B́nh luận Tam Quốc :         Gia Cát Lượng không có công ǵ trong việc chiếm Kinh Châu v́ Công tử Lưu Kỳ đứng ra hiệu triệu quân dân ...

 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Di chúc của Lưu Cảnh Thăng : Lưu Huyền Đức pḥ tá Công tử Lưu Kỳ

II) Lưu Cảnh Thăng rất được ḷng dân

III) Kinh Châu có 28 vạn quân

IV) Quan Vũ đem 500 quân đánh Quận Tràng Sa ! (xạo hết chỗ nói !)

V) Quận Tràng Sa là nơi Triệu Vũ Đế nước ta đem đại quân đánh thắng nhà Hán, thời Lă-hậu

VI) Lời nói của Triệu tử Long

VII) Sự thực là : Công tử Lưu Kỳ đứng ra hiệu triệu quân dân

VIII) Thực ra, các tướng Quan Trương Triệu đi chiêu dụ dân chúng, bàn giao các quận huyện Kinh Châu

IX) Không hề có cuộc chiến giữa Quan Vũ và Hoàng Trung !

X) Gia Cát Lượng không có công trận ǵ trong việc chiếm Kinh Châu

__________________________________________

Như mọi lần, tôi dùng ngay những ‘sự kiện’ đưa ra bởi La Quán Trung để chứng minh rằng La Quán Trung đă Xạo hết chỗ nói ! Như ‘sự kiện’ : ‘Quan Vũ đem 500 quân đánh Quận Tràng Sa’ là chuyện Xạo ! Thật là Xạo hết chỗ nói ! Bởi v́ Quận Tràng Sa là nơi Triệu Vũ Đế nước ta đem đại quân đánh thắng nhà Hán, thời Lă-hậu ...

 

KC = Kinh Châu = Thành Kinh Châu

TD = Tương Dương = Thành Tương Dương

TDTB = Tương Dương TB = Tương Dương Trường Bản

TS = Tràng Sa = Quận Tràng Sa 

HT = Hán Trung

TQCDN= TamQC = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa (La Quán Trung)

LQT = La Quán Trung

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

SK =       Sử Kư , Tư Mă Thiên

STQ = Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

LCT = Lưu Cảnh Thăng = Lưu Biểu

LHĐ = LB = Lưu Bị = Lưu Huyền Đức (Huyền Đức là tên tự của Lưu Bị)

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

QC = Quan Công = Quan Vân Trường

ND = Ngụy Diên = Ngụy Văn Trường

TV = TTL = TtLong = Triệu tử Long

LTK = LT = Lỗ Tử Kính = Lỗ Túc

QTTMH = Quan, Trương, Triệu, Mă , Hoàng

5HĐT = Ngũ Hổ Đại Tướng

THĐ = Trần Hưng Đạo

cKcL = Châu Khâm Châu Liêm

TàoT = Tào Tháo

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, dưới thời Trịnh Căn, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’,  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê (nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần ...)

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

I) Di chúc của Lưu Cảnh Thăng : Lưu Huyền Đức pḥ tá Công tử Lưu Kỳ

 

Di chúc của Lưu Cảnh Thăng, viết trươc khi chết : Con trưởng là Công tử Lưu Kỳ thừa kế làm chúa KC và Lưu Huyền Đức pḥ tá Công tử Lưu Kỳ . Sau khi TàoT đă về kinh đô, Lưu Huyền Đức đương nhiên là muốn dùng Di chúc này ... Lưu Huyền Đức lúc ấy đang sống nhờ vào Công tử Lưu Kỳ, lực lượng rất yếu có khoảng 5 vạn quân , đương nhiên là muốn tuân theo Di chúc của Lưu Cảnh Thăng.

 

 

II) Lưu Cảnh Thăng rất được ḷng dân

 

Lưu Cảnh Thăng, Lưu Quí Ngọc, Trương Lỗ thực ra là những lănh chúa rất tốt, dưới quyền họ, dân KC và Thục được thái b́nh an lạc đă mấy mươi năm ; họ dĩ nhiên là rất được ḷng dân. Riêng Lưu Cảnh Thăng nổi tiếng là một trong 8 người tài tuấn , lại càng được dân cảm phục . Sau khi TàoT đă về kinh đô, dân KC và Lưu Huyền Đức đương nhiên là muốn tuân theo Di chúc của Lưu Cảnh Thăng, nhất là Lưu Huyền Đức lực lượng rất yếu lại đang sống nhờ vào Công tử Lưu Kỳ .

 

 

III) Kinh Châu có 28 vạn quân

 

Sau khi Lưu Tông nghe lời Thái Mạo đầu hàng, TàoT có kiểm tra quân số và dân số : Kinh Châu có 28 vạn quân

(Bởi vậy, TàoT nói rằng có 80 vạn quân : 50 vạn quân đem đến đánh KC, cộng thêm vào 28 vạn quân Kinh Châu đầu hàng)

 

 

IV) QC đem 500 quân đánh Quận Tràng Sa ! Xạo !

 

TQCDN nói : Quan Công đem 500 quân đánh Quận Tràng Sa ! đây là chuyên Xạo của LQT !

Quận Tràng Sa ! đây là địa danh nổi tiếng trong lịch sử nước ta : là nơi Triệu Vũ Đế nước ta đại phá quân nhà Hán của Lă Hậu.

Quận Tràng Sa ! là một trong 4 trọng địa của Kinh Châu:

Thành Kinh Châu

Thành Tương Dương

Nam Quận

Quận Tràng Sa 

Quận Tràng Sa  do đó phải có ít nhất khoảng 5 vạn quân

Quan Công mà đem 500 quân đánh Quận Tràng Sa , th́ Quận Tràng Sa  chỉ cần đem quân ra vây, cùng lắm là sau 2 giờ, QC và 500 quân đều bị bắt sống !

 

 

V) Quận Tràng Sa là nơi Triệu Vũ Đế nước ta đem đại quân đánh thắng nhà Hán, thời Lă-hậu

 

Quận Tràng Sa là một địa danh nổi tiếng trong lịch sử nước ta, nơi Triệu Vũ Đế nước ta đem đại quân đánh thắng nhà Hán, trước đó khoảng 400 năm. Trần Hưng Đạo có diễn tả cuộc chiến này :

_-Triệu Vũ Đế điểm đại binh của Nam Việt ở Châu Khâm Châu Liêm

_-Vua đem đại quân đánh mặt trước Quận Tràng Sa

_-Vua dùng hai đạo ‘đoản binh’ đánh úp mặt sau Quận Tràng Sa

_-Quân ta đại thắng, chiếm được Quận Tràng Sa, nhưng không giữ luôn, mà rồi lại rút quân về

Xem

122)        Trần Trọng Kim nói rằng danh tướng Trần Hưng Đạo không thuộc địa lư, Đúng hay Sai ?

 

Chú thích :

Sử sách không cho biết ‘đại quân’ của Nam Việt đánh Quận Tràng Sa là bao nhiêu người, nhưng ta có thể đoán rằng : ít nhất 30 vạn ; bởi v́ :

_-đem đại quân đánh đế quốc Hán, th́ phải dùng ít nhất 30 vạn quân

_-trước đó khi Triệu Vũ Đế đánh An Dương Vương đă dùng 50 vạn quân:

=-=-=-=-= Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

Đinh Hợi, năm thứ 44 [214 TCN], (Tần Thủy Hoàng năm thứ 33). Nhà Tần phát những người trốn tránh, người ở rể người đi buôn, ở các đạo ra làm binh, sai hiệu úy Đồ Thư đem quân lâu thuyền, sai Sử Lộc đào ng̣i vận lương, đi sâu vào đất Lĩnh Nam, đánh lấy miền đất Lục Dương, đặt các quận Quế Lâm (nay là huyện Quư của đất Minh, Quảng Tây) , Nam Hải (nay là tỉnh Quảng Đông) và Tượng Quận (tức là An Nam) ; cho Nhâm Ngao làm Nam Hải úy, Triệu Đà làm Long Xuyên lệnh (Long Xuyên là thuộc huyện của Nam Hải), đem những binh phải tội đồ 50 vạn người đến đóng đồn ở Ngũ Lĩnh, Ngao và Đà nhân đó mưu xâm chiếm nước ta. (Chuế tế: con trai không có tiền nộp sính lễ, lấy thân ở gửi nhà vợ nên gọi là chuế tế [ở gửi rể] như cái bướu ở ḿnh người ta, là vật thừa. Lục Lương là người Lĩnh Nam phần nhiều ở chỗ núi rừng, trên cạn (lục), tính người mạnh tợn (cường lương) nên gọi là Lục Lương). ... Tân Măo, năm thứ 48 [210 TCN], (Tần Thủy Hoàng năm thứ 37). Mùa đông, tháng 10, Thần Thủy Hoàng mất ở Sa Khâu. Nhâm Ngao và Triệu Đà đem quân sang xâm lấn. Đà đóng quân ở núi Tiên Du, Bắc Giang đánh nhau với vua. Vua đem nỏ thần ra bắn ... =-=-=-=-=

 

 

VI) Lời nói của Triệu tử Long

 

=-=-=-=-= TQCDN :

 Triệu tử Long nói (khi ‘đánh’ Quế Dương) :

-Chúa công Lưu Huyền Đức ta là em Lưu Cảnh Thăng, nay giúp Công tử Lưu Kỳ cùng lĩnh KC, sai ta tới đây , vỗ an dân. Sao ngươi dám chống cự ? =-=-=-=-=

Lời bàn :

Câu nói này Triệu tử Long đúng ở chỗ : các tướng tuân lệnh Công tử Lưu Kỳ, sai tới vỗ an dân

 

 

VII) Sự thực là : Công tử Lưu Kỳ đứng ra hiệu triệu quân dân

 

Dĩ nhiên là : Công tử Lưu Kỳ đứng ra hiệu triệu quân dân ; và hầu hết quan tướng KC đều theo Công tử Lưu Kỳ

 

 

VIII) Thực ra, các tướng Quan Trương Triệu đi chiêu dụ dân chúng, bàn giao các quận huyện Kinh Châu

 

Công tử Lưu Kỳ đứng ra hiệu triệu quân dân ; và các tướng Quan Trương Triệu được sai đi chiêu dụ dân chúng, bàn giao các quận huyện Kinh Châu . V́ đi chiêu dụ dân chúng, bàn giao công việc , nên mỗi tướng mang theo khoảng 500 hoặc 2000 quân đi đến các quận huyện Kinh Châu ...

 

IX) Không hề có cuộc chiến giữa Quan Vũ và Hoàng Trung !

 

Quan Vũ đem 500 quân đến Quận Tràng Sa để chiêu dụ dân chúng, bàn giao công việc , cho nên không hề có cuộc chiến giữa Quan Vũ và Hoàng Trung ! V́ không hề có cuộc chiến giữa Quan Vũ và Hoàng Trung, nên đối với Quan Vũ , Hoàng Trung là người xa lạ.

Sau này, khi lấy được Hán Trung, Lưu Huyền Đức phong cho QTTMH làm Ngũ Hổ Đại Tướng ; Quan Vũ nói rằng không thèm đứng chung với tên lính già Hoàng Trung (v́ đối với Quan Vũ , Hoàng Trung là người xa lạ)  (C̣n nếu Quan Vũ , Hoàng Trung đă từng giao chiến long trời lỡ đất, đă từng tha mạng cho nhau, th́ không khi nào Quan Vũ lại khinh khi Hoàng Trung như vậy)

 

 

X) Gia Cát Lượng không có công trận ǵ trong việc chiếm Kinh Châu

 

V́ chỉ đi chiêu dụ dân chúng, bàn giao công việc , chẳng có đánh đấm ǵ cả, nên Gia Cát Lượng không có công trận ǵ trong việc chiếm Kinh Châu

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Nho-giáo, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *