Tử Vi:      Trần Hưng Đạo thọ 61 tuổi, và những lời b́nh luận sai lầm về lá số Tử Vi của Trần Hưng Đạo

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Trần Hưng Đạo thọ 61 tuổi

II) Đặc tính của lá số Tử Vi của Trần Hưng Đạo

III) Những lời b́nh luận

IV) B́nh luận sai về Tam Hóa Liên Châu

V) B́nh luận sai về Tham Vũ Đồng Hành

VI) Nhắc lại : Trần Hưng Đạo chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

__________________________________________

 

Lịch sử không hề nói đến tuổi thọ của Trần Hưng Đạo. Theo các sách Tử Vi, Trần Hưng Đạo thọ 61 tuổi. Các nhà Tử Vi cũng b́nh luận nhiều về lá số Tử Vi của Trần Hưng Đạo; có những sai lầm lớn !

 

THLC = Tam Hóa Liên Châu = Tam Hóa Liên Châu cách

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

I) Trần Hưng Đạo thọ 61 tuổi

Lịch sử không hề nói đến tuổi thọ của Trần Hưng Đạo. Ta chỉ biết rằng Trần Hưng Đạo mất năm Canh Tư (1300). Theo các sách Tử Vi, th́ Trần Hưng Đạo sinh năm Canh Tư ; do đó, Trần Hưng Đạo thọ 61 tuổi.

Ta thấy rằng tuổi tác của Trần Hưng Đạo như vậy là có lư: tính tuổi Trần Hưng Đạo từ năm sinh Canh Tư, ta thấy ở cuộc chiến cuối cùng (Thoát Hoan xâm lăng lần thứ hai), Trần Hưng Đạo 49 tuổi, đây là tuổi vừa phải để làm nguyên soái !  (Nhắc lại : Trần Hưng Đạo chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi).

 

II) Đặc tính của lá số Tử Vi của Trần Hưng Đạo

 

Cung Mệnh : Tham Vũ Đồng Hành

Cung Mệnh : Hóa Quyền tọa thủ với Tam Hóa Liên Châu cách

 

 

III) Những lời b́nh luận

 

Những lời b́nh luận về lá số Tử Vi của Trần Hưng Đạo thường tập trung vào hai điểm:

a) Tham Vũ Đồng Hành: người ta thường b́nh luận rằng Tham Vũ Đồng Hành là cách xuất tướng nhập tướng, rất quí !

Tham Vũ là hai chính tinh Tham Lang, Vũ Khúc

b) Tam Hóa Liên Châu cách: các sách Tử Vi thường nói rằng cách này quí lắm !

Tam Hóa là Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc

Tam Hóa Liên Châu: Ba Hóa (Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc) liền nhau, tọa thủ ở 3 cung  liền nhau.

 

 

IV) B́nh luận sai về Tam Hóa Liên Châu

 

Thật ra, Tam Hóa Liên Châu cách không quí lắm !

Tam Hóa Liên Châu cách chỉ tốt cho 1 cung, cung có Tam Hóa Liên Châu,

C̣n có Tam Hóa tọa thủ 3 cung trong 4 cung Mệnh Tài Quan Di th́ dĩ nhiên là tốt hơn cái tốt của 1 cung ! (v́ Mệnh Tài Quan Di có đủ Tam Hóa) -

Trường hợp Trần Hưng Đạo : chỉ có cung Mệnh là có Hóa Quyền tọa thủ và có Tam Hóa Liên Châu cách;

_-chỉ có cung Mệnh là cao quí, cao quí là nhờ ở cha anh (cung Phụ Mẫu và cung Huynh Đệ, giáp cung Mệnh, có Hóa Khoa, Hóa Lộc). Các vương hầu nhà Trần đều có thái ấp có quân đội riêng, đều có ‘Quyền’, họ là vua chư hầu của vua Trần  (nhà Trần theo chế độ phong kiến).

_-c̣n các cung Tài Quan Di không có Hóa Khoa, Hóa Lộc tọa thủ cũng không có Hóa Khoa, Hóa Lộc chiếu. Tam Hóa Liên Châu cách này đương nhiên là không quí bằng Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc toạ thủ 3 cung trong 4 cung Mệnh Tài Quan Di!

Có lẽ những nhà Tử Vi cho rằng Tam Hóa Liên Châu cách là quí lắm là v́ họ tin lời Trần Trọng Kim trong VNSL, rằng Trần Hưng Đạo được phong làm Thái Sư :

=== ==== VNSL:

Hưng Đạo Vương là một danh tướng đệ nhất nước Nam, đánh giặc Nguyên có công to với nước, được phong làm Thái Sư, Thượng Phụ, Thượng Quốc Công, B́nh Bắc Đại Nguyên Súy, Hưng Đạo Đại Vương === ====

Thật ra,

166)        Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

 

 

V) B́nh luận sai về Tham Vũ Đồng Hành

 

Người ta thường b́nh luận rằng Tham Vũ Đồng Hành là cách xuất tướng nhập tướng, rất quí ! B́nh luận như vậy là Sai !

Thật ra Tham Vũ Đồng Hành không tốt về đường công danh, chớ chẳng phải là cách xuất tướng nhập tướng. Tham Vũ là hai chính tinh Tham Lang, Vũ Khúc; Tham Lang thuộc hành Mộc, Vũ Khúc hành Kim, Tham Lang bị Vũ Khúc khắc; Ngay hai chính tinh đă xung khắc nhau !

Trường hợp Trần Hưng Đạo :

a) cung Mệnh có Tham Lang, Vũ Khúc tọa thủ, hai chính tinh đă xung khắc nhau ngay trong cung Mệnh, không tốt !

b) ông hành Thổ, bị Tham Lang thuộc hành Mộc khắc, rất xấu!

c) ông hành Thổ, Thổ sinh Kim (Vũ Khúc), Mệnh sinh chính tinh thủ Mệnh, thân thế long đong!

Tham Vũ Đồng Hành không tốt về đường công danh, với Trường hợp Trần Hưng Đạo, th́ lại là xấu !

Quả vậy, Trần Hưng Đạo chưa từng được phong làm Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến ; khi cuộc chiến kết thúc, là ông lui về thái ấp (Vạn Kiếp), để (bắt buộc) hưởng nhàn ! ông không có chức vụ chính thức nào ở triều đ́nh cả !

Xem

166), đă dẫn ở trên,     ( Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi )

104)        Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông chớ chẳng phải Trần Hưng Đạo. Lư do ? _-Rất giản dị !

171)        Chức nguyên soái nhà Trần thực ra là ... Thượng tướng quân, chức Quốc Công Tiết Chế của Trần Hưng Đạo chỉ là nguyên soái tạm thời và không có quyền ra lịnh cho ông Thượng tướng (Trần Quang Khải)

220)               Trần Anh Tông có gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ hay không ? _-Không !

( Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm, ông viết sử theo ḷng yêu ghét; v́ ông ‘yêu’ Trần Hưng Đạo nên ông phong Trần Hưng Đạo làm thái sư (sự thực, Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc), ông  cũng cho Trần Anh Tông gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ, Sai ! Trần Anh Tông không gọi Trần Hưng Đạo là Thượng Phụ ...)

269)        Tiết Chế không hề là chức danh dưới thời nhà Trần nhà Lê chính thống

( Nguyên soái nhà Trần là Thượng tướng quân, Thượng tướng quân chớ chẳng phải là Tiết Chế ; ‘Tiết Chế’ là động từ , chẳng phải là danh từ, và không hề là chức danh dưới thời nhà Trần , cũng không hề là chức danh dưới thời nhà  Lê chính thống. Măi đến thời Lê Trung Hưng, Trịnh Tùng mới dùng ‘Tiết Chế’ vừa làm động từ vừa làm danh từ (chức danh) ...)

271) Chức nguyên soái qua các triều đại

( Chức nguyên soái gọi là ǵ, qua các triều đại ? Bài này diễn tả chức danh nguyên soái từ Nhà Tiền Lư đến Nhà Nguyễn, xác định rằng Thái úy là Đại nguyên soái, rằng chức danh nguyên soái Nhà Trần là Thượng tướng quân, Thượng tướng quân chớ chẳng phải là Tiết Chế ; Chức nguyên soái nhà Lê chính thống lần lượt là : Nhập nội Đại tư mă (1427-1435), Nhập nội Đại đô đốc(1435- ?), Nhập nội Đô đốc; Nhà Lê Trung Hưng đến thời Trịnh Tùng, mới dùng ‘Tiết Chế’ làm Đại nguyên soái , Nhà Tây Sơn cũng thế ; Nhà Nguyễn chỉ có chức phó nguyên soái ... )

280)               V́ nghi kỵ, Trần Thánh Tông Trần Nhân Tông bạc đăi Trần Hưng Đạo, Đúng hay Sai ?

( Câu hỏi "Đúng hay Sai ?" trong tựa đề là hai câu hỏi :

_-Có phải "V́ nghi kỵ mà Trần Thánh Tông Trần Nhân Tông bạc đăi Trần Hưng Đạo" hay không ?

_-Sự nghi kỵ này là Đúng hay Sai  ? ... )

 

 

VI) Nhắc lại : Trần Hưng Đạo chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

 

Nên nhắc lại rằng Trần Hưng Đạo chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi

Xem

166), đă dẫn ở trên,     ( Trần Hưng Đạo chưa từng làm  Thái sư, Thái úy,Tướng quốc, cho đến chưa từng làm Tư đồ, ông chỉ là Nguyên soái tạm thời trong hai cuộc chiến mà thôi )  

Và Nhận xét thêm : lá số Tử Vi của Trần Hưng Đạo thật ra rất phù hợp với đường công danh long đong của Trần Hưng Đạo !

C̣n những lời b́nh luận sai lầm về lá số Tử Vi của Trần Hưng Đạo là các nhà Tử Vi đă b́nh luận SAI ! Có lẽ v́ họ tin chắc vào Trần Trọng Kim, tin rằng Trần Trọng Kim viết VNSL hoàn toàn đúng, nên dựa vào đó mà b́nh luận.

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

  Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *