Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự tướng vơ, tiến-sĩ văn 3 (1600-? )

( Tiến sĩ đề danh kư khóa thi năm Quí Mùi, Phúc Thái 1 (1643) )

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

XIV) Tiến sĩ đề danh kư khóa thi năm Quí Mùi, Phúc Thái 1 ( 1643)

XV) Giá trị lịch sử của các Tiến sĩ đề danh kư

XVI) Khóa thi năm Quí Mùi Phúc Thái 1 là khóa thi Tiến sĩ khó nhất ?

XVII) Những Tiến sĩ của khóa thi này được xem là nhân tài

XVIII) Thi năm 1643 ,dựng bia năm 1653

XIX) Hoàng thượng Thần Tông và Hoàng thượng Chân Tông

                           (C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

Dàn Bài của bài 1:

I) Lược Sử

II) Tướng vơ, tiến-sĩ văn

III) Đệ tam giáp tiến-sĩ , đệ nhất danh

IV) Tập ấm làm quan rồi mới đi thi

V) Đỗ tiến-sĩ trước trưởng tử 3 năm !

VI) Triều Lê có nhiều vị quan văn vơ toàn tài

VII) Thừa tướng đời Lê và Lê Trung hưng

 

Dàn Bài của bài 2:

VIII) Ông Lê Đ́nh Dự có lẽ là tiến-sĩ văn đầu tiên của làng Nhân Mục

IX) Ông Lê Đ́nh Lại có lẽ là tiến-sĩ văn thứ nh́ của làng Nhân Mục

X) Nhất hương khoa hoạn xưng tiền bối . . .

XI) Thiêm đô ngự sử

XII) H́nh bộ Tả thị lang

XIII) Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu

 

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

Cương Mục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

TSĐDK = Tiến Sĩ Đề Danh Kư

ĐNTĐ = DNTD = Đường Ngu Tam Đại = Tam Đại Đường Ngu

HLv = Hàn Lâm viện

VlĐp = Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu

 

 

XIV)Tiến sĩ đề danh kư khóa thi năm Quí Mùi, Phúc Thái 1 ( 1643)

 

Đời mở thịnh trị, vận gặp hanh thông.

Lớn lao thay ! Thánh triều ta, Thái Tổ Cao hoàng đế, trời ban trí dũng, nghiệp lớn kinh luân, diệt bạo trừ tàn, giúp muôn  dân an cư. Trước hết , lập trường học để đào tạo nhân tài trong thiên hạ, Liệt thánh hoàng kế thừa nghiệp lớn, vun đắp ḷng nhân hậu, chỉnh kỷ cương bốn phương, rộng đặt khoa trường đón hiền tài thiên hạ, Buổi bấy giờ khoa mục thịnh hành, văn chương phấn phát Nền thái b́nh ức muôn năm thực đă bắt đầu từ đây.

Bỗng chốc nhà Mạc tiếm ngôi, quốc thống như sợi dây chưa đứt, may sao mệnh trời chưa đổi, cơ nghiệp Trung hưng chính là lúc này. Trang Tông Dụ hoàng đế, Trung Tông Vũ hoàng đế, Anh Tông Tuấn hoàng đế, kế thừa đại thống đều nhờ sức của Thế Tổ Minh khang thái vương giúp nhật nguyệt sáng lại. Khi ấy mở hai chế khoa để kén chọn nhân tài. Thế Tông Nghị hoàng đế, Kính Tông Huệ hoàng đế, khôi phục cơ đồ cốt nhờ công của Thành Tổ Triết vương , chỉnh đốn tái tạo đất nước. Khi ấy mở chế khoa một khoa, thi Tiến sĩ 13 khoa tuyển dụng hiền tài để chung lo việc nước

Kính nay Hoàng thượng bệ hạ thánh văn thần vơ, sáng suốt khôn ngoan , khi mới lên ngôi, thực nhờ Đại nguyên soái thống quốc chính thái thượng sư phụ Công cao Nhân thánh Thanh vương vỗ yên thiên hạ hưng khởi tự Công, tùy thời đặt khoa mục có tiếng được nhân tài. Năm Quí Mùi, ngài truyền ngôi cho Chân Tông Thuận hoàng đế, đặt niên hiệu Phúc Thái, tiết tiểu xuân mở khoa thi Đại tỉ. Bấy giờ số dự thi đông đến 2000 người. Trúng cách chỉ được 9 người. Quan Hữu ty dâng lên ngài xem, sai chọn ngày vào thi Đ́nh

Lúc ấy Đề điệu là Thái bảo Kiên quận công Trịnh Quân, Tri cống cử là Ngự sử đài đô Ngự sử Thọ Lĩnh hầu Nguyễn Nghi, Giám thí là Lễ bộ Tả thị lang kiêm Hàn Lâm viện thị giảng Tham chưởng Hàn Lâm viện sự Thọ Diên hầu Dương Trí Trạch, Lại bộ Hữu thị lang Mỹ Thọ bá Nguyễn Quang Minh thi hành công việc Ngày hôm sau dâng quyển tiến đọc. Hoàng thượng ngự lăm, xét định thứ bậc cao thấp. Ban cho Nguyễn Khắc Thiệu và Lê Hiệu, đỗ tiến-sĩ xuất thân, bọn Lê Đ́nh Dự 7 người đỗ đồng tiến-sĩ xuất thân.

Ngày hôm đó, Hoàng thượng ngự ở điện Kính Thiên đặt lễ xướng danh , Lễ bộ khiêng bảng vàng treo ở ngoài cửa trường Đại học, rồi đó Hoàng thượng ban áo mũ cân đai, cho dự yến ; ân nghĩa ban thưởng đă thấm nhuần vậy !

Kính nay Hoàng thượng bệ hạ lại lên ngôi báu, mở rộng công xưa, thực nhờ thái thượng sư phụ sáng suốt pḥ thánh chúa, đốc sức cầu hiền tài, cùng nguyên soái tổng quốc chính Tây định vương đồng ḷng cung kính , chiêu mộ nhân tài, tiến mở khoa trường văn chương rực rỡ.Nay xét các khoa thi Tiến sĩ từ năm Thuận B́nh đến nay cả thảy có 26 khoa đều chưa được dựng bia, ngài bèn sai Đông quan chọn đá, khiến bề tôi soạn bài kư, bề tôi vâng thuật lại khoa này, kính cẩn chắp tay cúi đầu mà dâng lời rằng :      

Hiền tài là nguyên khí quốc gia, khoa mục là việc lớn thiên hạ. Xưa Thành Chu mở trường quốc học kén hiền tài, đă có tuyển tiến sĩ, đó là khởi đầu. Về sau nhà Đường cho tiến sĩ là Long Hổ bảng, nhà Tống cho tiến sĩ là Tướng Tương khoa, thế đủ biết khoa cử đă có từ lâu vậy.

Kính nay Hoàng thượng bệ hạ ở ngôi quân sư, nắm quyền chế tác , chỉnh đốn nho phong, mở mang văn giáo, cho nên nhân tài nườm nượp, nước nhà có nhiều danh thần. Khoa thi này là  khoa đầu tiên của niên hiệu Phúc Thái, chọn được nhiều nhân tài, vẻ vang hơn trước. Nay lại dựng đá một lần mà truyền tới lâu dài. Phép tác thành , công khuyến khích thực rơ ràng đầy đủ biết bao !

Thế th́ những người được khắc tên vào bia đá nên cảm kích ơn vua, dồi mài danh tiết, lấy việc trí quân trạch dân làm trách nhiệm, lấy việc giúp đời hành đạo làm niềm vui, khiến thiên hạ bền như núi Thái, nước nhà vững như bàn thạch. Ngày sau những người tới xem bia đá, chỉ tên mà khen th́ tên tuổi ấy c̣n măi , càng lâu càng rực rỡ vậy. Nếu như ngoài cứng trong mềm, trước trinh sau vết, danh thực sai lệch , nói làm trái ngược, chỉ làm vết nhơ cho khoa mục, há chẳng nên răn đe sao !

Thánh Thần hết sức tinh vi huyền diệu , không riêng khiến sĩ phu đương thời một ḷng cố gắng để giúp đời thịnh trị như Đường Ngu Tam Đại, lại khiến kẻ học giả đời sau biết để khuyên răn , sẽ thấy cọp biến phượng kêu , nhân tài lớp lớp, để bảo tồn con cháu và lẽ dân đời đời, cơ đồ xă tắc vững bền măi măi

                    Bề tôi cẩn kư

Bề tôi Cẩn sự lang Hàn Lâm viện Hiệu thảo Nguyễn Đ́nh Chính phụng sắc soạn

Bề tôi Dực vận Tán trị công thần, Đặc tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu, Lễ bộ Thượng thư kiêm Hàn Lâm viện thị giảng Tham chưởng Hàn Lâm viện sự Bạt Quận công Dương Trí Trạch phụng sắc nhuận

Bề tôi Trung thư giám Hoa văn Học sinh Đàm Phú Hoành phụng viết chữ

Hoàng Việt Thịnh Đức 1, ngày 16 tháng 11 dựng bia

Ban cho Đệ nhị giáp tiến-sĩ xuất thân, 2 người

       Nguyễn Khắc Thiệu, phường Hà Khẩu , huyện Thọ Xương

       Lê Hiệu, làng Quan Trung huyện Đông Thành

Ban cho Đệ tam giáp đồng tiến-sĩ xuất thân 7 người

       Lê Đ́nh Dự, làng Nhân Mục cựu, huyện Thanh Tŕ

       Lê Trí Trạch, làng An Nhân huyện Chương Đức

       Phan Đức Toàn, làng Địa Linh huyện Thụy Nguyên

       Lê Quỳnh, làng Hoàng Mai huyện Quỳnh Lưu

       Lương Nghi, làng Tào Sơn huyện Ngọc Sơn

       Nguyễn văn Bảng, làng Lăm Dương huyện Quế Dương

       Vũ Lương, làng Mộ Trạch huyện Đường Hào

 

 

XV) Giá trị lịch sử của các Tiến sĩ đề danh kư

 

Cuốn Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, hiện đang lưu hành, là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Xem các bài viết

18)  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

74)  Sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là tác phẩm của Trịnh Căn (chúa Trịnh)

       (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 2)

83) Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

       ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

xem

       Mục Lục ‘Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

nên các tài liệu khác với ĐVSKTT, như TSĐDK, đều có thể có những Giá trị lịch sử lớn.

Vd :

Nhờ vào TSĐDK của khóa thi năm Đại Bảo 3 ( 1442) , mà ta biết rằng

       Năm ấy, Nguyễn Trăi vẫn c̣n làm quan trong triều

trong khi LTHCLC và Cương Mục tưởng lầm rằng NT đă về hưu năm 1442

Xem

119)       Lệ Chi viên, Phá án 2: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 2. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi 2

 

 

XVI) Khóa thi năm Quí Mùi Phúc Thái 1 là khóa thi Tiến sĩ khó nhất ?

 

Khóa thi năm Quí Mùi Phúc Thái 1 có lẽ là khóa thi Tiến sĩ khó nhất xưa nay, bởi v́

       Bấy giờ số dự thi đông đến 2000 người. Trúng cách chỉ được 9 người.

Nhớ rằng đây là thi tiến-sĩ, nên người dự thi đều có bằng cử nhân.

Không những thế, chỉ cho đỗ

       Đệ nhị giáp tiến-sĩ

       Đệ tam giáp tiến-sĩ

 

 

XVII) Những Tiến sĩ của khóa thi này được xem là nhân tài

 

Bởi v́

       Khoa thi này là  khoa đầu tiên của niên hiệu Phúc Thái, chọn được nhiều nhân tài, vẻ vang hơn trước

nên

       Những Tiến sĩ của khóa thi này được xem là nhân tài

 

 

XVIII) Thi năm 1643 ,dựng bia năm 1653

 

       Hoàng Việt Thịnh Đức 1, ngày 16 tháng 11 dựng bia

       Thịnh Đức 1 là niên hiệu của vua Lê Thần Tông ,năm 1653

Nên khóa thi tiến-sĩ năm 1643 được dựng bia năm 1653

 

 

XIX) Hoàng thượng Thần Tông và Hoàng thượng Chân Tông

 

Đọc TSĐDK này, ta cần phân biệt Hoàng thượng Thần Tông và Hoàng thượng Chân Tông:

       năm 1643 là triều vua Chân Tông

       năm 1653 là triều vua Lê Thần Tông

       vua Lê Thần Tông là cha của Lê Chân Tông (!!!!)

Đó là v́ :

       Năm Quí Mùi, vua Lê Thần Tông , lên làm Thái thượng hoàng, truyền ngôi cho Chân Tông Thuận hoàng đế, đặt niên hiệu Phúc Thái

       Vua Lê Chân Tông băng hà lúc mới 20 tuổi, không có con , chúa Trịnh lại rước vua Lê Thần Tông về làm vua lần nữa.

Ta có thể phân biệt được hai vua trong TSĐDK này, nếu để ư rằng

       Kính nay Hoàng thượng bệ hạ

là nói về vua Lê Thần Tông.

 

                           (C̣n Tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

 

       Gia phả họ Lê, làng Nhân Mục (Hạ-đ́nh)

       Tiến Sĩ Đề Danh Kư, kỳ thi năm Qúi Mùi(1643) , đời vua Lê Chân Tông

       Tiến Sĩ Đề Danh Kư, kỳ thi năm Bính Tuất(1646) , đời vua Lê Chân Tông

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục Lê Chi viên Phá án

         Mục Lục Tấn Quận Công

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *