Nhà Lư nhà Trần có nhiều năm bị đói to ( B- Nhà Trần )

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

[B] Những nạn đói nhà Trần

IX) Trần Thánh Tông năm 1268, Đói to

X) Trần Nhân Tông 1290, Đói to

XI) Trần Nhân Tông 1291, Đói to 

XII) Trần Anh Tông 1301, Đói to 

                            (C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

Tiếp tục loạt bài "Nhà Lư nhà Trần có nhiều năm bị đói to", ở đây, diễn tả 4  nạn đói lớn đầu tiên của nhà Trần. Viết về nhà Trần th́ khá dài ḍng, v́ phải quyết định trách nhiệm là ở vua hay ở Thái Thượng Hoàng ...

 

TTH = Thái Thượng Hoàng

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

IX) Trần Thánh Tông năm 1268, Đói to

 

=== === Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

Khen ngợi hồi lâu rồi [thượng hoàng] cho Tĩnh Quốc chiếc áo ấy.Trong chỗ cha con, anh em ḥa thuận vui vẻ như vậy đấy. Đói to.

Kỷ Tỵ, [Thiệu Long] năm thứ 12 [1269] , (Tống Hàm Thuần năm thứ 5, Nguyên Chí Nguyên năm thứ 6). Mùa xuân, tháng 2, Chiêm Thành dâng voi trắng. === ===

 

Chú Thích, Nhận xét :

a) Những nạn đói thường xảy ra vào mùa đông, v́ vậy , ta thấy "Đói to" rồi sau đó, biên niên "Kỷ Tỵ, [Thiệu Long] năm thứ 12 [1269]"

b) Tôi cố t́nh chép lại "Kỷ Tỵ, [Thiệu Long] năm thứ 12 [1269]" sau đoạn văn có "Đói to", để xác định thời điểm có "Đói to" :

"Kỷ Tỵ, [Thiệu Long] năm thứ 12 [1269]" là năm sau cái năm có "Đói to" 

Vậy, năm có "Đói to"  là năm 1268

Như đă nói ở bài trước, "Đói to" là có hàng triệu người chết đói !

c) năm 1268 là thời trị v́ của Trần Thánh Tông, năm ấy Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông c̣n sống, do đó ta nên nói rằng nạn đói năm 1268 thuộc vào thời Trần Thái Tông Trần Thánh Tông.

d) Nhà Trần thường có hai vua, vua và Thái Thượng Hoàng : vua Trần thường nhường ngôi cho con rồi lên làm Thái Thượng Hoàng, trong thời gain đầu (thời gian này có thể kéo dài rất lâu, có thể đến hết cuộc đời vua Trần), TTH quyết định mọi việc, vua chỉ làm vua lấy v́, vua thật ra là Thái Tử có danh hiệu là vua ; sau đó, nếu Thái Thượng Hoàng thấy rằng vua đă có khả năng làm vua, có thể quyết định sự việc một cách chín chắn, TTH bèn cho vua quyền quyết định sự việc cùng với Thái Thượng Hoàng _-tuy nhiên, quyền quyết định tối cao vẫn là của Thái Thượng Hoàng

e) Vậy, trách nhiệm dưới triều Trần là ở Thái Thượng Hoàng

g) Nạn đói lớn năm 1268, là dưới thời Trần Thái Tông Trần Thánh Tông

Vậy, Nạn đói lớn năm 1268 là nạn đói dưới thời Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông !

h) Không thấy có thiên tai, vậy Nạn đói lớn này là hậu quả của chánh sách cai trị của Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông !

i) Không thấy nhà nước lo việc cứu đói ! (Tệ thật !)

 

 

X) Trần Nhân Tông 1290, Đói to

 

=== === ĐVSKTT :

Đói to, 3 thăng gạo giá 1 quan tiền, dân nhiều người bán ruộng đất, và bán con trai con gái làm nô tỳ cho người, mỗi người giá 1 quan tiền. Xuống chiếu phát thóc công chẩn cấp dân nghèo và  miễn thuế nhân đinh.

Mùa đông, tháng 12, ngày 15, táng [Thượng hoàng] ở Dụ Lăng, miếu hiệu là Thánh Tông, truy tôn là Huyền Công Thịnh Đức Nhân Minh, Văn Vũ Tuyên Hiếu Hoàng Đế.

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Thánh Tông nối nghiệp Thái Tông, giữa chừng gặp tai họa giặc vào cướp, đă ủy nhiệm tướng thần, cùng với Nhân Tông chung sức, cùng nhau vượt qua, khiến cho thiên hạ đă tan mà lại họp, xă tắc đă nguy mà lại yên, suốt đời Trần, không c̣n nạn xâm lược của giặc Hồ nữa. Công lao ấy to lớn lắm.  === ===

 

Chú Thích, Nhận xét :

a) Nạn đói lớn năm 1290 này ở vào thời Trần Nhân Tông

b) Không thấy có thiên tai, vậy Nạn đói lớn này là hậu quả của chánh sách cai trị của Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, mặc dù Trần Thánh Tông mất năm ấy ; bởi v́ Nạn đói lớn xảy ra chẳng phải là chuyện một ngày một buổi !

c) "Xuống chiếu phát thóc công chẩn cấp dân nghèo và  miễn thuế nhân đinh", đây là việc làm của Trần Nhân Tông v́ lúc ấy Trần Thánh Tông đă mất ; việc làm này cho thấy rằng Trần Nhân Tông nhân từ yêu dân hơn Trần Thái Tông Trần Thánh Tông ! (Trần Nhân Tông nhân từ hơn vua ông, vua cha, chớ Trần Nhân Tông có thật sự nhân từ hay không th́ lại là chuyện khác !)

d) Mặc dù có cứu đói, vẫn có rất nhiều người chết đói ! hàng triệu người chết đói !

e) Về lời bàn của Sử thần Ngô Sĩ Liên : không c̣n nạn xâm lược của giặc Hồ nữa

_-giặc Hồ = giặc phương Bắc = giặc Tàu = giặc Mông Cổ

_-người Tàu dùng chữ Hồ để chỉ rợ phương Bắc, tức là Mông Cổ hoặc Hung Nô

_-người Đại Việt quen đọc sách Tàu, cũng dùng chữ Hồ theo nghĩa,

  người Hồ = người phương Bắc

do đó,

  giặc Hồ = giặc phương Bắc = giặc Tàu = giặc Mông Cổ

g) không c̣n nạn xâm lược của giặc Hồ nữa, nhưng dưới thời Trần Nghệ Tông lại có giặc Chiêm : giặc Chiêm  ra vào Thăng Long như vào chỗ không người, chưa bao giờ giặc Chiêm lại có thể diệu vơ dương oai, đánh giết như thế !

 

 

XI) Trần Nhân Tông 1291, Đói to 

 

=== === ĐVSKTT :

Tân Măo,[Trùng Hưng] năm thứ 7 [1291], (Nguyên Chí Nguyên năm thứ 28). Năm này lại đói to, ngoài đường nhiều người chết đói.

Xuống chiếu cho những mua dân lương thiện làm nô tỳ th́ phải cho chuộc lại; ruộng đất, nhà cửa không theo luật này. V́ là nạn đói hai năm Canh Dần và Tân Măo, nhiều người chết, [nên có chiếu này]. === ===

 

Chú Thích, Nhận xét :

a) Măi đến năm 1293, Trần Nhân Tông mới lên làm Thái Thượng Hoàng. Vậy, từ năm 1290 đến 1293, Trần Nhân Tông làm vua một ḿnh, không có Thái Thượng Hoàng (Như trên đă nói, Trần Thánh Tông mất năm 1290). Do đó, Nạn đói lớn năm 1291 này thuộc vào trách nhiệm của  Trần Nhân Tông

b) Không thấy nhà nước lo việc cứu đói ! mặc dù năm trước, Trần Nhân Tông đă cứu đói .

c) Trần Nhân Tông đặt luật cho chuộc lại nô t́, v́ 2 nạn đói này, vào hai năm Canh Dần [1290] và Tân Măo [1291].

d) 2 nạn đói này rất khủng khiếp, v́ vậy mà có tên : nạn đói năm Canh Dần và nạn đói  năm Tân Măo

e) Không thấy có thiên tai, vậy nạn đói lớn năm Tân Măo này là hậu quả của chánh sách cai trị của Trần Nhân Tông

 

 

XII) Trần Anh Tông 1301, Đói to

 

=== ===  ĐVSKTT :

Mùa đông, tháng 11, Thượng hoàng từ Chiêm Thành trở về. Trần Hùng Thao lại được làm Tham tri chính sự, rồi được cử làm Tả bộc xạ. Đói to. Nhâm Dần, [Hưng Long] năm thứ 10 [1302], (Nguyên Đại Đức năm thứ 6) ... === ===

Chú Thích, Nhận xét :

a) Thượng Hoàng = Thái Thượng Hoàng = Trần Nhân Tông

Năm Quí Tỵ (1293), Trần Nhân Tông nhường ngôi lại cho con là Trần Anh Tông, lên làm Thái thượng hoàng. Đến tháng mười năm Kỷ Hợi (1299), Trần Nhân Tông xuất gia vào tu ở núi Yên Tử. Ở đây, Thái Thượng Hoàng chuyên cần tu tập theo hạnh đầu-đà (khổ hạnh), có hiệu là Hương Vân Đại Đầu-đà và Trúc Lâm Đại Đầu-đà.

b) Từ tháng mười năm Kỷ Hợi (1299), Trần Nhân Tông đă xuất gia. Do đó, nạn đói lớn năm 1301 này thuộc vào trách nhiệm của  Trần Anh Tông. Tuy nhiên, Trần Nhân Tông vẫn có chút phần trách nhiệm, v́ Trần Nhân Tông có quyết định một số việc đời, như gả Huyền Trân công chúa cho vua Chiêm (Chế Mân) và có cố vấn việc nước cho Trần Anh Tông.

c) Không thấy có thiên tai, vậy nạn đói lớn này là hậu quả của chánh sách cai trị của Trần Anh Tông !

                            (C̣n Tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

  Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *