Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 3

( Liên hệ đến 2 vụ án Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo là 2 việc đánh dẹp Bế Khắc Thiệu và Đèo Cát Hăn. Vua Lê Thái Tổ đánh dẹp Đèo Cát Hăn, đại thắng, sát nhập Phục Lễ vào bản đồ Đại Việt )

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

B) Vụ án Phạm Văn Xảo (tiếp theo)

XXIV) Bắt Trần Nguyên Hăn nhưng lại giết Phạm Văn Xảo. Lư do

XXV) Vua Lê Thái Tổ đánh dẹp Đèo Cát Hăn, đại thắng, sát nhập Phục Lễ vào bản đồ Đại Việt

XXVI) Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

XXVII) Phạm Văn Xảo bị giết vào cuối năm 1431, c̣n Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt vào đầu năm 1429

XXVIII) Phạm Văn Xảo không có tên trong LSTL

C) Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo

XXIX) Huyền thoại  được tung ra bởi Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh

XXX) Năm 1432, Vua Lê Thái Tổ lại khẳng định rằng Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo đă mưu phản

XXXI) Vua Lê Thái Tổ xưng vương từ lúc đầu khởi nghĩa (năm 1418)

D) Vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần

XXXII) Vua Lê Thái Tổ phong ngay Nguyên soái và Tể tướng : Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn . . .

XXXIII) Vua Lê Thái Tổ phong ngay Hầu tước, chữ Công thần, chữ Trí tự . . .

                           (C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

 

Dàn Bài của bài 1:

79)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 1

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

*A) Vụ án Trần Nguyên Hăn

I) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

II) Vua Lê Thái Tổ không giết Trần Quốc Duy, không truy sát con cái Trần Nguyên Hăn, không tru diệt con cháu nhà Trần

III) Vua Lê Thái Tổ vẫn tin dùng Nguyễn Trăi

IV) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ và anh minh

V) Vua Lê Thái Tổ không hề hiếu sát

VI) Vua Lê Thái Tổ không hề đa nghi

VII) Vua Lê Thái Tổ không hề nghe lời nịnh thần

VIII) Trần Nguyên Hăn không về đối chất, càng tỏ ra phạm tội

IX) Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

X) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

XI) Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít

XII) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu, do đó chẳng thể được xem là công thần

 

Dàn Bài của bài 2:

81)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 2

             ( Trong vụ án Trần Nguyên Hăn, thực ra, Nguyễn Trăi rất đáng bị nghi ngờ , nhưng vẫn được trọng dụng , đến năm 1431, c̣n được thăng làm Vinh lộc Đại phu )

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2 : Trần Nguyên Hăn là Tướng Quốc của . . . nhà Mạc

A) Vụ án Trần Nguyên Hăn (tiếp theo)

XIII) Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc mà Trần Nguyên Hăn là Tướng Quốc của . . . nhà Mạc

XIV) Trần Nguyên Hăn không được người đương thời trọng vọng

XV) Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

XVI) Trần Nguyên Hăn không có tên trong Lam Sơn Thực Lục

XVII) Nhà Hậu Trần truy sát ḍng dơi Trần Nguyên Đán và thành công 99% ?

XVIII) Thực ra, Nguyễn Trăi rất đáng bị nghi ngờ  (có bằng chứng chính đáng để nghi ngờ Nguyễn Trăi)

XIX) Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn

XX) Trong thơ văn, Nguyễn Trăi thường ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn

XXI) Trong thơ văn, Nguyễn Trăi rất tôn sùng Vua Lê Thái Tổ

B) Vụ án Phạm Văn Xảo

XXII) Phạm Văn Xảo là ai ?  Huyền thoại Phạm Văn Xảo

XXIII) Phạm Văn Xảo bị giết v́ thông đồng với Đao Cát Hăn làm phản.

 

 

TNH = Trần Nguyên Hăn

NT = Nguyễn Trăi

PVX = Phạm Văn Xảo

ĐCH = Đèo Cát Hăn = Đao Cát Hăn

BKT = Bế Khắc Thiệu

 

PL = châu Phục Lễ =ờng L = Mang L = Triệu L = Ninh Viễn

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Xem bài viết

18)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

74)         Sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là tác phẩm của Trịnh Căn (chúa Trịnh)

             (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 2)

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

             ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung;  _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

 

Sử gia thời nay và triều Nguyễn tưởng lầm rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê , do đó tin lời vu khống ‘đa nghi hiếu sát’ của ĐVSKTT về Vua Lê Thái Tổ và nhiều điều sai trái khác.

 

 

B) Vụ án Phạm Văn Xảo (tiếp theo)

 

XXIV) Bắt Trần Nguyên Hăn nhưng lại giết Phạm Văn Xảo. Lư do

 

Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn nhưng lại giết Phạm Văn Xảo. Lư do là :

_ Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt vào đầu năm 1429, lúc ấy, Bế Khắc Thiệu chưa nổi loạn (TNH có liên hệ với BKT), t́nh h́nh không nghiêm trọng, vua ta có th́ giờ, và cư xử ôn ḥa đối với hành động mưu phản của TNH : sai 42 vơ sĩ đi bắt TNH

_ Phạm Văn Xảo bị giết vào cuối năm 1431, v́ thông đồng với Đao Cát Hăn làm phản. Lúc ấy, Đao Cát Hăn làm phản trong khi giặc Bế Khắc Thiệu chưa dẹp xong , t́nh h́nh khá nghiêm trọng, vua ta phải đối xử quyết liệt

 

 

XXV) Vua Lê Thái Tổ đánh dẹp Đèo Cát Hăn, đại thắng, sát nhập Phục Lễ vào bản đồ Đại Việt

 

Đao Cát Hăn làm phản trong khi giặc Bế Khắc Thiệu chưa dẹp xong Vua ta bèn sai Lê Sát và Quốc vương Tư Tề đi đánh, rồi sau đó, Vua Lê Thái Tổ lại ngự giá thân chinh

Vua Lê Thái Tổ đánh dẹp Đèo Cát Hăn. Cuộc chiến này lớn và quan trọng:

a)Lớn v́ , cuối cùng Vua Lê Thái Tổ bắt được đến 3 vạn tù binh

b)Rất quan trọng v́ sau khi thắng trận, Vua Lê Thái Tổ đổi tên ờng Lễ thành Phục Lễ , sát nhập Phục Lễ  vào bản đồ Đại Việt

Vua Lê Thái Tổ đă bảo toàn cương thổ : Phục Lễ  vốn dĩ là lănh th của ta, gọiNinh Viễn ; cuối đời Trần, ĐCH thần phục nhà Minh, H Quí Ly s oai nhà Minh cắt đất này dâng cho h.

Trong cuộc chiến này, ĐCH cầu cứu nhà Minh, nhưng Minh triều e s tài dụng binh của vua ta, ra lịnh cho quânớng Vân Nam không được vọng động

 

Xem

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

 

 

XXVI) Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

 

Xem bài

76)        Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

             (Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 2)

78)         Phạm Văn Xảo chằng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn 2

             (Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 3)

 

 

XXVII) Phạm Văn Xảo bị giết vào cuối năm 1431, c̣n Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt vào đầu năm 1429

 

Cần ghi nhớ niên lịch của 2 sự kiện :

_ Phạm Văn Xảo bị giết vào cuối năm 1431

_ Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt vào đầu năm 1429

2 sự kiện cách nhau gần 3 năm.

Cần ghi nhớ v́ ĐVSKTT (quyển 11) muốn vu khống Vua Lê Thái Tổ là nghe lời nịnh thần, nên đánh đồng 2 việc này vào chung một thời điểm (và ghép luôn cả việc phế Tư Tề (năm 1433) vào đó !) :

84)         Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 1

 

 

XXVIII) Phạm Văn Xảo không có tên trong LSTL

 

Nhắc lại : Phạm Văn Xảo không có tên trong LSTL ; ư nghĩa : địa vị của PVX trong hàng ngũ nghĩa quân là không quan trọng.

 

 

C) Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo

 

XXIX) Huyền thoại  được tung ra bởi Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh

 

Huyền thoại Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo được tung ra bởi Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh. Đó là đoạn văn Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng

Tôi có dịp nói rằng đoạn văn ‘Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng của ĐVSKTT rất là vô lư:

_Đại hội cácớng các quan văn đ định công, ban thưởng ; vậy ch nói đến 3 người 3 người này chẳng phải là đ nhất công thần, cũng chẳng theo vua t lúc đầu.

_vv và vv

Rơ ràng ĐVSKTT đă đục khoét hết phần ban thưởng cho 80 công thần cao cấp hơn Nguyễn Trăi ; và đoạn văn này làm nhiều người tưởng lầm rằng Nguyễn Trăi , Trần Nguyên Hăn , Phạm Văn Xảo là những nhân vật quan trọng của triều đ́nh

Xem bài

       Ông Trần Nguyên Hăn không h được vua phong làmớng Quốc !

       ( ớng Quốcông Phạm Vấn Lưu Nhân Chú ! )

 

 

XXX) Năm 1432, Vua Lê Thái Tổ khẳng định rằng Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo đă mưu phản

 

Năm 1432, sau khi dẹp loạn Bế Khắc Thiệu Đao Cát Hăn, Vua Lê Thái Tổ lại khẳng định thêm một lần nữa rằng Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo đă mưu phản

khẳng định như vậy, nhà vua vẫn không giết hại thêm ai. (không giết Trần Quốc Duy, con thứ TNH)

 

 

XXXI) Vua Lê Thái Tổ xưng vương từ lúc đầu khởi nghĩa (năm 1418)

 

Nhắc lại: Vua Lê Thái Tổ xưng vương từ lúc đầu khởi nghĩa (năm 1418). Từ năm 1418 Vua Lê Thái Tổ đă tự xưng là vua Đại Việt. Nhắc lại sự kiện này, v́ có nhiều người bàn về Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn và xem họ như là trời vậy. Sự thực là họ có lai lịch không tốt và khi họ đến đầu quân là họ phải tự nguyện chấp nhận Vua Lê Thái Tổ là vua của họ.

 

 

D) Vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần

 

XXXII) Vua Lê Thái Tổ phong ngay Nguyên soái và Tể tướng : Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn . . .

 

Chính trong ‘Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng năm 1428 , Vua Lê Thái Tổ đă phong Nguyên soái và Tể tướng:

_Lưu Nhân Chú làm Nguyên soái và Tể tướng (ông đă là Nguyên soái từ năm 1427 ; ở đây, vua phong ông làm Tể tướng và xác định rằng ông vẫn là Nguyên soái)

_Phạm Vấn làm Tể tướng

_Lê Sát làm Tể tướng (chức Tể tướng này kém hơn hai ông Lưu, Phạm ; có thể xem là phó Tể tướng)

Rất quan trọng, sự phong Nguyên soái và Tể tướng này, v́ Thái Tông lên ngôi mới 11 tuổi, nước nhà bền vững là do Nguyên soái và Tể tướng đă quen cầm quyền từ lâu

 

 

XXXIII) Vua Lê Thái Tổ phong ngay Hầu tước, chữ Công thần, chữ Trí tự . . .

 

Cũng chính trong Đại hội k trên, Vua Lê Thái Tổ đă phong Hầu tước, chữ Công thần, và các chức vị cho các quan.

C̣n chữ Trí tự (Thượng, Đại Trí tự và Trí tự) th́ vua đă phong cho 218 quân nhân Thiết đột , vào tháng trước

Được Hầu tước, chữ Công thần, chữ Trí tự là Khai quốc Công thần . . .

 

Xem

56)  Chữ Công thần, Ch Trí t, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều Lê Thái Tổ 1

       ( Ch X-Trí-t, ch lầm lẫn trong Việt Nam Sử Lược          Tợngớng quân thượngớng, ch lầm lẫn trong Lịch triều hiến chương loại chí )

57) Chữ Công thần, Ch Trí t, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều Lê Thái Tổ 2

       ( Hầu tước , Ch Công thần : ch thiếu sót trong Việt Nam Sử Lược         Nhận ra thứ bực Công thần theo tước Hầu , theo số Ch Công thần )

 

                           (C̣n Tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

 

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

       Trang Nhà  http://www.thivien.net/

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *