Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử của nhà Trịnh đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 2

( Vu khống Vua Lê Thái Tổ ‘bỏ trưởng lập ấu’. . ., Vu khống bằng cách ém nhẹm . . ., Vu khống bằng cách đục bỏ tên ông Lưu Nhân Chú và ông Trần Lựu, Vu khống bằng Lời bàn khuyết danh . . .;    _-Quốc sử nhà Trịnh 7B )

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

VII) Vu khống bằng cách ém nhẹm việc ‘Lê Lai liều ḿnh cứu chúa

VIII) Vu khống ‘ giết Tư mă Lê Lai (năm 1427)’

IX) Vu khống Vua Lê Thái Tổ ‘bỏ trưởng lập ấu’

X) Vu khống bằng cách ém nhẹm công lao đánh dẹp Đèo Cát Hăn (châu Phục Lễ)

XI) Vu khống bằng cách đục bỏ tên ông Lưu Nhân Chú và ông Trần Lựu trong biển ngạch công thần

XII) Vu khống bằng cách đục bỏ hết lời bàn của Ngô sĩ Liên từ thời điểm’ năm 1428’

XIII) Lời bàn khuyết danh

XIV) Lời bàn tổng quát là lời bàn của nhà Mạc

XV) Sử nhà Lê chính thống trong ĐVSKTT là của nhà Mạc

                    (C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

Dàn Bài của bài trước:

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử của nhà Trịnh đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Vu khống trắng trợn: giết Đao Cát Hăn

II) Vu khống ‘đa nghi hiếu sát’

III) Vu khống bằng truyện Trần Cao năm . . . 1516

IV) Vu khống bằng cách bịa đặt chức tước cho TNH PVX và đục khoét hết đọan văn ‘đại hội các quan . . .’

V) Lời vu khống lật lọng, đê tiện, mất dạy

VI) Vu khống vua Lê nghe lời nịnh thần : ngh của ĐVSKTT !

 

LNC = Ông Lưu Nhân Chú

TL = Ông Trần Lựu

TK = Ông Trịnh Khả

NT = Ông Nguyễn Trăi

 

NSL = Ông Ngô sĩ Liên

LvH = Ông Lê văn Hưu

 

TNH = Ông Trần Nguyên Hăn

PVX = Ông Phạm Văn Xảo

 

ĐCH = Đèo Cát Hăn = Đao Cát Hăn

BKT = Bế Khắc Thiệu

 

PL = châu Phục Lễ = Mường Lễ = Mang Lễ = Triệu Lễ = Ninh Viễn

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

CM = CMục = Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Xem

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

             ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

 

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

 

 

VII)Vu khống bằng cách ém nhẹm việc ‘Lê Lai liều ḿnh cứu chúa

 

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, có mục đích vu khống Vua Lê Thái Tổ và các vua Lê khác.

Do đó, ĐVSKTT không có kể chuyện

_-‘‘Lê Lai liều ḿnh cứu chúa’’

_-Cướp thi hài của Nghĩa sĩ Lê Lai

_-Truy phong Nghĩa sĩ Lê Lai Thiếu Úy, 10 ch công thần, tước Huyện Thượng hầu

_-Truy phong Nghĩa sĩ Lê Lai chức thái úy

_-Lời th cất vào rương vàng của Vua Lê Thái Tổ

 

(chúng ta được biết những việc trên là nhờ công sức nghiên cứu của ông Lê Quí Đôn)

 

 

VIII) Vu khống ‘ giết Tư mă Lê Lai (năm 1427)’

 

Xem

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

             ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

 

 

IX) Vu khống Vua Lê Thái Tổ ‘bỏ trưởng lập ấu’

 

ĐVSKTT Vu khống Vua Lê Thái Tổ ‘bỏ trưởng lập ấu’ bằng cách c nằng nặc bảo rằng vua ta không chính thất . Xem

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

 

 

X) Vu khống bằng cách ém nhẹm công lao đánh dẹp Đèo Cát Hăn (châu Phục Lễ)

 

V́ muốn Vu khống vua Lê Thái Tổ đă giết oan PVX, ĐVSKTT đă cướp công vua ta :

_Công Vua Lê Thái Tổ đă giành lại cương thổ đă mất

_Công Vua Lê Thái Tổ đă đánh dẹp Đèo Cát Hăn : chiến khu hiểm trở, 300 thác ghềnh

Xem

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

 

 

XI) Vu khống bằng cách đục bỏ tên ông Lưu Nhân Chú và ông Trần Lựu trong biển ngạch công thần

 

ĐVSKTT đă đục bỏ tên ông Lưu Nhân Chú và ông Trần Lựu trong biển ngạch công thần. Đó là v́ ĐVSKTT muốn tôn vinh Trần Nguyên Hăn:

_ông Lưu Nhân Chú làm nguyên soái và tướng quốc mà ĐVSKTT đă bịa chức tướng quốc cho Trần Nguyên Hăn

_ông Trần Lựu họ Trần, là người cũ của nhà Hậu Trần và Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

ĐVSKTT muốn tôn vinh TNH để Vu khống Vua Lê Thái Tổ  ‘đa nghi hiếu sát’. Xem

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

             ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

42)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo 2

 

 

XII) Vu khống bằng cách đục bỏ hết lời bàn của Ngô sĩ Liên từ thời điểm ’ năm 1428’

 

ĐVSKTT đục bỏ hết lời bàn của Ngô sĩ Liên từ ‘thời điểm’ năm 1428 ; cũng đục bỏ lời bàn của Vũ Quỳnh về Vua Lê Thái Tổ.

Bởi lẽ dễ hiểu là hai sử gia của nhà Lê chính thống này ca tụng Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

Ta biết rằng

       Vũ Quỳnh có lời bàn về vua ta như vậy, v́ trong Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung đă nói Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương ; ngoài ra c̣n có lời bàn của Vũ Quỳnh về Vua Lê Thái Tông ( đức như vua Thuấn)  (nếu Vua Lê Thái Tông có đức như vua Thuấn, th́ Vua Lê Thái Tổ c̣n phải cao siêu hơn một bực)

       NSL có lời phê vào ‘thời điểm’ trước năm 1428 , rằng Vua Lê Thái Tổ c̣n cao siêu hơn thánh vương Thành Thang

 

 

XIII) Lời bàn khuyết danh

 

ĐVSKTT đục bỏ hết lời bàn của Ngô sĩ Liên từ ‘thời điểm’ năm 1428 ; cũng đục bỏ lời bàn của Vũ Quỳnh về Vua Lê Thái Tổ. Và thay thế bằng Lời bàn khuyết danh.

Đáng lẽ mọi người phải nhận ra rằng đây là một điểm sai trái lớn lao : sự hiện diện của Lời bàn khuyết danh. NSL viết sử rất khoa học ; những Lời bàn đều đề tên tác giả, chẳng có Lời bàn khuyết danh :

_những lời phê b́nh của LvH đều đề : ‘Lê văn Hưu nói’

_những lời phê b́nh của NsL đều đề : ‘Ngô sĩ Liên nói’

 

Những lời bàn khuyết danh dĩ nhiên chẳng phải của Ngô sĩ Liên, chẳng phải của Vũ Quỳnh

Những lời bàn khuyết danh dĩ nhiên là của nhà Mạc . Xem

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung;  _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

 

 

XIV) Lời bàn tổng quát là lời bàn của nhà Mạc

 

Lời bàn tổng quát về các vua Lê của nhà Lê chính thống là lời bàn của nhà Mạc . Riêng về Vua Lê Thái Tổ, có ‘lời bàn’ sau :

===== ĐVSKTT  (thời điểm : Mạc Đăng Dung giết vua Cung Hoàng):

(Bản của Lệnh Vọng đại ư nói):

Tai ho người Minh gây ra, t c xưa chưa bao gi . Thái T đem quân một l diệt được giặc mạnh trăm vạn quân, trong hơn 10 năm thiên h đại định, việc ấy cũng đă khó rồi. Lại c̣n đích thân đem sáu quân, đánh dẹp bốn cơi, b́nh đượcờng L, Cẩu Hiểm, dẹp được Thái Nguyên, Tuyên Quang; Chiêm Thành phải phục tùng, Ai Lao phải khiếp s. Công Đức lớn lao, không ai hơn được. Nhưng làm nhiều chuyện chém giết, nhiều điều bất nhân. Thái Tông . . .====

Như tôi đă phân tích trong

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung;  _Quốc sử nhà Trịnh 4

 

lời bàn này rơ ràng là của nhà Mạc và Lệnh Vọng là Tống Lệnh Vọng làm quan cho Nhà Mạc

Lời Vu khống ‘đa nghi hiếu sát’ chính là biến thế của câu‘‘làm nhiều chuyện chém giết, nhiều điều bất nhân’’.

 

 

XV) Sử nhà Lê chính thống trong ĐVSKTT là của nhà Mạc

 

Sử nhà Lê chính thống trong ĐVSKTT là chép lại của nhà Mạc. Xem bài đă dẫn ở trên

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung;  _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

 

Xem

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

                    (C̣n Tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

 

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục Lê Chi viên Phá án

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *