Lệ Chi Viên, Phá án : Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua. Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua c̣n ẩn tàng trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh .    Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi .

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

A) Chính đ: Phá án Lệ Chi viên

I) Một sự kiên cực kỳ quan trọng chưa có ai nêu ra

II) Phương pháp t́m lại (một phần) sự thực trong ĐVSKTT

III) Áp dụng Phương pháp trên vào đoạn văn Lệ Chi Viên trong ĐVSKTT

IV) Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị kết tội giết vua, tại sao vua băng, vị đại thần nào hiện diện lúc vua băng, vua băng khi nào vv. . .

       a) Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị kết tội giết vua

       b) Tại sao vua Lê Thái Tông băng

       c) Vị đại thần nào hiện diện lúc vua Lê Thái Tông băng

       d) Thời gian từ lúc Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi đến lúc vua băng

       e) Trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

       f) Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5

       g) Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi

 

                           (C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LCv = Lệ Chi Viên = Trại Vải

NsL= NSL = Ngô Sĩ Liên

VQ = Vũ Quỳnh

NT = Nguyễn Trăi

NtL = NTL = Nguyễn Thị Lộ

 

Lệ Chi Viên !

Lệ Chi Viên là nơi Vua Lê Thái Tông , vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn’, th́nh ĺnh băng hà. (Vũ Quỳnh , sử gia nhà Lê chính thống , nói rằng Vua Lê Thái Tông thông minh trí dũng, c̣nợt lên trên c những vua anh minh đời xưa đức của vua Thuấn)

Nhưng Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua Lê Thái Tông băng. Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi. Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L.

Nơi Lệ Chi Viên , vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểuhôm ấy, trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !) . . .

Bài này tr lại được danh tiết cho minh quân Lê Thái Tông và L nghi Học Nguyễn Th L . . .

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Nhà Mạc vu khống Vua Lê Thái Tổ và các vua Lê khác ; đặc biệt chiếu cố đến Vua Lê Thái Tổ, Vua Lê Thái Tông và vua Lê Tương Dực :

       Vua Lê Thái Tông v́ hai vua đầu nhà Lê rất được dân chúng yêu thương

        Vua Lê Tương Dực v́ vua là vị vua cuối cùng nhà Lê thật sự có quyền hành

Xem

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

             ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

             Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập 2: Triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Xem

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)       Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

A) Chính đ: Phá án Lệ Chi viên

 

I) Một sự kiên cực kỳ quan trọng chưa có ai nêu ra

 

Một sự kiên cực kỳ quan trọng chưa có ai nêu ra, đó là Nguyễn Trăi bị tru di, chớ không phải Nguyễn Thị Lộ.

Có người sẽ nói rằng đó là v́ nhà Lê nhân nhượng với phụ nữ. Điều này cũng đúng, luật pháp nhà Lê (luật pháp nhà Lê = luật pháp của Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông) quả khoan hồng với phụ nữ. Tuy nhiên , không thể nhân nhượng với phụ nữ đến mức đó ; v́ liên quan đến cả ḍng họ của NT , không thể để cả ḍng họ của NT bị nạn, v́ một người thiếp của NT. Như vậy là không công b́nh; mà một khi không công b́nh, th́ không là khoan hồng với phụ nữ, mà là bất công, là phi pháp.

Vậy,

       NT bị tru di, chớ không phải NtL

nghĩa là,

       Nguyễn Trăi bị tội giết vua chớ không phải Nguyễn Thị Lộ

nghĩa là,

       Nguyễn Trăi bị xem là thủ phạm, và Nguyễn Thị Lộ bị liên can.

 

 

II) Phương pháp t́m lại (một phần) sự thực trong ĐVSKTT

 

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh

Quốc sử của nhà Trịnh , nhưng thật ra chỉ chép lại sử nhà Mạc. Bọn Tống Lệnh Vọng nhà Mạc sửa đổi ĐVSKTT của NsL và nhóm Lê Hi sao chép thành ĐVSKTT.

Bọn Tống Lệnh Vọng sửa đổi ĐVSKTT bằng cách : 1)đục bỏ một số đoạn văn trong ĐVSKTT ;  2) thay vào đó bằng những lời vu khống

Phương pháp t́m lại (một phần) sự thực trong ĐVSKTT là ta phải làm ngược lại : 1)đục bỏ những lời mà ta biết là vu khống    2) thay vào đó bằng những điều mà ta đoán là sự thực

 

 

III) Áp dụng Phương pháp trên vào đoạn văn Lệ Chi Viên

 

Một hôm, tôi thử Áp dụng Phương pháp trên vào đoạn văn Lệ Chi Viên và Áp dụng phần 1 thôi. (tức là, đục bỏ những lời mà ta biết là vu khống). Tôi cũng chẳng tin tưởng có kết quả lắm, nhưng cứ làm thử , không ngờ phép lạ hiện ra, kết quả mỹ măn !

Tôi đục bỏ chữ ‘‘Nguyễn Thị Lộ’’ hoặc cả đoạn văn , câu văn có chữ ‘‘Nguyễn Thị Lộ’’ . Kết quả là :

====  ĐVSKTT (đoạn văn Lệ Chi Viên, đục bỏ ‘‘Nguyễn Thị Lộ’’) :

Tháng 8, ngày mồng 4, vua v đếnờn Vải huyện Gia Định , bỗng b bạo bệnh rồi băng.

. . . các quan mật đưa v.

Ngày mồng 6 v tới kinh, nửa đêm đem vào cung rồi mới phát tang.

Ngày 12, đại thần là bọn Trịnh Kh, Nguyễn , Th nhận di mệnh cùng với bọn Liệt, Bôi tôn Hoàng thái t Bang lên ngôi. Lúc ấy, vua mới 2 tuổi. Lấy năm sau làm Thái Ḥa năm th 1.

Ngày 16, giết Hành khiển Nguyễn Trăi bắt tội đến ba h.

. . . Đến đây, vua đi tuần v miền đông, đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất, cho nên Trăi b tội ấy.   ========

 

Để ư câu cuối cùng :

       vua đi tuần v miền đông, đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất, cho nên Trăi b tội ấy

Thật rơ ràng ! Câu này cho biết :

_-tại sao vua băng: v́ vua Lê Thái Tông ‘‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất’’

_-tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua Lê Thái Tông   : v́ vua ‘‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất’’

_-Lư do thật sự tại sao vua Lê Thái Tông băng hoàn toàn không dính dáng ǵ đến Lệ Chi Viên, Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua băng .

 

 

IV) Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị kết tội giết vua, tại sao vua băng, vị đại thần nào hiện diện lúc vua băng, vua băng khi nào vv . . .

 

Ta tiếp tục phân tích đoạn văn Lệ Chi Viên ở trên,

 

a) Lư do thật sự tại sao Nguyễn Trăi bị kết tội giết vua

Như đă nói ở trên ,

_-tại sao Nguyễn Trăi bị tội giết vua   : v́ vua ‘‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất’’

Vua ‘‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất’’ !, Nguyễn Trăi bị xem là thủ phạm chớ NT chẳng có bị liên can v́ NtL.

Sự thực ngược lại, Nguyễn Thị Lộ bị liên can v́ là vợ Nguyễn Trăi !!!

Điều này phù hợp với sự kiện Nguyễn Trăi bị tru di, chớ chẳng phải Nguyễn Thị Lộ, đă nêu ra ở phần I)

 

b) Tại sao vua Lê Thái Tông băng

Như đă nói ở trên ,

_-tại sao vua băng: v́ vua ‘‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất’’

_-Lư do thật sự tại sao vua Lê Thái Tông băng hoàn toàn không dính dáng ǵ đến Lệ Chi Viên, Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua băng .

Do đó, vua ‘thức suốt đêm với NtL’ ch là lời vu khống của nhà Mạc , vu khống vua vu khống NtL, làm hại danh tiết của v vua ‘đức như vua Thuấn’, làm hại danh tiết Nguyễn Thị Lộ

 

c) Vị đại thần nào hiện diện lúc vua Lê Thái Tông băng

_-các dũngớng Khai quốc Công thần Trịnh Kh, Nguyễn , Th là những nhân vật đă hiện diện lúc vua Lê Thái Tông băng v́ họ ‘nhận di mệnh’ của vua ( vua đi tuần, duyệt quân thành Chí Linh, nên mang theo những dũngớng then chốt trong s 90 ớng công thần vua cha đ lại).

_-năm đại thần quyền cao chức trọng lúc ấy là Trịnh Kh, Nguyễn , Th, Đinh Liệt, Phạm Bôi

 

d) Thời gian từ lúc Vua Lê Thái Tông đến chơi nhà Nguyễn Trăi đến lúc vua băng

Vua ‘‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất’’, câu này cho thấy là thời gian từ lúc Vua ‘đến chơi nhà Trăi đến lúc vua băng rất ngắn (do đó, mới có thể nói là vua băng v́ ‘đến chơi nhà Trăi)

 

e) Trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c

Thời gian từ lúc Vua ‘đến chơi nhà Trăi đến lúc vua băng rất ngắn.

Điều này và câu

       Tháng 8, ngày mồng 4, vua v đếnờn Vải huyện Gia Định , bỗng b bạo bệnh rồi băng’ (câu này c̣n có thể có nghĩa là vua v đếnờn Vải rồi băng ngay sau đó, ít nhất là b bạo bệnh ngay lúc vua v đếnờn Vải)

cho thấy là

       vua Lê Thái Tông không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L (cũng như vua không hề thức suốt đêm với bất k ai) bởi l d hiểu là trước khi đêm v, vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c (Thương thay !)

Trước khi đêm v, vua đă ra người thiên c, bởi thời gian từ lúc Vua ‘đến chơi nhà Trăi đến lúc vua băng rất ngắn , v́ câu đầu đọan văn (đă nói ở trên) và v́ khi đến địa danh LCv vua cũng chưa dùng cơm th́ đă băng hà (do đó, các đại thần mới đ quyết rằng Nguyễn Trăi giết vua _-h nghĩ rằng vua Lê Thái Tông b NT đầu độc)

Điều đó cũng nghĩa là Vua ‘đến chơi nhà Trăivào sáng hoặc trưa hôm đó, ngày mồng 4, tháng 8. . . .

 

(Th luận đến tận cùng : gi s rằng đêm v, vua vẫn chưa băng hà.

Nếu vậy, vua Lê Thái Tông vẫn không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L bởi  :

_-vua đang b bạo bệnh, tất không nghĩ đến chuyện ‘tằng tịu’ (s thực th́ minh quân Lê Thái Tông chưa hề dan díu với L nghi Học Nguyễn Th L)

_-vua b bạo bệnh, vừa đến chơi nhà Nguyễn Trăi , nên không đ NtL săn sóc

_-gi s vua điên r, muốn đ Nguyễn Thị Lộ săn sóc cũng b Trịnh Kh, Nguyễn ngăn cản. Hai danhớng này d dàng ngăn cản được vua, d dàng nắm quyền ch động khi vua b bạo bệnh , là tướng thân tín : Trịnh Kh, Nguyễn là học tṛ của vua Lê Thái Tổ.

Đó luận đến tận cùng , thôi ; ch nội việc Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L chứng t rằng vua không hề thức suốt đêm với Nguyễn Th L.

Không những thế, tôi chắc chắn rằng Nguyễn Th L không h mặt Lệ Chi Viên. Tôi s trưng bằng chứng bài tới cùng một s điều quan trọng khác.)

 

f) Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5

Trước khi đêm v, vua đă ra người thiên c, cho nên Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5.

S thực th́ câu

       Tháng 8, ngày mồng 4, vua v đếnờn Vải huyện Gia Định , bỗng b bạo bệnh rồi băng

có nghĩa là

       Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8

Hiển nhiên là vậy !

Ngô Sĩ Liên viết câu này đ xác định ngày Vua Lê Thái Tông băng. Viết s là phải vậy, phải xác định ngày Vua băng, s kiện quan trọng nhất ! ch sao lại nói ngày đến LCv, rồi độc gi phải đọc tùm lum, rồi mới tính ra được ngày vua băng ???

Viết lại, một cách khác, câu trên cho nghĩa :

       Tháng 8, ngày mồng 4, vua (v đếnờn Vải huyện Gia Định , bỗng b bạo bệnh rồi) băng

một cách khác nữa :

       Tháng 8, ngày mồng 4, vua băng (vua v đếnờn Vải huyện Gia Định , bỗng b bạo bệnh rồi băng)

 

Sau câu này, NsL viết do vua (b bạo bệnh rồi) băng nhà Mạc thay thế bằng lời vu khống vua Lê Thái Tông Nguyễn Thị Lộ

 

g) Không hề có vụ án Lệ Chi Viên, chỉ có vụ án Nguyễn Trăi

Bởi lẽ d hiểu Nguyễn Trăi bị tội giết vua, chớ chẳng phải Nguyễn Th L. Nhắc lại :

_-vua Lê Thái Tông băng v́ vua ‘‘đến chơi nhà Trăi rồi b bạo bệnh mất’’

_-Lư do thật sự tại sao vua băng hoàn toàn không dính dáng ǵ đến Lệ Chi Viên, Lệ Chi Viên chỉ là nơi vua băng .

_-Vua Lê Thái Tông băng ngày mồng 4 tháng 8 ch chẳng phải ngày mồng 5

 

Tất c những điều nói v Nguyễn Thị Lộ trong đoạn văn LCv đều là lời vu khống của nhà Mạc v vua Lê Thái Tông ! muốn vu khống vua Lê Thái Tông là đam tửu sắc, nhà Mạc đă không ngần ngại vu khống luôn Nguyễn Thị Lộ , làm hại danh tiết của một người đàn , một người v, một L nghi Học sĩ . . .

 

                                  (C̣n Tiếp)

                           viết xong ngày 20-7-2009

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *