Đạo Duyên

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Ta biết về đâu vẹn ước nguyền

             Để vầy cho trọn, trọn hương nguyên

             Hoa trăng mây nước, câu t́nh tự

             Vạn nẻo luân hồi, vạn mộng duyên

*

*

       Đan mấy vần thơ, dệt đạo huyền

       Theo mây bay lượn chốn đào nguyên

       Gió vần vũ trụ mênh mang khúc

       B́nh lặng như nhiên, giải đất hiền

                    ( 1976 )

*

*

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------