Bài Xưa 13.-

 

www.LeAnhChi.com

 

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 5-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 5-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

104)       Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông ch chẳng phải Trần Hưng Đạo. do ? _-Rất giản d !

 

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

22)         Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

             ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú ! )

23)         Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

             ( Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo )

24)         Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú, triều vua Thái T  1

             ( Quyền cao chức trọng nhất triều vua Thái T )

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử của nhà Trịnh đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

             ( Vu khống trắng trợn: giết Đao Cát Hăn , Vu khống ‘đa nghi hiếu sát’, Vu khống bằng truyện Trần Cao năm 1516, Lời vu khống lật lọng, đê tiện, mất dạy . . . ;    _-Quốc sử nhà Trịnh 7.1 )

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

             ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

90)         Vua Lê Thái Tổ là ông vua đầu tiên đă phong người nữ làm quan

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội th Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người d Hội th Đông Quan cũng một phần do Vương Thông ch định

 

Thơ   :   Chúc Tết  ;  Hoa Mộng  ;        Tranh Tố Nữ  ;     Ngọa Thần Long 3  ;      Dẹp giặc đề thơ

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông ch chẳng phải Trần Hưng Đạo. do ? _-Rất giản d !

 

I) Thân thế Trần Quang Khải

II) Thân thế Trần Quốc Tuấn

III) Năm 1261, triều vua Trần Thánh Tông, Chiêu Minh đại vương Trần Quang Khải làm Thái Úy

IV) Năm 1271, triều vua Trần Thánh Tông, Trần Quang Khải là Tướng Quốc Thái Úy

V) Năm 1282, triều vua Trần Nhân Tông, Trần Quang Khải là Thượngớng Thái

VI) Năm 1283, triều vua Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo làm Quốc Công Tiết Chế đ đánh giặc Mông C

VII) Thắng trận, năm 1289, triều vua Trần Nhân Tông,  Trần Hưng Đạo được phongớc Đại vương

VIII) Suốt đời Trần Hưng Đạo, ông chưa từng làmớng Quốc, ch làm Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến

IX) Năm 1294, triều vua Trần Anh Tông, Trần Quang Khải mất

X) Năm 1300, triều vua Trần Anh Tông, Trần Quốc Tuấn mất, được truy tặng Thái

XI) do Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất ? _-Rất giản d

XII)Trần Quốc Tuấn là con Trần Liễu, do đó b nghi k

XIII) Chỗ sai lầm trong VNSL. Cố t́nh sai lầm ?

 

Rất nhiều người đọc sử sách, tưởng lầm rằng Trần Hưng Đạo làm Thái úy, Tướng Quốc, cho đến làm Thái Sư.

Đó Việt Nam Sử Lược đă viết sai như vậy.

Sự thực, suốt đời Trần Hưng Đạo, ông chưa từng làmớng Quốc, Thái úy, Thái Sư, ch làm Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến thôi . . .

 

b) Sau đây là Dàn Bài của:

       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Giản Định Đế nhà Hậu Trần giết Trần Thúc Dao và thuộc hạ hơn 500 người

II) Giản Định Đế là người đa sát và tàn nhẫn nhưng có lư do

III) Nhà Hậu Trần truy sát ḍng dơi Trần Nguyên Đán

IV) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

V) Hậu quả: Trần Nguyên Hăn bị người đương thời ghét, không thể tự ḿnh khởi nghiệp . . .

VI) Hậu quả: Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423, có thể xem là một kế hay (để bảo toàn cuộc sống)

VII) Hậu quả: vua Lê Thái Tổ có độ lượng lớn lao khi thu dụng Trần Nguyên Hăn

VIII) Hậu quả: Trần Nguyên Hăn pḥ tá vua Lê Thái Tổ là một hân hạnh lớn lao cho Trần Nguyên Hăn

 

V́ Trần Nguyên Hăn là ḍng dơi nhà Trần, nhiều người thời nay cho rằng Trần Nguyên Hăn pḥ tá vua Lê là một hân hạnh lớn lao cho vua Lê Thái Tổ _-v́ họ không biết (hoặc cố t́nh không biết) rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần.

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần ! Đây là một sự kiện hiển nhiên, tôi đă nói đến nhiều lần. Bài này sẽ nói đầy đủ hơn Lư do và Hậu quả , nhất là Lư do tại sao Giản Định Đế nhà Hậu Trần giết Trần Thúc Dao và thuộc hạ hơn 500 người

*

 

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 5-2009

 

Cập nhật đầu tháng 5-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

43)         Ngọa Thần Long 7

44)         Định Nghĩa 2

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

102)       Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc thánh vương 5

             ( Thời ‘đại định’ (1428-1433) : Vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần, vỗ về trấn át bốn phương, đồng thời ban hành một nền chánh trị nhân bản nhất , rực rỡ về văn học vơ học , đem lại hạnh phúc cho toàn dân 5 )

 

103)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́. Họ Chưng (Trưng) là một chi họ của Hùng Vương và là họ của Lạc Tướng Thi Sách. Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách.

 

 

d) Bài cũ chọn lọc :

15)         Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ

             (Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau)

22)         Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

             ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú ! )

23)         Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

             ( Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo )

38)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 4

             ( Vua Lê Thái Tổ: sự dụng binh là bất đắc dĩ, khoan hậu với công thần . . .         Gia Cát Lượng cẩu thả không thể tưởng tượng ! )

45)         Lê Văn Linh, văn ban đệ nhất công thần (triều Lê Thái Tổ)

             (Ông Lê Văn Linh nắm quyền chính trị, chức vụ hơn Nguyễn Trăi ba bực        Ông Lê Văn Linh làm văn đuổi hổ, đáng lẽ phải nổi tiếng hơn Hàn Thuyên !)

49)         Quan phục hầu Nguyễn Trăi là công thần thứ 80-93 ( triều vua Lê Thái Tổ )

             ( Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423, đáng lẽ chẳng được phong hầu !  Nguyễn Trăi có công lao là nhờ vào . . . ḷng nhân của vua Lê Thái Tổ: nhà vua không muốn dụng binh . . . )

73)        Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

             ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

 

94)         Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của . . . anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) )  ;    Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương

 

 

Thơ   :   Chiều hôm trước  ;     Một khung trời  ;         ;      Ép Thơ  ;

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Ngọa Thần Long 7 : thất ngôn, 8 câu :

       Anh hùng cái thế muôn dân phục

       Nhân nghĩa trị đời, chính thánh vương

 

b) Định Nghĩa 2 : thất ngôn, 12 câu :

             Sóng biển muôn đời hung dữ khiếp

             Đau ḷng phiêu bạt khách đa mang

             Tài cao lệ ứa chân hiền sĩ

 

c) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc thánh vương 5

_     ( Thời ‘đại định’ (1428-1433) : Vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần, vỗ về trấn át bốn phương, đồng thời ban hành một nền chánh trị nhân bản nhất , rực rỡ về văn học vơ học , đem lại hạnh phúc cho toàn dân 5 )

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

D) Thời ‘đại định’: Vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần (tiếp theo)

XXXVIII) Nguyễn Trăi rất vinh hạnh v́ được liệt vào hàng Công thần Khai quốc

XXXIX) Các đại thần rất vui ḷng v́ được phong thưởng trọng đăi

XXXX)) Ḍng dơi Công thần Khai quốc được đời đời tập ấm làm quan

XXXXI) Vua Lê Thái Tổ phong thưởng lộc điền

XXXXII) Vua Lê Thái Tổ phong đất làm nhà, làm dinh thự ở kinh thành

XXXXIII) Có thể khiếu nại với Thiếu phó Lê văn Linh

XXXXIV) Vua Lê Thái Tổ phong bổng lộc: Công thần ăn lộc một quận, một ấp . . .

                           (C̣n Tiếp)

 

d) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́. Họ Chưng (Trưng) là một chi họ của Hùng Vương và là họ của Lạc Tướng Thi Sách. Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách.

 

I) Nền văn minh canh nông của nước ta đă có từ 15 ngh́n năm

II) Nước ta là nước văn hiến từ đời Kinh Dương Vương : có chữ viết, có trường học

III) Thời Tây Hán, nước ta được tự trị, được trực tiếp cai trị bởi các Lạc Tướng (chế độ ‘‘bảo hộ’’)

IV) Thân thế Trưng Nữ Vương

       1) con gái Lạc Tướng Mê Linh

       2) họ Hùng

       3) Quan Lang đều tên là X Lang, Mị nương đều tên là Mị X

       4) Phong tục ‘trưởng nữ tên là Chắc’ ở nước ta

V) Thân thế Lạc Tướng Thi Sách

       1) Lạc Tướng Châu Diên

       2) ‘Sách’ , tiếng Việt cổ, có nghĩa là ‘Sắt’

       3) Ông Thi Sách họ Chưng (Trưng). Họ Trưng (Chưng) là họ của chồng Trưng Nữ Vương, một sự kiện hiển nhiên !!!

       4) Hùng Liêu Lang sáng chế cái bánh chưng và được nối ngôi

       5) Vua Hùng ( húy Liêu Lang) là viễn tổ của Lạc Tướng Thi Sách

                    (C̣n Tiếp)

 

Bài này nói lên một sự kiện hiển nhiên: họ Trưng (Chưng) là họ của chồng Trưng Nữ Vương

Đối với người Âu Mỹ và người Tàu, th́ đó là một sự kiện hiển nhiên Bởi v́  người đàn bà Âu Mỹ lấy chồng th́ theo họ chồng . . .

Phụ nữ nước ta lấy chồng không đổi họ, bởi lẽ dễ hiểu là người nước ta gọi nhau bằng tên chớ không bằng họ.  Và nước ta gọi phụ nữ theo tên của người chồng . . .

Người nước ta gọi nhau bằng tên chớ không bằng họ bởi lẽ dễ hiểu là chúng ta có quá ít họ. Đó là t́nh trạng nước ta từ khi Mă Viện thắng Trưng Nữ Vương, nhà Đông Hán truy nă gắt gao ḍng dơi các Lạc Tướng, họ phải Hán hóa, đổi sang các họ thông dụng để trốn nạn . . .

Thời nhà Tây Hán , chắc là người nước ta gọi nhau bằng họ, . . .

 

 

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 4-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 4-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

100)       Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) 2 ;      Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương 2

 

101)       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử của nhà Trịnh đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 2

       ( Vu khống Vua Lê Thái Tổ ‘bỏ trưởng lập ấu’. . ., Vu khống bằng cách ém nhẹm . . ., Vu khống bằng cách đục bỏ tên ông Lưu Nhân Chú và ông Trần Lựu, Vu khống bằng Lời bàn khuyết danh . . .;    _-Quốc sử nhà Trịnh 7.2 )

 

Chẻ Việt Sử, Văn Học ra làm hai :

   Mục Lục những bài viết cập nhật từ tháng 8-2008 ,

       bấm vào - - > Việt Sử, Văn Học 2

   Mục Lục những bài viết cập nhật trước tháng 8-2008 ,

       bấm vào - - > Việt Sử, Văn Học 1

Nếu bấm vào - - > Việt Sử, Văn Học  của những bài cập nhật trước kỳ này th́ sẽ được : Mục Lục những bài viết cập nhật trước tháng 8-2008

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

             ( Vua Lê Tương Dực chắc là một minh quân bị nhà Mạc vu khống và nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực;  _-Quốc sử nhà Trịnh 6 )

 

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

 

92)         Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 2

             ( Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 2 ;   _-Quốc sử nhà Trịnh 5.2 )

 

90)         Vua Lê Thái Tổ là ông vua đầu tiên đă phong người nữ làm quan

 

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

             ( L Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’ )

 

66)         Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

             ( Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích) là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần ! )

 

Thơ   :   Dẹp giặc đề thơ  ;      Tranh Tố Nữ  ;     Mưa 2  ;       Yêu  ;        

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) 2 ;      Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương 2

 

Dẫn nhập : Lời tuyên bố trước khi khởi nghĩa của nữ tướng Triệu Trinh Nương

VII) Triệu Trinh Nương nói ‘‘Tôi muốn . . . chém tràng ḱnh Đông Hải. . .’’

VIII) Anh em anh hùng anh thư họ Triệu rất thuận ḥa, TTN rất kính yêu anh ḿnh

IX) Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương

       1) sử gia Lê văn Hưu chê bai đàn ông nước ta

       2) Lê văn Hưu nói sai sự kiện

       3) Làm sao có thể làm anh hùng khởi nghĩa. Những điều kiện

       4) Anh hùng khởi nghĩa thường là hào trưởng một phương

       5) TQĐ là hào trưởng một phương

X) Triệu Quốc Đạt rất có thể đă xưng vương, phong em gái làm Nhụy Kiều tướng quân

                    (C̣n Tiếp)

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử của nhà Trịnh đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 2

_     ( Vu khống Vua Lê Thái Tổ ‘bỏ trưởng lập ấu’. . ., Vu khống bằng cách ém nhẹm . . ., Vu khống bằng cách đục bỏ tên ông Lưu Nhân Chú và ông Trần Lựu, Vu khống bằng Lời bàn khuyết danh . . .;    _-Quốc sử nhà Trịnh 7.2 )

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

VII)Vu khống bằng cách ém nhẹm việc ‘Lê Lai liều ḿnh cứu chúa

VIII) Vu khống ‘ giết Tư mă Lê Lai (năm 1427)’

IX) Vu khống Vua Lê Thái Tổ ‘bỏ trưởng lập ấu’

X) Vu khống bằng cách ém nhẹm công lao đánh dẹp Đèo Cát Hăn (châu Phục Lễ)

XI) Vu khống bằng cách đục bỏ tên ông Lưu Nhân Chú và ông Trần Lựu trong biển ngạch công thần

XII) Vu khống bằng cách đục bỏ hết lời bàn của Ngô sĩ Liên từ thời điểm’ năm 1428’

XIII) Lời bàn khuyết danh

XIV) Lời bàn tổng quát là lời bàn của nhà Mạc

XV) Sử nhà Lê chính thống trong ĐVSKTT là của nhà Mạc

                    (C̣n Tiếp)

 

 

=========

 

 

Bài Xưa .-

 

Đây là những bài xưa hơn

Bấm vào

       Bài Xưa 12

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

------------------------------------------------------

* Việt Sử, Văn Học 1 * Việt Sử, Văn Học 2 * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *