Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

       TQCDN = Tam Quốc CDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa

       ĐVSKTT = ĐVSK Toàn Thư = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

I) V́ lúc đó Lưu Bị đă chiếm được toàn cơi Kinh Châu

II) Tại sao Lưu Bị lại dại thế ?

III) Hiệp ước giữa hai nước, Lỗ Túc kư vào là lẽ đương nhiên

IV) La Quán Trung bôi nhọ Lỗ Túc biến Hiệp ước thành tṛ chơi trẻ con

V) Hiệp ước kư rồi, Lưu Bị trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu

VI) Lỗi lớn của Lưu Bị sau này : không trả Kinh Châu

VII) Lỗ Túc là nhân tài kiệt xuất

VIII) Giống như vụ án Trần Nguyên Hăn ở nước ta

IX) Độc giả Tam Quốc CDN b La Quán Trung vo tṛn vo méo thế nào cũng được

X) Độc giả ĐVSK Toàn Thư b nhà Mạc, nhà Trịnh vo tṛn vo méo thế nào cũng được

__________________________________________

 

 

TQ = Trọng Mưu Tôn Quyền

LB = Lưu Bị = Lưu Huyền Đức

LT = Lỗ Túc = Lỗ Tử Kính

GCL = Khổng Minh Gia Cát Lượng

LQT = La Quán Trung

TQCDN = Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa

CD= Chu Du = Chu Công Cẩn

LK = công tử Lưu Kỳ

LB-GCL = Lưu Bị và Gia Cát Lượng

TNH = Trần Nguyên Hăn

 

 

I) V́ lúc đó Lưu Bị đă chiếm được toàn cơi Kinh Châu

 

Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc.

V́ lúc đó Lưu Bị đă chiếm được toàn cơi Kinh Châu.

Lược thuật sự (theo TQCDN) :

       Sau trận Xích Bích, Chu Du thừa thắng tiến đánh Nam Quận. Thắng mấy trận (nhưng bị trúng tên tẩm độc của Tào Nhân), Chu Du tiến chiếm Nam Quận, th́ bị GCL phỗng tay trên. Quân hai bên đang găng nhau, th́ TQ cho gọi quân tiếp viện để đánh Hợp Ph́. CD bèn về Sài Tang dưỡng bệnh , sai Tŕnh Phổ và Lỗ Túc đem quân đi tiếp viện TQ.

       Khi Hợp Ph́ băi chiến, th́ ở Kinh Tương, LB đă chiếm được toàn cơi Kinh Châu.

T́nh thế đắc lợi như thế, vậy mà LB-GCL , sau vài lần thương thuyết của LT, lại kư Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ . Đây là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc. Và một dại dột lớn của LB.

 

 

II) Tại sao Lưu Bị lại dại thế ?

 

Tướng sĩ của Lưu Bị đă xông pha gian nan để chiếm được toàn cơi Kinh Châu. Vậy mà tại sao Lưu Bị và Gia Cát Lượng lại dại dột kư Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’, hẹn rằng khi chiếm được Tây Xuyên sẽ trả lại Kinh Châu’ cho Đông Ngô ?

 

1) Lư do chính là , lần thương thuyết trước đó, GCL đă hứa lời là sẽ trả lại Kinh Châu cho Đông Ngô, nếu Lưu Kỳ chết.

Và công tử Lưu Kỳ (con của Lưu Biểu) vừa mới chết.

Lần thương thuyết trước đó, GCL đă thuyết rằng LB giúp công tử Lưu Kỳ giữ Kinh Châu là thuận đạo, v́ Kinh Châu là đất của Lưu Biểu, lại mời công tử ra chào LT. Lỗ Túc nh́n thần sắc LK, biết LK sắp mất, nên đề nghị rằng nếu công tử chẳng may thất lộc, th́ phải trả Kinh Châu cho Đông Ngô. GCL bằng ḷng, v́ lẽ LK c̣n trẻ dễ ǵ chết được (Xem ra, Lỗ Túc coi người giỏi hơn GCL)

 

2) Lư do phụ là lư do hiển nhiên : GCL e ngại binh lực của Ngô , lại sợ Tào Tháo đánh úp từ phương bắc

GCL e ngại binh lực của Ngô, điều này cũng có nghĩa rằng chuyện ‘‘GCL phỗng tay trên Nam Quận’’, trước khi Chu Du sai Tŕnh Phổ và LT đem quân đi tiếp viện TQ, có thể chỉ là do LQT bịa ra.

 

 

III) Hiệp ước giữa hai nước, Lỗ Túc kư vào là lẽ đương nhiên

 

TQCDN nói : Lỗ Túc kư vào văn tự để bảo lănh cho LB.

Thật là chuyện khôi hài ! bịa ra bởi LQT.

Thực tế là Hiệp ước giữa hai nước, Lỗ Túc kư vào là lẽ đương nhiên. LT đại diện cho Ngô. Điều đặc biệt là Kinh Châu có đến hai người kư : LB và GCL (chắc là Lỗ Túc bắt Gia Cát Lượng kư vào , để GCL khỏi nói lôi thôi, căi chầy, căi cối sau này)

Đây là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc ; lần thương thuyết trước đó, chỉ là hứa lời suông, nay lời hứa trở thành văn tự, Hiệp ước.

 

 

IV) La Quán Trung bôi nhọ Lỗ Túc biến Hiệp ước thành tṛ chơi trẻ con

 

Đọc TQCDN, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng LT ngây thơ, ngốc nghếch, b GCL vo tṛn vo méo thế nào cũng được

S thực th́ L Túc là một nhân tài kiệt xuất, b La Quán Trung bôi nhọ

La Quán Trung bôi nhọ Lỗ Túc biến Hiệp ước thành tṛ chơi trẻ con. Sự thực th́ LB-GCL phải nhượng bộ, đă chiếm được toàn cơi Kinh Châu mà lại kư Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ !

Và dĩ nhiên là Lỗ Túc không hề bị TQ mắng mỏ, gắt gỏng v́ cái Hiệp ước này, mà ngược lại.

 

Chẳng lẽ Tôn Quyền ngu muội đến mức phong một tên ngây thơ, ngốc nghếch làm Đại Đô Đốc ?. Ta biết ít nhất hai do Lỗ Túc được làm Đại Đô Đốc :

_câu nói của L Túc: ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’. Xem bài :

       Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

_cái Hiệp ước này

 

 

V) Hiệp ước kư rồi, Lưu Bị trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu

 

Từ khi có cái Hiệp ước này, Lưu Bị trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu ở  Kinh Châu . Chính GCL và Bàng Thống cũng nói với Trương Tùng như vậy, khi Trương Tùng ghé Kinh Châu sau khi Trương đi sứ, triều kiến Tào Tháo ở kinh đô.

 

 

VI) Lỗi lớn của Lưu Bị sau này : không trả Kinh Châu

 

Người quân tử, bậc nhân quân nói lời phải giữ lời, huống chi đă kư Hiệp ước.

Sau khi lấy được Tây Xuyên, Lưu Bị không trả Kinh Châu. Đây là lỗi lớn của Lưu Bị và Gia Cát Lượng .

 

 

VII) Lỗ Túc là nhân tài kiệt xuất

 

Lỗ Túc là nhân tài kiệt xuất, b La Quán Trung bôi nhọ.

Người thời nay tin LQT, chê LT ngây thơ, ngốc nghếch, b GCL vo tṛn vo méo thế nào cũng được.

 

Thời Tam Quốc, Lỗ Túc có tiếng là nhân tài kiệt xuất.

Khoảng 10 năm sau có cái Hiệp ước này, Lưu Bị khởi quân nghiêng nước đánh Đông Ngô, TQ bèn nhún ḿnh cầu cứu Ngụy. Sứ giả của Ngô là Triệu Tư, bị hỏi về tư cách của Ngô-Hầu, khoe rằng TQ có đủ Thông, Minh, Nhân , Trí, Hùng, Lược và giải thích chữ đầu tiên ‘Thông’ như sau :

_cất nhắc Lỗ Túc từ chỗ thường nhân lên địa vị đô đốc là Thông !

Cuối cùng, vua Ngụy Tào Phi khen Triệu Tư là xứng với câu ‘‘Đi sứ bốn phương không nhục mệnh vua’’

 

Sở dĩ Triệu Tư đem ngay Lỗ Túc ra để khoe tư cách của Ngô-Hầu, là v́ thời ấy ông nổi tiếng là nhân tài kiệt xuất.

 

 

VIII) Giống như vụ án Trần Nguyên Hăn ở nước ta

 

Vụ Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ này rất giống vụ án Trần Nguyên Hăn ở nước ta

 

1) vụ án Trần Nguyên Hăn

Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng, là phải đạo .

Bởi v́ có ba lư do để bắt TNH và chỉ cần một lư do, trong ba lư do, cũng đủ để bắt TNH, đó là :

_Khi về hưu Trần Nguyên Hăn cho xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới.

Với hành động như vậy, ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi.

Không những thế, Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ trong vụ này (không hề giết hại con cái TNH, vẫn tin dùng Nguyễn Trăi). Vậy mà nhà vua bị mang tiếng là giết hại công thần.

Xem bài

       Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

       Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo 2

 

2) Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’

là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc. Chỉ cần biết chi tiết ‘‘lúc đó Lưu Bị đă chiếm được toàn cơi Kinh Châu’’ là thấy được điều này.

Vậy mà, LT bị mang tiếng là ngây thơ, ngốc nghếch !

 

 

IX) Độc giả Tam Quốc CDN b La Quán Trung vo tṛn vo méo thế nào cũng được

 

Lỗ Túc là nhân tài kiệt xuất, b La Quán Trung bôi nhọ.

Người thời nay tin LQT, chê LT ngây thơ, ngốc nghếch, b Gia Cát Lượng vo tṛn vo méo thế nào cũng được.

Sự thực là :

        Độc giả Tam Quốc CDN b La Quán Trung vo tṛn vo méo thế nào cũng được

 

 

X) Độc giả ĐVSK Toàn Thư b nhà Mạc, nhà Trịnh vo tṛn vo méo thế nào cũng được

 

Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng, là phải đạo .

Không những thế, Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ trong vụ này (không hề giết hại con cái TNH, vẫn tin dùng Nguyễn Trăi). Vậy mà nhà vua bị mang tiếng là giết hại công thần. Bởi v́ ĐVSKTT , quốc sử của nhà Trịnh, bịa rằng vua Lê nghe lời dèm pha, giết hại công thần.

ĐVSKTT , quốc sử của nhà Trịnh, lại bịa rằng Vua Lê Thái Tổ đa nghi hiếu sát trong khi Vua Lê Thái Tổ , bậc đại anh hùng, rất nhân từ trong vụ này và trong nhiều việc khác như đă tha hơn 10 vạn hàng binh . . .

 

Sự thực là :

       Độc giả ĐVSK Toàn Thư b nhà Mạc, nhà Trịnh vo tṛn vo méo thế nào cũng được

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê Trịnh

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

 

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

       Trang Nhà  http://www.thivien.net/

       Đinh tộc ngọc phả

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Tây Sơn bi hùng truyện, Lê Đ́nh Danh

       Nhà Tây Sơn, Quách Tấn và Quách Giao

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

--------------------------------------------------

    * Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

------------------------------------------------------------------