Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân 2

 

              Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

VII) Tóm lược bài trước

VIII) Vua Lê Thái Tông bị can ngăn nhiều nhất trong lịch sử == > minh quân, minh quân, minh quân !

IX) Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược => vua không hề hoang dâm

X) Vua Lê Thái Tông luyện vơ bị can ngăn và đành ngậm miệng

XI) Phan Thiên Tước có tài can gián

                     (C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

Bài thứ 2 này, của loạt bài  "Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân", trưng thêm những bằng chứng của sự anh minh của Vua Lê Thái Tông, vị vua được nhân dân Đại Việt yêu thương thứ nh́ trong lịch sử (chỉ sau Vua Lê Thái Tổ) . Bằng chứng đầu tiên, của bài này, là : Vua Lê Thái Tông bị can ngăn nhiều nhất trong lịch sử, và chính v́ Vua Lê Thái Tông bị can ngăn nhiều nhất trong lịch sử, mà Vua Lê Thái Tông là minh quân, minh quân, minh quân !

 

""

VNSL = Vit Nam S Lược (Trn Trng Kim)

TQCDN = Tam Quc Chí Din Nghĩa( La Quán Trung, dch gi T Vi Lang)

ĐVSKTT = Đại Vit S Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Vit Thông S (Lê Quí Đôn)

gnđp = Gián nghị Đại phu

PTT = Phan Thiên Tước

TNT = Trn Ngh Tông

HQL = H Quí Ly

LQT = La Quán Trung

TTK = Trn Trng Kim

 Vd = Ví dụ = Thí dụ

 

VII) Tóm lược bài trước

Bài trước đă bàn :

I) Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc : ‘tửu’ th́ chắc chắn không có

II) Vua Lê Thái Tông chỉ háo sắc một cách b́nh thường, c̣n dưới mức trung b́nh _-đối với một v́ vua !

III) Sử gia Vũ Quỳnh ca tụng Vua Lê Thái Tông

IV) Lời ca tụng của Sử gia Vũ Quỳnh đủ để kết luận rằng Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân

V) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, không hề phong cho cậu ruột (Phạm Tri Vận) làm tể tướng !

VI) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất dễ thấy : chỉ cần so sánh với Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn

 

 

VIII) Vua Lê Thái Tông bị can ngăn nhiều nhất trong lịch sử == > minh quân, minh quân, minh quân !

 

Đọc Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, ta thấy rằng Vua Lê Thái Tông là vị vua bị can ngăn nhiều nhất trong lịch sử. Chính v́ Vua Lê Thái Tông bị can ngăn nhiều nhất trong lịch sử, mà Vua Lê Thái Tông là minh quân, minh quân, minh quân !

Tại sao vậy ?_-Bởi v́ : Dễ ǵ can ngăn một ông vua ?

Không dễ tí nào ! Vd :

a) Hồ Quí Ly chém đầu Ngụy Thức.

Năm 1407, vua Minh sai Trương Phụ đem 80 vạn quân theo hai đường sang đánh nước ta. Biết dân Đại Việt rất ghét họ Hồ, Trương Phụ tuyên truyền rằng sẽ diệt nhà Hồ và lập lại nhà Trần. Quân nhà Hồ không đánh mà tan. Hồ Quí Ly phải chạy vào Thanh Hóa và ẩn náu ở thành Tây Đô

T́nh thế đă nguy cấp lắm, Ngụy Thức bảo Hồ Quí Ly ‘Làm một ông vua không nên để bị bắt, xin bệ hạ tự đốt ḿnh mà chết’

Hồ Quí Ly liền chém đầu Ngụy Thức

Chú Thích, Nhận xét :

_-HQL ban cho Ngụy Thức họ Ngụy v́ ông cương trực như Ngụy Trưng đời Đường, tỏ vẻ yêu mến người cương trực, thế mà chém đầu Ngụy Thức ngay lập tức !

_-trong khi ư kiến của Ngụy Thức rất đúng : Làm một ông vua không nên để bị bắt

 

b) Vua Trụ và cột đồng : Dễ ǵ can ngăn Vua Trụ ? Sẽ bị Vua Trụ thẩy vào cột đồng  thiêu cháy thảm thương !

 

c) Thời Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn, lúc Bùi Đắc Tuyên c̣n sống, ngoài Trần Quang Diệu và Bùi Thị Xuân ra, ai dám can ngăn vua Cảnh Thịnh ?

(Bùi Thị Xuân gọi Bùi Đắc Tuyên là chú và là chị em họ với vua Cảnh Thịnh)

 

Thế mà, ngày lại ngày, các gnđp, ngự sử  can ngăn Vua Lê Thái Tông dài dài ; Thế mà, chẳng có ai bị giết, chẳng có ai bị đánh đập, chẳng có ai bị cách chức, chẳng có ai bị đi đày (Bùi Ư Đài bị đi đày, nhưng không phải v́ can ngăn Vua Lê Thái Tông mà v́ đàn hặc Lê Sát, bị Lê Sát đày, nhà vua lúc ấy mới lên ngôi, c̣n nhỏ tuổi quá, không thể chống lại Lê Sát ; khoảng một hai năm sau, Vua Lê Thái Tông gọi Bùi Ư Đài về triều)

 

IX) Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược => vua không hề hoang dâm

 

Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược : khi c̣n niên thiếu, đă đánh đông dẹp bắc, đánh đâu thắng đó

Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược, đương thời được mệnh danh là vua anh hùng. Ngay ĐVSKTT, quốc sử của nhà Trịnh, cũng nói rằng Vua Lê Thái Tông "xứng đáng là vua anh hùng". Nói rằng Vua Lê Thái Tông "xứng đáng là vua anh hùng" có nghĩa là đương thời Vua Lê Thái Tông  được mệnh danh là vua anh hùng

Vua Lê Thái Tông không hề hoang dâm bởi v́ Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược.

Như đă nhận xét trong bài số 181 :

              [      181)        Vua Lê Tương Tông rất khôi ngô tuấn tú không hề có tướng lợn 2 } ]

Một ông Vua hoang dâm th́ chẳng thể nào có hùng tài đại lược.

Một ông vua có hùng tài đại lược th́ chẳng thể nào hoang dâm.

Hai việc ‘vua hoang dâm’ và ‘vua có hùng tài đại lược’ chẳng thể nào cùng chung sống.

Tại sao vậy ?

_-‘vua hoang dâm’ th́ chỉ thích có một việc lăn lóc trên long sàng cùng mỹ nữ, chẳng thể nào có th́ giờ để ‘vua có hùng tài đại lược’

_-‘vua hoang dâm’ th́ chỉ thích có một việc lăn lóc trên long sàng cùng mỹ nữ, nên chỉ mong

sống măi không già, măi măi c̣n xuân

sống măi không chết, măi măi thụ hưởng

măi măi không sứt mẻ châu thân, để có thể măi măi vui cùng mỹ nữ

do đó, ‘vua hoang dâm’ nào dám cỡi voi ra chiến trường, cầm kiếm ấn chỉ huy trận thế (nguy hiểm cho long thể xiết bao !)

do đó, ‘vua hoang dâm’ làm sao có thể có hùng tài đại lược !!!

 

 

X) Vua Lê Thái Tông luyện vơ bị can ngăn và đành ngậm miệng

=== ===  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư :

Ất Măo, [Thiệu B́nh] năm thứ 2 [1435],

...  Ngày 21, Ngôn quan là bọn Phan Thiên Tước, Lương Thiên Phúc, Nguyễn Chiêu Phủ dâng sớ nói: "Tiên đế dầm mưa dăi gió, ḿnh mang giáp trụ, lao thân khổ trí, hơn mười năm trời mới dẹp yên thiên hạ. Bệ hạ kế thừa cơ nghiệp đă có sẵn rồi, nên lưu ư tới học thuật, năng t́m nhân tài để lo trị nước thành công.

Nay đại thần tiến cử Thiếu bảo hữu bật vào hầu giảng sách, bệ hạ đứng dậy bỏ đi không nghe, thế là một điều không nên. Tiên đế chọn người làm bảo mẫu, làm thầy để vâng mệnh dạy bảo trong cung, bệ hạ khinh rẽ, mắng chửi mà không nghe, thế là hai điều không nên. Đến như thần phi, huệ phi là bậc d́, vào cung răn dạy, th́ bệ hạ sai đóng cửa trước mà không cho vào, thế là ba điều không nên. Người quản lĩnh thị vệ thấy bệ hạ không đọc sách mà cầm cung bắn chim, có khi can ngăn, th́ bệ hạ không nghe, lại lấy cung bắn người ấy, thế là bốn điều không nên. Tiên đế lựa chọn con em công thần sai vào hầu bệ hạ đọc sách th́ bệ hạ đều xa lánh họ mà nô đùa với bọn hầu hạ gần gũi ở trong cung, thế là năm điều không nên. Người làm vua phải t́m người tài giỏi biết nói thẳng, hết lời can ngăn và những người có công lao mà thưởng họ, nay bệ hạ lại vui đùa với bọn hoạn quan nói rồi thưởng cho chúng, thế là sáu điều không nên. !

Thần chờ tội ở chức trách ăn nói, dám đâu không tŕnh bày, xin bệ hạ trong khi coi chầu, hoặc tiếp xúc với các vị đại thần, hoặc nghe các quan tâu việc, phải ngay ngắn, trang nghiêm, lấy dung nghi cung kính của Thiên tử mà kính trọng bậc đại thần, úy lạo người có công, nghe lời nói thẳng, mở đường cho người nói thẳng để thấu hiểu t́nh h́nh bên dưới, th́ lời khen "bậc đại hiếu biết nối chí kế nghiệp" không chỉ chuyên để khen Thành Vương, Thái Giáp mà thôi".

Vua xem sớ giận lắm, vặn hỏi. Bọn tả hữu học Lê Cảnh Xước và hoạn quan Đinh Hối đi khắp nhà bọn Thiên Tước chất vấn, bắt nói tên người tố ra các việc nói trong sớ và trách mắng bọn họ.

Thiên Tước trả lời: "Những điều đó do Đồng tổng quản Bắc Giang hạ vệ Lê Lănh nói với thần đấy. Bọn thần cốt sao yêu vua, làm hết chức trách mà thôi, dù chết cũng không sợ". Bọn Cảnh Xước mới thôi.

Hôm sau, Thiên Tước vào chầu, tâu rằng:

"Ngu Thuấn là bậc thánh nhân mà Bá Ích c̣n lấy sự chơi bời lười biếng để khuyên răn, Đường Thái Tông là bậc vua hiền, mà Ngụy Trưng vẫn đem mười điều thấm dần mà pḥng giữ. Bọn thần tủi nhục giữ chức ăn nói, chỉ sợ nhà vua có lỗi lầm, nên hết ḷng ngu dại khuyên can. Bệ hạ nhận cho th́ dẫu kẻ kiếm củi làm nghề, cũng đều trổ hết khả năng mà thánh đức của bệ hạ càng thêm ngời sáng vậy". Vua nguôi giận bọn Thiên Tước lại giữ chức cũ.

...

Vua tập cưỡi voi ở hậu điện, cho voi chạy đuổi nhau. Gặp lúc có người dâng sơn dương sống, vua cho voi đấu với sơn dương. Con sơn dương thế cùng, buộc phải dương sừng ra húc. Voi sợ hăi lùi lại, bị rơi xuống giếng chết. Phan Thiên Tước cùng Lê Sát, Lê Ngân can ngăn. Vua im lặng.   === ===

Chú Thích, Nhận xét :

Ở đây, chỉ bàn việc Vua Lê Thái Tông luyện vơ : ‘cầm cung bắn chim’ và ‘tập cưỡi voi ở hậu điện

a) "Vua xem sớ giận lắm, vặn hỏi" :  "vặn hỏi" chuyện ǵ vậy ? _-hỏi tại sao việc trong cung mà lại bị tiết lộ ra ngoài

Việc điều tra, "vặn hỏi" này là chuyện thường t́nh ! Ngay thời nay, khi Tổng Thống một nước dân chủ họp nội các bàn việc ; khi có việc c̣n giữ kín chưa công bố, mà nếu báo chí biết được đăng tin rùm lên, là thế nào cũng phải điều tra, phải t́m ra cho được kẻ nào đă nằm vùng, bán tin tức cho kư giả ! Xưa hay nay, bao giờ cũng vậy thôi  !

b) Vua Lê Thái Tông luyện vơ, cầm cung bắn chim’, bắn vào bia đă nhiều, ‘bắn chim’ bắn vật sống cho kỹ thuật tinh vi hơn. Sao vua không biện hộ cho hành động của ḿnh, mà chỉ điều tra, "vặn hỏi" (vặn hỏi để biết ai đă tiết lộ việc trong cung) ?

_-Bởi v́ vua đă phạm một lỗi lầm : cầm cung bắn người can ngăn ! Mặc dù đây chỉ là bắn đùa, bắn không trúng, đùa chơi vậy thôi ! nhưng cũng là lỗi lầm : bậc nhân quân, minh quân không bao giờ làm thế, nhỡ sẩy tay, bắn trúng người th́ sao ?

Vua biết ḿnh có lỗi nên không nói "Trẫm chỉ luyện vơ thôi", và đành ngậm miệng

 

c) Vua Lê Thái Tông "tập cưỡi voi ở hậu điện, cho voi chạy đuổi nhau. Gặp lúc có người dâng sơn dương sống, vua cho voi đấu với sơn dương. Con sơn dương thế cùng, buộc phải dương sừng ra húc. Voi sợ hăi lùi lại, bị rơi xuống giếng chết. Phan Thiên Tước cùng Lê Sát, Lê Ngân can ngăn. Vua im lặng."

Nơi đây, Vua Lê Thái Tông im lặng, khi các quan can ngăn ; chính ra, vua đau ḷng v́ con voi bị chết (xem như là lỗi của nhà vua), nên đành ngậm miệng.

 

d) Hai việc Vua Lê Thái Tông luyện vơ bị can ngăn và đành ngậm miệng này, cho thấy rằng, mặc dù mới 13 tuổi (tuổi ta), nhà vua sáng suốt biết phân biệt phải trái, biết cách cư xử của bậc nhân quân, minh quân, chẳng hề đánh đập, giết hại các quan can ngăn . (Vua có tư cách nhân quân, minh quân từ nhỏ, lại được Vua Lê Thái Tổ dạy dỗ rất kỹ)

 

 

XI) Phan Thiên Tước có tài can gián

 

Trong đoạn văn Đại Việt Sử Kư Toàn Thư kể trên :

Phan Thiên Tước cùng 2 ngôn quan Lương Thiên Phúc, Nguyễn Chiêu Phủ dâng sớ can vua 6 điều, trong đó có những sự việc xảy ra ở trong cung, Vua Lê Thái Tông bèn sai người điều tra xem ai đă tiết lộ những sự việc này. Phan Thiên Tước nói cứng rằng "Bọn tôi cốt sao yêu vua, làm hết chức trách mà thôi, dù chết cũng không sợ" . Nói cứng như thế nhưng hôm sau, PTT vào chầu lại mềm mỏng tâu vua, đại ư nói rằng bọn họ chỉ muốn vua làm nên Nghiêu Thuấn, nên mới hết lời can gián mà thôi. Được lời như cởi tấm ḷng (Vua Lê Thái Tông, noi gương vua cha, muốn làm nên Nghiêu Thuấn), nhà vua rất đẹp dạ và không trách phạt ai cả.

Phan Thiên Tước có tài can gián ! Trong 3 gnđp, ông là người nói cứng nhất, và cũng là người mềm mỏng nhất, khéo léo nói đúng vào điều mong mỏi của vị vua trẻ tuổi (làm nên Nghiêu Thuấn).

 

Chú Thích, Nhận xét :

a)ĐVSKTT nói "Vua nguôi giận". Tôi nghĩ rằng nói "Vua vui ḷng" th́ đúng hơn

b)ĐVSKTT nói "bọn Thiên Tước lại giữ chức cũ" Không đúng lắm ! V́ sự điều tra không phải là để quyết định xem nhóm PTT có thể c̣n giữ chức hay không.

                     (C̣n Tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung (tóm tắt Việt Giám Thông Khảo của Vũ Quỳnh)

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn, bị kiểm duyệt

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú, có thể bị kiểm duyệt

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

Tiểu thuyết  lịch sử

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

              Mục Lục Thơ Áo Dài

 

       Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

  Mục Lục Đông Châu Liệt Quốc--Hán Sở Tranh Hùng

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

ML_ViệtSử,Văn

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh  * ML_ViệtSử,Văn *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa * Hộp Thư *

------------------------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *