Bài Xưa 6.-

 

www.LeAnhChi.com

 

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 4-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 4-2008 :

 

A) Bài Mới

 

Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

49)  Quan phục hầu Nguyễn Trăi là công thần thứ 80-93 ( triều vua Lê Thái Tổ )

       ( Công thần bậc nhất có mặt từ năm 1418, bậc nh́ 1420, bậc ba 1421, bậc thứ tư 1422 . . . )

       ( Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423, đáng lẽ chẳng được phong hầu ! )

       ( Nguyễn Trăi có công lao là nhờ vào . . . ḷng nhân của vua Lê Thái Tổ: nhà vua không muốn dụng binh . . . )

 

50)  Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

       ( Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc )

       ( Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít )

       ( Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu (do đó chẳng thể được xem là công thần ))

 

 

B) Sơ Lược về bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

_     Quan phục hầu Nguyễn Trăi là công thần thứ 80-93 ( triều vua Lê Thái Tổ )

_     ( Công thần bậc nhất có mặt từ năm 1418, bậc nh́ 1420, bậc ba 1421, bậc thứ tư 1422 . . . )

_     ( Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423, đáng lẽ chẳng được phong hầu ! )

_     ( Nguyễn Trăi có công lao là nhờ vào . . . ḷng nhân của vua Lê Thái Tổ: nhà vua không muốn dụng binh . . . )

 

I) Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong làm Quan phục hầu , do đó được xác nhận là công thần

II) Quan phục hầu là tước hầu áp chót

III) Năm 1429, khắc biển ngạch công thần, chỉ khắc thôi (công thần đều đă được phong tước năm 1428 ).

IV) Quan phục hầu Nguyễn Trăi là công thần thứ 80-93

V) Ba lần mộ binh lớn đầu tiên của vua Lê Thái Tổ: năm 1420, 1421, 1422 và những đại thắng sau đó

VI) Công thần bậc nhất có mặt từ năm 1418, bậc nh́ 1420, bậc ba 1421, bậc thứ tư 1422 . . .

VII) Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423, đáng lẽ chẳng được phong hầu

VIII) Nguyễn Trăi có công lao là nhờ vào ḷng nhân của vua Lê Thái Tổ: nhà vua không muốn dụng binh . . .

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

_     Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

_     ( Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc )

_     ( Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít )

_     ( Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu (do đó chẳng thể được xem là công thần ))

 

NT = ông Nguyễn Trăi

TNH = ông Trần Nguyên Hăn

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

Dẫn nhập: Đại Việt S Toàn Thư là quốc s của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà

I) Trần Nguyên Hăn làTướng Quốc của . . . nhà Mạc

II) Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc

III) Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít

IV) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu

V) Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu, do đó chẳng thể được xem là công thần

VI) Tên của Trần Nguyên Hăn được kể sau NT : chức vị của Trần Nguyên Hăn kém hơn Nguyễn Trăi

VII) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, không được người đương thời trọng vọng

                           ( C̣n Tiếp )

 

 

================

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 4-2008

 

Cập nhật đầu tháng 4-2008 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

       Nhớ hờ

       Hồn t́nh mơ (thơ t́nh)

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

47)  Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

       ( Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử ? _Cách giải thích hợp lư nhất cho vụ án Trần Nguyên Hăn )

 

48)  ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

 

 

B) Sơ Lược về bài mới.

 

a) Nhớ hờ : thất ngôn, 4 câu :

             Máy móc tinh kỳ khuất nẻo thơ

 

b) Hồn t́nh mơ : thất ngôn, 12 câu :

             Nàng hăy cùng ta dệt mộng đầu

             Hẹn ḥ trên đỉnh bến vân lâu

             Sánh vai trong chốn Tao Đàn nhé . . .

 

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

_     Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

_     ( Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử ? _Cách giải thích hợp lư nhất cho vụ án Trần Nguyên Hăn )

 

I) Lược truyện

II) Một số người họ Trần nói: TNH thoát chết

III) Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử ?

IV) Cách giải thích hợp lư nhất v́ Trần Nguyên Hăn . . . biết bơi

V) Và v́ chẳng lẽ TNH lại quá vụng về . . .

VI) TNH dặn trrước các thủ hạ địa điểm trầm ḿnh

VII) Đền thờ TNH được dựng lên khi nào

             [ C̣n tiếp ]

 

 

d) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

_     ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

TMY = Trọng Đạt Tư Mă Ư

 

I) Lược truyện

II) TMY biết địa h́nh địa thế khu chiến Kỳ Sơn

III) TMY mà đấu vơ được với Ngụy Diên ư ?

IV) Chẳng đời nào cả ba cha con TMY đều chui cả vào hang để chịu chết

V) Số quân của nguyên soái TMY ít đến vậy : vào được hết cả trong hang

VI) Địa lôi đă nổ, hang đă thành biển lửa mà TMY chưa chết, toàn quân vẫn c̣n

VII) Tài thiên văn của GCL để đâu ?

VIII) Quân Thục đă chiếm được trại TMY, mà chẳng chận đánh, vây đánh TMY, khi TMY chạy về

IX) Sau đó , GCL lui quân về Ngũ Trượng Nguyên

X) Nếu có trận Hồ Lô (Thượng Phương) th́ TMY đă tương kế tựu kế

XI) Nếu có trận Hồ Lô (Thượng Phương) th́ TMY đă đại thắng !

 

LQT = La Quán Trung

TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa

 

Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘‘sự kiện’’ đưa ra bởi LQT trong TQCDN để chứng minh rằng La Quán Trung Xạo !

 

 

================

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 3-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 3-2008 :

 

A) Bài Mới

 

Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

45)  Lê Văn Linh, văn ban đệ nhất công thần (triều Lê Thái Tổ)

       (Ông Lê Văn Linh nắm quyền chính trị, chức vụ hơn Nguyễn Trăi ba bực)

       (Ông Lê Văn Linh làm văn đuổi hổ, đáng lẽ phải nổi tiếng hơn Hàn Thuyên !)

 

46)  Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai (1416) 3

       ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 3)

       ( Đại thắng Sách Khôi (1-1423) mở được thông lộ từ Kinh Lộ vào Lỗi Giang, Thanh Hóa ; do đó Nguyễn Trăi có thể đến đầu quân )

 

 

B) Sơ Lược về bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

_     Lê Văn Linh, văn ban đệ nhất công thần (triều Lê Thái Tổ)

_     (Ông Lê Văn Linh nắm quyền chính trị, chức vụ hơn Nguyễn Trăi ba bực)

_     (Ông Lê Văn Linh làm văn đuổi hổ, đáng lẽ phải nổi tiếng hơn Hàn Thuyên !)

 

LVL = Ông Lê văn Linh

I) Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, đệ nhị Bùi Quốc Hưng

II) Lược Sử

III) Có dự hội thề Lũng Nhai

IV) Nổi tiếng văn chương

V) Khí phách anh hùng, nhiều mưu lược

VI) Đă từng cầm quân đánh trận (nhưng có vơ tướng theo giúp)

VII) Nhập nội Thiếu phó là trọng chức đại thần

VIII) Nắm quyền chính trị, chức vụ hơn Nguyễn Trăi ba bực

IX) Chức Hữu Bật của Ông Lê văn Linh

X) Làm văn đuổi hổ, đáng lẽ phải nổi tiếng hơn Hàn Thuyên !

XI) Tư cách khi làm quan : thẳng thắn , có khí tiết

XII) Là cư sĩ Phật Giáo

XIII) Trải ba triều vua ; Thụy là Trung Hiến, chức truy tặng gần tương đương với tể tướng

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

_     Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai (1416) 3

_     ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 3)

_     ( Đại thắng Sách Khôi (1-1423) mở được thông lộ từ Kinh Lộ vào Lỗi Giang, Thanh Hóa ; do đó Nguyễn Trăi có thể đến đầu quân )

 

NT = ông Nguyễn Trăi

TNH = ông Trần Nguyên Hăn

 

XV) Trần Trăi, chẳng phải Nguyễn Trăi, có thể có dự hội thề Lũng Nhai

XVI) ‘‘Quân nhân có công lao ở Lũng Nhai’’ có thể không có dự hội thề Lũng Nhai

XVII) Hội thề Lũng Nhai thứ hai : năm Quí Măo (1423)

XVIII) ‘‘Lũng Nhai Công thần’’ chữ vinh phong cho công thần

XIX) ‘‘Công thần Lũng Nhai’’ có dự hội thề Lũng Nhai (1416)

 

XX) Chắc chắn có dự Hội thề Lũng Nhai (1416) : ông Lưu Nhân Chú, nghĩa sĩ Lê Lai

XXI) Gần như chắc chắn có dự Hội thề Lũng Nhai (1416) : Lê văn Linh, Bùi Quốc Hưng,. . .

XXII) Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang, không có dự hội thề Lũng Nhai

 

 

==========

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 3-2008

 

Cập nhật đầu tháng 3-2008 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

       Hoa Mộng

       Đạo Duyên

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

43) Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 5

       ( Vua Lê Thái Tổ: kỳ thi vơ đầu tiên ở nước ta )

       ( Gia Cát Lượng thất hứa với Mă Siêu và bỏ lỡ một cơ hội tốt )

       ( Vua Lê Thái Tổ nắm lấy thời cơ và có chiến lược mềm dẻo biến hóa )

 

44) Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

 

 

B) Sơ Lược về bài mới.

 

a) Hoa Mộng: thất ngôn, 8 câu :

             Ta ngỏ lời thơ mộng cố nhân

             Đèn thâu canh vắng lạnh âm thầm

 

b) Đạo Duyên: thất ngôn, 8 câu :

             Ta biết về đâu vẹn ước nguyền

             Để vầy cho trọn, trọn hương nguyên

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

_     Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 5

_     ( Vua Lê Thái Tổ: kỳ thi vơ đầu tiên ở nước ta )

_     ( Gia Cát Lượng thất hứa với Mă Siêu và bỏ lỡ một cơ hội tốt )

_     ( Vua Lê Thái Tổ nắm lấy thời cơ và có chiến lược mềm dẻo biến hóa )

 

XXV) Gia Cát Lượng làm ra vẻ thần bí

XXVI) Vua Lê Thái Tổ giảng hết mưu kế, chiến thuật mỗi trận đánh : đức lớn và qui mô lớn

XXVII) Gia Cát Lượng kỳ thị các vơ tướng (tiếp theo)

XXVIII) Vua Lê Thái Tổ: kỳ thi vơ đầu tiên ở nước ta

XXIX) Gia Cát Lượng không giữ lời hứa với Mă Siêu , Vua Lê Thái Tổ giữ lời với Vương Thông

XXX) Gia Cát Lượng thất hứa với Mă Siêu và bỏ lỡ một cơ hội tốt

XXXI) Vua Lê Thái Tổ nắm lấy thời cơ và có chiến lược mềm dẻo biến hóa

             [C̣n Tiếp]

 

 

d) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

I) Làm quan lớn cho nhà Hồ và nhà Hồ bị mất nước dễ dàng

II) Thư sinh đi lập công danh

III) Chỉ giữ việc văn thư và viết diễn văn cho vua Lê

IV) Nguyễn Trăi đến đầu quân ở Lỗi giang năm 1423

V) Văn ban đệ nhất công thần là Lê văn Linh, đệ nhị Bùi Quốc Hưng

VI) Nguyễn Trăi là công thần thứ . . . 80, có thể thấp hơn

VII) B́nh Ngô Sách chỉ là lư thuyết !

VIII) Nhập nội Hành khiển là như thế nào ?

IX) Ngồi ở tầng dưới hành dinh Bồ Đề

X) Chức vụ dưới ông Lê văn Linh ba bực

XI) Chức vụ dưới ông Lưu Nhân Chú năm bực

XII) Quan phục hầu là tước hầu áp chót

XIII) Nguyễn Trăi chẳng phải là quân sư, chẳng phải là Gia Cát Lượng

 

 

=========

 

Bài Xưa .-

 

www.LeAnhChi.com

 

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

Bấm vào :- - > >   Bài Xưa 5

Hay bấm vào :- - > >   Bài Xưa

*

*

      Trang Nhà Lê Anh Chí

-----------------------------------------------

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------