Trần Trọng Kim viết sai về sự liên hệ giữa Hoàng thân Lê duy Mật và kẻ sĩ Phạm Công Thế

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

I) Trần Trọng Kim, VNSL,Q2,Tr68 :  Hoàng thân Lê duy Mật bắt ông Phạm Công Thế

II) KĐVSTGCM : ông Phạm Công Thế  theo Hoàng thân Lê duy Mật

III) CNKBVN viết tương tự như Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

IV) Trước đó mấy trang, Trần Trọng Kim đă viết khác (VNSL,Q2,Tr62)

V) Trần Trọng Kim viết sử cẩu thả !

VI) Phụ lục : Cuộc khởi nghĩa của hoàng thân Lê duy Mật kéo dài 32 năm !

__________________________________________

 

Trong VNSL,Q2,Tr68, Trần Trọng Kim đă viết sai về sự liên hệ giữa Hoàng thân Lê duy Mật và kẻ sĩ Phạm Công Thế ; bài này so sánh đoạn văn ấy với Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Các Nhà Khoa Bảng Việt Nam và cả một đoạn văn khác trong VNSL (Q2,Tr62), để đi đến kết luận rằng Trần Trọng Kim viết sử rất ư là cẩu thả ...

 

Vua ta = Vua Lê Thái Tổ 

CMc = sách CMục = KĐVSTGCM = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

NTVT = Nghiêu Thuấn Vũ Thang

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CNKBVN = Các Nhà Khoa Bảng Việt Nam

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

CLSP = Chí Linh Sơn Phú, Nguyn Trăi

VGTKTL = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

SK =       Sử Kư , Tư Mă Thiên

STQ = Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

TTK = Trần Trọng Kim

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

Dẫn nhập : Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

Các sử gia , nhà b́nh luận sử, nhà b́nh luận văn học sử , khi bàn về Nguyễn Trăi , đă giấu giếm rất nhiều về văn thơ của Nguyễn Trăi. Những điều ǵ  bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi ? _-Chính yếu là những điều hay đẹp về Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông :

        Nguyễn Trăi gán danh hiệu Ngoạ Thần Long cho Vua Lê Thái Tổ

        Nguyễn Trăi ca tụng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

        Nguyễn Trăi diễn tả đương thời là thời Nghiêu Thuấn

        Nguyễn Trăi nói rằng ông chưa đền đáp được ơn vua  ...

Xem

173)        Những điều bị bưng bít về văn thơ của Nguyễn Trăi

 

 

I) Trần Trọng Kim, VNSL,Q2,Tr68 :  Hoàng thân Lê duy Mật bắt ông Phạm Công Thế

 

=== ===  VNSL,Q2,Tr68 :

... Lê Duy Mật: Năm mậu ngọ (1738) đời vua Ư Tông, bọn hoàng thân

là Lê Duy Mật, Lê Duy Qui và Lê Duy Chúc định mưu giết họ Trịnh, nhưng chẳng may sự không thành phải bỏ chạy vào Thanh Hóa.  Sau Duy Qui và Duy Chúc phải bệnh mất, c̣n Duy Mật giữ  đất thượng du phía tây nam. 

Những người đồng mưu với Duy Mật đều bị họ Trịnh bắt được giết cả.  Bấy giờ Duy Mật có bắt được Phạm Công Thế đem ra hỏi rằng: "Ông là người khoa giáp sao lại theo nghịch?" - Công Thế cười mà nói rằng: "Đă lâu nay danh phận không rơ, lấy ǵ mà phân thuận nghịch?"  Nói rồi giương cổ ra chịu h́nh. === ===  

 

Chú Thích, Nhận xét :

a) ông Phạm Công Thế : Người xă Hoàng Xá, huyn Đông Quan,  đỗ tiến sĩ khoa Đinh Mùi (1727) năm Bo Thái triu Lê D Tông

b) Khi đọc qua VNSL, tôi có ghi nhớ đoạn văn này, nhớ rằng Hoàng thân Lê duy Mật bắt ông Phạm Công Thế, và ông có nói một câu khảng khái, tiếc rằng câu ấy nói với  Hoàng thân Lê duy Mật, chớ không phải nói với  họ Trịnh

Một hôm, đọc Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, tôi kinh ngạc thấy rằng KĐVSTGCM nói ngược lại ...

 

 

II) KĐVSTGCM : ông Phạm Công Thế  theo Hoàng thân Lê duy Mật

 

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục viết rằng ông Phạm Công Thế  theo Hoàng thân Lê duy Măt, đánh họ Trịnh :

=== ===  KĐVSTGCM :

... Mu Ng, năm th 4 (1738). (Thanh, năm Càn Long th 3).

Tháng 4, mùa h. Thế tông Hiếu vũ hoàng đế  ta ni nghip.

Tháng 12, mùa đông. H tôn tht là bn Duy Mt và Duy Chúc dy quân Thanh Hoa.

Bn Duy Mt, Duy Chúc và Duy Quy bc v ni h Lê mt quyn bính, Trnh Giang bo nghch giết vua, h bèn cùng quan trong triu là bn Phm Công Thế, Vũ Thước và thuc hiu là Li Thế Tế bàn mưu đốt kinh thành, nhưng không xong. V́ s công vic b l, nên Duy Quy chy đi Cm Thy, Duy Mt và Duy Chúc chy đi Nghi Dương, được th hào là bn Ngô Hưng To h tng vượt bin vào Thanh Hoa.

Giang sai binh lính đui theo không kp. Bn Vũ Thước b bt, đem giam trong ngc ri giết đi. Duy Chúc và Duy Quy sau b bnh chết, Duy Mt bèn chiếm c mt thượng du vùng tây nam.

Lúc y Phm Công Thế đương gi chc Đông các hiu thư, theo Duy Mt dy quân, đánh nhau b bi trn và b bt. By tôi trong triu trách Công Thế rng: "Nhà ngươi là người trong khoa giáp làm sao li đi theo bn phn nghch?". Công Thế cười nói: "Danh phn không sáng t đă lâu ri, c̣n phân bit thế nào là thun vi nghch na?". Ri, vươn c chu chém, không mt chút nào khut phc nao núng. === ===

 

 

III) CNKBVN viết tương tự như Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

V́ ông Phạm Công Thế là người khoa bảng, nên tôi tra thử trong Các Nhà Khoa Bảng Việt Nam

=== ===  CNKBVN  :

Phạm Công Thế ... //LHDK ghi : mưu làm phản, bị bắt, bị thắt cổ chết

=== ===

Chú Thích, Nhận xét :

a) LHDK = Liệt Huyện Đăng Khoa Bị Khảo

b) như vậy, LHDK viết tương tự như Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục (v́ làm phản tức là chống chúa Trịnh)

 

 

IV) Trước đó mấy trang, Trần Trọng Kim đă viết khác (VNSL,Q2,Tr62)

 

Càng đáng ngạc nhiên hơn : Trước đó mấy trang, Trần Trọng Kim đă viết khác (VNSL,Q2,Tr62)

 === === VNSL,Q2,Tr62 :

Bấy giờ trong triều th́ có mấy người tôn thất như là Lê Duy Mật, Lê

Duy Qui, Lê Duy Chúc cùng với mấy người triều thần là Phạm Công Thế, Vơ Thước, định đốt kinh thành để trừ họ Trịnh, nhưng chẳng may việc lộ ra phải bỏ chạy. === ===

Chú Thích, Nhận xét :

Chính Trần Trọng Kim đă viết rằng Phạm Công Thế đă cùng Hoàng thân Lê duy Mât mưu trừ họ Trịnh !

 

 

V) Trần Trọng Kim viết sử cẩu thả !

 

Trần Trọng Kim viết sử rất ư là cẩu thả !

_-Một mặt ông viết (Tr68,Q2): "Bấy giờ Duy Mật có bắt được Phạm Công Thế đem ra hỏi rằng: "Ông là người khoa giáp sao lại theo nghịch?..."

_-trước đó vài trang, ông viết :

=== === VNSL,Q2,Tr62 :

Bấy giờ trong triều th́ có mấy người tôn thất như là Lê Duy Mật, Lê

Duy Qui, Lê Duy Chúc cùng với mấy người triều thần là Phạm Công Thế, Vơ Thước, định đốt kinh thành để trừ họ Trịnh, nhưng chẳng may việc lộ ra phải bỏ chạy. === ===

Câu văn ở Tr62 và câu văn ở Tr68 đối nghĩa nhau chan chát. Đúng luật th́ phải đọc đi đọc lại, kiểm thảo rồi mới in ra, chẳng hiểu sao ông không thấy hai câu văn đối nghịch nghĩa lư như thế, mà cách nhau chỉ mấy trang !

Trần Trọng Kim viết sử thật cẩu thả !

(Sự việc hiển nhiên là Phạm Công Thế đồng mưu với Hoàng thân Lê duy Mât  để trừ họ Trịnh)

 

 

VI) Phụ lục : Cuộc khởi nghĩa của hoàng thân Lê duy Mật kéo dài 32 năm !

 

Lược sự :

Năm mậu ngọ (1738), đời vua Ư Tông, hoàng thân Lê Duy Mật, con D Tông, cùng với chú là Lê Duy Chúc và em là Lê Duy Qui bất b́nh v ni vua Lê mt quyn bính, Trnh Giang bo nghch giết vua ; bèn cùng quan trong triu là Phm Công Thế, Vũ Thước và thuc hiu là Li Thế Tế bàn mưu đốt kinh thành, nhưng không xong.

Lê Duy Quy chy đi Cm Thy, Lê Duy Mt và Lê Duy Chúc chy đi Nghi Dương, được th hào là bn Ngô Hưng To h tng vượt bin vào Thanh Hoa. Giang sai binh lính đui theo không kp. Bn Vũ Thước b bt, đem giam trong ngc ri giết đi. Lê Duy Chúc và Lê Duy Quy sau b bnh chết, hoàng thân Lê Duy Mật  bèn chiếm c mt thượng du vùng tây nam.

Lúc y Phm Công Thế đương gi chc Đông các hiu thư, theo Lê Duy Mt dy quân, đánh nhau b bi trn và b bt. By tôi trong triu trách Phm Công Thế rng: "Nhà ngươi là người khoa giáp làm sao li đi theo bn phn nghch?". Công Thế cười nói: "Danh phn không sáng t đă lâu ri, c̣n phân bit thế nào là thun vi nghch na?". Ri, vươn c chu h́nh, không mt chút nào khut phc nao núng.

Sau Lê Duy Qui và Lê Duy Chúc phải bệnh mất, c̣n Hoàng thân Lê Duy Mật vào ra ở Thanh Hoa, Nghệ An, rồi chiếm lấy Trấn Ninh giữ núi Tŕnh Quang làm căn bản.

Hoàng thân Lê Duy Mật đă Bắc tiến ba lần :

_-lần thứ nhất, tháng 1 năm 1740

_-lần thứ 2, tháng 9 năm 1741

_-lần thứ 3, tháng 3 năm 1749

Năm 1770, quân Trịnh tiến đánh, ông Lê Duy Mật giữ vững đồn lũy không ra đánh. Các tướng Trịnh cũng không dám tiến quân. Trịnh Sâm phải điều danh tướng Hoàng Ngũ Phúc đến Tây Nghệ An. Hoàng Ngũ Phúc bắt mẹ của Lại Thế Thiều, con rể của Lê Duy Mật, sai mẹ Thế Thiều viết thư dụ con. Lại Thế Thiều nhận thư, sai thủ hạ là Lê Văn Bản mở cửa thành cho quân Trịnh tiến vào. Thấy t́nh h́nh nguy biến, hoàng thân Lê Duy Mật tụ tập hết vợ con lại rồi đốt lửa tự thiêu mà chết.

 

Chú Thích, Nhận xét :

Ta để ư rằng cuộc khởi nghĩa của hoàng thân Lê duy Mật kéo dài 32 năm (1738-1770) !

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *