Bài Xưa 8.-

 

www.LeAnhChi.com

 

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

 

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 8-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 8-2008 :

 

A) Bài Mới

 

Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

66) Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

       ( Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích)là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần ! )

       ( Lam Sơn Ngũ Hổ 2 )

 

67) Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn !

       ( Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu )

       ( Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt năm 1429; trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu , làm Vinh Lộc đại phu )

 

68) Gió mùa xuân là gió . . . đông

 

Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

 

Mục Lục Lưu Nhân Chú

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

_     ( Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích)là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần ! )

_     ( Lam Sơn Ngũ Hổ 2 )

Dẫn nhập 1 : Lam Sơn Ngũ Hổ

Dẫn nhập 2 : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

I) Nguyễn Chích là cựu lănh tụ nghĩa quân

II) Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn sau đại thắng Thi Lang của Vua Lê Thái Tổ

III) Nguyễn Chích là Thiếu úy từ năm1421, Nhập nội thiếu phủ (1425-1426)

"Mời" Nhập nội Thiếu phủ Lê Chích ra Đông quan

IV) Nguyễn Chích phạm tội, bị băi chức ‘Nhập nội’

V) Nguyễn Chích là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần !

VI) Nguyễn Chích Khai quốc Công thần thứ 8 (trong số 260) , đứng đầu Đ́nh thượng hầu

             ( C̣n Tiếp )

 

b) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn !

_     ( Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu )

_     ( Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt năm 1429; trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu ; làm Vinh lộc đại phu )

Dẫn nhập 1 : Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang

Dẫn nhập 2 : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

I) Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

II) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

III) Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

IV) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, trong vụ án Trần Nguyên Hăn

V) Năm 1429 Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt, cuối năm đó, Nguyễn Trăi viết lời thề cất trong ḥm vàng của Vua Lê Thái Tổ

VI) Năm 1432, Nguyễn Trăi viết xong Lam Sơn Thực Lục

VII) Trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu ; đă được làm Vinh Lộc đại phu

             (C̣n Tiếp)

 

 

c) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Gió mùa xuân là gió . . . đông

I) Hoa đào năm ngoái c̣n cười gió đông (Nguyễn Du)

II) Đào hoa y cựu tiếu đông phong (Thôi Hộ)

III) Chỉ thiếu gió đông (Tam Quốc)

IV) Gió mùa xuân là gió . . . đông

V) Phi xa bất đông

VI) Gió mùa đông là gió bấc

VII) Gió mùa thu là gió tây

VIII) Gió mùa hè là gió nồm

IX) Giải thích bởi thuyết Ngũ hành

X) Đông Quân là Chúa Xuân !

 

 

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 8-2008

 

Cập nhật đầu tháng 8-2008 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

       Ai bảo

       Mưa

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

64)  Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú (triều Thái T) 4

       ( Ông Lưu Nhân Chú , Phạm Vấn Sát làm ph chính triều Thái Tông, ch chẳng phải ch một ḿnh Sát )

       ( ĐVSKTT kể tên Ông Lưu Nhân Chú và Ông Phạm Vấn sau Sát , một điều sai trái lớn lao )

 

65) Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

       ( L Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’ )

 

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Ai bảo : ngũ ngôn, 8 câu:

             Ai bảo khách hải hồ,

             Không vương sầu vạn cổ ?

 

b) Mưa : thơ tự do, 14 câu :

             Mưa nhăng mưa nhít

             Lắng nghe ai thút thít

 

c) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú (triều Thái T) 4

_     ( Ông Lưu Nhân Chú , Phạm Vấn Sát làm ph chính triều Thái Tông, ch chẳng phải ch một ḿnh Sát )

_     ( ĐVSKTT kể tên Ông Lưu Nhân Chú và Ông Phạm Vấn sau Sát , một điều sai trái lớn lao )

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

XXIV) Ông Lưu Nhân Chú được báo mộng tên họ vua Lê Thái Tổ, trước năm 1416

XXV) Ông Lưu Nhân Chúngôi th nh́ (ch sau vua) trongớc t năm 1427

XXVI) ĐVSKTT kể tên Ông Lưu Nhân Chú sau Sát , một điều sai trái

XXVII) ĐVSKTT kể tên Ông Phạm Vấn sau Sát , một điều sai trái

XXVIII) Ông Lưu Nhân Chú , Phạm Vấn Sát làm ph chính triều Thái Tông, ch chẳng phải ch một ḿnh Sát

XXIX) Tại sao Ông Lưu Nhân Chú b Sát đầu độc chết (triều Thái Tông)

 

d) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

_     ( L Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’ )

 

I) Lược truyện: Tào Tháo chiếm Kinh Châu rồi tiến quân uy hiếp Đông Ngô

II) L Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’

III) L Túc đă hết lời, nếu Tôn Quyền không nghe, không chống Tào, th́ Tôn Quyền là . . . hèn nhát và NGU !

IV) Tôn Quyền xuống ngựa đợi L Túc

V) Một thời gian ngắn sau, L Túc lên làm Đại Đô Đốc

VI) L Túc lên làm Đại Đô Đốc, cácớng đều phục

VII) L Túc là một nhân tài kiệt xuất, b La Quán Trung bôi nhọ

VIII) Câu nói của Lỗ Tử Kính đáng được truyền tụng muôn đời

 

 

================

*

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 7-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 7-2008 :

 

A) Bài Mới

 

Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

62) Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

 

63)  Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 3

       ( Nguyễn Trăi đă đến: Nam Kinh, Thái Thạch, B́nh Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Thiểm Tây, Đại Lĩnh, Tĩnh An  . . . )

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Tây Thi nhăn mặt, Quan Công lạy Phí Thi, Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

 

*A) Tây Thi nhăn mặt

I) Lược sử Tây Thi

II) Lược truyện Tây Thi nhăn mặt

III) Lời b́nh ‘Tây Thi nhăn mặt

 

*B) Quan Công lạy Phí Thi

IV) Lược sử Quan Công

V) Lược truyện Quan Công lạy Phí Thi

VI) Lời b́nh ‘Quan Công lạy Phí Thi

 

*C) Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

VII) Lược sử Liễu Hạ Huệ

VIII) Lược truyện ‘Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

IX) Lời b́nh của Ưu Đàm Hoa

X) Lời b́nh của Lê Anh Chí

 

Bài viết này bàn về ba câu chuyện văn học :

_Tây Thi nhăn mặt,

_Quan Công lạy Phí Thi,

_Liễu Hạ Huệ ôm người đẹp

trong đó, chỉ có ‘Quan Công lạy Phí Thi’ là ít được phổ biến, c̣n hai câu chuyện kia rất nổi tiếng trong văn học sử

Có lời b́nh về luân lư và lư đời xưa nay của mỗi câu chuyện.

Lời b́nh hơi khác thường , khá khác thường . Riêng lời b́nh về Liễu Hạ Huệ đại nhân th́ bất ngờ.

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 3

_     ( Nguyễn Trăi đă đến: Nam Kinh, Thái Thạch, B́nh Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Thiểm Tây, Đại Lĩnh, Tĩnh An  . . . )

VII) Giang Tây

VIII) Lam Quan, Thiểm Tây

IX) Chùa Nam Hoa, Quảng Đông

X) Đại Lĩnh

XI) Tĩnh An , Giang Tây

XII) Nguyễn Trăi Trung Hoa tối thiểu 10 năm: bài thơ Thanh Minh

 

 

================

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 7-2008

 

Cập nhật đầu tháng 7-2008 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

       Yêu

       Đ̣i cơn

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

60) Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 2

       ( Những nơi Nguyễn Trăi đă đến , ở Trung Hoa: Nam Kinh, Thái Thạch, Tầm Châu, B́nh Nam, Ngô Châu, Quảng Tây, Thiều Châu, Giang Tây . . . )

 

61) Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 7

       ( Gia Cát Lượng là kẻ định bá đồ vương, Vua Lê Thái Tổ là bậc đại anh hùng, bậc đại trượng phu )

       ( Gia Cát Lượng không được ḷng quân dân, Vua Lê Thái Tổ là lănh tụ nghĩa quân được quân dân tôn sùng ngưỡng mộ )

 

       Mục Lục Nguyễn Trăi

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Yêu :  thơ tự do, 16 câu :

             Ta yêu h́nh cảnh thắng

             Của ngày hè khó phai

             Của chiều đông ngợp nắng . . .

 

b) Đ̣i cơn : thất ngôn, 4 câu :

             Khéo dệt vần thơ động mối hờn

 

c) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 2

_     ( Những nơi Nguyễn Trăi đă đến , ở Trung Hoa: Nam Kinh, Thái Thạch, Tầm Châu, B́nh Nam, Ngô Châu, Quảng Tây, Thiều Châu, Giang Tây . . . )

 

Dẫn nhập : Hoàng Phúc cứu mạng được Nguyễn Trăi, nhưng phải giải Nguyễn Trăi về Tàu

I) Nam Kinh

II) Thái Thạch, An Huy

III) Tầm Châu, Quảng Tây

IV) B́nh Nam, Quảng Tây

V) Ngô Châu, Quảng Tây

VI) Thiều Châu , Quảng Đông

             ( C̣n tiếp )

 

d) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 7

_     ( Gia Cát Lượng là kẻ định bá đồ vương, Vua Lê Thái Tổ là bậc đại anh hùng, bậc đại trượng phu )

_     ( Gia Cát Lượng không được ḷng quân dân, Vua Lê Thái Tổ là lănh tụ nghĩa quân được quân dân tôn sùng ngưỡng mộ )

 

Dẫn nhập : Gia Cát Lượng là thư sinh đi lập công danh, là Quản Trọng, Nhạc Nghị

XXXIX)Vua Lê Thái Tổ là bậc đại anh hùng, bậc đại trượng phu

XXXX) So sánh Hệ thống gián điệp, thám tử

XXXXI) Gia Cát Lượng không được ḷng quân, dân

XXXXII) Vua Lê Thái Tổ là lănh tụ nghĩa quân được quân, dân tôn sùng ngưỡng mộ

                    [C̣n Tiếp]

 

=========

 

Bài Xưa .-

 

Đây là những bài xưa hơn

www.LeAnhChi.com

 

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

Bấm vào :- - > >   Bài Xưa 7

 

*

*

Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------