Bài Xưa 10.-

 

www.LeAnhChi.com

 

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

========

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 12-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 12-2008 :

 

A) Bài Mới

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung;    _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

 

84)         Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 1

             ( Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 1;  _Quốc sử nhà Trịnh 5 )

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

66)         Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

             ( Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích) là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần ! )

 

61)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 7

             ( Gia Cát Lượng là kẻ định bá đồ vương, Vua Lê Thái Tổ là bậc đại anh hùng, bậc đại trượng phu       Gia Cát Lượng không được ḷng quân dân, Vua Lê Thái Tổ là lănh tụ nghĩa quân được quân dân tôn sùng ngưỡng mộ )

 

54)         Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú (triều Thái T) 3

             ( Ông Lưu Nhân Chú  Quyền cao Chức trọng nhất triều Thái T 3   Xác định rằng Ông Lưu Nhân Chú là Công thần cao hơn Lê Sát, (do đó ông là Công thần thứ nh́ ))

 

Thơ :      Lánh  Đời       ;  Ngọa Thần Long 3        ;  Chiếc thư

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

_     ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung ;   _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Lời bàn của Lệnh Vọng

II) Đọc lời bàn của Lệnh Vọng, biết ngay Lệnh Vọng là người nhà Mạc

III) Lệnh Vọng là ai ? _Là Tống Lệnh Vọng, quan của nhà Mạc

IV) Đem lời bàn của Lệnh Vọng vào ĐVSKTT , họ Trịnh muốn vu khống Vua Lê Thái Tổ và các Vua Lê khác

V) Nhóm Lê Hi chẳng biết ǵ về sử !!! (Họ chẳng phải là sử thần)

VI) ĐVSKTT, bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung

VII) Đă có dư bằng chứng : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê, c̣n nhiều bằng chứng khác

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

Bài này c̣n có một tựa đề nữa, là :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 4

do đó , tôi thêm ‘‘Quốc sử của nhà Trịnh 4’’, vào cuối tựa đề thứ nh́

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 1

_     (Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 1 ;  _Quốc sử nhà Trịnh 5 )

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ

II) Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi

       1) Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu (Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo chẳng được phong hầu)

       2) Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423. . .

       3) Nguyễn Trăi chỉ viết thư dụ hàng

       4) Nguyễn Trăi là vong thần của nhà (giặc) Hồ

       5) Nguyễn Trăi con thân thuộc của Trần Nguyên Hăn

       6) Trước đó vài tháng, Nguyễn Trăi đă làm văn ca tụng Trần Nguyên Đán

       7) Nguyễn Trăi nhắc đến việc b dèm pha, trong thơ văn . . .

       8) Không bắt tội Nguyễn Trăi , Vua Lê Thái Tổ đă rất anh minh và hoàn toàn không hề úy kỵ, không hề có ư giết hại công thần

III) Ém nhẹm việc Nguyễn Trăi b dèm pha, ĐVSKTT đă vu khống Vua Lê Thái Tổ

                    (C̣n tiếp)

Bài này c̣n có một tựa đề nữa, là :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 5

do đó , tôi thêm ‘‘Quốc sử nhà Trịnh 5’’, vào cuối tựa đề thứ nh́

 

 

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 12-2008

 

Cập nhật đầu tháng 12-2008 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

33)         Tri âm

34)         Giọt mưa bay

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

81)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 2

             ( Trong vụ án Trần Nguyên Hăn, thực ra, Nguyễn Trăi rất đáng bị nghi ngờ , nhưng vẫn được trọng dụng , đến năm 1431, c̣n được thăng làm Vinh lộc Đại phu )

 

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

             ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

 

 

c) Bài cũ chọn lọc :

 

38)  Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 4

       ( Vua Lê Thái Tổ: sự dụng binh là bất đắc dĩ . . .   Gia Cát Lượng cẩu thả không thể tưởng tượng ! )

 

39)  Kế ‘Tá đao sát nhân’ của Tôn Quyền và kế ‘Giá họa Giang Đông’ của Nguyễn Trăi

       ( Tôn Quyền lừa được Gia Cát Lượng ! )

 

73) Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

 

