Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh 3, chẳng phải của nhà Lê 3 )

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Ngô Sĩ Liên viết xong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư năm 1479, vậy mà quyển 10 có truyện Trần Cao năm 1516

II) Chữ ‘‘Lê mạt’’ chứng tỏ rằng đoạn văn do nhà Mạc viết ra

III) Chữ ‘‘Lê mạt’’ chứng tỏ rằng nhóm Lê Hi chẳng kính trọng Lê Triều chính thống

IV) Chữ ‘‘Lê mạt’’ chứng tỏ rằng Trịnh Căn (chúa Trịnh) chẳng kính trọng Lê Triều chính thống

V) Câu chuyện này chứng tỏ rằng nhà Trịnh muốn vu khống Vua Lê Thái Tổ

VI) Nhóm Lê Hi có ‘sửa lại cho đúng’ ǵ đâu !

VII) Nhóm Lê Hi không đến nỗi tán tận lương tâm

VIII) C̣n nhiều Bằng chứng khác

__________________________________________

 

 

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

VGTK = VGiámTK = Việt Giám Thông Khảo

 

TNH = Trần Nguyên Hăn

NT = Nguyễn Trăi

VT = Vương Thông

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Xem bài viết

       18)  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

       74) Sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là tác phẩm của Trịnh Căn (chúa Trịnh)

       (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 2)

 

Sử gia thời nay và triều Nguyễn tưởng lầm rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê , do đó tin lời vu khống ‘đa nghi hiếu sát’ của ĐVSKTT về Vua Lê Thái Tổ và nhiều điều sai trái khác.

 

 

I) Ngô Sĩ Liên viết xong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư năm 1479, vậy mà quyển 10 có truyện Trần Cao năm 1516

 

Thời điểm của đoạn văn sau là cuối năm 1427, sau khi quân Minh đă rút hết về Tàu

====ĐVSKTT :

. . . Bấy gi các quan đều dâng s nói Trần Cảo không công với dân, sao lại trên mọi người, nên sớm tr đi. Vua cũng biếtnhư vậy, nhưng trong ḷng không n, đối x càng hậu. Cảo biết người trongớc không phục ḿnh, bèn ngầm đi thuyềnợt biển trốn vào châu Ngọc Ma. Đến Ma Cảngất Ngh An) quan quân đuổi bắt được, đem v Đông Quan, bắt uống thuốc độc chết.

. . . thuyết nói rằng: Cảo t biết người trongớc không phục, bèn cùng với bọn Văn Nhu ngầm đi thuyền biển trốn đến ải C Lộng, vua sai người đuổi bắt giết đi, vứt xác vào bụi gai. Lúc Cảo chết, câu khẩn trời, ai nghe cũng phải thương xót, thiên h chooan. Sau này, thời mạt , Trần Cảo làm loạn, tương truyền đó là kiếp sau của Trần Cảo này ======= 

Có tất cả 3 đoạn ‘‘ thuyết nói rằng’’.

Trần Cảo c̣n được gọi là Trần Cao.

 

Ngô Sĩ Liên viết xong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư năm 1479, Trần Cao nổi loạn năm 1516, Ngô Sĩ Liên chắc chắn chẳng viết đoạn văn ‘‘ thuyết nói rằng’’ này

Vũ Quỳnh viết xong Việt Giám Thông Khảo vào năm 1511. VGTK do đó chắc chắn là không có đọan văn này. Vũ Quỳnh cũng có viết Tứ Triều Bản Kỷ, nhưng TTBK là từ Lê Thánh Tông đến Uy Mục , nên không có đọan văn này. Vả lại , Vũ Quỳnh chết năm 1516, chắc chẳng biết rơ truyện Trần Cao .

C̣n sử gia Phan Phu Tiên th́ đă chết từ lâu (Phan Phu Tiên đậu tiến sĩ năm 1429 , triều Vua Lê Thái Tổ)

Những sự kiện trên là để nói lên những bằng chứng chắc chắn là sử gia nhà Lê chính thống không thể viết đoạn văn ‘‘ thuyết nói rằng’’ này. Sự thực th́ không cần phải đưa ra những bằng chứng trên v́ . . .

 

 

II) Chữ ‘‘Lê mạt’’ chứng tỏ rằng đoạn văn do nhà Mạc viết ra

 

Đoạn văn ‘‘ thuyết nói rằng’’ có chữ ‘‘Lê mạt’’, chứng tỏ rằng đoạn văn do nhà Mạc viết ra.

Bởi v́

_Chữ ‘‘Lê mạt’’ thời nay, được dùng để chỉ cuối đời Lê Trịnh, vào khoảng thời vua Lê Hiển Tông và chúa Trịnh Sâm

_đối với các quan triều Lê-Trịnh không có thời ‘‘Lê mạt’’ :

       cơ nghiệp nhà Lê sẽ được truyền đến muôn đời

       thời vua Tương Dực, lúc có loạn Trần Cao là thời trung suy, thời biến loạn Mạc Đăng Dung

 

Chỉ có nhà Mạc mới gọi thời vua Tương Dực, Chiêu Tông là ‘‘Lê mạt’’ (bọn họ tưởng rằng cơ nghiệp nhà Lê đă bị nhà Mạc dứt).

 

 

III) Chữ ‘‘Lê mạt’’ chứng tỏ rằng nhóm Lê Hi chẳng kính trọng Lê Triều chính thống

 

Chữ ‘‘Lê mạt’’ chứng tỏ rằng nhóm Lê Hi chẳng kính trọng Lê Triều chính thống, họ quen dùng những lời bàn của nhà Mạc , nên quên khuấy mất rằng không nên dùng chữ này

Cũng có thể rằng họ bị chúa Trịnh bắt buộc phải để , giữ lại 3 đoạn ‘‘ thuyết nói rằng’’, nhưng họ cũng giữ lại luôn chữ ‘‘Lê mạt’’, hi vọng hậu thế hiểu ra rằng đó là rằng đoạn văn do nhà Mạc viết ra.

 

 

IV) Chữ ‘‘Lê mạt’’ chứng tỏ rằng Trịnh Căn (chúa Trịnh) chẳng kính trọng Lê Triều chính thống

 

Chữ ‘‘Lê mạt’’ chứng tỏ rằng Trịnh Căn (chúa Trịnh) chẳng kính trọng Lê Triều chính thống chút nào, xem thời vua Tương Dực, lúc có loạn Trần Cao là thời mạt vận của Lê triều

 

 

V) Câu chuyện này chứng tỏ rằng nhà Trịnh muốn vu khống Vua Lê Thái Tổ

 

Truyện Trần Cao là chuyện nh : Trần Cao tên thật là H Ông, mạo nhậnḍng dơi nhà Trần. Vua ta lập Trần Cao là chiều ư Vương Thông, đ VT khi vớc, th bào chữa cho hành động rút quân _với vua Minh. Quan quân giết Trần Cao, một k gi mạo th́ cũng phải thôi.

Câu chuyện này chứng tỏ rằng nhà Trịnh muốn vu khống Vua Lê Thái Tổ, họ t́m không ra một hành động hiếu sát nào của vua ta, nên mới bới lông t́m vết ra Trần Cao

Nếu Vua Lê Thái Tổ lập Trần Nguyên Hăn , hoặc một người ḍng dơi nhà Trần thật sự, làm vua ; th́ mới là có ư hiếu sát.

 

C̣n LSTL viết rằng Vua Lê Thái Tổ trong ḷng không n giết, th́ quđúng với ḷng nhân t của vua. Quan quân giết Trần Cao, th́ đúng với tâm cácớng thời xưa : h thường tránh cho vua khỏi phải khó x, thường thanh toán k tội thay vua.

 

Nhớ rằng Vua Lê Thái Tổ khi khởi nghĩa đă xưng vương : nhà vua từ năm 1418 đă đường đường chính chính tự cho ḿnh là vua Đại Việt. Vua ta lập Trần Cao ch là quyền biến, ḷng nhân không muốn đánh h những thành kiên c

(Vua Lê Thái Tổ không đánh thành v́ ḷng nhân : _nhân từ với quân sĩ của ḿnh.

do tại sao vua Thái Tổ không đánh những thành kiên c: nhà vua không muốn hi sinh chiến sĩ của đội quân Thiết Đột . Nhất định muốn đánh thành th́ h thành được ch sao không, nhưng phải dùng quân Thiết Đột dũng cảm xông pha _ s chết rất nhiều những chiếnnày. )

 

 

VI) Nhóm Lê Hi có ‘sửa lại cho đúng’ ǵ đâu !

 

Mục đích nhóm Lê Hi là ‘sửa lại cho đúng’ , khảo đính , ‘chỉnh lư’ các tác phẩm của các sử gia nhà Lê, thế nhưng họ nào có ‘sửa lại cho đúng’ ǵ đâu ! Nội việc Trần Cao, là việc nh,  cũng chẳng biết đúng sai ra sao, đem vào đến 3 thuyết nữa, chẳng ra đâu vào đâu c. Lại một thuyết ràng của nhà (nghịch thần) Mạc.

Chẳng qua h tuân lệnh chúa Trịnh vu khống Vua Lê Thái Tổ mà thôi !

 

 

VII) Nhóm Lê Hi không đến nỗi tán tận lương tâm

 

Nhóm Lê Hi không đến nỗi tán tận lương tâm, họ không bịa đặt những ‘‘Ngô Sĩ Liên nói’’.

Nhắc lại : ĐVSKTT của Ngô Sĩ Liên rất hay, rất khoa học ở chỗ này, đề tên tác giả lời bàn :

_ ‘‘Ngô Sĩ Liên nói’’

_ ‘‘Lê văn Hưu nói’’

 

Nhóm ông Lê Hi , dầu sao cũng tự nghĩ là thần tử nhà Lê, nên c̣n có chút lương tâm. Cái lương tâm này được thể hiện khi đề tên tác giả những lời bàn, theo qui củ của NSL. và họ không bịa đặt những ‘‘Ngô Sĩ Liên nói’’.

Những lời bàn có giá trị , trong ĐVSKTT, là những lời bàn có tên tác giả , lời bàn không phải là những lời vu khống , đó là những :

_ ‘‘Ngô Sĩ Liên nói’’

_ ‘‘Vũ Quỳnh nói’’

_‘‘lời bàn của sử thần’’

 

 

VIII) C̣n nhiều Bằng chứng khác

 

Có một Bằng chứng tôi đă nói đến nhiều lần, đó là đoạn văn ‘Đại hội các quan văn đ định công, ban thưởng của ĐVSKTT :

_Đại hội cácớng các quan văn đ định công, ban thưởng ; vậy ch nói đến 3 người 3 người này chẳng phải là đ nhất công thần, cũng chẳng theo vua t lúc đầu.

_vv và vv

 

C̣n nhiều Bằng chứng khác tỏ rơ nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc trong việc sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư _hai tuần nữa, có bài nói thêm về vụ này

 

Xem

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục Lê Chi viên Phá án

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *