Tể tướng Phạm Vấn , năm 1435, viết biểu tạ ơn sắc phong của vua Minh _-Vua Lê Thái Tông không thèm trả lời sắc phong này !

 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Năm 1435, vua Minh sắc phong vua Lê Thái Tông làm  Quyền thự An Nam Quốc sự

II) Vua Lê Thái Tông không thèm trả lời sắc phong này , vua nhờ Tể tướng Phạm Vấn trả lời

III) (Năm 1437, vua Minh sắc phong vua Lê Thái Tông làm  An Nam Quốc vương)

IV) Xác định : măi đến năm 1437, vua Minh mới sắc phong vua Lê làm  An Nam Quốc vương

V) Xác định lại thêm lần nữa: Đời Vua Lê Thái Tổ , đầu đời vua Lê Thái Tông, Tể tướng là  Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn và Lê Sát

__________________________________________

 

Bài này diễn tả một chi tiết lịch sử khá thú vị : Năm 1435, vua Lê Thái Tông, lúc ấy mới 13 tuổi,  không thèm trả lời sắc phong của vua Minh, vua nhờ Tể tướng Phạm Vấn trả lời thay ; Bài này cũng xác định lại điều mà tôi đă lập đi lập lại nhiều lần : Đời Vua Lê Thái Tổ và đầu đời vua Lê Thái Tông, Tể tướng là  Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn và Lê Sát ...

 

LNC = Ông Lưu Nhân Chú, Tể tướng và Nguyên soái

PV =  Ông Phạm Vấn, Tể tướng

NT = Nguyễn Trăi

NTTT = Nguyễn Trăi Toàn Tập

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

HSTH = Truyện ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’

VNSL = Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

TTK = Trần Trọng Kim

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, dưới thời Trịnh Căn, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’,  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê (nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần ...)

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

I) Năm 1435, vua Minh sắc phong vua Lê Thái Tông làm  Quyền thự An Nam Quốc sự

 

Năm 1435, Ngày mùng 2 tháng 2, Tuyên Đức năm thứ mười,  vua Minh sắc phong vua Lê Thái Tông làm  Quyền thự An Nam Quốc sự.

Vua Lê Thái Tông không thèm trả lời sắc phong này ...

 

 

II) Vua Lê Thái Tông không thèm trả lời sắc phong này , vua nhờ Tể tướng Phạm Vấn trả lời

 

Vua Lê Thái Tông, lúc ấy mới 13 tuổi,  không thèm trả lời sắc phong này , vua nhờ Tể tướng Phạm Vấn dâng biểu ‘tạ ơn’ vua Minh

=-=-=-=- Biểu tạ ơn (Nguyễn Trăi Toàn Tập) :

Kỳ lăo nước An Nam là Lê Vấn, kính tâu :

Ngày mùng 2 tháng 2, Tuyên Đức năm thứ mười, được đón khâm sai thiên sứ Chương Xưởng, Hầu Tấn mang sắc dụ tới, truyền cho thần Lê Lân quyền coi việc nước và dụ khắp quan viên, Kỳ lăo, quân dân bản quốc. Nhân dân cả nước thần khôn xiết hân hoan phấn khởi . Kính dâng biểu tạ ơn ... =-=-=-=-

 

Lời bàn :

a) Bài biểu này có trong NTTT, v́ do Nguyễn Trăi soạn. V́ Tể tướng Phạm Vấn thay mặt vua dâng biểu tạ ơn nên NT phải soạn văn tờ biểu. Đây là bổn phận của Nhập Nội Hành Khiển : soạn văn thư cho vua, mà Phạm Vấn thay mặt vua, nên kể như là vua ( !!!)

b) Vua Lê Thái Tông, mới 13 tuổi,  không thèm tạ ơn sắc phong này , v́ vua chê cái chức ‘Quyền thự An Nam Quốc sự’. Có thể xem đây là một hành động Anh-hùng của ông vua c̣n con nít (nên biết rằng đương thời Vua Lê Thái Tông được mệnh danh là vua Anh-hùng) .

c) Vua Lê Thái Tông xưng tên giả là Lê Lân , các vua Lê thường xưng tên giả khi bang giao với vua Tàu

 

 

III) (Năm 1437, vua Minh sắc phong vua Lê Thái Tông làm  An Nam Quốc vương)

 

Năm 1437, (vua Tuyên Đức nhà Minh đă mất), Minh Anh Tông sai sứ sang sắc phong vua Lê Thái Tông làm  An Nam Quốc vương

 

 

IV) Xác định : măi đến năm 1437, vua Minh mới sắc phong vua Lê làm  An Nam Quốc vương

 

Xác định :

_-trước năm 1437, vua Minh chỉ sắc phong vua Lê làm Quyền thự An Nam Quốc sự.

_-măi đến năm 1437, vua Minh mới sắc phong vua Lê làm  An Nam Quốc vương

Vua Lê Thái Tổ , rất bận bịu về chính sự, bất cần những việc phong vương này : vua ta giao phó cho Đào Công Soạn , Bùi Cầm Hổ, Hà Lật  việc bang giao với nhà Minh ... (vua ta thừa biết rằng :

149)        Nhà Minh không hứng thú ǵ với việc lập con cháu nhà Trần, không những thế, đó là điều đại tối kỵ của Nhà Minh  )

 

 

V) Xác định lại thêm lần nữa: Đời Vua Lê Thái Tổ , đầu đời vua Lê Thái Tông, Tể tướng là  Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, và Lê Sát

 

Việc Tể tướng Phạm Vấn dâng biểu tạ ơn vua Minh xác định lại điều mà tôi đă lập đi lập lại nhiều lần : Tể tướng Phạm Vấn là cấp trên của Lê Sát

Nhắc lại thêm lần nữa: Đời Vua Lê Thái Tổ , Tể tướng là  Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, và Lê Sát. Ông Lưu Nhân Chú là Tể tướng và Nguyên soái, nên đứng nhất triều, c̣n cao hơn Ông Phạm Vấn, Tể tướng; Lê Sát có thể xem là Phó Tể tướng.

Đầu đời vua Lê Thái Tông, khi vua Lê Thái Tổ vừa băng hà th́ Tể tướng vẫn là  Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, và Lê Sát. Mấy tháng sau, Ông Lưu Nhân Chú bị Lê Sát đầu độc chết; chỉ c̣n 2 Tể tướng nhưng Tể tướng Phạm Vấn vẫn là cấp trên của Lê Sát.

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, cố t́nh viết tên của Lê Sát trước Lưu Nhân Chú và Phạm Vấn; nên Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục tưởng lầm rằng Lê Sát làm phụ chính. VNSL viết theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục nên cũng viết lầm như vậy; trong khi sự thực là trước khi băng hà vua ta không hề phong quan phụ chính (nên khi vua Lê Thái Tổ vừa băng hà th́ Tể tướng vẫn là  Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, và Lê Sát; không những thế, sử quan nhà Nguyễn không biết rằng : Đời Vua Lê Thái Tổ , Tể tướng là  Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn, và Lê Sát).

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

              Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

      Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

------------------------------------------------------------------

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *