Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 8

(Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long (Ngọa Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta))

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

XXXXIII) Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long

XXXXIV) Gia Cát Lượng định bá đồ vương chẳng thành công

XXXXV) Vua Lê Thái Tổ cứu nước, giữ nước và thành công mỹ măn. Cần phải ghi ân sự nghiệp giữ nước của vua

XXXXVI) Gia Cát Lượng đại mưu, chẳng đại trí

XXXXVII) Vua Lê Thái Tổ đại trí đại mưu

                    (C̣n Tiếp)

__________________________________________

 

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

NT = ông Nguyễn Trăi

TQCDN= TamQC = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa (La Quán Trung)

LQT = La Quán Trung

 

7 bài trước:

Bài 1:

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng

Bài 2:

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2

Bài 3:

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 3

Bài 4:

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 4

Bài 5:

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 5

Bài 6:

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 6

Bài 7:

       Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 7

 

 

XXXXIII) Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long

 

Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long

 

1) Ngọa Thần Long

Ngọa Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta, trong bài thơ ‘Đ Kiếmsau :

 

             Đề kiếm

             Thơ Nguyễn Trăi

       Lam Sơn tự tích Ngọa Thần Long
       Thế sự huyền tri tại chưởng trung
       Đại nhiệm hữu quy thiên khải thánh
       Xương kỳ nhất ngộ hổ sinh phong
       Quốc thù tẩy tận thiên niên sỉ
       Kim quỹ chung tàng vạn thế công
       Chỉnh đốn càn khôn ṭng thử liễu
       Thế gian na cánh sổ anh hùng.

 

Dịch nghĩa :

       Lam Sơn ngày trước có ẩn Ngọa Thần Long
       Huyền nhiệm thế sự đă biết thông như trong ḷng bàn tay
       Trọng trách trao về người, th́ trời bảo cho thánh nhân biết
       Khi thịnh thời gặp , th́ hổ sinh phong
       Đă rửa sạch nỗi nhục ngh́n năm Quốc thù
       Cuối cùng đă cất giữ công vạn thế trong rương vàng

       Việc Chỉnh đốn càn khôn nay đă xong

       Trên đời có được mấy anh hùng [như vua ta]?

 

Chú Thích :

_" Ngọa Long" là con rồng nằm, tức Gia Cátợng. Trong bài này, Nguyễn Trăi dùng " Ngọa Thần Long " đ ch vua ta

_Kim qu : Do ch "Kim qu thạch thất" là rương làm bằng vàng, nhà xây bằng đá đ cất gi s sách.

_thiên khải thánh : Trời bảo cho thánh nhân (tức Vua Lê Thái Tổ) biết. Ch việc Vua Lê Thái Tổ được trời cho kiếm thần trên ch "Thuận Thiên" "Lợi".

_hổ sinh phong : Cọp sinh ra gió. Lấy ư qu Càn  trong kinh Dịch , "Vân tùng long, phong tùng h" (Mây đi theo rồng, gió đi theo cọp).

 

Xem thế , Nguyễn Trăi đă ư định so sánh đă cho rằng Vua Lê Thái Tổ cao siêu hơn GCL nhiều.

Ở đây, ta thử so sánh những sự việc liên quan đến " Ngọa Long", tức là đến s náu ḿnh (c̣n ở ẩn), sự trau dồi tài năng , nhân cách và mưu mẹo có từ lúc đó.

 

2) trau dồi tài năng

Lúc náu ḿnh, Gia Cát Lượng trau dồi tài năng học binh pháp, luyện kinh luân, Vua Lê Thái Tổ cũng vậy. Xem phần

       XXXIV) Gia Cát Lượng là thi hào, là văn nhân trói gà không chặt.

       XXXV) Vua Lê Thái Tổ văn vơ toàn tài, là vơ sư , c̣n là thi sĩ.

của Bài 6

 

3) náu ḿnh

Lúc náu ḿnh, Gia Cát Lượng đợi thời. C̣n Vua Lê Thái Tổ chiêu hiền đăi sĩ, huấn luyện người thân và gia đinh thành đại tướng

Ngoài ra, Vua Lê Thái Tổ chẳng được yên thân với giặc Minh, vua bị giám sát chặt chẽ, lúc nào cũng phải lo bảo toàn tính mạng.

 

4) GCL , theo LQT, lúc c̣n ở lều tranh, có :

_diệu kế tam phân thiên hạ, lấy đất Thục làm căn bản

_rồi chinh phục Trung Nguyên bằng cách a) cất quân từ Hán Trung b) cho một đại tướng từ Kinh Châu tiến ra Bắc

Sự thực th́ :

_ lấy đất Thục làm căn bản là mẹo của Trương Lương thời Hán Sở Tranh Hùng

_ cất quân từ Hán Trung đánh Ngụy là chiến lược tầm thường, sau này, v́ Kinh Châu đă thất thủ (Ngụy Diên nói ‘‘cứ ḷ ḍ ra Kỳ Sơn . . .’’)

Gia Cát Lượng đă thất bại _v́ chiến lược kém

Ngược lại, Vua Lê Thái Tổ thành công v́ nắm lấy thời cơ và có chiến lược mềm dẻo biến hóa. Ngọa Thần Long hơn Ngọa Long nhiều.

 

5) Vua Lê Thái Tổ khởi nghiệp với mấy trăm quân, không một tấc đất

C̣n Gia Cát Lượng khởi nghiệp với mấy vạn quân, một huyện một thành và cả Giang Hạ của Lưu Kỳ

 

6) C̣n về nhân cách th́ Ngọa Thần Long đối đăi nhân từ hơn Ngọa Long nhiều :

Xem

       IV) Vua Lê Thái Tổ tín nhiệm các tướng

       V) Gia Cát Lượng đa nghi hiếu sát

( bài 1)

       XV) Gia Cát Lượng coi thường mạng sống của các t́ tướng, chẳng nhân từ tí nào

       XVI) Hành dinh Bồ Đề của Vua Lê Thái Tổ

( bài 3 )

 

 

XXXXIV) Gia Cát Lượng định bá đồ vương chẳng thành công

 

Gia Cát Lượng định bá đồ vương , chẳng hề v́ đại nghĩa, chỉ đem tài năng ra pḥ tá một người, để chứng tỏ ḿnh là ‘Quản Trọng, Nhạc Nghị’. GCL chẳng hề v́ đại nghĩa, nên ngay trận đánh thứ nh́ , đă đốt nhà dân huyện Tân Dă: thật là tàn nhẫn vô cùng !

 

Gia Cát Lượng định bá đồ vương và mục đích là chinh phục Trung Nguyên, nhưng chẳng thành công.

 

 

XXXXV) Vua Lê Thái Tổ cứu nước, giữ nước và thành công mỹ măn. Cần phải ghi ân sự nghiệp giữ nước của vua

 

Vua Lê Thái Tổ cứu nước, giữ nước và thành công mỹ măn.

 

Xem

       VII) Vua Lê Thái Tổ có tài huấn luyện vơ tướng

       VIII) Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471)

của bài 2

 

       XXV) Gia Cát Lượng làm ra vẻ thần bí

       XXVI) Vua Lê Thái Tổ giảng hết mưu kế, chiến thuật mỗi trận đánh : đức lớn và qui mô lớn

của bài 5

 

Cần phải ghi ân sự nghiệp giữ nước của vua

 

 

XXXXVI) Gia Cát Lượng đại mưu, chẳng đại trí

 

Gia Cát Lượng là kẻ đại mưu, điều này th́ đúng rồi ; và chính cái đại mưu của GCL cho thấy rằng GCL chẳng đại trí

GCL có mưu mẹo mai phục thần kỳ ; trọng mưu nên kỳ thị các vơ tướng GCL có chiến thuật tốt và chiến lược kém

GCL có kỳ mưu giết Ngụy Diên , nhưng giao phó việc sau cho Dương Nghi,  thật là cẩu thả ; người đại trí không làm thế

Gia Cát Lượng chinh nam bắt Mạnh Hoạch: mất th́ giờ, mệt sức quân . . . có lẽ chỉ để dương danh : người đại trí không làm

Gia Cát Lượng làm ra vẻ thần bí , quá nghiêm khắc thành đa nghi hiếu sát ; các tướng chỉ thi hành lệnh trên , không có sáng kiến

 

Xem

       XI) Mưu mẹo mai phục thần kỳ

       VI) Gia Cát Lượng kỳ thị các vơ tướng

 (Bài 1)

 

       X) Vua Lê Thái Tổ giỏi chiến lược hơn Gia Cát Lượng

(Bài 2)

 

       XVII) Gia Cát Lượng giao phó việc sau cho Dương Nghi : thật là cẩu thả

của Bài 3

 

       XIXI) Gia Cát Lượng chinh nam bắt Mạnh Hoạch: mất th́ giờ, mệt sức quân . . . có lẽ chỉ để dương danh

       XXIII) Gia Cát Lượng đa nghi hiếu sát (tiếp theo)

 (Bài 4)

 

       XXV) Gia Cát Lượng làm ra vẻ thần bí

       XXVII) Gia Cát Lượng kỳ thị các vơ tướng (tiếp theo)

 (Bài 5)

 

       Dẫn nhập : Gia Cát Lượng là thư sinh đi lập công danh, là Quản Trọng, Nhạc Nghị

 (Bài 7)

 

 

XXXXVII) Vua Lê Thái Tổ đại trí đại mưu

 

Vua Lê Thái Tổ đại trí đại mưu.

 

Vua Lê Thái Tổ giỏi chiến lược hơn Gia Cát Lượng

Vua Lê Thái Tổ Mưu mẹo mai phục thần kỳ, có tài huấn luyện vơ tướng , giảng hết mưu kế, chiến thuật mỗi trận đánh: vua có đức lớn , qui mô lớn và có cái nh́n sâu xa của kẻ đại trí : các tướng hiểu lược thao, giữ ǵn cương thổ đến 4O năm sau khi vua băng.

 

Vua Lê Thái Tổ rất khoan hậu với các công thần, những vị này tiếp tục trung kiên phục vụ qua những triều sau , sau khi Vua Lê Thái Tổ băng hà.

Vua Lê Thái Tổ mở kỳ thi vơ đầu tiên ở nước ta, tuyển dụng nhân tài về vơ.

Vua Lê Thái Tổ sắp đặt việc về sau rất cẩn thận, ngay khi mới lên ngôi. Do v́ nhà vua tài năng quán thế và v́ Vua Lê Thái Tổ là bậc đại anh hùng, bậc đại trượng phu.

Vua Lê Thái Tổ là bậc đại anh hùng, bậc đại trượng phu nên vua hành động v́ dân v́ nước, v́ kế lớn quốc gia, cho nên là đại trí.

 

Xem

       VII) Vua Lê Thái Tổ có tài huấn luyện vơ tướng

       XI) Mưu mẹo mai phục thần kỳ

 (Bài 1)

 

       X) Vua Lê Thái Tổ giỏi chiến lược hơn Gia Cát Lượng

(Bài 2)

 

       XVIII) Vua Lê Thái Tổ sắp đặt việc về sau rất cẩn thận

của Bài 3

 

       XXII) Vua Lê Thái Tổ: sự dụng binh là bất đắc dĩ

       XXIV) Vua Lê Thái Tổ rất khoan hậu với các công thần

(Bài 4)

 

       XXVI) Vua Lê Thái Tổ giảng hết mưu kế, chiến thuật mỗi trận đánh : đức lớn và qui mô lớn

       XXVIII) Vua Lê Thái Tổ: kỳ thi vơ đầu tiên ở nước ta

(Bài 5)

 

       XXXIX)Vua Lê Thái Tổ là bậc đại anh hùng, bậc đại trượng phu

(Bài 7)

 

                    [C̣n Tiếp]

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê Trịnh

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

       Trang Nhà  http://www.thivien.net/

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------