Đỗ tiến sĩ tên là Bạt Tụy

 

       Lê Anh Chí

 

__________________________________________

 

Dàn Bài :

I) Dương Bạt Tụy

II) Đinh Bạt Tụy

III) Nguyễn Bạt Tụy

IV) Vũ Bạt Tụy

V) Xứng danh Bạt Tụy : ông Đinh.

__________________________________________

 

 

 

I) Dương Bạt Tụy

 

Làng Bá Trạch, huyện Thanh Lâm , tỉnh Hải Dương

Đỗ tiến-sĩ năm 1544 , đời Mạc Phúc Hải

Hiến Sát Sứ.

 

 

II) Đinh Bạt Tụy (1527-1600)

 

Làng Bùi Khổng, huyện Hưng Nguyên , tỉnh Nghệ An

Đỗ đệ nhất giáp tiến-sĩ năm 1554 , đời Lê Trung Tông  , nhà Lê Trung Hưng

Binh Bộ Thượng Thư, Khê Quận-công

 

Trạng Nguyên

 

Vị Bạt Tụy này đỗ Trạng, ít nhất là Thám hoa (đỗ đầu đệ nhất giáp). Không hiểu sao trong danh sách Tam Khôi của " Các nhà khoa bảng Việt Nam " lại không có tên.

 

Vị Bạt Tụy này đỗ tiến sĩ đầu tiên của triều Lê Trung Hưng (Lúc đó nhà Lê vẫn c̣n ở Thanh Hóa).

 

 

III) Nguyễn Bạt Tụy ( 1485- ?)

 

Làng Phá Lăng, huyện Thiên Tài , tỉnh Hà Bắc

Đỗ đệ tam giáp tiến-sĩ năm 1508 ( 24 tuổi), đời  Uy Mục , nhà Lê

Đỗ đệ tam giáp tiến-sĩ , lần thứ hai, năm 1511 , đời  Tương Dực , nhà Lê

Làm quan nhà Mạc, đến chức Thượng thư, Thái bảo, tước quận-công

 

Tiến Sĩ hai lần

Vị Bạt Tụy này đỗ tiến sĩ hai lần.

Đă đỗ đệ tam giáp tiến-sĩ năm 1508 , đời  Uy Mục , nhà Lê. Nhưng không nhận, v́ tự cho tài ḿnh đáng tam-khôi. Khoa sau thi, cũng chỉ đỗ đệ tam giáp tiến-sĩ .

 

 

IV) Vũ Bạt Tụy (1602- ?)

 

 

Làng Mộ Trạch, huyện Đường An , tỉnh Hải Dương

Đỗ đ́nh nguyên, đệ nhị giáp tiến-sĩ năm 1634 , đời Thần Tông , nhà Lê.

Lại khoa đô cấp sự trung.

Khi mất, được truy tặng Tự Khanh, Huân Trạch Bá.

 

 

V) Xứng danh Bạt Tụy : ông Đinh.

 

Trong các vị tiến sĩ Bạt Tụy kể trên, xứng danh Bạt Tụy là ông Đinh Bạt Tụy :

_đỗ đ́nh nguyên

_đệ nhất giáp tiến-sĩ năm 1554 , đời Lê Trung Tông  , nhà Lê Trung Hưng

_đỗ tiến sĩ đầu tiên của triều Lê Trung Hưng (Lúc đó nhà Lê vẫn c̣n ở Thanh Hóa).

_làm quan đến Binh Bộ Thượng Thư, Khê Quận-công. Ngôi nhân thần mà đến Quận-công là nhất rồi, là Bạt Tụy !

 

Sau đó, ông họ Vũ có thể tạm gọi là Bạt Tụy, v́ ông đă đỗ đ́nh nguyên, mặc dù là đệ nhị giáp tiến-sĩ . Một lần đỗ đầu, th́ có thể tạm gọi là Bạt Tụy.

 

C̣n hai ông Bạt Tụy kia, chẳng thể kể là Bạt Tụy !

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

       Các nhà khoa bảng Việt Nam, chủ biên Ngô Đức Thọ

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Thơ văn Lư Trần, Ủy ban khoa học xă hội Việt nam

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

 

 

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------