Vua Lê Thái Tổ là ông vua đầu tiên đă phong người nữ làm quan

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Trưng nữ Vương là bà vua chẳng phải ông vua

II) Năm 1427, Vua Lê Thái Tổ phong 5 phu nhân của tướng Đinh Lễ làm Tông Cơ

III) Tông Cơ là chức quan ǵ ?

IV) Triều Vua Lê Thái Tổ có khá nhiều nữ quan

V) Rất có thể chính Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm Lễ nghi Học sĩ

VI) Có nữ quan nhà Lê làm nhất phẩm

__________________________________________

 

 

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

NT = Nguyễn Trăi

NTL = Nguyễn Thị Lộ

 

I) Trưng nữ Vương là bà vua chẳng phải ông vua

 

Trưng nữ Vương phong nhiều người nữ làm nữ tướng, làm quan.

Nhưng Trưng nữ Vương là bà vua chẳng phải ông vua

Và Vua Lê Thái Tổ quả là ông vua đầu tiên đă phong người nữ làm quan

 

 

II) Năm 1427, Vua Lê Thái Tổ phong 5 phu nhân của tướng Đinh Lễ làm Tông Cơ

 

Năm 1427, tướng Đinh Lễ tử trận v́ khinh địch ; Vua Lê Thái Tổ phong 5 phu nhân của tướng Đinh Lễ làm Tông Cơ để đền công tướng Đinh Lễ đă chết v́ nước.

 

 

III) Tông Cơ là chức quan ǵ ?

 

Vua Lê Thái Tổ phong 5 phu nhân của tướng Đinh Lễ làm Tông Cơ , mục đích để các quả phụ có bổng lộc. Tuy nhiên, nếu các vị này không có tài cán ǵ, th́ nhà vua chẳng phong quan, mà có giải pháp khác.

Vậy, câu hỏi nên đặt ra : Tông Cơ là chức quan ǵ ?

Lịch triều hiến chương loại chí không có nói đến Tông Cơ, nhưng có đề cập đến Tôn Nhân: Tôn Nhân là Tông Nhân (LTHCLC v́ kiêng húy nên gọi là Tôn Nhân) và Tông Cơ là Tông Nhân nhưng là đàn bà

Chức Tông Nhân có từ đời Trần, phong cho người thân tộc của vua và giữ việc soạn chép gia phả nhà vua.

Vậy, Tông Cơ giữ việc soạn chép gia phả nhà vua ; v́ Đinh Lễ là cháu gọi vua bằng cậu, nên5 phu nhân của tướng Đinh Lễ là cháu dâu của vua, được xem là người thân tộc của vua.

 

 

IV) Triều Vua Lê Thái Tổ có khá nhiều nữ quan

 

==== ĐVSKTT :

Giáp Dần, Thiệu B́nh năm th 1 [1434]

Ngày 15, m hội Vu Lan , tha cho 50 tên tội nh, ban cho các sư tụng kinh 220 quan tiền.

Tháng 8, . . .Ra lệnh ch cho cácớng hiệu, quân nhân, n nhân, nội nhân gi các cửa hoàng thành cung cấm rằng:

T nay v sau, nếu cung nhân các điện đại thần, tổng quản, hành khiển cùng bọn n quan vào chầu, khi đến cửa cấm th́ người coi cửa phải chuyển tâu trước, đợi sắc ch mới được vào. Đàn không phẩmớc đều không được cho vào. Nội nhân, n quan, nô t các điện nếu không việc , không được lui tới các điện khác. Nếu người canh cửa không cẩn thận, lấy t́nh riêng dung túng cho vào bậy, cùng là người nào mang các th đ sắt t một cái kim tr lên vào trong cung cấm không chuyển tâu trước th́ phải chiếu luật tr tội.

Tháng 9, ngày mồng 4 . . . ===

 

Đoạn trên có nói đến nữ quan, là những nữ quan từ triều Vua Lê Thái Tổ , bởi v́ :

_thời điểm của đoạn sử trên là một năm sau khi Vua Lê Thái Tổ băng hà

_trong một năm đó, sử không hề nói đến việc bổ dụng thêm nữ quan.

_vả lại, Vua Lê Thái Tông lên ngôi mới 11 tuổi, tất không chú ư ǵ lắm đến việc bổ dụng nữ quan, nhất là trong thời gian cư tang này

 

Vua Lê Thái Tổ có khá nhiều nữ quan, do đó đoạn sử trên phải đề cập đến nữ quan, khi ban hành luật kiểm soát các quan vào chầu.

 

 

V) Rất có thể chính Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm Lễ nghi Học sĩ

 

Trong vụ án NT, những người binh vực Nguyễn Trăi và Nguyễn Thị Lộ , thời nay, đưa ra rất nhiều giả thuyết , hầu hết đều không chính xác. Duy có một giả thuyết có vẻ có lư ; đó là : chính Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm Lễ nghi Học sĩ.

 

Rất có thể chính Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm Lễ nghi Học sĩ. Có nhiều lư do ; ở đây đưa ra một :

_trước khi phong Nguyễn Thị Lộ làm Lễ nghi Học sĩ, nhà vua phải biết đến bà NTL, làm sao Thái Tông có thể biết mặt , biết tài NTL để phong ?

_trong khi Vua Lê Thái Tổ có thể biết mặt , biết tài NTL, th́ dễ thôi : NT là bề tôi thân tín của vua từ năm 1423, làm Nhập nội Hành khiển (Nhập nội Hành khiển là tri kỷ của vua), lại cùng thế hệ với vua. NT vào chầu riêng vua rất thường, sau khi nói quân quốc đại sự, tất có lúc cùng vua ‘tán gẩu’, và ngày nào đó, NT vui vẻ khoe tài người thiếp của ḿnh.

Do đó,

       Rất có thể chính Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm Lễ nghi Học sĩ

giả thuyế này hợp lư, rất hay, đánh bạt được lời vu khống ‘đam mê tửu sắc’ của nhà Mạc về minh quân Lê Thái Tông

 

 

VI) Có nữ quan nhà Lê làm nhất phẩm

 

Vua Lê Thái Tổ đặt ra chế độ nữ quan. Nhớ cho rằng đây là chức quan chốn triều đ́nh, chớ chẳng phải ở nơi cung cấm. Các vua Lê sau vẫn tiếp tục chế độ nữ quan

Đến đời Vua Lê Thánh Tông . . .

=== ĐVSKTT :

[Hồng Đức] năm thứ 8 (1477)

. . . Định lệ phong tặng. Hoàng thái hậu phong 3 đời; Hoàng hậu, Tam phi phong 2 đời; Cửu tần , Lục chức , Nữ quan , nhất phẩm chỉ được phong 1 đời. Người được truy phong th́ chỉ được gia phong danh hiệu quan tước, chỉ được một ḿnh mà thôi, không có lương chức vụ và lệ tập ấm. Quan viên ngày thường làm việc mà bị tai nạn cũng được phong tặng. Các quan văn vơ được sắc chỉ ban phong cho mệnh phụ, Lại bộ làm bản tâu lên, khi được sắc chỉ th́ kê rơ tước hiệu, chức phẩm tâu lên, giao cho Tư lễ giám chiếu lệ thi hành. Định lệ cấp ruộng cho các quan viên.

Mậu Tuất, [Hồng Đức] năm thứ 9 (1478). . . ===

 

Đọan trên cho thấy rằng : Có nữ quan nhà Lê làm đến nhất phẩm

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

 

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

 

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

       Trang Nhà  http://www.thivien.net/

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *