Tử Vi : Những lời b́nh luận sai lầm về lá số Tử Vi của Vua Lê Thái Tổ

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

 

I) Vua Lê Thái Tổ thọ 49 tuổi, là Anh hùng cái thế và là Thánh vương

II) Đặc tính của lá số Tử Vi của Vua Lê Thái Tổ

III) Những lời b́nh luận đúng và sai, Đại Cương

IV) B́nh luận về cách Bạch Hổ Khiếu Tây Phương

V) B́nh luận về cách Tam Hóa Liên Châu

VI) B́nh luận sai về tuổi thọ của Vua Lê Thái Tổ

VII) Giải thích tuổi thọ của Vua Lê Thái Tổ: Mệnh Vô Chính Diệu

VIII) Giải thích tuổi thọ của Vua Lê Thái Tổ: Đại vận = tuyệt địa

__________________________________________

 

Những lời b́nh luận về lá số Tử Vi của Vua Lê Thái Tổ  thường tập trung vào hai điểm: a) cách Bạch Hổ Khiếu Tây Phương  b) cách Tam Hóa Liên Châu. Ngoài ra, có nhà Tử Vi nổi tiếng c̣n b́nh luận về tuổi thọ của Vua Lê Thái Tổ, những b́nh luận sai lầm, lầm lẫn lớn !

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CMc = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

 

TTD = Trần Thúc Dao

TNH = Trần Nguyên Hăn

KTTX = Kim Thiền thoát xác = Kế ‘Kim Thiền thoát xác’

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, dưới thời Trịnh Căn, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’,  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê (nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần)

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

I) Vua Lê Thái Tổ thọ 49 tuổi, là Anh hùng cái thế và là Thánh vương

 

Vua Lê Thái Tổ thọ 49 tuổi,

Vua Lê Thái Tổ là Anh hùng cái thế : từ con số 0, ngài đă đánh đuổi được giặc Minh, đế quốc hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ, ra khỏi bờ cơi

Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương :

_-ngài dùng đức nhân mà trị thiên hạ

_-ngài đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

_-ngài đă dựng nên thời thái b́nh thịnh trị chưa từng có trong lịch sử

Xem

188)        Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

 

250) Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn 2 ( ...và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2)

( Bài này tiếp tục nói về những bài thơ mà Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn và ân đức Vua Lê Thái Tổ, bậc Nghiêu Thuấn Vũ Thang... )

233) Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, theo Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung ; Nguyễn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

243)               Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2

284)               Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 3

( Hai bài trước đă xác định rằng đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn no ấm hoan lạc. Ở đây, trưng bằng chứng rằng đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông c̣n là thời giàu có: nhân dân giàu có, quốc gia giàu có ! và trưng thêm những lư do tại sao Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang ... )

285)         Thánh Tổ Thn Tông là Vua Lê Thái Tổ Thái Tông 2

( Tiếp tục đề mục "Thánh Tổ Thn Tông là Vua Lê Thái Tổ Thái Tông", bài này nói về biệt danh ‘Thánh Tổ Thn Tông’ được nhắc đến ra sao trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, vào quăng thời gian nhà Lê Trung Hưng )

277)               Thần Tiên Thánh Phật 2

(Bài này, đă đăng trênTrangNhà Kiến Tánh www.kientanh.com ,  nay đưa vào đây, v́ trong bài có dùng những sự kiện lịch sử để nói về sự liên hệ giữa vua và thần :

_-Trần Nguyên Hăn  được (bị) nhà Mạc truy tặng đại vương : bất hạnh lớn cho Trần Nguyên Hăn !

_-Trần Quốc Duy, con Trần Nguyên Hăn, được vua Lê phong thần : Trần Quốc Duy là thần

_-Nguyễn Biểu được Vua Lê Thái Tổ truy tặng Đại vương, ông Nguyễn Biểu đương nhiên là Thượng Đẳng thần ! )

275) Vua Lê Thái Tổ trọng thưởng công thần như thế nào ?

 266)              Lời cẩn án của KDVSTGCM Ư nghĩa

 

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

 

II) Đặc tính của lá số Tử Vi của Vua Lê Thái Tổ

 

Vua Lê Thái Tổ sinh năm Ất Sửu, ngày 6 tháng 8, giờ Tư, Âm Nam, mệnh Kim, Thủy Nhị Cục.

Cung Mệnh: Vô Chính Diệu với cách Bạch Hổ Khiếu Tây Phương.

Cung Tật Ách : Hóa Khoa  tọa thủ với Tam Hóa Liên Châu cách, Hóa Quyền ở cung Tài và Hóa Lộc ở Di; đặc biệt là Hóa Lộc tọa thủ đồng cung với Lộc Tồn

 

 

III) Những lời b́nh luận đúng và sai, Đại Cương

 

Những lời b́nh luận về lá số Tử Vi của Vua Lê Thái Tổ  thường tập trung vào hai điểm:

a) cách Bạch Hổ Khiếu Tây Phương

b) Tam Hóa Liên Châu cách: các sách Tử Vi thường nói rằng cách này quí lắm !

Tam Hóa là Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc

Tam Hóa Liên Châu: Ba Hóa (Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc) liền nhau, tọa thủ ở 3 cung  liền nhau.

c) Ngoài ra, có nhà Tử Vi nổi tiếng c̣n b́nh luận về tuổi thọ của Vua Lê Thái Tổ, những b́nh luận sai lầm, lầm lẫn lớn !

 

 

IV) B́nh luận về cách Bạch Hổ Khiếu Tây Phương

 

Cung Mệnh : Vô Chính Diệu an ở Dậu, có Bạch Hổ tọa thủ đây là cách Bạch Hổ Khiếu Tây Phương.

(Vô Chính Diệu = không có chính tinh tọa thủ)

Bạch Hổ Khiếu Tây Phương là cách Anh hùng có sự nghiệp lớn lao

Hầu hết mọi người đều bàn như vậy.

 

Xin bàn thêm rằng:

    cách Bạch Hổ Khiếu Tây Phương của Vua Lê Thái Tổ là tốt nhất bởi v́ Vua Lê Thái Tổ mệnh Kim, đồng hành với Bạch Hổ (thuộc hành Kim)

V́ sự kiện Vua Lê Thái Tổ mệnh Kim mà cách Bạch Hổ Khiếu Tây Phương của Vua Lê Thái Tổ là cách Anh hùng cái thế !

C̣n nếu một người mệnh Hỏa hay Mộc mà có cách Bạch Hổ Khiếu Tây Phương, th́ chẳng thể nào là Anh hùng!

(mệnh Hỏa: Hỏa khắc Kim (Bạch Hổ), tức là  mệnh khắc Bạch Hổ

mệnh Mộc : Mộc bị Kim khắc,  tức là  mệnh bị Bạch Hổ khắc

Mệnh khắc Bạch Hổ hay mệnh bị Bạch Hổ khắc đều xấu cả)

 

 

V) B́nh luận về Tam Hóa Liên Châu

 

a) Như có bàn trong bài

288) Trần Hưng Đạo thọ 61 tuổi, và những lời b́nh luận sai lầm về lá số Tử Vi của Trần Hưng Đạo

Thật ra, Tam Hóa Liên Châu cách không quí lắm !

Tam Hóa Liên Châu cách chỉ tốt cho 1 cung, cung có Tam Hóa Liên Châu,

C̣n có Tam Hóa tọa thủ 3 cung trong 4 cung Mệnh Tài Quan Di th́ dĩ nhiên là tốt hơn cái tốt của 1 cung ! (v́ Mệnh Tài Quan Di có đủ Tam Hóa) -

 

b)Trường hợp Vua Lê Thái Tổ , th́ Tam Hóa Liên Châu cách lại quí, đó là nhờ vị trí đặc biệt của cung có Tam Hóa Liên Châu cách, tức là Cung Tật Ách :

Cung Tật Ách tọa thủ ở Th́n, nhị hợp với cung Mệnh ở Dậu.

Do đó,

Hóa Khoa  tọa thủ Cung Tật Ách nhị hợp với cung Mệnh.

       Cung tiếp giáp với Tật Ách ở Tị, có Hóa Quyền lại là cung Tài

       Cung tiếp giáp với Tật Ách ở Măo, có Hóa Lộc lại là cung Di

V́ thế, Mệnh Tài Quan Di có đủ Tam Hóa hoặc tọa thủ hoặc xung chiếu hoặc hợp chiếu hoặc nhị hợp.

Riêng cung Di, có Hóa Lộc tọa thủ đồng cung với Lộc Tồn; rất quí

 

 

VI) B́nh luận sai về tuổi thọ của Vua Lê Thái Tổ

 

Trong bài LÊ THÁI TỔ, Vị Đế VƯƠNG MệNH VÔ CHÍNH DIệU, nhà Tử Vi Thiên Lương nói rằng

a) "50 tuổi là thọ, 49 tuổi là yểu"

Câu này hiển nhiên là SAI ! 50 tuổi, thời xưa, có thể xem là thọ. Nhưng một khi sống đến 50 tuổi, được xem là thọ, th́ sống đến 49 tuổi, không thể bị xem là yểu !

Tại sao ? _-Bởi v́ sự khác biệt giữa 49 tuổi và 50 tuổi là quá ít , so với giới hạn 50 năm :

  a1) 49 tuổi và 50 tuổi khác nhau tối đa là 1 năm, tối thiểu là 1 giờ , theo cách tính tuổi của ta và Tàu (một người 49 tuổi, đến ngày 30 tháng chạp tạ thế ; nếu chết vào giờ Hợi, th́  thọ 49 tuổi, nếu chết vào giờ Tư (tức là đă sang ngày hôm sau, năm mới), th́ thọ 50 tuổi. Chỉ khác nhau 1 giờ , mà hai tuổi thọ (50 tuổi, 49 tuổi) khác nhau. Cho nên "50 tuổi là thọ, 49 tuổi là yểu" thật không ổn tí nào !

  a2) Thử làm một bài tính đơn sơ: (chỉ dùng hai đơn vị ‘năm’ và ‘tháng’ để giản tiện hóa vấn đề)

49 tuổi và 50 tuổi khác nhau tối đa là 1 năm, tối thiểu là 1 tháng

Sự khác biệt tối đa giữa 49 tuổi và 50 tuổi là 1 năm = 1/50 = 2% so với giới hạn 50 năm

Sự khác biệt tối thiểu giữa 49 tuổi và 50 tuổi là 1 tháng

 = (1/12)*2% = 0,17% so với giới hạn 50 năm

Sự khác biệt từ 0,17% đến 2% là quá nhỏ để phân biệt thọ, yểu

Nói rằng "50 tuổi là thọ, 49 tuổi là yểu" chẳng khác ǵ nói ở trận chung kết giải túc cầu thế giới, hội thắng là vô địch thế giới, c̣n hội thua là hạng bét thế giới !

Vậy, "50 tuổi là thọ, 49 tuổi không phải là yểu"

 

  a3) Vậy, nếu 50 tuổi là thọ, tuổi như thế nào là yểu ?

Trả lời : Sự khác biệt phải trên 50% so với giới hạn 50 năm

50 tuổi thọ, 50% là 25 tuổi

       Tuổi yểu là từ 24 tuổi trở xuống

Sự xếp hạng thọ yểu như vậy phù hợp với quan niệm thọ yểu  của người Việt. Người Việt chẳng ai nói "49 tuổi là yểu" trừ ông Thiên Lương và những người tin theo Thiên Lương

 

b) Thiên Lương c̣n nói : "Vua Lê Lợi cũng không thoát khỏi cái nghi ngờ quàng xiên ấy, nên đă giết oan 2 ông Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo chỉ v́ sự dèm pha của phường múa rối. Có lẽ đó cũng là luật thừa trừ của cán cân công lư thiêng liêng nên ngài phải chịu mất sớm 1 năm trước khi được đến cơi thọ"

Hai câu này hàm ư rằng

_-Vua Lê Thái Tổ bị yểu v́ thất đức ("50 tuổi là thọ, 49 tuổi là yểu" theo Thiên Lương)

_-Vua Lê Thái Tổ thất đức v́ đă giết oan Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo

_-"yểu là thất đức"

Vua Lê Thái Tổ không hề giết oan Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo, tôi đă nói đến nhiều lần, và sẽ lập lại ở phần sau, phần (c).

Ở đây, bàn rằng "yểu là thất đức" là SAI !

Nói "yểu là thất đức" có nghĩa là :

  Tần Thủy Hoàng thọ 50 tuổi là có đức ?

  Ngô Tiên chúa (húy Ngô Quyền) thọ 47 tuổi là thất đức ?

  Quang Trung thọ 40 tuổi là rất thất đức ?

  Nhan Hồi (học tṛ Khổng Tử) thọ 32 tuổi là rất, rất, rất thất đức ?

Hỏi tức là trả lời vậy ! Không thể căn cứ vào thọ yểu mà nói rằng có đức hay thất đức ! Vả lại, thọ 49 tuổi chẳng phải là yểu !

 

c) Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần !

Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần. Trong 260 công thần khai quốc nhà Lê, không người nào bị giết hại cả, kể cả những người đă phạm tội như Nguyễn Chích, Nguyễn nhữ Lăm.

C̣n Trần Nguyên Hăn , Phạm văn Xảo, họ chẳng phải là công thần và họ đă mưu phản, làm phản ! Riêng Nguyễn Trăi trong vụ án Trần Nguyên Hăn năm 1429, vẫn được trọng dụng mặc dù ông rất đáng bị nghi ngờ !

Xem

185)        Trn Nguyên Hăn khn Tri xin soi xét và b Tri qu pht ngay lp tc !!!    Nhng li tuyên b ca Trn Nguyên Hăn đều SAI !

187)        Lời chú thích ác ôn của Trn Trng Kim trong Vit Nam S Lược

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái T lúc mi b bt (v án Trần Nguyên Hăn),  Ti sao ?

211)        Trn Nguyên Hăn là k phn nghch

( Kế Kim thin thoát xác ca Trn Nguyên Hăn 4   ; Trn Nguyên Hăn đă làm ǵ sau khi nhy xung sông )

212) B́nh luận Tam Quc và sử nhà Lê: Gia Cát Lượng cu sao khn Tri xin tui th và không được th, Trn Nguyên Hăn khn Tri xin soi xét và b Tri qu pht ngay lp tc ;      Luân lư của hai câu chuyện

223)               Nếu Trn Nguyên Hăn năm 1429 b chết đui th́ đó là Trn Nguyên Hăn b Tri giết ch chng phi b Vua Lê Thái T giết

225)         Trn Nguyên Hăn không h t sát !

227)        Trn Nguyên Hăn b Tri đánh !

236)        Gia Cát Lượng và Trn Nguyên Hăn thit to gan ! ( li khn tri )

239)    Ông Tri tuân lnh Vua Lê Thái Tổ ?

254)               Phạm văn Xảo là ai ? _-Không ai biết !

255)               Bế Khắc Thiệu cùng Trần Nguyên Hăn làm phản ở Thái Nguyên, cuối năm 1430

 ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi  chém Trần Nguyên Hăn  ở Cao Bằng, đầu năm 1431 )

257)  Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim đệ nhất vơ tướng Anh-hùng !

( Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 4 )

264) Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp, c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 4

277)               Thần Tiên Thánh Phật 2

163)        Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

278)        Nguyễn Trăi sv Trần Nguyên Hăn

 

279)               Tổng kết về hai vụ án Trần Nguyên Hăn

260)               Tổng kết về vụ án Phạm văn Xảo

 

233) Vua Lê Thái T là Nghiêu Thun Vũ Thang, theo S thn Vũ Qunh, Lê Tung ; Nguyn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

188)        Vua Lê Thái T là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

243)               Vua Lê Thái T là Nghiêu Thun Vũ Thang 2

284)               Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 3

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

** ** **

Thật ra, ta có thể giải thích tuổi thọ của Vua Lê Thái Tổ, theo Tử Vi...

 

VII) Giải thích tuổi thọ của Vua Lê Thái Tổ: Mệnh Vô Chính Diệu

 

Có thể giải thích tuổi thọ của Vua Lê Thái Tổ, theo Tử Vi. Điều thứ nhất ta nhận xét là : Vua Lê Thái Tổ Mệnh Vô Chính Diệu.

Một định luật của Tử Vi là những người  Mệnh Vô Chính Diệu thường không được thọ.

Vua Lê Thái Tổ Mệnh Vô Chính Diệu, cho nên không được thọ. Vua ta không được thọ, thế mà thọ đến 49 tuổi, như vậy là thọ lắm rồi ! 

 

 

VIII) Giải thích tuổi thọ của Vua Lê Thái Tổ: Đại vận = tuyệt địa

 

Có thể giải thích tuổi thọ của Vua Lê Thái Tổ, theo Tử Vi. Điều thứ hai, về tuổi thọ, ngoài Mệnh Vô Chính Diệu, là : Đại vận 42-51 tuổi ở cung Ngọ, Ngọ thuộc Hỏa, Hỏa khắc Kim mà vua ta mệnh Kim, cho nên Đại vận này, Vua Lê Thái Tổ ở vào  tuyệt địa.

Đại vận này, Vua Lê Thái Tổ có nhiều sao tốt nói lên sự thành công, kết thúc được việc phục hồi đất nước, rồi lại cai trị dân đem lại thời thái b́nh thịnh trị chưa từng có trong lịch sử !

Nhưng Đại vận này là tuyệt địa của Vua Lê Thái Tổ, vua ta băng hà ở trong Đại vận này là đúng với số Tử Vi,  chớ có liên quan ǵ đến Trần Nguyên Hăn, Phạm văn Xảo đâu !

 

Ta có thể giải thích tuổi thọ của Vua Lê Thái Tổ, theo Tử Vi; những điều đă được ấn định từ ngày, tháng, năm sinh của nhà vua; chớ có can cớ ǵ đến đức hay thất đức đâu !

C̣n về đức : Vua Lê Thái Tổ là Anh hùng cái thế và là Thánh vương, là vị vua đức độ nhất trong lịch sử Việt Nam, có lẽ là vị vua đức độ nhất trong lịch sử nhân loại !

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

  Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *