Lánh  Đời

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

                    Về đi thôi, thi sĩ !

                    Thơ thẩn mà làm ǵ-

*

                           Chuồn đi nhanh, hiền sĩ !

                           Trần ai đạo đức suy

*

                    Về đi, về đi thôi !

                    Mơ mộng mà làm ǵ

                    Trốn người, trốn nước sôi !

                    Lánh đời, mùi thịt ôi !

*

                           Ở nơi có chim muông,

                           Bắt chước kẻ điên cuồng,

                           Đọc sách cùng bươm bướm ,

                           Ví von với chuồn chuồn !

*

                    T́m cái chùa thanh vắng,

                    Nhưng cũng đừng Kệ Kinh-

                    Tơ, lụa, đào, chỉ ngắm-

                    Nghe tiếng vọng tim ḿnh !

*

                           ( 1976 )

--------------

Chú thích:

Bài thơ này đă đăng trên Trang Nhà Kiến Tánh v́ bài có chứa một pháp môn Thiền !

Tôi bắt đầu tu thiền vào năm 1977. Ba năm sau, một hôm giở chồng thơ cũ, đọc đến câu kết bài thơ này:

                    Nghe tiếng vọng tim ḿnh !

tôi tự nghĩ : "Hay nhe ! Đây là một pháp môn Thiền !"

và bèn thực hành pháp môn này.

 

Sự thực hành :

Nằm hay ngồi cũng được. Nghe các ư tưởng của ḿnh tuôn tràn ra : ư tưởng xấu hay tốt hay không xấu không tốt, đều để tuôn tràn ra , nhưng để tâm ở chỗ nghe biết các ư tưởng đó .

Chỉ có thế.

Nhớ rằng không xua đuổi các ư tưởng xấu, không bồi đắp các ư tưởng tốt ; chỉ để tâm ở chỗ nghe biết các ư tưởng đó .

 

Đây là một cách quán tâm. Tổ Đạt Ma : "Chỉ có pháp Quán Tâm là cực kỳ khẩn  yếu", nên  pháp môn này khá tốt !

Đây là một pháp môn chánh yếu mà tôi đă thực hành trong 1980-1988.

 

Xin lưu ư : pháp môn này chỉ có thể xem là một phẩm trợ đạo của Thiền Tông chớ chẳng phải là Thiền Tông : v́ chẳng thể đưa đến Kiến Tánh !

Muốn Kiến Tánh , cần một nguyên động lực lớn, để tâm ta có thể chuyển một cái rầm ! như Thiền Sư Huyền Giác :

       NHẢY Một Cái vào thẳng đất Như Lai !
             (Chứng Đạo Ca)

Xin xem bài viết " Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông " trên Trang Nhà Kiến Tánh

 

 

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------