Thơ :      Đường Gặp Gỡ     Ngọa Thần Long 2             Yêu

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Tri âm : Lục bát, 12 câu :

             T́m tri âm chẳng thấy hơi,

       Sầu tri kỷ tựa chim rơi ĺa đàn

 

b) Giọt mưa bay : thất ngôn, 12 câu :

       Đem chuyện trăm năm đọ lúc này

       Vui sầu ví cuộc tỉnh và say

 

c) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 2

_     ( Trong vụ án Trần Nguyên Hăn, thực ra, Nguyễn Trăi rất đáng bị nghi ngờ , nhưng vẫn được trọng dụng , đến năm 1431, c̣n được thăng làm Vinh lộc Đại phu )

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2 : Trần Nguyên Hăn làTướng Quốc của . . . nhà Mạc

 

*A) Vụ án Trần Nguyên Hăn (tiếp theo)

 

XIII) Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc

XIV) Trần Nguyên Hăn không được người đương thời trọng vọng

XV) Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

XVI) Trần Nguyên Hăn không có tên trong Lam Sơn Thực Lục

XVII) Nhà Hậu Trần truy sát ḍng dơi Trần Nguyên Đán và thành công 99% ?

XVIII) Thực ra, Nguyễn Trăi rất đáng bị nghi ngờ (có bằng chứng chính đáng để nghi ngờ Nguyễn Trăi)

XIX) Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn

XX) Trong thơ văn, Nguyễn Trăi thường ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn

XXI) Trong thơ văn, Nguyễn Trăi rất tôn sùng Vua Lê Thái Tổ

 

*B) Vụ án Phạm Văn Xảo

 

XXII) Phạm Văn Xảo là ai ?  Huyền thoại Phạm Văn Xảo

XXIII) Phạm Văn Xảo bị giết v́ thông đồng với Đao Cát Hăn làm phản.

 

                           (C̣n Tiếp)

 

 

d) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

_     ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Ngô Sĩ Liên viết xong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư năm 1479, vậy mà quyển 10 có truyện Trần Cao năm 1516

II) Chữ ‘‘Lê mạt’’ chứng tỏ rằng đoạn văn do nhà Mạc viết ra

III) Chữ ‘‘Lê mạt’’ chứng tỏ rằng nhóm Lê Hi chẳng kính trọng Lê Triều chính thống

IV) Chữ ‘‘Lê mạt’’ chứng tỏ rằng Trịnh Căn (chúa Trịnh) chẳng kính trọng Lê Triều chính thống

V) Câu chuyện này chứng tỏ rằng nhà Trịnh muốn vu khống Vua Lê Thái Tổ

VI) Nhóm Lê Hi có ‘sửa lại cho đúng’ ǵ đâu !

VII) Nhóm Lê Hi không đến nỗi tán tận lương tâm

VIII) C̣n nhiều Bằng chứng khác

 

 

 

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 11-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 11-2008 :

 

A) Bài Mới

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

79)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 1

 

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long   Thật giản dị !

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

61) Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 7

       ( Gia Cát Lượng là kẻ định bá đồ vương, Vua Lê Thái Tổ là bậc đại anh hùng, bậc đại trượng phu. Gia Cát Lượng không được ḷng quân dân, Vua Lê Thái Tổ là lănh tụ nghĩa quân được quân dân tôn sùng ngưỡng mộ )

 

66) Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

       ( Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích) là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần ! )

 

58) Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong ḥm vàng)

 

Thơ :      Ngọa Thần Long           Hỏi  Chiều hôm trước

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 1

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

A) Vụ án Trần Nguyên Hăn

 

I) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

II) Vua Lê Thái Tổ không giết Trần Quốc Duy, không truy sát con cái Trần Nguyên Hăn, không tru diệt con cháu nhà Trần

III) Vua Lê Thái Tổ vẫn tin dùng Nguyễn Trăi

IV) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ và anh minh

V) Vua Lê Thái Tổ không hề hiếu sát

VI) Vua Lê Thái Tổ không hề đa nghi

VII) Vua Lê Thái Tổ không hề nghe lời nịnh thần

 

VIII) Trần Nguyên Hăn không về đối chất, càng tỏ ra phạm tội

IX) Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

 

X) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

XI) Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít

XII) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu, do đó chẳng thể được xem là công thần

                    (C̣n Tiếp)

 

Các ‘sử gia’, học giả nước ta _từ 50 năm nay, rất thích chê bai chưởi bới mạt sát Vua Lê Thái Tổ ; h́nh như họ xem đó là thú tiêu khiển lành mạnh vậy. Họ chưởi bới mạt sát Vua Lê Thái Tổ, vị đại anh hùng đại trượng phu, là giết hại công thần, lời lẽ rất hỗn xược, cứ xem vua ta là đại ác nhân, đại tiện nhân, kẻ thù của dân tộc không bằng !

Sự thực th́ Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần ! 260 Khai quốc Công thần đều được hưởng phú quí suốt trọn triều Vua Lê Thái Tổ.

 

Ngay trong vụ án Trần Nguyên Hăn ,

37)  Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

42) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo 2

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi 2 )

 

C̣n vụ án Phạm Văn Xảo :

_     Phạm Văn Xảo là ai ?  _Không ai biết !

Nhắc đến vua Lê Thái Tổ, th́ không ít người kéo Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo vào, dùng làm lư do để chưởi bới. Thật là nực cười , trong khi không ai biết Phạm Văn Xảo là ai

Họ chỉ biết một điều do ĐVSTTT vui ḷng tiết lộ : Phạm Văn Xảo là người Kinh Lộ. Biết như vậy th́ cũng như không, bởi v́ có đến 75% dân Việt thời đó là người Kinh Lộ.

 

Sự thực th́ Phạm Văn Xảo bị giết vào cuối năm 1431 v́ thông đồng với Đao Cát Hăn làm phản.

 

Ngoài ra, Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần.

Và rất có thể Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử, dùng Kế ‘Kim thiền thoát xác’ mà biến dạng . . .

. . .

Loạt bài này tổng kết nhiều bài tôi đă viết, tiếp theo

23)  Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

       (Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt TrầnNguyênHăn và giết Phạm Văn Xảo)

và xác định rằng Vua Lê Thái Tổ là bậc . . . thánh vương _như Nguyễn Trăi, Ngô Sĩ Liên , Lê Tung hằng ca tụng.

Bài mở đầu này trở lại vụ án Trần Nguyên Hăn , có 12 tiểu đề nhưng chưa kết thúc

Bài tới tiếp tục vụ án Trần Nguyên Hăn , qua Phạm Văn Xảo , rồi đến sự vinh phong của 260 Khai quốc Công thần.

Kế đó sẽ nói về một số trường hợp riêng, như Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích. Danh tướng Nguyễn Chích chính là Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt hợp lại ; nhưng vua ta chẳng phải là Lưu Bang lại có tài quân sự hơn cả Hàn Tín , nên Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần . . .

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long   Thật giản dị !

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Năm 1429, bẩy vị đại thần mang kim sách phong Quốc vương cho Tư Tề và Hoàng Thái tử cho Nguyên Long

II) Nguyên tắc truyền ngôi: Tư Tề làm vua trước rồi truyền ngôi cho Nguyên Long

III) Năm 1433, vua Lê Thái Tổ phế Tư Tề

IV) Vua Lê Thái Tổ phế Tư Tề nghĩa là Nguyên Long sẽ lên ngôi trực tiếp , không phải nối ngôi Tư Tề

V) Từ năm 1429, Nguyên Long lúc nào cũng là Hoàng Thái tử

VI) Năm 1423, Nguyên Long sinh ra ; chữ ‘Nguyên Long’ chứng tỏ là vua Lê Thái Tổ đă có ư cho Nguyên Long nối ngôi

VII) V́ Nguyên Long là đích tử ! Bằng chứng

VIII) Năm 1429, lập Tư Tề bởi v́ . . .

IX) Chính vua Lê Thái Tổ cùng thừa kế sự nghiệp Lam Sơn từ người anh trưởng, ông Lê Học

X) Vua Lê Thái Tổ sắp đặt việc về sau rất cẩn thận, từ lâu: không có loạn ngoại thích triều Thái Tông

 

. . . Vua ta rất đau ḷng về việc này, trước khi phế Tư Tề, vua triệu ông Lê Khôi, lúc ấy đang trấn thủ Hóa Châu, về bàn luận. Hai chú cháu nói với nhau những ǵ ? Điều này được hoàn toàn giữ kín, không hề tiết lộ (Trong những việc phế lập này, một lời bàn tốt vẫn có thể bị hiểu lầm, nếu tiết lộ, có thể nguy hiểm cho tính mạng ông Lê Khôi. Vua ta và ông Lê Khôi, đều có tài kinh bang tế thế, am hiểu nhân t́nh thế cố, nên giữ bí mật)

Chỉ biết rằng sau đó, Tư Tề bị phế ; do đó, ta biết đại khái rằng ông Lê Khôi đồng ư (hoặc khuyên vua) phế Tư Tề, lập Nguyên Long . . .

 

Bài này, ngoài lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long, c̣n có đoạn nói đến

_Trịnh thần phi, Bà Trịnh Thị Ngọc Lữ , mẹ của hoàng t Tư Tề, môt liệt nữ

_một bà Chiêu Nghi. Thái Tông rất yêu thương bà d́ ghẻ này , truy tặng bà lên Nguyên phi, Hoàng thái phi

 

 

 

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 11-2008

 

Cập nhật đầu tháng 11-2008 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

       Ngọa Thần Long 3   (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long _ ba đại thắng Ḱnh Lộng , Đèo-ống , quân Ai Lao (cuối năm 1421))

       Một mộng

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

77)  Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _cũng là bẩy v đ nhất công thần

       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

 

78)  Phạm Văn Xảo chằng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn 2

       (Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 3)

 

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

 

Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

 

 

c) Bài cũ chọn lọc :

67) Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn !

       ( Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu )

       ( Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt năm 1429; trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu ; làm Vinh lộc đại phu )

 

64)  Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú (triều Thái T) 4

       ( Ông Lưu Nhân Chú , Phạm Vấn Sát làm ph chính triều Thái Tông, ch chẳng phải ch một ḿnh Sát )

 

66) Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

       ( Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích) là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần ! )

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Ngọa Thần Long 3 : thất ngôn, 8 câu :

             Từ độ Lỗi Giang cao chiến thuật

             Quán soi bao mặt hiếp Tây Đô

 

b) Một mộng: thất ngôn, 4 câu :

             Đeo theo đuổi măi bao thu lạnh

 

c) Sau đây là Dàn Bài của:

       Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _cũng là bẩy v đ nhất công thần

       ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

I) Bẩy vị đại thần mang kim sách phong Quốc vương và Hoàng Thái tử

II) Nhập nội Đại B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự Lưu Nhân Chú

III) Nhập nội B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự  Phạm Vấn

IV) Tư đ B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự Sát

V) Nhập nội Ngân

VI) Nhập nội Nguyễn

VII) Nhập nội Thiếu phó Hữu Bật văn Linh

VIII) Nhập nội Thiếu úy Tả bộc xạ Bùi Quốc Hưng

IX) Cũng là bẩy v đ nhất công thần

X) Bốn vị có dự hội thề Lũng Nhai

 

d) Sau đây là Dàn Bài của:

       Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn 2

       (Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 3)

 

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

Dẫn nhập 1 : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Phạm Văn Xảo chẳng được phong hầu và có chức vị thấp hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

 

XV) Năm 1428, Phạm Văn Xảo chẳng được phong hầu, chằng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc

XVI) Phạm Văn Xảo không có tên trong LSTL, LSTL đáng tin hơn ĐVSKTT

XVII) Phạm Văn Xảo có lẽ gia nhập nghĩa quân vào năm 1423

XVIII) Vua Lê Thái Tổ dành chức Thái Úy để truy tặng cho hai tướng Lê Thạch và Lê Lai

XIX) Phạm Văn Xảo có công lao rất ít

XX) Năm 1428, Phạm Văn Xảo được phong chức Khu Mật Viện phó/đại sứ, Triều liệt Đại phu

 

 

================

 

Bài Xưa .-

 

Đây là những bài xưa hơn

Bấm vào :

       Bài Xưa 9

 

===========

*

*

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------