Bài Xưa 16 Trang Nhà LêAnhChí

 

www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

_________

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Nguồn là Trang Nhà www.LeAnhChi.com) ***

 

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 9-2009

 

Cập nhật đầu tháng 9-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

51)         Cánh mơ

52)         Sắc Thu 2

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

119)       Lệ Chi viên, Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

120)       Lệ Chi viên, Phá án 3: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 3. Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

 

Thêm mục lục :

       Mục Lục Trưng Triệu         (Những bài viết về hai Trưng Nữ Vương và hai anh hùng anh thư họ Triệu)

 

d) Bài cũ chọn lọc :

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

(. . . Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L. Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

 . . . Bài viết này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L .)

15)         Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ   (Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau)

22)         Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

108)       Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

110)       Cung Oán Ngâm Khúc là oán chúa Trịnh chớ chẳng phải oán vua Lê.      Huỳnh Cung của chúa Trịnh th́ xa hoa lộng lẫy tráng lệ ; c̣n vua Lê th́ nghèo rớt mồng tơi.

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

77)         Bẩy vị đại thần Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Thái T _-cũng là bẩy v đ nhất công thần  ( Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, Sát, Ngân, Nguyễn , văn Linh Bùi Quốc Hưng )

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

 

Thơ   :   Ép Thơ  ;  Đón Thu  ;  Sắc Thu  ;     Hoa Mộng  ;        Giọt mưa bay  ;    Dẹp giặc đề thơ  ;      Ngọa Thần Long 4  ;  Yêu Kiều  ;

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Cánh mơ: thất ngôn, 4 câu :

             Chắp mối sầu tư dựng ư thơ

 

b) Sắc Thu 2: ngũ ngôn, 12 câu :

                Ai có thấy thu sang,

                Vàng buông mành lác đác

                Huy hoàng sắc tan hoang

 

c) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Lệ Chi viên, Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2.

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn)

 

V) Vua Lê Thái Tông băng ngày mùng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mùng 5 (tiếp theo)

B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’

VI) Năm ấy, Nguyễn Trăi vẫn c̣n làm quan trong triều

VII)Không phải ‘bắt tội đến ba h mà là ‘bắt tội đến c h

VIII) ‘Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua’ = ‘Không hề có vụ án Lệ Chi Viên’

IX) Vua Lê Thánh Tông không minh oan cho L nghi Học Nguyễn Thị Lộ v́ bà không hề bị kết tội giết vua

                           (C̣n Tiếp)

 

Không hề có vụ án Lệ Chi Viên ! chỉ có vụ án Nguyễn Trăi

Bài trước đă xác định được lư do thật sự tại sao vua Vua Lê Thái Tông băng , lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua; những lư do này hoàn toàn không dính dáng ǵ đến Lệ Chi Viên, Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua băng . Và xác định được rằng

_-Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5

(Do đó, tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L)

Riêng câu văn trong ĐVSKTT :

       Tháng 8, ngày mồng 4, vua v đếnờn Vải huyện Gia Định , bỗng b bạo bệnh rồi băng

đă được xác định câu văn xác định ngày vua băng

Mở đầu bài viết này, tôi nêu ra thêm một vài điểm luận liên quan đến câu này, sau đó bàn thêm về những điều thiết yếu của vụ án Nguyễn Trăi, cả sự việc ‘Nguyễn Trăi bị tru di c h chớ chẳng phải là ‘bị tru di ba h’, những s thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ . . .

 

 

d) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Lệ Chi viên, Phá án 3: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 3. Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn)

B) Ph Lục: S thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ (tiếp theo)

X) Hôm ấy, Vua Lê Thái Tông di chuyển bằng thuyền

XI)Đền thờ Nguyễn Thị Lộ được lập ngay sau khi Nguyễn Trăi được minh oan == > Không hề có vụ án Lệ Chi Viên

XII)Đền thờ riêng Nguyễn Thị Lộ == > Không hề có vụ án Lệ Chi Viên

XIII) Nguyễn Trăi bị tru di, chớ không phải NtL == > Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua

XIV)Chế độ nữ quan vẫn được tiếp tục sau vụ án Nguyễn Trăi == > Không hề có vụ án Lệ Chi Viên

XV)Chuyện ‘hóa rắn, lặn xuống sông’ == > Không hề có vụ án Lệ Chi Viên   (!!!)

XVI) Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

                    (C̣n tiếp)

 

Không hề có vụ án Lệ Chi Viên !

Trong suốt 100 năm nhà Lê chính thống, không hề có vụ án Lệ Chi Viên, không hề có chuyện ‘rắn báo oán’, không hề có chuyện yêu nữ Nguyễn Thị Lộ.

Có nhan nhản những bằng chứng về ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ này. Bài này trưng ra thêm một số bằng chứng đó, những s thực huyền thoại liên quan đến ‘vụ án Không Lệ Chi Viên’ và nêu ra bằng chứng tỏ rơ rằng bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 năm Nhâm Tuất (1442) . . .

 

 

e) Thêm mục lục: Mục Lục Trưng Triệu

gồm những bài viết về

_-hai vị Trưng Nữ Vương họ Hùng

_-và hai vị anh hùng anh thư họ Triệu (Triệu Quốc Đạt và Triệu Trinh Nương)

 

*

=====

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 8-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 8-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

117)       Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên. Đây là một điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

118)       Công chúa Mị Châu t́nh thật nhưng chẳng thác oan.      Trọng Thủy bỏ ngôi vua , tự tử chết theo vợ, thật là chung thủy cực kỳ. Một mối chân t́nh vĩ đại  ! cổ kim có một . Càng vĩ đại  hơn v́ . . .

 

***   Sẽ đăng ngày 1-9-2009, nếu không có trục trặc kỹ thuật :

_-Lệ Chi Viên, Phá án 2

_-Lệ Chi Viên, Phá án 3

Hai bài này sẽ tiếp tục nêu ra những điều thiết yếu, những bằng chứng, về vụ án Nguyễn Trăi (Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi)

Trong bài ‘Lệ Chi Viên, Phá án 3’, tôi sẽ chứng minh rằng bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442).   ***

 

b) Bài cũ chọn lọc :

115)       Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

116)       Rất dễ giải thích chuyện bà Âu Cơ sanh 100 trứng nở ra 100 người con trai !

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

113)       Đinh Tiên Hoàng có thể có 1 triệu quân hay không ?   Câu trả lời bất ngờ và lư thú : Có thể !   _-ngược lại với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

114)       Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân vào đầu năm Đinh Mùi 1427 không đủ để vây thành. Năm 1426, lại càng không đủ quân.   Tài dụng binh xuất quỉ nhập thần và ḷng đại nhân từ của Vua Lê Thái Tổ.

111)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 3. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách, Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 3.       Kế ‘Kim Thiền thoát xác’ của Trưng Nữ Vương.

15)         Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ   (Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau)

22)         Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

109)       Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 3

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

92)         Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 2

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

83)         Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung;  _Quốc sử nhà Trịnh 4

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

 

 

Thơ   :   Ngơ Ngác  ;    Nước hồ  ;      Đường Gặp Gỡ  ;  Tiếng Thác  ;         Chiều hôm trước  ;          ;      Sắc Thu  ;      Tranh Tố Nữ  ;

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên. Đây là một điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

 

Dẫn nhập:Triều Vua Lê Thái Tổ là thời ‘đại định’ (1428-1433)

I) Vào đầu năm Đinh Mùi (1427), Vua Lê Thái Tổ có 35 vạn quân . . .

II) Việt Nam Sử Lược: Quân số của Vua Lê Thái Tổ, sau năm 1427, là 5 vạn hoặc là 2 vạn (!!!)

III) Cương Mục: Quân số của Vua Lê Thái Tổ, sau năm 1427, là 7 vạn

IV) Chế độ quân đội luân phiên đă có từ xưa, nhiều triều đại trước nhà Lê

V) Đại Việt Thông Sử : Quân số của Vua Lê Thái Tổ, vào năm 1429, là 28 vạn

VI) Ư định của Vua Lê Thái Tổ vào đầu năm Đinh Mùi (1427)

VII) Vua Lê Thái Tổ thiết lập chế độ quân đội chính qui, dự bị và luân phiên (Cả ba loại quân cùng một lúc)

VIII) Quân số thường trực của Vua Lê Thái Tổ  là 25 vạn, trong đó có 5 vạn là luân phiên . . .

IX) Một điều kiện thiết yếu cho cuộc sống ấm no hạnh phúc triều Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

 

b) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Công chúa Mị Châu t́nh thật nhưng chẳng thác oan.      Trọng Thủy bỏ ngôi vua , tự tử chết theo vợ, thật là chung thủy cực kỳ. Một mối chân t́nh vĩ đại  ! cổ kim có một . Càng vĩ đại  hơn v́ . . .

 

I) Lược truyện

II) Trần Trọng Kim : Công chúa Mị Châu t́nh thật mà phải thác oan

III) Công chúa Mị Châu t́nh thật nhưng chẳng thác oan

IV) Trọng Thủy bỏ ngôi vua , tự tử chết theo vợ, thật là chung thủy cực kỳ

V) NsL viết sử cũng lăng mạn đấy: Trọng Thủy từng ‘thưởng thức’ cảnh Mị Châu tắm

VI) Cha con An Dương Vương không xét lầm người

VII) Một mối chân t́nh vĩ đại  ! cổ kim có một

*

=========

 

Bài Xưa .-       www.LeAnhChi.com

 

Đây là những bài xưa hơn

 

Bấm vào

       Bài Xưa 15

 

===========

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *