Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Giản Định Đế nhà Hậu Trần giết Trần Thúc Dao và thuộc hạ hơn 500 người

II) Giản Định Đế là người đa sát và tàn nhẫn nhưng có lư do

III) Nhà Hậu Trần truy sát ḍng dơi Trần Nguyên Đán

IV) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

V) Hậu quả: Trần Nguyên Hăn bị người đương thời ghét, không thể tự ḿnh khởi nghiệp . . .

VI) Hậu quả: Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423, có thể xem là một kế hay (để bảo toàn cuộc sống)

VII) Hậu quả: vua Lê Thái Tổ có độ lượng lớn lao khi thu dụng Trần Nguyên Hăn

VIII) Hậu quả: Trần Nguyên Hăn pḥ tá vua Lê Thái Tổ là một hân hạnh lớn lao cho Trần Nguyên Hăn

__________________________________________

 

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

VNSL =Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

TTK = Trần Trọng Kim

NT = Nguyễn Trăi

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LvH = Lê văn Hưu

NsL= Ngô sĩ Liên

 

GĐĐ = Giản Định Đế

TNH = Trần Nguyên Hăn

 

 

V́ Trần Nguyên Hăn là ḍng dơi nhà Trần, nhiều người thời nay cho rằng Trần Nguyên Hăn pḥ tá vua Lê là một hân hạnh lớn lao cho vua Lê Thái Tổ _-v́ họ không biết (hoặc cố t́nh không biết) rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần.

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần ! Đây là một sự kiện hiển nhiên, tôi đă nói đến nhiều lần. Bài này sẽ nói đầy đủ hơn Lư do và Hậu quả , nhất là Lư do tại sao Giản Định Đế nhà Hậu Trần giết Trần Thúc Dao và thuộc hạ hơn 500 người

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Xem

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

I) Giản Định Đế nhà Hậu Trần giết Trần Thúc Dao và thuộc hạ hơn 500 người

 

{{   ĐVSKTT :

[Giản Định Đế] Giết bọn nguỵ quan Trần Thúc Dao, Trần Nhật Chiêu và thuộc hạ hơn 500 người. Trước đây, người Minh lấy tôn thất họ Trần là Trần Thúc Dao (là con Trần Nguyên Đán) giữ đất Diễn Châu, cựu tướng quân Trần Nhật Chiêu giữ đất Nghệ An. Đến đây, vua [Giản Định] lên ngôi, v́ họ không đón rước trước nên bị giết.

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Thiên hạ đại loạn, nhân dân Nghệ An, Diễn Châu biết [9b] ai là chân chúa. Thúc Dao là con người tôn thất, Nhật Chiêu là tướng quân cũ, nhận quan tước của nhà Minh, giữ đất, trị dân, dân không theo có được không? Giết Thúc Dao và Nhật Chiêu là phải, c̣n bọn thuộc hạ nên vỗ về mà dùng, th́ chúng không cảm kích ơn đức đó hay sao? Thế là lại giết nhiều như vậy, sao gọi là quân nhân nghĩa được? . . .   }}

 

Giản Định Đế nhà Hậu Trần giết Trần Thúc Dao và thuộc hạ hơn 500 người

Câu ‘‘v́ họ không đón rước trước nên bị giết’’ là ư riêng của ĐVSKTT, chắc cũng chẳng phải là ư của NsL _-lời b́nh của NsL chẳng nói ǵ đến việc ‘‘không đón rước trước’’ này.

 

 

II) Giản Định Đế là người đa sát và tàn nhẫn nhưng có lư do

 

Một lúc giết hơn 500 người, Giản Định Đế là người đa sát và tàn nhẫn. Giản Định Đế là người đa sát và tàn nhẫn nhưng trong vụ này, có lư do hành động như vậy.

 

GĐĐ giết hơn 500 người v́ :

1) Trần Thúc Dao làm quan cho giặc Minh

 

2) Trần Thúc Dao là con Trần Nguyên Đán, mà Trần nguyên Đán liên kết với Hồ Quí Ly, do đó bị GĐĐ xem là kẻ thù

{{   Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim:

4. Ngh Tông Thất Chính.

 Vua Ngh Tông tuy gi quyền chính tr, nhưng việc cũng do Quư Ly. Triều đ́nh th́ ch mặt xu nịnh, người nào cũng ch lo lấy thân thôi, việcớc an nguy thế nào không ai lo nghĩ đến. Những người tôn thất như Trần Nguyên Đán thấy quốc chính rời, xin v trí sĩ. Một hôm Thượng hoàng đến thăm bàn đến hậu s, Nguyên Đán tâu rằng: " Xin b h th nhà Minh như cha, yêuớc Chiêm Thành như con, th́ quốc gia s không việc , lăo thần chết cũng không hẩm !" Ấy là ch bàn những chuyện làm tôi t thôi, ch không chí muốn choớc ḿnhờng thịnh. Nguyên Đán biết rằng Quư Ly sau này tấtớp ngôi nhà Trần, bèn kết làm thông gia, thế cho nên sau ḍng dơi nhà Trần chết c, duy ch con cái nhà Nguyên Đán được phú quư thôi.     }}

 

3) Ba anh em Trần Thúc Dao làm quan cho Hồ Quí Ly

=== ĐVSKTT:

Nguyên Đán tính chuyện thông gia đ mong tránh mối họa sau này, đem con là Mộng D gửi gắm Quư Ly, Quư Ly đem công chúa Hoàng Trung là con gái của c tôn thất Nhân Vinh g cho D . Sau Quư Ly trớc, lấy Mộng D làm Đông cung phán th, em Mộng DThúc Dao Thúc Quỳnh làmớng quân, con cháu Nguyên Đán đều tránh được nạn.====

 

_-(công chúa Hoàng Trung gọi Quư Ly là dượng (chaợng))

_-Ba anh em Trần Thúc Dao (Mộng D, Thúc Dao Thúc Quỳnh) làm quan cho Hồ Quí Ly

 

 

III) Nhà Hậu Trần truy sát ḍng dơi Trần Nguyên Đán

 

a) Giản Định Đế ( nhà Hậu Trần) giết Trần Thúc Dao và thuộc hạ Trần Thúc Dao, Trần Nhật Chiêu hơn 500 người, v́ :

1) Trần Thúc Dao làm quan cho giặc Minh

2) Trần Thúc Dao là con Trần Nguyên Đán

3) Ba anh em Trần Thúc Dao làm quan cho Hồ Quí Ly

 

b) Trong 500 người bị giết , chắc chắn có một số người là gia quyến của Trần Thúc Dao.

 

c) Một lúc giết hơn 500 người, một người đa sát và tàn nhẫn như Giản Định Đế tất nhiên áp dụng phương pháp ‘nhổ cỏ nhổ tận gốc’ và ra lịnh truy sát ḍng dơi Trần nguyên Đán

 

d) Vả lại một khi đă giết một lúc hơn 500 người, GĐĐ đă quyết định ‘nhổ cỏ nhổ tận gốc’ rồi

 

e) Ta biết rằng nhà Hậu Trần không kiểm soát được ṭan cơi đất nước, thường phải rút về Nghệ An, Hóa Châu . Tuy thế, muốn truy sát ḍng dơi Trần nguyên Đán th́ cũng không khó : chỉ cần sai một vơ tướng và 10 vơ sĩ đi hành động (bí mật)

 

 

IV) Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

 

a) Năm 1407, Trần Nguyên Hăn 18 tuổi, và từ cuối năm đó là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần. TNH do đó đứng cùng phe với kẻ tử thù của dân tộc ta :

       nhà Hậu Trần được xem là nhà nước chính thống

       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó là kẻ thù của dân tộc (Trần Nguyên Đán là kẻ thù của nhà Hậu Trần , ba anh em Trần Thúc Dao làm quan cho nhà Hồ và Trần Thúc Dao làm quan cho giặc Minh, bị xem là Việt gian)

 

Đây là một sự kiện hiển nhiên !

Rất ngạc nhiên là sử gia thời Nguyễn và ngày nay không nhận ra điều này, chỉ một mực tin theo một câu trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, mà lầm tưởng rằng Trần Nguyên Hăn được người đương thời trọng vọng.

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, không được người đương thời trọng vọng

 

b) Nhà Hậu Trần truy sát ḍng dơi Trần Nguyên Đán và có lẽ đă thành công 99% :

_Nguyễn Trăi đă làm văn ca tụng Trần Nguyên Đán (Băng Hồ di sự lục). Trong bài văn này, NT viết ‘‘Con trai con gái [Trần Nguyên Đán] có mười một người, sau cuộc binh đao ít người c̣n sống’’. NT viết mơ hồ ‘ít người c̣n sống’, có lẽ đàn ông ḍng dơi Trần Nguyên Đán chỉ c̣n Trần Nguyên Hăn ???

(Nguyễn Trăi cũng không hề nói họ bị ai giết _-đó là cố t́nh giấu giếm cho ḍng dơi Trần Nguyên Đán)

_theo những thông tin trên những Trang Nhà gia phả, th́ vào năm 1413 khi nhà Hậu Trần diệt vong, có lẽ đàn ông ḍng dơi Trần Nguyên Đán chỉ c̣n Trần Nguyên Hăn

 

c) Rất có thể Trần Nguyên Hăn đă chạy sang Tàu lánh nạn và gặp NT ở đó.

 

 

V) Hậu quả: Trần Nguyên Hăn bị người đương thời ghét, không thể tự ḿnh khởi nghiệp . . .

 

Hậu quả của sự việc ‘Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần’ là:

_-TNH không được người đương thời trọng vọng, nói đúng hơn là :Trần Nguyên Hăn bị người đương thời ghét

_-TNH không thể tự ḿnh khởi nghiệp : không thể phất cờ xưng vương, không thể tự ḿnh khởi  nghĩa . . .

_-TNH có tư thù với một số tướng lănh Lam Sơn, những người cũ của nhà Hậu Trần

_TNH có thù hận hiềm khích với một số tướng Lam Sơn, những người cũ của nhà Trần

 

 

VI) Hậu quả: Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423, có thể xem là một kế hay (để bảo toàn cuộc sống)

 

Một số tướng lănh Lam Sơn là người cũ của nhà Hậu Trần (như Trần Lựu, Vũ khả Lang) hoặc là người cũ của nhà Trần (như Bùi Quốc Hưng), những người này sau khi cuộc khởi nghĩa thành công, sẽ thành những nhân vật có quyền thế

 

(Cuộc khởi nghĩa có thể thành công không ? _-năm 1420, sau trận đại thắng Thi Lang, rất nhiều người đă tin chắc rằng cuộc khởi nghĩa sẽ thành công

Năm 1423, t́nh h́nh lại c̣n khả quan hơn nhiều , sau ba trận đại thắng:

_ hơn 10 vạn địch quân đánh Ải Ḱnh Lộng b đại bại

ịch lại quay tr lại, phá núi đánh b Vua Thái T phục binh Đèo-ống phá tan

ại thắng Sách Khôi vào cuối năm Nhâm Dần (1422), tháng chạp, tứctháng 1-1423.

t́nh h́nh rất khả quan, đến nỗi mà tướng Minh là Lưu Thanh cũng nghĩ rằng B́nh Định Vương sẽ làm vua Đại Việt)

 

Do đó, Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423, có thể xem là một kế hay (để bảo toàn cuộc sống) v́ đầu quân được th́ xóa được những thù hận với những tướng lănh Lam Sơn người cũ của nhà Hậu Trần.

 

 

VII) Hậu quả: vua Lê Thái Tổ có độ lượng lớn lao khi thu dụng Trần Nguyên Hăn

 

Tất cả những điều trên để nói lên điều này : mặc dù Trần Nguyên Hăn là ḍng dơi nhà Trần, ông không thể được hưởng một ân sủng nào, một đặc ân nào ; ông được đối đăi như mọi người và đó đă là do độ lượng lớn lao của vua Lê

Nhất là, vua Lê Thái Tổ đă có độ lượng lớn lao khi thu dụng Trần Nguyên Hăn (Một lănh tụ nghĩa quân thời đó có thể trừ khử Trần Nguyên Hăn, thay v́ thu dùng)

 

 

VIII) Hậu quả: Trần Nguyên Hăn pḥ tá vua Lê Thái Tổ là một hân hạnh lớn lao cho Trần Nguyên Hăn

 

V́ Trần Nguyên Hăn là ḍng dơi nhà Trần, nhiều người thời nay cho rằng Trần Nguyên Hăn pḥ tá vua Lê là một hân hạnh lớn lao cho vua Lê Thái Tổ _-v́ họ không biết (hoặc cố t́nh không biết) rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần.

Sự thực th́ ngược lại. Trần Nguyên Hăn pḥ tá vua Lê Thái Tổ là một hân hạnh lớn lao cho Trần Nguyên Hăn

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

------------------------------------------------------

* Việt Sử, Văn Học 1 * Việt Sử, Văn Học 2 * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *