Bài Xưa 9.-

 

www.LeAnhChi.com

 

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

 

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 10-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 10-2008 :

 

A) Bài Mới

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

75)  B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

       ( Bài hịch kể tội Tào Tháo là của Viên Thiệu, chẳng phải của Trần Lâm  Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy là của Kennedy chẳng phải của Shriver )

 

76) Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

       (Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 2)

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

32)  Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2

       ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

39)  Kế ‘Tá đao sát nhân’ của Tôn Quyền và kế ‘Giá họa Giang Đông’ của Nguyễn Trăi

       ( Tôn Quyền lừa được Gia Cát Lượng ! )

50)  Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

       ( Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc  Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít )

       ( Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu (do đó chẳng thể được xem là công thần ))

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của:

_     B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ chẳng phải của Nguyễn Trăi !

_     ( Bài hịch kể tội Tào Tháo là của Viên Thiệu, chẳng phải của Trần Lâm  Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy là của Kennedy chẳng phải của Shriver )

       ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) ‘‘Thay trời hành hóa , Hoàng Thượng truyền rằng’’

II) Nguyễn Trăi hành nghề ‘viết diễn văn’ cho Vua Lê Thái Tổ

III) Bài hịch kể tội Tào Tháo là của Viên Thiệu, chẳng phải của Trần Lâm

IV) Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy là của Kennedy chẳng phải của Shriver

V) Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

VI) Sử gia Lê Tung, triều Lê chính thống, nói B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ

VII) Nhóm sử thần HDương, triều Lê Trịnh, nói B́nh Ngô Đại Cáo là của Vua Lê Thái Tổ

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

_     (Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 2)

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

VIII) Huyền thoại Trần Nguyên Hăn và Huyền thoại Phạm Văn Xảo

IX) Phạm Văn Xảo là ai ?  Huyền thoại Phạm Văn Xảo

X) Chức Phạm Văn Xảo phải thấp hơn Thiếu úy (chỉ cần so sánh với Ông Lưu Nhân Chú, Ông Trịnh Khả)

XI) So sánh với chức truy tặng của các ông Đinh Lễ, Lư Triện

XII) Phạm Văn Xảo không có tên trong những người mang sắc phong cho Quốc Vương, Thái Tử

XIII) Phạm Văn Xảo là quan văn ! (tiếp theo)

XIV) Phạm Văn Xảo có chức vị kém hơn Nguyễn Trăi, Trần Nguyên Hăn

                    (C̣n tiếp)

 

 

================

 

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 10-2008

 

Cập nhật đầu tháng 10-2008 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

       Ngọa Thần Long 2  (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long _ đại thắng Thi Lang (cuối năm 1420))

       Tranh Tố Nữ

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

73) Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

 

74) Sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là tác phẩm của Trịnh Căn (chúa Trịnh)

       (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 2)

 

c) Bài cũ chọn lọc :

 

57) Chữ Công thần, Ch Trí t, Danh chức Thượng Đại tướng quân, Danh chức Đại phu, Hầu tước vinh phong cho công thần triều Lê Thái Tổ 2

47)  Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

48)  ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Ngọa Thần Long 2 : thất ngôn, 8 câu :

             Rồng Ẩn Lam Sơn v́ đại kế

             Đại nhân , đại trí, Ngọa Thần Long

(Gia Cát Lượng là Ngo Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngo Thần Long

Ngo Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta, trong bài thơ ‘Đ Kiếm’:

       Lam Sơn tự tích Ngoạ Thần Long . . .)

 

Bài thơ này c̣n ca tụng đại thắng Thi Lang của Vua Lê Thái Tổ (cuối năm 1420), thắng hơn 10 vạn địch

Sau đó, vua ta thừa thắng xông lên, tiến quân đến Lỗi Giang

Đại thắng Thi Lang là chiến trận quan trọng nhất của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

 

b) Tranh Tố Nữ : thất ngôn, 4 câu :

             Đôi mắt đen huyền trọn ư thơ

 

c) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

 

       TQCDN = Tam Quốc CDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa

       ĐVSKTT = ĐVSK Toàn Thư = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

I) V́ lúc đó Lưu Bị đă chiếm được toàn cơi Kinh Châu

II) Tại sao Lưu Bị lại dại thế ?

III) Hiệp ước giữa hai nước, Lỗ Túc kư vào là lẽ đương nhiên

IV) La Quán Trung bôi nhọ Lỗ Túc biến Hiệp ước thành tṛ chơi trẻ con

V) Hiệp ước kư rồi, Lưu Bị trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu

VI) Lỗi lớn của Lưu Bị sau này : không trả Kinh Châu

VII) Lỗ Túc là nhân tài kiệt xuất

VIII) Giống như vụ án Trần Nguyên Hăn ở nước ta

IX) Độc giả Tam Quốc CDN b La Quán Trung vo tṛn vo méo thế nào cũng được

X) Độc giả ĐVSK Toàn Thư b nhà Mạc, nhà Trịnh vo tṛn vo méo thế nào cũng được

 

d) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là tác phẩm của Trịnh Căn (chúa Trịnh)

_     (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 2)

 

       ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Những người biên soạn ĐVSKTT, nhóm ông Lê Hi,  là Tả, Hữu Thừa Tướng của Trịnh Căn

II) Nhóm ông Lê Hi chẳng phải là sử gia, chẳng phải là sử thần

III) Vua Lê Thánh Tông muốn đọc sử đang viết phải trầy da tróc vẩy . . .

IV) Vua Lê Thái Tổ, năm 1432, nói rằng ngài là tác giả Lam Sơn Thực Lục

V) Tinh thần viết sử ở Á Đông

VI) Năm 1432, Lam Sơn Thực Lục chẳng được xem là sử

VII) Tác giả của sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là Trịnh Căn

VIII) Ta có quyền vất hết những lời bàn bất lợi (những lời vu khống !) về Vua Lê Thái Tổ và các vua Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

IX) Những lời bàn có giá trị là những ‘‘Ngô Sĩ Liên nói’’, ‘‘Vũ Quỳnh nói’’, ‘‘lời bàn của sử thần’’

X) Coi chừng những ‘‘sự kiện’’

XI) Nhóm ông Lê Hi c̣n có lương tâm

 

Bài viết này là bài thứ hai trong loạt bài

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

và chủ yếu nói về những người i biên soạn ĐVSKTT, nhóm ông Lê Hi, rằng họ là Tả, Hữu Thừa Tướng của Trịnh Căn, rằng họ chẳng phải là sử gia, rằng họ chẳng phải là sử thần mà là công cụ của Trịnh Căn

 

 

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 9-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 9-2008 :

 

 

A) Bài Mới

 

Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

71) Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 2

       (Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn, vào tháng 1-1421, là sự kiện quan trọng, quan trọng hơn kế sách đánh Nghệ An)

 

72) Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 2

       ( Đại tư đồ Nguyễn Thận (bạn thân của Vua Lê Thái Tổ), Đại tư mă Lê văn An cũng có tên là Lê Lai )

 

Bài cũ chọn lọc :

36)  Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

37)  Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

32)  Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2

       ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 2

_     (Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn, vào tháng 1-1421, là sự kiện quan trọng, quan trọng hơn kế sách đánh Nghệ An)

 

Dẫn nhập 1 : Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích) là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần !

Dẫn nhập 2 : Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn sau đại thắng Thi Lang của Vua Lê Thái Tổ

 

VII) Những chiến thắng của Vua Lê Thái Tổ sau trận Thi Lang và trước khi Nguyễn Chích đến đầu quân

       1) Tiến đóng Lỗi Giang

       2) Giặc rút về Quan Du

       3) Tiến đánh Quan Du

       4) Hiệu triệu quốc dân quanh Tây Đô

VIII) T́nh thế quân dân sự sau trận Thi Lang và trước khi Nguyễn Chích đến đầu quân

       1) T́nh thế ở phía bắc sông Chu : 70% đất

       2) Sắp có thêm khoảng một vạn quân

IX) Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn là sự kiện quan trọng, quan trọng hơn kế sách đánh Nghệ An

X) Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn đúng lúc

XI)Chức Nhập nội thiếu phủ (1425-1426) của Nguyễn Chích

             (C̣n Tiếp)

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 2

_     ( Đại tư đồ Nguyễn Thận (bạn thân của Vua Lê Thái Tổ), Đại tư mă Lê văn An cũng có tên là Lê Lai )

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

III) Đại tư đồ Nguyễn Thận (bạn thân của Vua Lê Thái Tổ)  (tiếp theo)

       6) cũng có tên là Lê Lai

       7) bạn thân duy nhất của Vua Lê Thái Tổ

       8) hội thề Lũng Nhai

 

IV) Đại tư mă Lê văn An cũng có tên là Lê Lai

       1) họ Nguyễn tên Lai, tự là Văn An

       2) vẫn tiếp tục dùng họ Lê

       3) dự hội thề Lũng Nhai

       4) Mười năm chiến đấu chống Minh

       5) Nhập nội thiếu bảo Văn An , quyền tiền trảm hậu tấu

       6) Đại tư mă Lê văn An

       7) Ông Lê văn An ḥa nhă

       8) Ông Lê văn An được truy tặng chức tướng quốc

 

             ( C̣n Tiếp )

 

 

 

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 9-2008

 

Cập nhật đầu tháng 9-2008 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

       Ngọa Thần Long   (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long)

       Mưa 2

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

69) Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 8

       ( Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long (Ngọa Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta))

 

70) Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

 

c) Bài cũ chọn lọc :

 

22)  Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

       ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và Lưu Nhân Chú ! )

 

23)  Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

       (Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt TrầnNguyênHăn và giết Phạm Văn Xảo)

 

15)  Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ

       (Ông Đinh L L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau)

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Ngọa Thần Long: thất ngôn, 8 câu :

             Đại nghĩa đại nhân và đại trí

             Ngọa Long nào sánh Ngọa Thần Long . . .

 

(Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long

Ngọa Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta, trong bài thơ ‘Đ Kiếm’:

       Lam Sơn tự tích Ngọa Thần Long . . .)

 

b) Mưa 2 : thơ Tự do, 10 câu :

             Mưa sa như giũ

             Bạn cùng cây liễu rũ

 

c) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 8

_     ( Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long (Ngọa Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta ))

XXXXIII) Gia Cát Lượng là Ngo Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngo Thần Long

XXXXIV) Gia Cát Lượng định bá đồ vương chẳng thành công

XXXXV) Vua Lê Thái Tổ cứu nước, giữ nước và thành công mỹ măn. Cần phải ghi ân sự nghiệp giữ nước của vua

XXXXVI) Gia Cát Lượng đại mưu, chẳng đại trí

XXXXVII) Vua Lê Thái Tổ đại trí đại mưu

                    (C̣n Tiếp)

 

d) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

I) Nghĩa sĩ Lê Lai , sự truy tặng chức tước cho ông và lời thề cất trong ḥm vàng

       1) Nghĩa sĩ Lê Lai

       2) Núi Rinh, nơi liều ḿnh cứu chúa

       3) Cướp thi hài

       4) Truy phong Nghĩa sĩ Lê Lai Thiếu Úy, 10 ch công thần, tước Huyện Thượng hầu

       5) Truy phong thái úy

       6) Lời th cất vào ḥm vàng

       7) Truy tặng Trung Túc vương bởi Thánh Tông

 

II) Ḍng dơi Nghĩa sĩ Lê Lai được đặc biệt trọng đăi

       1) Vua Lê Thái Tổ nuôi con của Nghĩa sĩ Lê Lai như con ruột .

       2) ông Lê Lâm

       3) Ḍng dơi Nghĩa sĩ Lê Lai được đặc biệt trọng đăi.

       4) ông Lê Niệm

 

III) Đại tư đồ Nguyễn Thận (bạn thân của Vua Lê Thái Tổ) cũng có tên là Lê Lai

       1) Người bạn thân của Vua Lê Thái Tổ

       2) Mười năm chiến đấu

       3) Triều vua Thái T Thái Tông

       4) Tướng Quốc triều vua Nhân Tông

       5) Chức tước truy tặng

 

             ( C̣n Tiếp )

 

 

======

 

Bài Xưa .-

 

www.LeAnhChi.com

 

 

Đây là những bài xưa hơn

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

Bấm vào

       Bài Xưa 8

 

========

*

*

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------