Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă mở kỳ thi vơ ở nước ta   _-Lần đầu tiên, anh hùng nơi thảo dă có thể ứng thi lập nghiệp, hi vọng làm nguyên soái, tể tướng

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Vua Lê Thái Tổ mở kỳ thi vơ đầu tiên ở nước ta, năm 1429

II) Ba năm trước, năm 1426, đă có kỳ thi vơ ?

III) Tuyển lựa quân tướng

IV) Năm 1427, có kỳ thi trong quân ngũ, cấp văn bằng

V) Tại sao nhà Trần không có mở kỳ thi vơ

VI) Điều đáng ngạc nhiên là nhà Lư không có mở kỳ thi vơ

VII) Các vua anh hùng Tiền Ngô Vương, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành cũng không có mở kỳ thi vơ

VIII) Tiếp tục truyền thống nhà Lê, Quang Trung nhà Tây Sơn có mở kỳ thi vơ

IX) Nhà Nguyễn trọng văn khinh vơ . . .

X) Vua Lê Thái Tổ mở kỳ thi vơ, đây là một bằng chứng  rằng vua ta không hề đa nghi, không hề úy kỵ vơ tướng

__________________________________________

 

 

 

I) Vua Lê Thái Tổ mở kỳ thi vơ đầu tiên ở nước ta, năm 1429

 

Tôi đă có dịp nói rằng Vua Lê Thái Tổ tuyển dụng và huấn luyện 90 đại tướng tài ba. Những vị này cứu nước, giữ nước suốt 55 năm, trải 4 triều vua. Đây là trường hợp hăn hữu, độc nhất vô nhị trong lịch sử thế giới.

 

Nói đến (vào khoảng) 90 đại tướng, là tính đến năm 1428.

Trong triều đă tràn ngập nhân tài, nhưng vua ta không ngừng ở đó, ngài vẫn tiếp tục tuyển dụng nhân tài văn vơ.

 

Vua Lê Thái Tổ mở kỳ thi vơ đầu tiên ở nước ta, năm 1429. Đó là kỳ thi Minh Kinh ; văn th́ thi Minh Kinh văn, vơ th́ thi Minh Kinh vơ.

 

Vua Lê Thái Tổ _và các vua Lê sau đó_ trọng vơ hơn văn. Nhưng các sử gia th́ trọng văn khinh vơ nên không có ghi lại tên tuổi những người đỗ kỳ thi Minh Kinh vơ này. (Cũng có thể Ngô Sĩ Liên , do ḷng kính trọng Vua Lê Thái Tổ có ghi, nhưng đă bị nhà Mạc đục bỏ).

Vua Lê Thái Tổ mở kỳ thi vơ lần thứ hai vào lúc nào ?. Có thể cùng lúc với kỳ thi văn Hoành Từ, mấy năm sau.

 

Triều Vua Lê Thái Tổ đánh dấu bước ngoặc lớn trong lịch sử nước ta: lần đầu tiên, anh hùng nơi thảo dă có thể ứng thi lập nghiệp, hi vọng làm nguyên soái, tể tướng

Các kỳ thi vơ vẫn tiếp tục suốt triều Lê, kể cả dưới triều Lê-Trịnh.

 

 

II) Ba năm trước, năm 1426, đă có kỳ thi vơ ?

 

V́ Vua Lê Thái Tổ mở kỳ thi vơ đầu tiên ở nước ta, năm 1429, cùng lúc với Minh Kinh văn ( văn th́ thi Minh Kinh văn, vơ th́ thi Minh Kinh vơ), nên tôi đặt câu hỏi :

       Ba năm trước, năm 1426, đă có kỳ thi vơ ?

       ( v́ năm 1426, đă có kỳ thi văn)

Đúng luật th́ Vua Lê Thái Tổ cho thi vơ cùng lúc với kỳ thi văn, trừ phi t́nh thế không cho phép (Vua Lê Thái Tổ trọng vơ hơn văn)

 

 

III) Tuyển lựa quân tướng

 

Từ năm 1420, Vua Lê Thái Tổ có cơ hội mộ binh, luyện binh. Và từ đó, Vua Lê Thái Tổ tuyển lựa quân tướng trong binh lính mới vừa được mộ _bằng những kỳ thi thử, để bổ dụng vào những chức vụ thích hợp.

 

 

IV) Năm 1427, có kỳ thi trong quân ngũ, cấp văn bằng

 

==== ĐVSKTT :

Năm 1427   . . .H lệnh cho ba quân, người nào th liều ḿnh ớc, tinh thông ngh, khỏe mạnh dũng cảm, không k sống chết, đều được cấp văn bằng tuyển vào làm th v nội ph.====

 

Năm 1427, có kỳ thi trong quân ngũ, có cấp văn bằng. Việc cấp văn bằng làm cho kỳ thi trở thành kỳ thi chánh thức, quan trọng và người đậu trở thành có danh chức, có sắc phong !

Vua Lê Thái Tổ thường hay khuyến khích quần thần bằng danh chức .

 

 

V) Tại sao nhà Trần không có mở kỳ thi vơ

 

Nhà Trần theo chế độ phong kiến, đại phong cho họ hàng (họ Trần).

Tôn thất nhà Trần được phong vương, giữ hết các chức vị lớn trong triều, có ấp phong , có quân đội riêng. vơ sĩ nhân gian của Đại Việt thời đó chỉ làm thủ hạ cho các vương họ Trần mà thôi.

Nhà Trần không có mở kỳ thi vơ, v́ e ngại những tiến sĩ vơ có thể ḍm ngó các chức vị lớn, rồi thoán đoạt ngôi vua Trần.

 

 

VI) Điều đáng ngạc nhiên là nhà Lư không có mở kỳ thi vơ

 

Điều đáng ngạc nhiên là nhà Lư

_đánh Tống b́nh Chiêm, có vơ công lỗi lạc

_vậy mà không có mở kỳ thi vơ

Câu hỏi nên đặt ra : nhà Lư tuyển dụng nhân tài vơ học bằng cách nào ???

Ta có thể đoán rằng nhà Lư tuyển dụng nhân tài vơ tướng bằng :

_ cách tiến cử : đại thần vơ tướng tiến cử nhân tài

_ cách tuyển binh : vơ sĩ nhân gian của Đại Việt muốn làm tướng mà không người tiến cử, th́ phải đi lính, với hi vọng dần dần lên chức

 

 

VII) Các vua anh hùng Tiền Ngô Vương, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành cũng không có mở kỳ thi vơ

 

Các vua anh hùngsáng nghiệp, xuất thân là vơ tướng: Tiền Ngô Vương, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành cũng không có mở kỳ thi vơ.

Thật là lạ !

Xem thế, Vua Lê Thái Tổ

_trọng dụng nhân tài hơn các vua tiền bối này

_có phương lược trị nước sâu xa, rộng lớn hơn

_không úy kỵ, không nghi ngờ vơ tướng

 

 

VIII) Tiếp tục truyền thống nhà Lê, Quang Trung nhà Tây Sơn có mở kỳ thi vơ

 

Quang Trung nhà Tây Sơn có mở kỳ thi vơ.

Một khi nhà Lê trong 360 năm có đều đặn những kỳ thi vơ, th́ chánh sách tuyển nhân tài này của Quang Trung có thể xem là tiếp tục truyền thống nhà Lê

 

 

IX) Nhà Nguyễn trọng văn khinh vơ . . .

 

Gia Long nghi kỵ vơ tướng công thần, cho nên Nhà Nguyễn trọng văn khinh vơ . . .

Đây là chánh sách của Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn bên Tàu.

Triệu Khuôn Dẫn được các vơ tướng tôn lên ngôi, nhân v́ con của Chu Thế Tông (Sài Vinh) c̣n nhỏ tuổi ; chính v́ vậy, Triệu Khuôn Dẫn nghi ngờ các vơ tướng (cũng là em kết nghĩa của Triệu Khuôn Dẫn) , ông bèn dùng kế của Triệu Phổ, khuyến khích văn học, bỏ bê vơ học.

( Nhưng Triệu Khuôn Dẫn không giết hại những người em kết nghĩa, ‘chỉ’ giải binh quyền của họ và hứa cùng họ kết thông gia, vui hưởng thái b́nh đời đời)

 

Nhà Nguyễn trọng văn khinh vơ, cho nên mặc dù tự cho là nối nghiệp nhà Lê, chỉ mở những kỳ thi tuyển vơ cử. Măi đến khi quân Pháp xâm lăng, mới mở kỳ thi tiến-sĩ vơ.

 

 

X) Vua Lê Thái Tổ mở kỳ thi vơ, đây là một bằng chứng  rằng vua ta không hề đa nghi, không hề úy kỵ vơ tướng

 

Nhắc lại rằng: trong cuộc khởi nghĩa, Vua Lê Thái Tổ đă tuyển dụng và huấn luyện 90 đại tướng tài ba (tính đến năm 1428). Những vị này cứu nước, giữ nước suốt 55 năm, trải 4 triều vua. Trong triều đă tràn ngập nhân tài, nhưng vua ta không ngừng ở đó, ngài vẫn tiếp tục tuyển dụng nhân tài văn vơ.

 

Vua Lê Thái Tổ mở kỳ thi vơ, tuyển dụng thêm nhân tài vơ tướng ; đây là một bằng chứng  rằng vua ta không hề đa nghi, không hề úy kỵ vơ tướng

Chỉ cần so sánh với chánh sách của Tống Thái Tổ Triệu Khuôn Dẫn bên Tàu : v́ nghi kỵ vơ tướng công thần, Triệu Khuôn Dẫn giải binh quyền của họ , khuyến khích văn học, trọng văn khinh vơ . . .

(Hậu quả là nhà Tống binh lực yếu ớt, bị người Măn Châu (nhà Kim) chiếm hết phân nửa nước Tàu ; sau đó bị Mông Cổ nuốt trọn !

Điều buồn cười là Triệu Khuôn Dẫn xuất thân là vơ tướng !)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *