Bài Xưa 1.-

 

www.LeAnhChi.com

 

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

 

Cập nhật giữa tháng 7-2007

 

Cập nhật giữa tháng 7-2007, Trang Nhà www.LeAnhChi.com có những bài mới sau :

 

A) Bài Mới .- 

 

       Nguyễn thị Điểm Bích có tên trong văn học sử

 

       Giải đáp nghi án TrạngTŕnh_TrạngBùng

 

 

B) Sơ Lược về bài mới. - 

 

 

a b) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Nguyễn thị Điểm Bích có tên trong văn học sử

I) Điểm Bích , nàng là ai ?

II) Bài thơ của Nguyễn thị Điểm Bích

III) Hai bất công

IV) Hai điều buồn cười

V) Mạc Đĩnh Chi, Phạm Đ́nh H

 

b) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Giải đáp nghi án TrạngTŕnh_TrạngBùng

I) Lược Sử Trạng Tŕnh

II) Lược Sử Trạng Bùng

III) Nghi Án TrạngTŕnh-TrạngBùng : cùng mẹ ?

IV) Đáp Án : chẳng thể cùng mẹ !

V) Tại sao có truyền thuyết hai Trạng cùng mẹ ?

VI) Câu hỏi : Trạng Tŕnh và Lương Hữu Khánh xưng hô ra sao ?

 

 

===============

 

Cập nhật đầu tháng 7-2007

 

Cập nhật đầu tháng 7-2007, Trang Nhà www.LeAnhChi.com có những bài mới sau :

 

A) Bài Mới .- 

 

1) Thơ :

       Đường Gặp Gỡ

 

2) Văn-học, Lịch-sử :

       Công tước triều Lê

 

 

B) Sơ Lược về bài mới. - 

 

a) Đường Gặp Gỡ: thất ngôn, 12 câu:

       Đến gặp nhau đây chỉ một lần,

       Trăng soi đầu gió cảnh trầm luân

       Hôm nay ước hẹn cùng sương giá ! . . .

 

b) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Công tước triều Lê

I) Tước Công, lược qua các triều đại

II) Tước Công, rất hiếm từ đời Hán

III) Lư Trần

IV) Triều Lê : X-y-công

V) Triều Lê : X-quận-công

VI) Triều Lê : X-quốc-công

VII) Hoàng Lê Nhất Thống Chí: X-công

VIII) Quận phu nhân, Quốc phu nhân, Quốc-thái phu nhân

IX) Có nên kể tước tặng phong sau khi chết?

 

 

==================

 

 

Số ra mắt 22-6-2007

 

Trang Nhà www.LeAnhChi.com xuất hiện vào ngày mùng 8 tháng 5 năm Đinh Hợi (22-6-2007), với những bài sau:

 

A) Bài Mới .- 

 

1)

       Lời phi lộ

 

2) Lê Gia:

       Gia Phả họ Lê

       Trúc Hiên Tiên Sinh, Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên (1824-1883)

 

3) Văn Học :

 

      Chức Tam Công triều Lê

 

       Luận Kiếm[1]

       Luận Kiếm[2]

       Luận Kiếm ở núi Tâm[1]

       Luận Kiếm ở núi Tâm[2]

 

 

B) Sơ Lược về bài mới. - 

 

a) Lời phi lộ

mục đích và nguyên nhân của Trang Nhà

 

b1) Gia Phả họ Lê

Lược Sử

 

b2) Sau đây là Dàn Bài của bài:

       Trúc Hiên Tiên Sinh, Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên (1824-1883)

I) Lược Sử

II) Hội Nguyên, Đốc-học Hà-nội

III) Cụ nhà tên "Diên" hay "Duyên" ?

IV) Nhậm chức hay đi đày ?

V) Trúc Hiên và Cúc Hiên

VI) Không luyện vơ

VII) Bóng Nước Hồ Gươm

VIII) Có con nuôi họ Bùi

IX) Quốc Tử Giám Tư Nghiệp

X) Quân Tử Thành Mỹ

XI) Ba ngh́n đệ tử

XII) Đám tang

XIII) Bia Lư Quốc Sư(Minh Không thiền)

XIV) Tác Phẩm

XV) Chiếc áo tiến-sĩ

XVI) Liên hệ giữa họ Lê và ông Nguyễn Hiến Lê

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

      Chức Tam Công triều Lê

I) Nhiệm vụ của Tam Công

II) Tam Công, lược qua các triều đại

III) Tam Công mà sự thực là bốn chức vị ( TriềuLê )

IV) Thái-úy và Thiếu-úy

V) Tam Công tương đương với tước Quận-công

 

d) Những bài đoản luận:

       Luận Kiếm[1]

       Luận Kiếm[2]

       Luận Kiếm ở núi Tâm [1]

       Luận Kiếm ở núi Tâm[2]

đă được đang trên Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

 

Sau đây là Dàn Bài:

 

Luận Kiếm[1]

I ) Việt Nữ Kiếm

II ) Ỷ Thiên Trường Kiếm

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư

       Thanh Kiếm Ỷ Thiên có thật

       Kim Dung, Cổ Long Luận Kiếm

III ) Tâm Kiếm

IV ) Hiệp Khách Kiếm

V ) Tướng Quân Kiếm

VI ) Công Hầu Kiếm

VII ) Tướng Quốc Kiếm

VIII ) Ḥang Đế Kiếm

 

Luận Kiếm[2]

IX ) Trương Lương Kiếm

       Chẳng phải là tôi của Lưu Bang

       Hành thích Tần Thuỷ Hoàng : thất bại

       Bội ước với Hạng Vũ : vẫn là thất tín

       Chém đầu Hạng Vũ : thành công

       Khôi phục nước Hàn : thất bại

       Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt : thành hay bại ?

       Chẳng phải là công thành thân thoái

       Chẳng phải là Tướng Quốc lư tưởng

X )  Tây Thi Kiếm

       Giai nhân cổ kim có một

       Cuộc triển lăm người đẹp đầu tiên ?

       Thục nữ

       Toàn thân nàng là Kiếm

       Nàng là vật hy sinh

       Bị nhận ch́m sông ?

       Mỹ nhân chẳng dùng Mỹ Nhân Kế 

XI ) Luận Kiếm ở núi Tâm

       Quân Tử Kiếm

       Tiểu Nhân Kiếm

       Hiền Nhân Kiếm

       Ác Nhân Kiếm

       Thánh Nhân Kiếm

 

Luận Kiếm ở núi Tâm [1]

I ) Trực Tâm Kiếm

       Thơ

       Các môn học thế gian

       Tu hành Phật Pháp

       Ngũ giới

II ) Thành Tâm Kiếm

III ) Liêm Sỉ Kiếm

IV ) Phục Thiện Kiếm

V ) Công B́nh Kiếm

VI ) Nhân Dạng Kiếm

VII ) Quân Tử Kiếm

VIII ) Tiểu Nhân Kiếm

IX ) Ngu Nhân Kiếm

X ) Trí Nhân Kiếm

XI ) Học Nhân Kiếm

 

Luận Kiếm ở núi Tâm[2]

XII ) Học Giả Kiếm

XIII ) Tu Nhân Kiếm

XIV ) Hiền Nhân Kiếm

XV ) Ác Nhân Kiếm

XVI ) Bàng Quyên Kiếm

       Hại người lại muốn cho người mang ơn ḿnh

       Lấy ḷng dạ tiểu nhân đo lường người quân tử

XVII ) Tôn Tẫn Kiếm

       Chỉ đánh hai trận, thắng vẻ vang

       Chức Quân Sư

       Vây Ngụy Cứu Triệu

       Bớt bếp

       Dưới ánh lửa , bản án tử h́nh

       Trực Tâm và sự thông minh

       Đi tu

XVIII ) Đại Hiền Kiếm

XIX ) Sư Kiếm

XX ) Thánh Nhân Kiếm

XXI ) Thiền Tông Kiếm

 

======

 

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------