Đ̣i cơn

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Khéo dệt vần thơ động mối hờn

             Ai sầu tri kỷ ? _lạnh lùng nhơn

             Tỉnh giấc Nam Kha bừng thế sự

             Trăm năm thân thế những đ̣i cơn

                                 ( 1976 )

*

*

      Trang Nhà Lê Anh Chí

-----------------------------------------------

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------