Tam Quốc :    Lư Khôi thuyết Mă Siêu, thuyết hay nhưng thiếu một điều cực kỳ quan trọng

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

 

I) Lược Truyện

II) Lư Khôi thuyết Mă Siêu, thuyết hay

III) Lư Khôi thuyết thiếu một điều cực kỳ quan trọng

IV) Sự thực th́ Lư Khôi không thuyết thiếu

V) Công lao của Mă Siêu

VI) Mă Siêu có lẽ được phong hầu sau khi Lưu Chương hàng

__________________________________________

 

Thời điểm : Lưu Huyền Đức đang đánh Thành Đô ; Mă Siêu , tuân lệnh Trương Lỗ đến cứu Ích Châu, đánh dằng dai, và Mă Siêu ở t́nh trạng tấn thoái lưỡng nan...Lư Khôi đi thuyết Mă Siêu, và Mă Siêu qui hàng Lưu Huyền Đức. Sự thực th́ Lư Khôi thuyết rất hay, nhưng không đủ thuyết phục được Mă Siêu về hàng, v́ thiếu một điều cực kỳ quan trọng ...

 

MS = Mă Siêu

LC = Lưu Chương

LCT = LBiểu = Lưu Biểu= Lưu Cảnh Thăng

TàoT = Tào Tháo = Tào Mạnh Đức (Mạnh Đức là tên tự của Tào Tháo)

LHĐ = LB= Lưu Bị = Lưu Huyền Đức (Huyền Đức là tên tự của Lưu Bị)

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

DT = Dương Tùng

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng nhiều lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

 

Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử, chẳng phải là sử, và tuyên truyền rất nhiều cho Gia Cát Lượng (đă Xạo rất nhiều ! )

Nói chung, Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung tuyên truyền rất nhiều cho các văn nhân...

 

 

I) Lược Truyện

 

Thời điểm : Lưu Huyền Đức đang đánh Thành Đô ; Mă Siêu , tuân lệnh Trương Lỗ đến cứu Ích Châu, đánh dằng dai, bất phân thắng bại với Trương Phi. GCL hối lộ Dương Tùng, để DT dèm pha với Trương Lỗ , làm cho Mă Siêu ở t́nh trạng tấn thoái lưỡng nan...

=== === Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa :

...Lư Khôi t́nh nguyện đi thuyết cho Siêu về hàng.
Khổng Minh bằng ḷng, Lư Khôi đi ngay tới xin yết kiến Mă Siêu.
Nghe tên, Mă Siêu biết Lư Khôi đi làm biện sĩ , liền sai hai mươi quân đao phủ phục sẳn, hễ hô : chém ! th́ xông ra mà băm vằm Lư Khôi.
Lư Khôi được mời vào. Mă Siêu nạt :
- Ngươi đến làm ǵ ?
Khôi đáp :
- Làm thuyết khách .
Siêu nói :
- Thử nói ta nghe. Nghịch tai ta sẽ thử gươm .
Lư Khôi ung dung nói :
- Tướng quân với Tào Tháo đang có mối thù bất cộng đái thiên, nh́n về Lũng Tây lại có mối hận bầm gan xé ruột. Nay ở đây, trước mặt không đẩy lui được quân Kinh Châu, để toàn nhiệm vụ
 ; sau lưng không trị nổi Dương Tùng, để thấy mặt Trương Lỗ . Rơ ràng bốn bể không nhà, bơ vơ không chúa ! Nếu c̣n để xảy ra một nỗi thất bại như ở Vị Kiều, một hở cơ như ở Kỳ Thành th́ mặt mũi nào thấy anh tài trong thiên hạ ?
Mă Siêu nghe rồi thở dài.
Lư Khôi tiếp :
- Lưu Hoàng Thúc là bậc nhân nghĩa, c̣n đợi ǵ không theo người để trả thù cha lưu danh muôn thuở ?
Siêu liền bằng ḷng qui thuận. Huyền Đức đích thân đi đón rước, đăi vào bậc thượng tân.
=== ===

 

 

II) Lư Khôi thuyết Mă Siêu, thuyết hay

 

Lư Khôi thuyết Mă Siêu, thuyết hay ở hai điểm

_-nhấn mạnh rằng Mă Siêu bốn bể không nhà, bơ vơ không chúa 

_-bảo rằng nếu Mă Siêu c̣n nhỡ thất bại như ở Vị Kiều, nhỡ hở cơ như ở Kỳ Thành th́ mặt mũi nào thấy anh tài trong thiên hạ !

Cái khéo ở câu này là có ư nói rằng ‘Mă Siêu là bậc anh tài trong thiên hạ

Rất hay, nhưng không đủ thuyết phục được Mă Siêu về hàng !

Bởi v́ ...

 

 

III) Lư Khôi thuyết thiếu một điều cực kỳ quan trọng

 

Lư Khôi thuyết thiếu một điều cực kỳ quan trọng ; đó là việc Lưu Huyền Đức đă thất hứa với Mă Siêu :

a) === === Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa :

... Khổng Minh hiến kế với Huyền Đức :
- Tào Tháo vừa giết Mă Đằng , nay Chúa công viết thơ liên kết với Mă Siêu , bảo y đánh Tào Tháo báo thù cha th́ Tào Tháo không dám đánh Giang Nam nữa .
Huyền Đức liền cho người mang thư tới Mă Siêu, trong thơ nói Mă Siêu cứ đánh Tào Tháo mặt hữu , c̣n mặt tiền Huyền Đức sẽ đánh trợ lực trừ ‘đứa gian thần’ .
Mă Siêu liền khởi binh ...
=== ===

b) Cuộc chiến xảy ra dữ dội, và Gia Cát Lượng chẳng thèm động binh.

Gia Cát Lượng không giữ tín nghĩa với thiên hạ (tức, chẳng phải là Đại trượng phu ! chẳng phải là  Vạn đại Quân sư )

Không những thế, Gia Cát Lượng đă làm cho Lưu Huyền Đức không giữ tín nghĩa !

 

Nếu không tạ lỗi với Mă Siêu về việc này, nếu không giải thích với Mă Siêu tại sao năm ấy, Lưu Huyền Đức không động binh ; th́ dĩ nhiên Mă Siêu chẳng thể qui hàng

 

 

IV) Sự thực th́ Lư Khôi không thuyết thiếu

 

Sự thực th́ Lư Khôi đă thay mặt Lưu Huyền Đức mà tạ lỗi với Mă Siêu về việc này, giải thích với Mă Siêu tại sao năm ấy, Lưu Huyền Đức không động binh

LQT không nhắc đến việc này, có lẽ v́ không muốn nhắc đến một điều thất thố của Lưu Huyền Đức  và Gia Cát Lượng

 

 

V) Công lao của Mă Siêu

 

Mă Siêu có công lớn trong việc chiếm Thành Đô 

=== === Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa :
...Huyền Đức kéo binh đi đánh Thành Đô. Mă Siêu nói :
- Chúa công khỏi mệt sức. Tôi xin đi khuyên dụ Lưu Chương hàng .
Huyền Đức cả mừng. Mă Siêu đi tới Thành Đô, mời Lưu Chương ra nói chuyện.
Siêu nói :
- Ta vốn thừa lệnh Trương Lỗ đi cứu Ích Châu này cho ông, không ngờ Dương Tùng dèm pha khiến Lỗ mưu hại ta. Nay ta đă theo Lưu Hoàng Thúc rồi, thiết nghĩ ông cũng nên qui hàng cho dân khỏi khổ. Nếu không nghe, ta đánh thành liền !
Lưu Chương sợ quá, ngă ngất trên mặt thành. Các quan xúm vào cứu .
Chương tỉnh lại, mếu máo :
- Hối sao kịp nữa ! Thôi th́ đầu hàng để cứu trăm họ .
Mọi người đều sa nước mắt. Tiêu Chu vốn có tài xem thiên văn nói :
- Lời chúa công thích hợp ư Trời .
Hôm sau lại có quân báo :
- Lưu Hoàng Thúc sai Giản Ung tới .
Chương cho vào , Giản Ung ngồi xe có vẽ ngạo nghễ .Một người chợt tuốt gươm , mắng rằng :
- Đồ tiểu nhân đắc chí , ngươi dám khinh khi mọi người nước Thục này chăng ?
Giản Ung vội vả xuống xe xin lỗi .
Th́ ra người đó là Tần Bật .
Sau đó cả hai cùng vào ra mắt Lưu Chương .
Giản Ung nói rơ Huyền Đức không có ư ǵ làm hại Lưu Chương cả, Chương mới vui vẻ nhận qui hàng.
Hôm sau Lưu Chương mang ấn thụ, sổ sách ra khỏi thành, Huyền Đức ra ngoài trại đón, ứa nước mắt mà rằng :
- Chẳng qua v́ sự vạn bắt đắc dĩ mà thôi !
Hai người cùng vào dinh, trăm họ nghinh đón dọc đường. Các quan vào lạy mừng, duy có Hoàng Quyền, Lưu Ba không tới.
Huyền Đức không giận , lại c̣n ra lịnh ai phạm tới hai người này sẽ bị tội.
Hai người này cảm đức mới chịu qui hàng.
=== ===

 

Chú Thích, Nhận xét :

a) Lưu Chương tưởng Mă Siêu là cứu tinh, ai ngờ Mă Siêu lại theo Lưu Huyền Đức

Thế là Lưu Chương đành quyết định đầu hàng !

b) Công lao của Mă Siêu rất lớn trong việc chiếm Thành Đô .

Đánh thành chiếm đất chẳng phải là việc hay. Tôn Tử Binh Pháp nói vậy.

Cái tai hại lớn nhất của việc đánh thành là tổn thất nhiều nhân mạng của chiến sĩ. C̣n những tai hại khác, có liệt kê trong Tôn Tử Binh Pháp

Bởi vậy, không đánh mà chiếm được thành là hay nhất ! Công lao của Mă Siêu thật là to lớn vậy, có thể nói là công đầu !

 

 

VI) Mă Siêu có lẽ được phong hầu sau khi Lưu Chương hàng

 

Sau khi lấy Ích Châu, Lưu Huyền Đức phong hầu cho Quan Công, Trương Phi. Hai tướng này theo Lưu Huyền Đức từ lâu được Lưu Huyền Đức phong hầu thật chẳng đáng ngạc nhiên ! Ngoài ra, riêng quăng thời gian vừa qua :

-Quan Công giữ vững Kinh Châu

-Trương Phi đă thu phục nhiều thành, trên đường đến Ích Châu 

Mă Siêu có lẽ cũng được phong hầu :

_-ḍng dơi Phục Ba tướng quân

_-công lao rất lớn trong việc chiếm Thành Đô : dụ được Lưu Chương đầu hàng.

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *