Danh là tiến sĩ tênDự

 

              Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Bùi Đ́nh Dự

II) Lê Đ́nh Dự

III)Mạc Đ́nh Dự

IV)Nguyễn Lệnh Dự

V) Nguyễn Dự triều Lê

VI) Nguyễn Dự triều Nguyễn

VII) Vũ Dự

VIII) Danh Dự nhất : Nguyễn Dự (triều Lê) và Lê Đ́nh Dự.

__________________________________________

 

 

 

I) Bùi Đ́nh Dự

 

Làng Năi Sơn, huyện Nghi Dương, tỉnh Thái B́nh

Đỗ đ́nh nguyên, đệ nhị giáp tiến-sĩ năm 1757 , đời Hiển Tông , nhà Lê.

Hàn lâm Thị độc

 

 

II) Lê Đ́nh Dự (1600- ?)

 

Làng Nhân Mục, huyện Thanh Tŕ , tỉnh Hà Đông

Đỗ đệ tam giáp tiến-sĩ ( đệ nhất danh) năm 1643 , đời vua Chân Tông  , nhà Lê.

H́nh bộ Tả thị lang, Phượng Tŕ nam

Thiêm đô ngự sử

Thừa Tướng (Bồi tụng)

Tháng 10, năm Ất Mùị (1655), làm đốc thị đi đánh chúa Nguyễn ; khi đại quân đến Kỳ Hoa, th́ quân Nguyễn rút sạch.

Hầu tước, Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu

Khi mất, được truy tặng chức H́nh Bộ thượng thư, Tấn Quận-công.

 

 

Tướng văn, tướng vơ

 

Vốn ḍng vơ tướng, lại đỗ tiến-sĩ văn, vừa làm tướng văn, vừa làm tướng vơ. Chức vụ chính là ‘ Thiêm đô ngự sử ‘. Làm quan đến chức Thừa Tướng.

 

Đệ Nhị Tổ họ Lê làng Nhân Mục, là tổ tiên của tôi. Sẽ viết rơ hơn về vị này trong phần Liệt-truyện Lê gia.

 

 

III)Mạc Đ́nh Dự (1524- ?)

 

Làng Du La, huyện B́nh Hà , tỉnh Hải Hưng.

Đỗ đệ nhị giáp tiến-sĩ năm 1574 , đời Mạc Hậu Hợp.

Hiến Sát Sứ

 

 

IV)Nguyễn Lệnh Dự

 

Làng Văn Lâm, huyện Quảng Xương , tỉnh Thanh Hoá.

Đỗ đệ nhị giáp tiến-sĩ năm 1554 , đời Trung Tông , nhà Lê.

Hiến Sát Sứ

Thọ 70 tuổi.

 

 

V) Nguyễn Dự , triều Lê

 

Làng Hải Triều, huyện Ngự Thiên, tỉnh Thái B́nh

Đỗ tiến-sĩ năm 1508 , đời Uy Mục , nhà Lê.

Tiên tào tả phán quan.

Thiêm đô ngự sử

Bị Mạc Đăng Dung giết.

 

 

VI) Nguyễn Dự , triều Nguyễn

 

Làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm , tỉnh Hà Đông

Đỗ tiến-sĩ năm 1879 , đời Tự Đức , nhà Nguyễn.

Tri phủ, hàm thị độc.

 

 

VII) Vũ Dự (1534- ?)

 

Làng Ông Mạc, huyện Đông Ngàn , tỉnh Hà Bắc

Đỗ tiến-sĩ năm 1562 , đời Mạc Phúc Nguyên.

Tham chính.

 

 

VIII) Danh Dự nhất : Nguyễn Dự (triều Lê) và Lê Đ́nh Dự.

 

Trong bảy vị tiến sĩ tên Dự kể trên, danh dự nhất : ông Nguyễn Dự (triều Lê) và ông Lê Đ́nh Dự, cũng triều Lê ( Trung Hưng ).

 

Hai ông đều giữ chức ‘Thiêm đô ngự sử‘ . Chức vụ này nói lên tính t́nh , ngày xưa, dưới mọi triều đại, các‘ ngự sử ‘ đều là người trung trực, dám nói thẳng.

Ông Nguyễn Dự bị Mạc Đăng Dung giết, là một trong những vị tiến sĩ tử tiết triều Lê. Ông đă lấy cái chết để bảo toàn danh dự.

Trong cuộc đời, thời Lê Trung Hưng, ông Lê Đ́nh Dự có danh dự nhất . Vốn ḍng vơ tướng, lại đỗ tiến-sĩ văn, vừa làm tướng văn, vừa làmtướng vơ. Chức vụ chính là ‘ Thiêm đô ngự sử ‘. Làm quan đến chức Thừa Tướng, tước Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu. Khi mất, được truy tặng tước Tấn Quận-công. Ngôi nhân thần như thế là nhất !

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

       Các nhà khoa bảng Việt nam, chủ biên Ngô Đức Thọ

       Gia phả họ Lê

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Thơ văn Lư Trần, Ủy ban khoa học xă hội Việt nam

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

 

 

Trang Nhà   Lê Anh Chí

-------------------------------------

* Trang Chính * Văn Học * Thơ *

-------------------------------------

* Bài mới Trang LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

----------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

----------------------------------------------------