Trần Nguyên Đán phản nhà Trần, con cái Trần Nguyên Đán phản Trần và phản quốc

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Tiểu sử Trần Nguyên Đán

II) Trần Nguyên Đán phản nhà Trần

III) Con cái Trần Nguyên Đán phản Trần và phản quốc

IV) Nhân sinh quan của Trần Nguyên Đán

V) Ngô Sĩ Liên phê b́nh đúng về Trần Nguyên Đán

VI) Phan Huy Chú phê b́nh sai về Trần Nguyên Đán

VII) Nguyễn Trăi ca tụng Trần Nguyên Đán, ca tụng không đúng!

__________________________________________

 

Bài này biên ra một sự kiện hiển nhiên đương nhiên, đó là : Trần Nguyên Đán phản nhà Trần, con cái Trần Nguyên Đán phản Trần và phản quốc. Cần biên ra sự thực này, v́ rất nhiều người thời nay, phê b́nh lịch sử, theo ư Phan Huy Chú và Nguyễn Trăi, cho rằng Trần Nguyên Đán là người hiền...


Bài liên quan :

228)         Lời nguyền của Vua Lư Huệ Tông

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

185) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!! Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

187)               Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn), Tại sao ?

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

TNĐ = Trần Nguyên Đán

TNH = Trần Nguyên Hăn

TQK = Trần Quang Khải

NTr = Nguyễn Trăi

PHC = Phan Huy Chú

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

GĐĐ = Giản Định Đế nhà Hậu Trần

BCQQTS = B́nh Chương = B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự

BHDSL = Băng Hồ Di Sự Lục

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

I) Tiểu sử Trần Nguyên Đán

Trần Nguyên Đán  sinh năm 1326, hiệu Băng Hồ, là tôn thất nhà Trần, ḍng dơi Chiêu Minh vương Trần Quang Khải. Làm quan tới chức Tư đồ B́nh Chương dưới thời Thái thượng Hoàng Trần Nghệ Tông tước Chương Túc quốc thượng hầu

Trần Nguyên Đán đoán rằng Hồ Quí Ly sẽ cướp ngôi, nhưng không hề làm ǵ để cản trở, ngăn ngừa, hoặc trừ khử Hồ Quí Ly ; trái lại, THĐ tính chuyện thông gia để mong tránh mối họa sau này, đem con là Mộng Dữ gửi gắm Quư Ly. Sau Quư Ly trị nước, lấy Mộng Dữ làm Đông cung phán thủ, em Mộng Dữ là Thúc Dao và Thúc Quỳnh làm tướng quân.

TNĐ về hưu năm 1385, và chết năm 1390, thọ 65 tuổi

 

Chú Thích, Nhận xét :

a) TNĐ làm tới chức B́nh Chương, tức B́nh Chương Quân Quốc Trọng Sự ; đây là tôi viết theo BHDSL của Nguyễn Trăi

b) Như vậy, dưới thời Thái thượng Hoàng Trần Nghệ Tông, có hai người làm BCQQTS đó là Hồ Quí Ly và TNĐ. Đây là chuyện thường t́nh : thuờng có hai BCQQTS, tức Tả Hữu Tướng Quốc thời xưa

c) TNĐ thọ 65 tuổi, theo BHDSL của Nguyễn Trăi

 

 

II) Trần Nguyên Đán phản nhà Trần

 

Trần Nguyên Đán đoán rằng Hồ Quí Ly sẽ cướp ngôi, nhưng không hề làm ǵ để cản trở, ngăn ngừa, hoặc trừ khử Hồ Quí Ly

 

a) Trần Nguyên Đán không hề can ngăn Trần Nghệ Tông

Vua Nghệ Tông tuy giữ quyền chính trị, nhưng việc ǵ cũng do ở Hồ Quư Ly. Triều đ́nh th́ chỉ có mặt xu nịnh, người nào cũng chỉ lo lấy thân mà thôi. Trần Nguyên Đán là tôn thất lại là BCQQTS, thế mà cũng chẳng hề can ngăn Trần Nghệ Tông (can ngăn đừng nghe theo lời Hồ Quí Ly )

 

b) Trần Nguyên Đán không hề cản trở Hồ Quí Ly

Trần Nguyên Đán đoán rằng Hồ Quí Ly sẽ cướp ngôi, nhưng không hề làm ǵ để cản trở, ngăn ngừa, hoặc trừ khử Hồ Quí Ly, trong khi Trần Nguyên Đán là tôn thất lại là BCQQTS !

 

c) Trần Nguyên Đán phản nhà Trần

 

Trần Nguyên Đán chẳng có mưu toan ǵ chống lại Hồ Quí Ly mà trái lại c̣n làm thông gia với Hồ Quí Ly :

=== ===  ĐVSKTT:

Nguyên Đán tính chuyện thông gia để mong tránh mối họa sau này, đem con là Mộng Dữ gửi gắm Quư Ly, Quư Ly đem công chúa Hoàng Trung là con gái của cố tôn thất Nhân Vinh gả cho Dữ . Sau Quư Ly trị nước, lấy Mộng Dữ làm Đông cung phán thủ, em Mộng Dữ là Thúc Dao và Thúc Quỳnh làm tướng quân, con cháu Nguyên Đán đều tránh được nạn.=== ===

Chú Thích, Nhận xét :

_-công chúa Hoàng Trung gọi Quư Ly là dượng (cha dượng)

_-Ba anh em Trần Thúc Dao (Mộng Dữ, Thúc Dao và Thúc Quỳnh) làm quan cho Hồ Quí Ly

_-Sự việc "đem con là Mộng Dữ gửi gắm Quư Ly" này rơ ràng là hành động phản nhà Trần!

 

 

III) Con cái Trần Nguyên Đán phản Trần và phản quốc

 

a) Con cái Trần Nguyên Đán phản Trần

Sự kiện ba anh em Trần Mộng Dữ, Thúc Dao và Thúc Quỳnh làm quan cho Hồ Quí Ly, đă kể ở trên, chứng tỏ rằng họ đă theo Hồ phản nhà Trần !

 

b) Con cái Trần Nguyên Đán phản quốc

 

=== === ĐVSKTT :

[Giản Định Đế] Giết bọn nguỵ quan Trần Thúc Dao, Trần Nhật Chiêu và thuộc hạ hơn 500 người. Trước đây, người Minh lấy tôn thất họ Trần là Trần Thúc Dao (là con Trần Nguyên Đán) giữ đất Diễn Châu, cựu tướng quân Trần Nhật Chiêu giữ đất Nghệ An. Đến đây, vua [Giản Định] lên ngôi, v́ họ không đón rước trước nên bị giết.

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Thiên hạ đại loạn, nhân dân Nghệ An, Diễn Châu biết ai là chân chúa. Thúc Dao là con người tôn thất, Nhật Chiêu là tướng quân cũ, nhận quan tước của nhà Minh, giữ đất, trị dân, dân không theo có được không? Giết Thúc Dao và Nhật Chiêu là phải, c̣n bọn thuộc hạ nên vỗ về mà dùng, th́ chúng không cảm kích ơn đức đó hay sao? Thế là lại giết nhiều như vậy, sao gọi là quân nhân nghĩa được? . . . === ===

 

Chú Thích, Nhận xét :

b1) Giản Định Đế nhà Hậu Trần giết Trần Thúc Dao và thuộc hạ hơn 500 người Một lúc giết hơn 500 người, Giản Định Đế là người đa sát và tàn nhẫn. Giản Định Đế là người đa sát và tàn nhẫn nhưng trong vụ này, có lư do hành động như vậy.

GĐĐ giết hơn 500 người v́ :

-Trần Thúc Dao làm quan cho giặc Minh. Ba anh em Trần Mộng Dữ (Mộng Dữ, Thúc Dao và Thúc Quỳnh) làm quan cho Hồ Quí Ly

-Trần Thúc Dao là con Trần Nguyên Đán, mà Trần nguyên Đán liên kết với Hồ Quí Ly, do đó bị GĐĐ xem là kẻ thù

Trong 500 người bị giết , chắc chắn có một số người là gia quyến của Trần Thúc Dao.

-Một lúc giết hơn 500 người, một người đa sát và tàn nhẫn như Giản Định Đế tất nhiên áp dụng phương pháp ‘nhổ cỏ nhổ tận gốc’ và ra lịnh truy sát ḍng dơi Trần nguyên Đán

- Vả lại một khi đă giết một lúc hơn 500 người, GĐĐ đă quyết định ‘nhổ cỏ nhổ tận gốc’ rồi

Xem

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

 

b2) Trần Thúc Dao làm quan cho Hồ Quí Ly rồi lại làm quan cho giặc Minh. Trần Thúc Dao hiển nhiên phản quốc !

Trần Thúc Dao muốn được giặc Minh lập nên làm vua.

C̣n Trần Mộng Dữ và Thúc Quỳnh lúc này ở đâu ? _-có lẽ họ làm quan ở nơi khác, không thuộc vào nơi hoạt động của GĐĐ hoặc họ cử Trần Thúc Dao ra làm quan, thử xem có thể được giặc Minh lập nên làm vua hay không.

 

 

IV) Nhân sinh quan của Trần Nguyên Đán

 

Chủ trương của Trần Nguyên Đán là: miễn được phú quí là xong, là hay, là tốt. Phú quí do vua Trần ban cho cũng tốt, phú quí do vua Hồ ban cho cũng là hay. Không cần biết việc thờ nhà Hồ là xấu xa hay không, chỉ cần giàu có  và có chức vị cao là được !

Thật là ngộ nghĩnh ! Thật là xấu xa ! Thế mà Trần Nguyên Đán được nhiều người khen là người hiền! Quái đản vô cùng! Thật là ngộ nghĩnh, cái cách mà thiên hạ phê b́nh nhân vật lịch sử ...

Không những Trần Nguyên Đán là kẻ xấu xa , mà c̣n có tội lớn nữa : tội phản nhà Trần và tội dạy bảo con cái phản Trần (bằng chứng là đă gởi gấm con cái cho Hồ Quí Ly !). Chẳng đáng ngạc nhiên, khi con cái Trần Nguyên Đán tiến thêm một bước : phản quốc! Chẳng đáng ngạc nhiên, khi sau này cháu nội Trần Nguyên Đán là Trần Nguyên Hăn , đă đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi Giang (tức là xin vào làm tôi cho Vua Lê Thái Tổ ), rồi lại mưu phản (năm 1429), làm phản (cuối năm 1430, cùng với Bế Khắc Thiệu) !

Chẳng đáng ngạc nhiên !

 

 

V) Ngô Sĩ Liên phê b́nh đúng về Trần Nguyên Đán

 

Ngô Sĩ Liên phê b́nh về Trần Nguyên Đán, như sau

=== === ĐVSKTT :

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Làm rơ điều nghĩa mà không mưu lợi, làm sáng đạo lớn mà không kể công, đó là tấm ḷng người quân tử. Nguyên Đán là bậc đại thần cùng họ với vua, biết họ Hồ sắp cướp ngôi, cơ nghiệp nhà Trần sắp hết, thế mà không nghĩ đến việc vững vàng vượt qua gian nan, cùng vui lo với nước, lại đem con ḿnh gửi gắm cho họ Hồ để làm kế về sau. [Thế là] mưu lợi mà không nghĩ đến nghĩa, bỏ đạo mà chỉ tính đến công, sao gọi là người hiền được? Hơn nữa, lúc ấy tai họa người Chiêm là việc cần kíp, mà lại bảo yêu Chiêm Thành như con, thờ nước Minh như cha, th́ chỉ là câu nói tầm thường chung chung về đạo thờ nước lớn,yêu nước nhỏ, có bổ ích ǵ cho việc nước lúc đó? Tiếc rằng học vấn kiến thức của ông biết trước được mọi điều mà ḷng nhân th́ không giữ được. === ===

Chú Thích, Nhận xét :

a) Lời bàn này có đề "Sử thần Ngô Sĩ Liên nói", là lời bàn của Ngô Sĩ Liên (c̣n lời bàn khuyết danh trong ĐVSKTT là của Trịnh Căn và nhóm Lê Hi (chép lại lời bàn của nhà Mạc, có sửa đổi chút đỉnh))

b) Ngô Sĩ Liên diễn tả TNĐ là "mưu lợi mà không nghĩ đến nghĩa, bỏ đạo mà chỉ tính đến công", thật là đúng lắm

Trần Nguyên Đán, như vậy, chẳng phải là hiền nhân quân tử, mà là tiểu nhân.

c) Ngô Sĩ Liên hỏi : [Trần Nguyên Đán] sao gọi là người hiền được?

Hỏi như vậy, v́ đương thời TNĐ được xem là người hiền !

 

 

VI) Phan Huy Chú phê b́nh sai về Trần Nguyên Đán

 

Phan Huy Chú trong LTHCLC, liệt TNĐ vào "Người pḥ tá có công lao tài đức", Không đúng v́ Trần Nguyên Đán chẳng có công lao, không có tài và cũng không có đức.

PHC c̣n nói Trần Nguyên Đán  "cũng đáng là người hiền", SAI ! Bởi v́  không những Trần Nguyên Đán chẳng có công lao, mà c̣n có tội lớn nữa : tội phản nhà Trần và tội dạy bảo con cái phản Trần (bằng chứng là đă gởi gấm con cái cho Hồ Quí Ly !).

(Xem phần (V) "Ngô Sĩ Liên phê b́nh đúng về Trần Nguyên Đán", và phần (IV) "Nhân sinh quan của Trần Nguyên Đán", ở trên)

 

 

VII) Nguyễn Trăi ca tụng Trần Nguyên Đán, ca tụng không đúng

 

Trong BHDSL, Nguyễn Trăi ca tụng ông ngoại của ông là Trần Nguyên Đán, ông nói rằng :

_- TNĐ "Hoặc đi hoặc ở, khi động khi tĩnh, đều là có ư can gián. Rút cuộc, Nghệ Tông đều không xét đến" ; sự thực là  Trần Nguyên Đán chẳng hề can ngăn Trần Nghệ Tông, c̣n "đều là có ư can gián" là ư riêng của Nguyễn Trăi, là điều ông thêm thắt vào để nói tốt cho TNĐ !

_-ông không đả động đến chuyện "Nguyên Đán tính chuyện thông gia để mong tránh mối họa sau này, đem con là Mộng Dữ gửi gắm Quư Ly..." và chuyện ba anh em Trần Mộng Dữ (Mộng Dữ, Thúc Dao và Thúc Quỳnh) làm quan cho Hồ Quí Ly. Đó là ông che giấu, lấp liếm tội ác của TNĐ, ông ngoại của ông và  lấp liếm tội lỗi của ba người cậu ruột của ông.

_-TNĐ "ṇi giống thần minh, trăng trong gió mát, có nhă thú xa lánh cơi trần ; ngày trắng tuổi xanh, có hoài băo một ḷng v́ nước"

       "ṇi giống thần minh" : ḍng dơi TQK mà là "ṇi giống thần minh" th́ là ca tụng quá lố

       "có hoài băo một ḷng v́ nước" : SAI ! TNĐ có hoài băo cho con cái được phú quí và phú quí là hay, là tốt, phú quí do vua Trần ban cho cũng tốt, phú quí do vua Hồ ban cho cũng là hay.

_-TNĐ "tuy thân ở suối rừng, mà chí th́ ở tông xă, tấm ḷng ưu ái chưa từng một ngày quên" : SAI ! TNĐ chỉ muốn cho bản thân và con cái được phú quí mà thôi!

Ta thấy rằng Nguyễn Trăi ca tụng ông ngoại của ông là Trần Nguyên Đán, ca tụng quá lố và ca tụng sai lầm ; những lời ca tụng này làm thiệt hại cho nhân cách và phẩm giá của Nguyễn Trăi ! Chẳng đáng ngạc nhiên khi Trần Nguyên Hăn (đă đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi Giang, cùng với Nguyễn Trăi) mưu phản năm 1429 bị bắt, ông cũng bị bắt ! Chẳng đáng ngạc nhiên chút nào !

Điều đáng ngạc nhiên  chính là Vua Lê Thái Tổ sau khi duyệt binh, về đă cho Nguyễn Trăi được trắng án và tiếp tục trọng dụng ông ! Thật đáng ngạc nhiên lắm lắm ! 

Xem

191)        Nguyễn Trăi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hăn), Tại sao ?

Ngoài ra, Nguyễn Trăi, trong BHDSL, c̣n đổ hết tội lỗi cho Hồ Quí Ly ...

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

  Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

Mục Lục Những sai lầm của Phan Huy Chú trong LTHCLC

 

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *