Tam Quốc :           Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao 5   (...là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng hiền thần : tội 13 -- Tội 16 )

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

 XXII) Tội 13 và Tội 14 :  Gia Cát Lượng giao binh phù cho Dương Nghi và để mưu lại giết Ngụy Diên

XXIII) Tội 13 : Gia Cát Lượng cẩu thả vô cùng !

XXIV) Tội 14 : Gia Cát Lượng cố sát ! 

XXV) Tội 15 :   Gia Cát Lượng muốn cho Dương Nghi làm thừa tướng

XXVI) Tội 16 :  Gia Cát Lượng  muốn khiêu khích Ngụy Diên, để ... 

XXVII) Gia Cát Lượng thành công : giết được Ngụy Diên

XXVIII) Gia Cát Lượng thất bại : Ngụy Diên  không bị kết tội phản nghịch

XXIX) Gia Cát Lượng thất bại : Dương Nghi  không được làm thừa tướng

 (C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

Trước khi chết, Gia Cát Lượng giao binh phù cho Dương Nghi và để mưu lại giết Ngụy Diên. Từ sự kiện đó, ta có thể suy ra 4 tội của Gia Cát Lượng, tội 13--16 : cẩu thả vô cùng, cố sát, coi việc thay đổi chức vị nguyên soái như tṛ đùa, giết người không lư do chính đáng ...

 

TU = Tưởng Uyển

DN = Dương Nghi

LTK = LT = Lỗ Tử Kính = Lỗ Túc

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

KD = KBU = Khương Duy = Khương Bá Ước

ND = Ngụy Diên = Ngụy Văn Trường

MT = Mă Thốc = Mă Ấu Thường

TQCDN= TamQC = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa (La Quán Trung)

LQT = La Quán Trung

LB= Lưu Bị = Lưu Huyền Đức (Huyền Đức là tên tự của Lưu Bị)

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’ dưới sự điều động của Trịnh Căn, đương nhiên, dĩ nhiên  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê : nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần , chỉ ‘viết sử’ theo ư Trịnh Căn  và chép lại sử của bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, do đó, chứa đựng đầy rẫy những lời vu khống Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Lê Tương Tông và các vua Lê khác ...

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng, không những thế

185)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

211)        Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

 

 

Dẫn nhập : Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử

Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa là tiểu thuyết  lịch sử, chẳng phải là sử, và tuyên truyền rất nhiều cho Gia Cát Lượng (đă Xạo rất nhiều ! )

Nói chung, Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của La Quán Trung tuyên truyền rất nhiều cho các văn nhân...

 

 

XXII) Tội 13 và Tội 14 : Gia Cát Lượng đă giao binh phù cho Dương Nghi và để mưu lại giết Ngụy Diên

 

Trước khi chết, Gia Cát Lượng đă  làm :

Tội 13 :  giao binh phù cho Dương Nghi (Dương Nghi chỉ là một viên trưởng sử)

Tội 14 :  để mưu lại giết Ngụy Diên (Ngụy Diên vô tội)

 

 

XXIII) Tội 13 : Gia Cát Lượng cẩu thả vô cùng !

 

Tội 13 : Trước khi chết, Gia Cát Lượng đă giao binh phù cho Dương Nghi, trong khi Dương Nghi chỉ là một viên trưởng sử, chưa từng cầm binh

Việc này chứng tỏ rằng Gia Cát Lượng cẩu thả vô cùng !

Dương Nghi, văn nhân, chỉ là trưởng sử, chẳng thể làm nguyên soái, giả sử có khả năng làm nguyên soái th́ các tướng cũng chẳng phục !

Gia Cát Lượng  cẩu thả vô cùng ! may mắn cho Gia Cát Lượng là Khương Duy  là người tốt, bằng ḷng giúp DN

Tội này là cùng một tội lỗi với việc sai Mă Thốc trấn thủ NĐ

 

 

XXIV) Tội 14 :  Gia Cát Lượng cố sát !

 

Lúc sắp chết , Gia Cát Lượng c̣n để mưu lại giết Ngụy Diên, trong khi Ngụy Diên vô tội. Đây là tội cố sát  của Gia Cát Lượng !

Ngụy Diên không có tội ǵ cả ! C̣n nói rằng v́ Ngụy Diên có tướng làm phản nên giết Ngụy Diên th́ không được , th́ không nên không phải, th́ chỉ là hành động ngang bướng vô lư vô pháp vô thiên ! của kẻ đầu trộm đuôi cướp, chẳng phải là hành động của lương tướng hiền thần ! 

Bởi v́ ‘có tướng làm phản’ chẳng phải là một bằng chứng mưu phản chẳng phải là một bằng chứng làm phản ; mà muốn giết người làm phản th́ phải có bằng chứng rơ ràng ; nay như vậy mà xưa cũng như vậy !

Hành động cố sát này của Gia Cát Lượng  là vô lư vô pháp vô thiên !

 

 

XXV) Tội 15 :  Gia Cát Lượng muốn cho Dương Nghi làm thừa tướng

 

Đọc TQCDN, mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy rằng, trước khi chết, Gia Cát Lượng đă giao binh phù cho Dương Nghi :

_-đáng lẽ phải giao binh phù cho KD, vị tướng tài nhất của Thục lúc đó

_-hoặc phải giao binh phù cho Ngụy Diên, vị tướng chức vị cao nhất của Thục lúc đó, chỉ kém chức GCL

Hiển nhiên là :

Giao binh phù cho Dương Nghi, Gia Cát Lượng có ư muốn cho Dương Nghi làm ... Thừa tướng .

 

Gia Cát Lượng có ư muốn cho Dương Nghi làm Thừa tướng, Đây là ư riêng của Gia Cát Lượng, ư riêng này không phải là tội lỗi, nhưng : Lẽ ra Gia Cát Lượng phải tiến cử Dương Nghi cho Hậu-chúa, để tùy nhà vua quyết định ; đằng này GCL bắt chẹt Hậu-chúa, đặt nhà vua trước sự đă rồi bằng cách giao binh phù cho Dương Nghi :

a) Gia Cát Lượng coi việc thay đổi chức vị nguyên soái như tṛ đùa , tṛ khôi hài

b) Gia Cát Lượng coi cái binh phù như của riêng

Tội này rất lớn

Càng lớn hơn nữa là : Dương Nghi không xứng đáng làm Thừa tướng ! Bởi v́ :

Sau đó, Tưởng Uyển được Hậu-chúa Lưu Thiện phong làm Thừa tướng ; Dương Nghi không được làm Thừa tướng, bèn nói lời phản trắc và bị đuổi đi (đó là may đấy, gặp vua Hán khác có thể bị tru di tam tộc).

(Dương Nghi nói lời phản trắc như sau: ‘nếu lúc ấy (lúc có binh phù trong tay), tôi đem đại binh sang đầu Ngụy th́ đâu có thua kém người như bây giờ’

Chú Thích, Nhận xét : Dương Nghi nói như vậy, thật là tệ hại ! Gia Cát Lượng thiệt không biết xét người !)

C̣n chuyện Gia Cát Lượng tiến cử Tưởng Uyển khi hấp hối, chắc là LQT bịa đặt ra.

 

 

XXVI) Tội 16 :  Gia Cát Lượng  muốn khiêu khích Ngụy Diên, để...

 

Giao binh phù cho Dương Nghi, Gia Cát Lượng có ư muốn cho Dương Nghi làm Thừa tướng . Ngoài ra, Gia Cát Lượng  muốn khiêu khích Ngụy Diên, để Ngụy Diên  động binh đánh Dương Nghi, do đó Dương Nghi  có thể tuyên bố rằng ND làm phản mà giết ND 

Ngụy Diên lúc ấy làm (Chinh Tây) Đại tướng quân, chẳng thể nghe lịnh một tên trưởng sử ; không những thế, Ngụy Diên lúc ấy đang có hiềm khích với DN và Dương Nghi  là kẻ hẹp ḥi, Ngụy Diên lại càng chẳng thể nghe lịnh Dương Nghi !

C̣n  Dương Nghi giết Ngụy Diên là theo kỳ mưu nổi tiếng của GCL như sau, theo Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa :

=== === GCL từ trần, để mưu lại để giết Ngụy Diên, trao quyền lại cho một viên . . . trưởng sử là Dương Nghi . Ngụy Diên vốn có hiềm khích với Nghi, nên đem quân chống lại ; Mă Đại giả vờ đem quân giúp Ngụy Diên. Hai quân đối nhau, Dương Nghi hỏi Ngụy Diên có dám lớn tiếng thách thức ‘‘Ai dám giết ta ?’’ hay không.

Ngụy Diên bèn ḥanh đao, ngồi trên lưng ngựa , hét lên rằng ‘‘Ai dám giết ta ?’’, câu nói chưa dứt th́ bị Mă Đại từ sau chém tới, rụng đầu. === ===

Đây là kỳ mưu nổi tiếng của GCL : Gia Cát Lượng  đă chết mà c̣n chém đầu được Ngụy Diên !

 

XXVII) Gia Cát Lượng thành công : giết được Ngụy Diên

 

Ta thấy rằng với kỳ mưu nổi tiếng của GCL (GCL đă chết mà c̣n chém đầu được Ngụy Diên), Gia Cát Lượng đă thành công : giết được Ngụy Diên

Chỉ là một thành công  ba lăng nhăng, sáu lít nhít ! chẳng phải là hành động của Đại Trượng phu !

Nhắc lại : nói rằng v́ Ngụy Diên có tướng làm phản nên giết Ngụy Diên th́ thật là không nên không phải, th́ chỉ là hành động ngang bướng vô lư vô pháp vô thiên ! là tội giết người không lư do chính đáng !

Đó là chưa kể đến việc : 1)hoặc là Gia Cát Lượng coi tướng sai  1)hoặc là Gia Cát Lượng chỉ bịa rằng có xương phản cốt sau gáy là tướng làm phản (không biết Gia Cát Lượng có huyết hải thâm thù ǵ với Ngụy Diên ?)

 

Gia Cát Lượng chẳng phải là lương tướng hiền thần 

 

 

XXVIII) Gia Cát Lượng thất bại : Ngụy Diên  không bị kết tội phản nghịch

 

Đại binh Thục rút về Hán Trung an toàn, bọn Dương Nghi vào triều kiến vua Thục ; Hậu chúa ban cho quan quách để chôn cất Ngụy Diên . Đây là bằng chứng rằng Hậu chúa Lưu Thiện không hề xem Ngụy Diên là kẻ phản nghịch ! (Đối với nhà Hán : kẻ phản nghịch bị bêu đầu, phanh thây giữa chợ  và bị tru di tam tộc)

Gia Cát Lượng thất bại : Ngụy Diên  không bị kết tội phản nghịch

 

 

XXIX) Gia Cát Lượng thất bại : Dương Nghi  không được làm thừa tướng

 

Như đă nói ở trên,

 Sau đó, Tưởng Uyển được Hậu-chúa Lưu Thiện phong làm Thừa tướng ; Dương Nghi không được làm Thừa tướng, bèn nói lời phản trắc và bị đuổi đi ...

Gia Cát Lượng đă thất bại : Dương Nghi  không được làm thừa tướng !

Hậu-chúa Lưu Thiện anh minh !

(Chỉ hiềm ở chỗ : Hậu-chúa Lưu Thiện không có tài kinh bang tế thế và không có tài cầm quân)

(C̣n Tiếp)

 

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *