Bài Xưa 4.-

 

www.LeAnhChi.com

 

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

==============

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 12-2007

 

Cập nhật trung tuần tháng 12-2007 :

 

A) Bài Mới

 

Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2

       ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

 

       Tướng của vua Thái T tài ba nhất so với tất c các triều đại

       ( vua Thái T là bậc đại anh hùng, tài năng quán thế . . .)

       ( Lam Sơn Ngũ H : Lưu Nhân Chú, Chích (Nguyễn Chích), Khôi, Trần Lựu, Văn An) )

 

 

B) Sơ Lược về bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2

       (Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471))

 

VI) Gia Cát Lượng kỳ thị các vơ tướng

VII) Vua Lê Thái Tổ có tài huấn luyện vơ tướng

VIII) Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471)

IX) Vua Lê Thái Tổ dùng người đúng chỗ, Gia Cát Lượng thất thủ Nhai Đ́nh

X) Vua Lê Thái Tổ giỏi chiến lược hơn Gia Cát Lượng

XI) Mưu mẹo mai phục thần kỳ

             [C̣n Tiếp]

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

 

Vơ nghiệp của Vua Lê Thái Tổ không phải chỉ ở chỗ cứu dân nước ra khỏi ách bạo tàn của giặc Minh, mà c̣n phải kể đến công tŕnh  giữ ǵn cương thổ :

_     Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng đă cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471)

V́ Vua Lê Thái Tổ tuyển dụng và huấn luyện 90 đại tướng tài ba. Những vị này cứu nước, giữ nước suốt 55 năm, trải 4 triều vua.

(Thật là xưa nay chưa từng có !)

Xưa nay chưa từng có v́ thường khi một vị vua tài năng quán thế mất đi, các vơ tướng như rắn mất đầu, để cơ nghiệp nghiêng ngả và có khi chém giết lẫn nhau hoặc mưu toan cướp ngôi. Như trường hợp các vua: Ngô vương Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Quang Trung.

Cácớng Lam Sơn, được Vua Lê Thái Tổ tuyển dụng , huấn luyện và trọng đăi , đă rất trung thành và đă tỏ rơ tài lược thao suốt 40 năm sau khi Thái Tổ băng hà. Các vị này đă chống quân Chiêm Thành , Ai Lao, các dân tộc thiểu s , một cách d dàng.

Riêng nói v Chiêm Thành : Nh rằng thời đó, Chiêm Thành rất mạnh. Cuối đời Trần, quân Chiêm vào Thăng Long như vào ch không người.

Vậy , haiớng Khôi , Chích (Nguyễn Chích), lầnợt trấn th miền nam, đă đánh bại quân Chiêm Thành d dàng, như bỡn. cuối cùng Chiêm Thành b ta tiêu diệt cũng bởi tay ớng Lam Sơn. . .

 

Cho nên, diệt Chiêm Thành thời Thánh tông cũng th xem nghiệp của Vua Thái T.

ThậtVơ nghiệp vĩ đại xưa nay chưa từng có !

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Tướng của vua Thái T tài ba nhất so với tất c các triều đại

       ( vua Thái T là bậc đại anh hùng tài năng quán thế . . .)

       ( Lam Sơn Ngũ H : Lưu Nhân Chú, Chích (Nguyễn Chích), Khôi, Trần Lựu, Văn An)

 

Lời phi lộ : vua Thái T là bậc đại anh hùng tài năng quán thế nhà phạm lỗi lạc

I) Vơ nghệ cao cường , anh dũng tuyệt luân

II) Khí phách anh hùng,hiểu lược thao

III) Vơ nghệ cao cường nhất: Lê Khôi

IV) Sách lược lớn : Chích

V) Nguyên soái Lưu Nhân Chú

VI) Nhập nội thiếu bảo Trần Lựu

VII) Nhập nội thiếu bảo Văn An

VIII) Lam Sơn Ngũ H: Lưu Nhân Chú, Chích (Nguyễn Chích), Khôi, Trần Lựu, Văn An

IX) Tam Thập Hổ Tướng : Lam Sơn Ngũ H Phạm Vấn, Sát, Ngân, , Đinh Liệt, Nguyễn Xí , Trịnh Khả, Lê Thụ . . .

             [C̣n Tiếp]

 

Vua Thái T là bậc đại anh hùng tài năng quán thế . Vua c̣n có tài huấn luyện vơ tướng.

Ngược lại với những lời vu khống của nhà Mạc , nhà Trịnh ; vua ta không đa nghi hiếu sát, vua ta không giết hại công thần. Vua Lê Thái Tổ tín nhiệm các tướng, giao phó quốc gia cho 90 đại tướng tài ba. Những vị này đă đáp ứng được kỳ vọng của vua, giữ gỉn cương thổ ; đă đánh bại đám giặc mạnh thời bấy giquân Chiêm Thành d dàng, như bỡn. cuối cùng Chiêm Thành b ta tiêu diệt cũng bởi tay ớng của Thái Tổ. . .

 

Tài năng và Vơ nghiệp Thái Tổ thật vĩ đại xưa nay chưa từng có !

Cho nên,

       Tướng của vua Thái Ttài ba nhấtvà công lao lớn nhất  so với tất c các triều đại . . .

 

 

 

==============

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí đầu tháng 12-2007

 

Cập nhật đầu tháng 12-2007 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Sắc Thu

       Khách Thơ

       Lánh  Đời

 

 

2) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng

 

       Nguyên soái Lưu Nhân Chú (triều Thái T) 2

       ( Quyền cao chức trọng nhất triều Thái T 2 )

 

 

B) Sơ Lược về bài mới.

 

a) Sắc Thu : thơ ngũ ngôn, 11 câu:

             Ai có thấy thu sang,

             Cạnh lá vàng xào xạc

             Bên cánh trời hợp tan ?

 

b) Khách Thơ : thất ngôn, 4 câu :

             Tạ ḷng đan được mấy vần thơ,

Bài thơ này có đăng trên Trang Nhà Kiến Tánh, phần chú thích của bài ‘‘Độ Khách’’

 

c) Lánh  Đời : thơ ngũ ngôn, 16 câu:

                    Về đi thôi, thi sĩ !

                    Thơ thẩn mà làm ǵ-

                           Chuồn đi nhanh, hiền sĩ !

                           Trần ai đạo đức suy

Bài thơ này đă đăng trên Trang Nhà Kiến Tánh v́ bài có chứa một pháp môn Thiền ! . . .

 

d) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng

 

I) Vua Thái T là bậc đại anh hùng tài năng quán thế nhà phạm lỗi lạc

II) Vua Lê Thái Tổ khởi nghiệp với mấy trăm quân, không một tấc đất

III) Gia Cát Lượng khởi nghiệp với mấy vạn quân, một huyện một thành và cả Giang Hạ của Lưu Kỳ

IV) Vua Lê Thái Tổ tín nhiệm các tướng

V) Gia Cát Lượng đa nghi hiếu sát

             [C̣n Tiếp]

 

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

 

Đọc tựa đề, chắc chắn là nhiều độc giả sẽ kinh ngạc. V́ phần đông người nước ta chưởi bới Vua Thái T , bậc đại anh hùng, một cách thậm tệ. Họ c̣n tưởng lầm rằng vua Lê là kẻ bất tài.

Bài này mở đầu loạt bài chứng minh rằng Vua Thái T là bậc đại anh hùng tài năng quán thế, c kim một. Vua ta hơn hẳn GCL, Vạn thế Quân sư của La Quán Trung.

Không những Vua Thái T tài giỏi hơn đức đ cũng hơn . . .

 

 

e) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Nguyên soái Lưu Nhân Chú (triều Thái T) 2

       ( Quyền cao chức trọng nhất triều Thái T 2)

 

X) Phá Liễu Thăng Hoàng Phúc Thôi T (đánh lớn th uy)

XI) Làm con tin

 

XII) Chức gia phong

XII) Quyền cao chức trọng nhất từ năm 1427

XIV) Triều Thái Tông: bị Lê Sát đầu độc chết

XV) Chức truy phong, so với Phạm Vấn, Lê Sát

XVI) Nguyên soái Lưu Nhân Chúcông thần th mấy ?

 

XVII) Nếu vua Lê Thái Tổ giết hại công thần th́ phải giết Lưu Nhân Chú, Chích . . .

 

Như bài trước, bài này là một phần của :

       Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân  trọng đăi công thần [3]

sẽ đăng sau.

Nguyên soái Lưu Nhân Chú là quyền cao chức trọng nhất suốt triều Thái T, ông tài ba nhất công thần bậc nhất. Ông là một bằng chứng rằng Vua Lê Thái Tổ trọng đăi công thần. Không phải chỉ riêng ông, mà hơn 250 công thần cũng được Vua Lê Thái Tổ trọng đăi .

Ngoài ra, nếu Vua Lê Thái Tổ giết hại công thần th́ nhà vua phải giết ông Lưu Nhân Chú trước tiên . . .

 

 

 

================

 

Bài Mới Trang Nhà LêAnhChí trung tuần tháng 11-2007

 

Cập nhật trung tuần tháng 11-2007 :

 

A) Bài Mới

 

Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

       Ông Phạm Văn Xảo chắc chắn chẳng phải là công thần thứ 3

 

       Ông Phạm Văn Xảo chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy

 

 

B) Sơ Lược về bài mới.

 

a) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Ông Phạm Văn Xảo chắc chắn chẳng phải là công thần thứ 3

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

PVX= Ông Phạm Văn Xảo

Dẫn nhập : ĐVSKTT, quyển 10, biển ngạch công thần

I) Không thể đứng trên Ông Lê Chích Lê Khôi, Đinh Liệt, Nguyễn Xí , Trịnh Khả . . .

II) Không thể đứng trên Ông Lưu Nhân Chú, Lê Văn An, Lê Ngân , Lê Lư , Trần Lựu

III) Trong hai mặt trân tham gia, địa vị của ông  Phạm Văn Xảo chỉ là thứ yếu

IV) Có ít nhất 30 vơ tướng nhiều công lao hơn PVX

V) Ai là công thần thứ 3 ? _1) Ông Lưu NhânChú

VI) PVX là quan văn !

VII) Tham gia hai chiến dịch v́ là người Kinh Lộ

VIII) PVX có lẽ là công thần thứ . . . 38

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của bài đoản luận:

       Ông Phạm Văn Xảo chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

PVX= Ông Phạm Văn Xảo

Dẫn nhập : ĐVSKTT, quyển 10, phong thưởng công thần, biển ngạch công thần

I) Chức Tam Công 100 năm đầu triều Lê

II) PVX chắc chắn chẳng phải là công thần thứ 3

III) PVX chẳng thể có chức cao hơn ông Lưu Nhân Chú

IV) PVX là quan văn

V) PVX tham gia hai chiến dịch v́ là người Kinh Lộ

VI) Chức PVX phải kém hơn Ông Lê Chích Lê Khôi, Đinh Liệt, Nguyễn Xí

VII) Chức PVX phải kém hơn Ông Trịnh Khả

             [ C̣n Tiếp]

 

 

================

 

 

Bài Xưa .-

 

Đây là những bài xưa hơn

Bấm vào :- - > >   Bài Xưa 3

 

 

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------