thơ t́nh  :     Chiều hôm trước  ;     Hồn t́nh mơ  ;           Bài thơ thứ  ;

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của:

       Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội th Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người d Hội th Đông Quan cũng một phần do Vương Thông ch định

 

I) Ngô Th́ Sĩ nói : Lập Trần Cao là ư của Vương Thông

II) Khi khởi nghĩa, năm 1418, Vua Lê Thái Tổ đă xưng vương

III) Chủ trương của Vua Lê Thái Tổ  là không đánh hạ những thành kiên cố , từ. . . cuối năm 1420

IV) Vua Lê Thái Tổ không đánh hạ những thành kiên cố v́ ḷng nhân

V) Vương Thông tráo tr mấy lần, nhưng Vua Lê Thái Tổ vẫn cho VT hàng

VI) Hội th Đông Quan cũng là ư của Vương Thông

VII) Những nhân vật quan trọng d Hội th Đông Quan cũng một phần do Vương Thông ch định

VIII) Dùng h Trần d Hội th Đông Quan cũng do Vương Thông

IX) Những người khác d Hội th Đông Quan

X) Trần Cao không d Hội th Đông Quan

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của:

       Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? -Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

       ( Vua Lê Tương Dực chắc là một minh quân bị nhà Mạc vu khống và nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực;  _-Quốc sử nhà Trịnh 6 )

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực

II) Nhà Mạc biết người ḿnh thích chuyện coi tướng và nông nổi cả tin

III) Coi tướng Vua Lê Tương Dực _câu chuyện

IV) Vua Lê Tương Dực bị coi tướng SAI, chắc chắn là SAI

V) Hy Tăng chẳng coi tướng như vậy hoặc Hy Tăng chẳng hề coi tướng

VI) Vu khống Vua Lê Thái Tổ và các vua Lê khác , với mục đích . . .

VII) Nhà Mạc vu khống Vua Lê Tương Dực

VIII) Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực và Vua Lê Tương Dực bị vu khống tiếp

IX) Nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực (tiếp theo)

 

 

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 1-2009

 

Cập nhật đầu tháng 1-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

35)         Dẹp giặc đề thơ         (dịch thơ vua Lê Thái Tổ)

36)         Ngọa Thần Long 4      (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long _ đại thắng Sách Khôi của Vua Lê Thái Tổ)

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

85)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 3

             ( Liên hệ đến 2 vụ án Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo là 2 việc đánh dẹp Bế Khắc Thiệu và Đèo Cát Hăn. Vua Lê Thái Tổ đánh dẹp Đèo Cát Hăn, đại thắng, sát nhập Phục Lễ vào bản đồ Đại Việt )

 

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

 

 

c) Họ Lê làng Nhân Mục

       Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự (1600- ? ), tướng vơ, tiến-sĩ văn

       ( Tiến-sĩ văn , ngự sử,Tả thị lang, Hữu Thừa tướng, Nguyên Soái , Vinh Lộc Đại Phu , Đắc Tư Hầu Lê Đ́nh Dự )

 

d) Bài cũ chọn lọc :

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

68)         Gió mùa xuân là gió . . . đông

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong ḥm vàng)

 

Thơ   :    Hỏi  ;     Một khung trời  ;       Sắc Thu  ;     Ngọa Thần Long 2

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Dẹp giặc đề thơ : thất ngôn, 8 câu ::

       Chiến khu đường hiểm chẳng từ nan

       Thêm tuổi thêm bền sắt đá gan

bài này dịch thơ vua Lê Thái Tổ khắc ở vách núi xă Hào Tráng, sau khi Vua đánh dẹp Đèo Cát Hăn, đại thắng

 

b) Ngọa Thần Long 4 : thất ngôn, 8 câu :

             Tiến đóng Quan Du, uy vũ chấn

             Sách Khôi đất chết, chính mưu cao

Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long

Ngọa Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta, trong bài thơ ‘Đ Kiếm’:

       Lam Sơn tự tích Ngọa Thần Long . . .

Bài thơ này ca tụng đại thắng Sách Khôi của Vua Lê Thái Tổ, vào cuối năm Nhâm Dần (1422), tháng chạp, tức là tháng 1-1423.

(Vua Lê Thái Tổ dùng mưu ‘‘đặt ḿnh vào tử địa’’)

 

c) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 3

_     ( Liên hệ đến 2 vụ án Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo là 2 việc đánh dẹp Bế Khắc Thiệu và Đèo Cát Hăn. Vua Lê Thái Tổ đánh dẹp Đèo Cát Hăn, đại thắng, sát nhập Phục Lễ vào bản đồ Đại Việt )

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

B) Vụ án Phạm Văn Xảo (tiếp theo)

XXIV) Bắt Trần Nguyên Hăn nhưng lại giết Phạm Văn Xảo. Lư do

XXV) Vua Lê Thái Tổ đánh dẹp Đèo Cát Hăn, đại thắng, sát nhập Phục Lễ vào bản đồ Đại Việt

XXVI) Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

XXVII) Phạm Văn Xảo bị giết vào cuối năm 1431, c̣n Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt vào đầu năm 1429

XXVIII) Phạm Văn Xảo không có tên trong LSTL

 

C) Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo

XXIX) Huyền thoại  được tung ra bởi Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh

XXX) Năm 1432, Vua Lê Thái Tổ lại khẳng định rằng Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo đă mưu phản

XXXI) Vua Lê Thái Tổ xưng vương từ lúc đầu khởi nghĩa (năm 1418)

 

D) Vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần

XXXII) Vua Lê Thái Tổ phong ngay Nguyên soái và Tể tướng : Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn . . .

XXXIII) Vua Lê Thái Tổ phong ngay Hầu tước, chữ Công thần, chữ Trí tự . . .

                           (C̣n Tiếp)

 

 

d) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

 

Dẫn nhập : Vua Lê Thái Tổ bản chất văn vơ thánh thần

I) Đèo Cát Hăn làm phản, Vua Lê Thái Tổ đánh dẹp Đèo Cát Hăn

II) Đường xá hiểm trở cheo leo, ba trăm thác ghềnh

III) Thắng trận, sát nhập Phục Lễ vào bản đồ Đại Việt

IV) Thắng trận, khắc thơ trên vách núi xă Hào Tráng

V) Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ

VI) Thưởng thức bài thơ của Vua Lê Thái Tổ, bản phiên âm chữ Hán

VII) Bản dịch

VIII) So sánh với thơ của Lê Thánh Tông, với bài thơ của Đặng Dung

 

 

e) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự (1600- ? ), tướng vơ, tiến-sĩ văn

_     ( Tiến-sĩ văn , ngự sử,Tả thị lang, Hữu Thừa tướng, Nguyên Soái , Vinh Lộc Đại Phu , Đắc Tư Hầu Lê Đ́nh Dự )

I) Lược Sử

II) Tướng vơ, tiến-sĩ văn

III) Đệ tam giáp tiến-sĩ , đệ nhất danh

IV) Tập ấm làm quan rồi mới đi thi

V) Đỗ tiến-sĩ trước trưởng tử 3 năm !

VI) Triều Lê có nhiều vị quan văn vơ toàn tài

VII) Thừa tướng đời Lê và Lê Trung hưng

             (C̣n Tiếp)

 

 

================

 

 

Bài Xưa .-

 

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài xưa hơn

Bấm vào :- - > >   Bài Xưa 10

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *