Mả đế vương nhà Lê chính xác ở nơi nào ?

                     Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Giả thuyết

II) LSTL bị sửa đổi

III) LSTL : xứ Phật Hoàng, động Chiêu Nghi

IV) Không phải ở xứ Phật Hoàng, động Chiêu Nghi

V)  Ông Lê Hối là thầy địa lư

VI) Ông Lê Hối để mả ở Lam Sơn

__________________________________________

 

Nếu đặt câu hỏi: Mả đế vương nhà Lê chính xác ở nơi nào ? th́ rất nhiều người sẽ trả lời: "xứ Phật Hoàng, động Chiêu Nghi !" ; bởi v́ Lam Sơn Thực Lục đă nói như vậy. Bài này quả quyết rằng Mả đế vương nhà Lê không phải ở xứ Phật Hoàng, động Chiêu Nghi ...

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

HSD = Hồ Sĩ Dương

Vd = ví dụ = thí dụ

 

 ""

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

I) Giả thuyết

 

Bài này giả sử rằng chuyện mồ mả đế vương có thật. Tức là, nếu hài cốt một người được táng vào đúng long mạch đế vương, th́ ḍng dơi người đó có người được làm vua.

 

II) LSTL bị sửa đổi

 

LSTL đă bị sửa đổi. Ngay nhóm Hồ Sĩ Dương cũng nói LSTL bị mất mát rất nhiều và họ đă góp nhặt, sửa đổi, thêm thắt vào mà thành.

Ta có thể hiểu rằng có nhiều chuyện trong LSTL là những đoạn sử của nhà Mạc, nhà Trịnh góp vào. Vd chuyện "Lê Lai cứu chúa" trong LSTL có nhiều t́nh tiết không phải là sự thực (Tôi sẽ có bài viết về sự việc này)

LSTL đă bị sửa đổi, nên có nhiều đoạn không đúng

 

 

III) LSTL : xứ Phật Hoàng, động Chiêu Nghi

 

Theo LSTL, Mả đế vương nhà Lê chính xác ở xứ Phật Hoàng, động Chiêu Nghi

=== === === LSTL :

Khi ấy Nhà-vua sai người nhà cày ruộng ở xứ Phật-hoàng động Chiêu-nghi. Chợt thấy một nhà sư già, mặc áo trắng, từ thôn Đức-tề đi ra, thở dài mà rằng:

- Quư-hoá thay phiến đất này! Không có ai đáng dặn!

Người nhà thấy thế, chạy về thưa rơ với Nhà-vua, Nhà-vua liền đuổi theo t́m hỏi chuyện đó.

Có người báo rằng:

- Sư-già đă đi xa rồi.

Nhà-vua vội đi theo đến trại Quần-đội, huyện Cổ lôi, (tức huyện Lôi-dương ngày nay) thấy một cái thẻ tre, đề chữ rằng:

   Thiên đức thụ mệnh.

   Tuế trung tứ thập.

   Số chi dĩ định,

   Tích tai vị cập.

Nghĩa là:

"Đức trời chịu mệnh,

"Tuổi giữa bốn mươi!

"Số kia đă định,

"Chưa tới ... tiếc thay!"

Nhà-vua thấy chữ đề mừng lắm, lại vội vàng đi theo. Khi ấy có rồng vàng che cho nhà vua!

Bỗng nhà sư bảo nhà vua rằng:

- Tôi từ bên Lào xuống đây, họ Trịnh, tên là sư núi Đá-trắng. Hôm thấy ông khí tượng khác thường tất có thể làm nên việc lớn!

Nhà-vua quỳ xuống thưa rằng:

- Mạch đất ở miền đệ-tử tôi sang-hèn ra thế nào xin thầy bảo rơ cho?

Nhà sư nói:

- Xứ Phật-hoàng thuộc động Chiêu-nghi, có một khu đất chừng nửa sào, h́nh như quả quốc-ấn. Phía tả có núi Thái-thất, núi Chí-linh (ở miền Lảo-mang); bên trong có đồi đất Bạn-tiên. Lấy thiên sơn làm án (ở xă An-khoái). Phía trước có nước Long-sơn, bên trong có nước Long-hồ là chỗ xoáy trôn ốc (ở thôn Như-ứng). Phía hữu nước ṿng quanh tay Hổ. Bên ngoài núi xâu chuỗi hạt trai. Con-trai sang không thể nói  được. Nhưng con-gái phiền có chuyện thất tiết. Tôi sợ con-cháu ông về sau, có thế phân cư.

Ngôi vua có lúc Trung-hưng. Mệnh trời có thể biết vậy. Nếu thầy giỏi biết láng lại, th́ trung hưng được năm trăm năm.

Nhà sư nói rồi, Nhà-vua liền đem đức Hoàng-khảo táng vào chỗ ấy. Tới giờ Dần, về đến thôn Hạ Dao-xá nhà sư bèn hóa bay lên trời! Nhân lập chỗ ấy làm điện Du-tiên.

C̣n  động Chiêu-nghi th́ làm am nhỏ (tức là nơi một Phật-hoàng). Đó là gốc của sự phát-tích vậy...

...Ngày mười-sáu, có tên bầy-tôi làm phản, tên là Ái (người trại Nguyệt-ấn), cùng với Đỗ Phú dẫn quân Minh đào lấy tiểu đựng hài-cốt ở xứ Phật-hoàng, treo ở sau thuyền, hẹn Nhà-vua phải ra hàng.

Nhà-vua sai Trịnh Khả, Lê Bí (người thôn Hắc-lương), hai người, đội cỏ, bơi xuồng đến bến thôn Thượng-rao-xá, ŕnh giặc ngủ say, lên thuyền ăn trộm được tiểu xương đem về tŕnh Nhà-vua. Nhà-vua mừng rỡ, trọng thưởng hai người, rồi rước về xứ Phật-hoàng, lại táng y theo chỗ cũ.

=== === ===

Chú Thích, Nhận xét :

a) "Người nhà" = gia nhân, dùng chữ gia nhân th́ đúng hơn

Có nơi Chú Thích ‘gia nhân’ này là hai cha con ông Trương Lôi

b) "Tuế trung tứ thập"  = "Tuổi giữa bốn mươi! "

= Tuổi vào khoảng giữa những tuổi bốn mươi = Tuổi vào khoảng 44, 45, 46

c) thôn Thượng-rao-xá, có lẽ là thôn Thượng Dao-xá

d) Hoàng-khảo = thân phụ đă chết của vua ta (khảo = người cha đă chết)

e) trên đây , có xác định vị trí của động Chiêu Nghi: Phía tả có núi Thái-thất, núi Chí-linh. Bên trái động Chiêu Nghi là núi Chí-linh ; động Chiêu Nghi ở gần núi Chí-linh, chớ chẳng phải ở địa phận Lam Sơn.

g) Theo trên,

    quân Minh đă đào lấy tiểu đựng hài-cốt Hoàng-khảo ở xứ Phật-hoàng, nhà vua sai Trịnh Khả, Đỗ Bí  cướp lại được, rồi rước về xứ Phật-hoàng, lại táng y theo chỗ cũ.

Sự việc  "lại táng y theo chỗ cũ" không đúng ! ...

 

 

IV) Không phải ở xứ Phật Hoàng, động Chiêu Nghi

 

Chi tiết "lại táng y theo chỗ cũ" không đúng ! Bởi v́ nếu Vua Lê Thái Tổ đem hài-cốt thân phụ táng vào chỗ cũ, th́ quân Minh lại đào mả cướp lấy ; lúc ấy vua ta chỉ có mấy trăm quân, không thể bảo vệ mồ mả được !

Vua Lê Thái Tổ không đem hài-cốt thân phụ táng vào chỗ cũ, Chắc chắn là thế !

Ta có thể đoán rằng nhà vua táng hài-cốt thân phụ vào một chỗ bí mật trên núi Lam Sơn hoặc Chí Linh !

Đến năm 1423, khi Vua Lê Thái Tổ tạm ḥa với giặc, vua ta đă kiểm soát hầu hết Thanh Hóa, nhà vua có táng hài-cốt thân phụ vào chỗ cũ ở xứ Phật Hoàng, động Chiêu Nghi hay không ? _-Chắc là không ! Bởi v́ từ khi hài-cốt Hoàng-khảo không ở xứ Phật-hoàng động Chiêu Nghi, cuộc khởi nghĩa đă tiến triễn khả quan hơn trước.

Sau khi đuổi được giặc Minh ra khỏi bờ cơi, Vua Lê Thái Tổ lại càng không có lư do để táng hài-cốt thân phụ vào chỗ cũ ở xứ Phật Hoàng, động Chiêu Nghi ! Vua Lê Thái Tổ có thể nghĩ rằng nhà sư áo trắng đă lầm lẫn trong việc chọn đất địa lư !

Vả lại, vua ta vốn biết rằng đă có Mả đế vương, do tằng tổ, Ông Lê Hối,  để lại.

Mả đế vương nhà Lê không phải ở xứ Phật Hoàng, động Chiêu Nghi

 

 

V)  Ông Lê Hối là thầy địa lư

 

Ông Lê Hối, tằng tổ (ông cố) của Vua Lê Thái Tổ làm nghề ông thầy (tức ‘sư công’). Ông thầy ǵ ? _- thầy địa lư !

Đức Ông Lê Hối rất giàu, v́ để mả tốt, nhiều thân chủ được phú quí, biếu tặng ông tiền bạc.

Vua Lê Thái Tổ là ḍng dơi của Vua Lê Đại Hành;  Hoàng tử Lê Long Mang của Vua Lê Đại Hành được phong làm tướng trấn thủ Thanh Hóa, Ông Lê Hối là ḍng dơi của vị Hoàng tử này, làm nghề thầy địa lư ; đến Ông Lê Hối cũng được 3, 4 đời hành nghề để mả cho thiên hạ...

 

 

VI) Ông Lê Hối để mả ở Lam Sơn

 

Một hôm, Ông Lê Hối đến Lam Sơn, thấy có long mạch đế vương , liền đem hài cốt thân phụ táng vào long mạch, và định cư ở Lam Sơn.

Mả đế vương này ứng vào đời thứ năm (từ thân phụ Ông Lê Hối đến Vua Lê Thái Tổ, tổng cộng là năm đời). Người đời thường nghĩ rằng đem hài cốt người cha táng, th́ mả phát ứng vào người con Thường th́ như vậy, nhưng không bắt buộc phải như thế, có những trường hợp ứng vào mấy đời sau_- thầy địa lư giỏi th́ biết trước vào đời nào!

Mả đế vương nhà Lê ở Lam Sơn, và do chính Ông Lê Hối để mả.

Ông Lê Hối định cư ở Lam Sơn, làm hào trưởng. Ông Lê Hối đă sẵn giàu có, nên định cư ở Lam Sơn, mua ruộng đất khai khẩn, chẳng mấy chốc sản nghiệp trở nên đồ sộ. Từ đó, đời đời làm chúa một miền, làm phụ đạo ở Lam Sơn.

Đặc điểm của các vị Tổ họ Lê, phụ đạo ở Lam Sơn, là tu nhân tích đức : hoà-nhă, hiền-lành, khoan nhân với người ; đức nhân bồi đắp cho các đế vương đời sau.

 

Có thể nói rằng những đức nhân bồi đắp đó đă tạo nên vua Lê Thái Tổ, là Anh hùng cái thế và là Thánh vương

Vua Lê Thái Tổ là Anh hùng cái thế : từ con số 0, ngài đă đánh đuổi được giặc Minh, đế quốc hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ, ra khỏi bờ cơi

Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương :

_-ngài dùng đức nhân mà trị thiên hạ

_-ngài đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng

_-ngài đă dựng nên thời thái b́nh thịnh trị chưa từng có trong lịch sử.

(Hầu hết các vua Lê sau đều là anh quân, thương yêu trăm họ, ưu ái thần dân.)

Xem

188)        Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

 

250) Nguyễn Trăi thường diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn 2

( ...và ca tụng Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2)

( Bài này tiếp tục nói về những bài thơ mà Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn và ân đức Vua Lê Thái Tổ, bậc Nghiêu Thuấn Vũ Thang... )

233) Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, theo Sử thần Vũ Quỳnh, Lê Tung ; Nguyễn Trăi cũng nhận định như vậy; các sử quan triều Nguyễn cũng biết thế ...

243)               Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 2

284)               Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang 3

( Hai bài trước đă xác định rằng đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn no ấm hoan lạc. Ở đây, trưng bằng chứng rằng đời Vua Lê Thái Tổ Lê Thái Tông c̣n là thời giàu có: nhân dân giàu có, quốc gia giàu có ! và trưng thêm những lư do tại sao Vua Lê Thái Tổ là Nghiêu Thuấn Vũ Thang ... )

260)               Tổng kết về vụ án Phạm văn Xảo

( Bài này, tiếp theo bài Phm văn Xo là ai ? _-Không ai biết ! ,xác định thêm rằng Phạm văn Xảo chẳng phải là người Kinh Lộ, chẳng phải là người Kinh , chẳng phải là công thần và bàn về :

_-Phạm văn Xảo được phong chức ǵ ?

_-Phạm văn Xảo cùng với Đèo Cát Hăn làm phản ,cuối năm 1431

_-Phạm văn Xảo chết nơi chiến trường

_-Giặc Đèo Cát Hăn  giặc Phạm văn Xảo )

 

279)               Tổng kết về hai vụ án Trần Nguyên Hăn

 

285)         Thánh Tổ Thn Tông là Vua Lê Thái Tổ Thái Tông 2

( Tiếp tục đề mục "Thánh Tổ Thn Tông là Vua Lê Thái Tổ Thái Tông", bài này nói về biệt danh ‘Thánh Tổ Thn Tông’ được nhắc đến ra sao trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, vào quăng thời gian nhà Lê Trung Hưng )

278)        Nguyễn Trăi sv Trần Nguyên Hăn

(sv = ssv = so với, sánh với, so sánh với , đối chiếu với)

( Bài này có thể xem là bài tiếp theo sau bài số 67 ( Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn ! ), so sánh thân thế, chức vụ, công nghiệp của Nguyễn Trăi ---Trần Nguyên Hăn , nêu ra những khác biệt rơ rệt giữa hai người này, và nhắc lại rằng Nguyễn Trăi là công thần, Trần Nguyên Hăn chẳng phải là công thần ... )

277)               Thần Tiên Thánh Phật 2

( Bài này, đă đăng trên TrangNhà Kiến Tánh ( www.kientanh.com ),  nay đưa vào đây, v́ trong bài có dùng những sự kiện lịch sử để nói về sự liên hệ giữa vua và thần :

_-Trần Nguyên Hăn  được (bị) nhà Mạc truy tặng đại vương : bất hạnh lớn cho Trần Nguyên Hăn !

_-Trần Quốc Duy, con Trần Nguyên Hăn, được vua Lê phong thần : Trần Quốc Duy là thần

_-Nguyễn Biểu được Vua Lê Thái Tổ truy tặng Đại vương, ông Nguyễn Biểu đương nhiên là Thượng Đẳng thần ! )

275) Vua Lê Thái Tổ trọng thưởng công thần như thế nào ?

( Bài này tổng kết những bài số 56, 57, và 145 , nói về Tước hầu, Tước chữ công thần, Tước chữ Trí tự  phong cho  công thần đời Vua Lê Thái Tổ. V́ là bài tổng kết , nên có nhiều chi tiết đă được bàn luận trong các bài trước (số 56, 57 và 145) ; nhưng vẫn có vài chi tiết mới, đặc biệt là Tước hầu  phong cho ông Lưu Nhân Chú : Thông thượng hầu tức Triệt thượng hầu (Tước hầu cao nhất !), xác định rằng Vua Lê Thái Tổ dùng 10 tước hầu để phong cho các công thần , 10 tước hầu chớ chẳng phải là 9 Tước hầu  ...)

 266)              Lời cẩn án của KDVSTGCM Ư nghĩa

(KDVSTGCM= Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục )

[ Ở đây đưa ra định nghĩa và Ư nghĩa của Lời cẩn án của Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, được biên ở Việt Nam Văn Học Sử Yếu ; sau đó bàn về : Lời cẩn án ở cuối sách KĐVSTGCM và cách viết sử quái lạ của Sử quan triều Nguyễn ... ]

 

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

  Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *