Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

( Sử nhà Lê chính thống trong ĐVSKTT, bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung;  _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

 

                           Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Lời bàn của Lệnh Vọng

II) Đọc lời bàn của Lệnh Vọng, biết ngay Lệnh Vọng là người nhà Mạc

III) Lệnh Vọng là ai ? _Là Tống Lệnh Vọng, quan của nhà Mạc

IV) Đem lời bàn của Lệnh Vọng vào ĐVSKTT , họ Trịnh muốn vu khống Vua Lê Thái Tổ và các Vua Lê khác

V) Nhóm Lê Hi chẳng biết ǵ về sử !!! (Họ chẳng phải là sử thần)

VI) ĐVSKTT, bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung

VII) Đă có dư bằng chứng : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê, c̣n nhiều bằng chứng khác

__________________________________________

 

 

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

LSTL = Lam Sơn Thực Lục

VGTKTL= VGTKTLuận = Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

 

TNH = Trần Nguyên Hăn

NT = Nguyễn Trăi

VT = Vương Thông

 

 

Bài này c̣n có một tựa đề nữa, là :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh 4, chẳng phải của nhà Lê 4

do đó , tôi thêm ‘‘Quốc sử của nhà Trịnh 4’’, vào cuối tựa đề thứ nh́

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Xem bài viết

       18)  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

       74) Sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là tác phẩm của Trịnh Căn (chúa Trịnh)

       (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 2)

       82)  Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

             ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

 

 

Sử gia thời nay và triều Nguyễn tưởng lầm rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Lê , do đó tin lời vu khống ‘đa nghi hiếu sát’ của ĐVSKTT về Vua Lê Thái Tổ và nhiều điều sai trái khác.

 

 

I) Lời bàn của Lệnh Vọng

 

===== ĐVSKTT :

(Bản của Lệnh Vọng đại ư nói):

Tai ho người Minh gây ra, t c xưa chưa bao gi . Thái T đem quân một l diệt được giặc mạnh trăm vạn quân, trong hơn 10 năm thiên h đại định, việc ấy cũng đă khó rồi. Lại c̣n đích thân đem sáu quân, đánh dẹp bốn cơi, b́nh đượcờng L, Cẩu Hiểm, dẹp được Thái Nguyên, Tuyên Quang; Chiêm Thành phải phục tùng, Ai Lao phải khiếp s. Công Đức lớn lao, không ai hơn được. Nhưng làm nhiều chuyện chém giết, nhiều điều bất nhân. Thái Tông trọng đạo sùng nho, m khoa thi chọn người tài, dùng người hiền nghe lời can, kính trời, chăm dân, cũng là bậc vua siêng năng. Nhưng say đắm tửu sắc, khi chết không được vẹn toàn. Nhân Tông [69a] trong tuổi ấu thơ, gi vận phong hanh, mẫu hậu nắm quyền, trong cơi yên tĩnh. Nhưng không may gặp biến, rất đáng xót thương. Thánh Tông đương lúc trong nhà hoạn nạn, mọi người cùng suy tôn lên gi ngôi cao, sửa làm trăm việc. Lập ph v, định quân chế, chấn hưng l nhạc, chọn dùng người liêm khiết tài năng, đánh dẹp Bắc phương, m mang b cơi. Trà Toàn chịu bắt, Lăo Qua tan v, nước Lưu Cầu xe thây, giặc Cầm Công chạy chết, bốn r thần phục, tám cơiớng theo, trong khoảng 38 năm, thiên h yên tr. Sao phồn thịnh vậy! Hiến Tông đ ḷng mưu tr ngôi không lâu, Túc Tông tôn sư trọng đạo ít tuổi, chết yểu. Nối theo th́ Mẫn L bạo ngược đạo, Linh Ânớpớc giết vua, Đà Dương Vương th́ nội loạn bỡng bức, Cung Hoàng Đế th́ ngôi trời đă chuyển dời, c̣n làm được nữa! ======

 

Rất may là đoạn văn trên có đề tên Lệnh Vọng !

 

 

II) Đọc lời bàn của Lệnh Vọng, biết ngay Lệnh Vọng là người nhà Mạc

 

Đọc lời bàn của Lệnh Vọng, ta có thể biết ngay Lệnh Vọng là người nhà Mạc, bởi v́ :

_gọi vua Lê Tương Dực là Linh Ẩn . ‘Linh Ẩn vương’ là tước do Trịnh Duy Sản ‘‘truy phong’’ cho vua Lê Tương Dực sau khi đă giết vua. Chỉ có những kẻ đại nghịch vô đạo hay người nhà Mạc mới gọi vua Lê Tương Dực là Linh Ẩn

(Trong trường hợp không biết tôn hiệu của vua, th́ phải dùng niên hiệu, tức là phải gọi vua Lê Tương Dực là Hồng Thuận)

_gọi vua Lê Chiêu Tông là Đà Dương Vương, là tước do Mạc Đăng Dung ‘phong’ cho vua

_bảo vua Lê Tương Dực là ớpớc giết vuasai ! đối chọi chan chát với lời phê ‘‘Mẫn L bạo ngược đạo’’, một khi Mẫn L bạo ngược đạo, th́ đánh Mẫn L đâu th gọi là cướpớc giết vua !

(‘‘Mẫn L’’ là vua Uy Mục ; khi vua Lê Tương Dực khởi nghĩa đánh Uy Mục, th́ rất nhiều trung thần nhà Lê đă hưởng ứng, như Lương Đắc Bằng, Nguyễn văn Lang, Lê Tung . . .)

_lại bảo là đến ‘‘Cung Hoàng Đế th́ ngôi trời đă chuyển dời’’ ! Rơ ràng là giọng điệu của nhà Mạc !

( Gọi ‘‘Cung Hoàng Đế’’ một cách khá l phép, Cung Hoàng Đế là do Mạc Đăng Dung lập nên (, rồi sau đó Mạc Đ D giết vua Cung Hoàng). )

 

Ngoài ra, c̣n vu khống Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông:

_ vu khống Vua Lê Thái Tổ là ‘‘làm nhiều chuyện chém giết, nhiều điều bất nhân’’ ; lời vu khống này được lập lại trong ĐVSKTT, quyển 10. Là lời vu khống , v́ cũng như quyển 10 đâu có bao giờ nêu tên người bị giết đâu ! Sự thực th́ Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ. Như trong Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung nói rằng Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ. Vua Lê Thái Tổ đă tha 15 vạn hàng binh và đối đăi khoan hậu với mọi người. Tôi đă viết khá nhiều bài về việc này ;

 

Xem :

79)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 1

81)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 2

             ( Trong vụ án Trần Nguyên Hăn, thực ra, Nguyễn Trăi rất đáng bị nghi ngờ , nhưng vẫn được trọng dụng , đến năm 1431, c̣n được thăng làm Vinh lộc Đại phu )

 

37)  Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

23)  Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

       ( Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt TrầnNguyênHăn và giết Phạm Văn Xảo )

 

30)  Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng

 

61) Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 7

       ( Gia Cát Lượng là kẻ định bá đồ vương, Vua Lê Thái Tổ là bậc đại anh hùng, bậc đại trượng phu )

       ( Gia Cát Lượng không được ḷng quân dân, Vua Lê Thái Tổ là lănh tụ nghĩa quân được quân dân tôn sùng ngưỡng mộ )

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

 

_ vu khống Vua Lê Thái Tông là ‘‘say đắm tửu sắc’’, lời vu khống này được lập lại trong ĐVSKTT, quyển 11. Là lời vu khống , v́ nếu Vua Lê Thái Tông là ‘‘say đắm tửu sắc’’, th́ không bao giờ Vũ Quỳnh lại khen vua là đức như vua Thuấn.

 

 

III) Lệnh Vọng là ai ? _Là Tống Lệnh Vọng, quan của nhà Mạc

 

Lệnh Vọng là ai ? _Là Tống Lệnh Vọng.

Tống Lệnh Vọng :

       người làng Nghinh Lạp, huyện Đông Lan, tỉnh Thái B́nh

       đỗ tiến sĩ thời Mạc Hậu Hợp năm 1583

       làm quan nhà Mạc đến chức Tham chính

 

Chú thích

ĐVSKTT, NXB KHXH, 1993, có chú thích:

       Lệnh Vọng là Tống Lệnh Vọng, theo Gaspardone trong Bbliographie Annamite

Từ đó , tôi truy ra tung tích Tống Lệnh Vọng.

Ở đây viết tiểu sử Tống Lệnh Vọng theo

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

 

 

IV) Đem lời bàn của Lệnh Vọng vào ĐVSKTT , họ Trịnh muốn vu khống Vua Lê Thái Tổ và các Vua Lê khác

 

Đem lời bàn của Lệnh Vọng vào ĐVSKTT , đây là bằng chứng rằng họ (chúa) Trịnh muốn vu khống Vua Lê Thái Tổ và các Vua Lê khác

 

 

V) Nhóm Lê Hi chẳng biết ǵ về sử !!! (Họ chẳng phải là sử thần)

 

Nhóm Lê Hi chẳng biết ǵ về sử !!! nếu ta đọc ĐVSKTT từ quyển 10 đến 15 th́ ta thấy như vậy. Họ chẳng biết đâu là chính thống đâu là thí nghịch, chẳng biết khi nào dùng niên hiệu, khi nào không ; cuối cùng thẩy vào ĐVSKTT hai lời bàn khác nhau

       lời bàn của Đăng Bính, tác giả cuốn Dă Sử, đầu đời Lê Trịnh (lời bàn rất đứng đắn)

       lời bàn của nhà Mạc

Nhóm Lê Hi chẳng biết ǵ về sử !!! tuy nhiên ta thấy rằng họ theo lời bàn của nhà Mạc ở những điểm chính yếu : khi bàn về tư cách các Vua Lê, với mục đích vu khống Vua Lê Thái Tổ và các Vua Lê

Bởi v́ họ chẳng phải là sử thần

Và bởi v́ họ cam tâm chịu sự điều động của Trịnh Căn.

 

 

VI) ĐVSKTT, bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung

 

Sau khi đọc Lời bàn của Lệnh Vọng, đă nêu trên, ta thấy rằng ĐVSKTT, bản in Chính Ḥa (năm 1697), là rập khuôn theo lời bàn này : những lời phê tổng quát về các vua Lê rất giống lời bàn của Lệnh Vọng.

Không những thế,

       ĐVSKTT nói ‘‘Bản của Lệnh Vọng đại ư nói’’

cho thấy rằng một bản ĐVSKTT, Bản của Lệnh Vọng, hiện hữu vào lúc Mạc Hậu Hợp bị bắt và nhà Lê-Trịnh tái chiếm Thăng Long. Bản của Lệnh Vọng này là tập hợp

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư (Ngô Sĩ Liên)

       Tam Triều Bản Kỷ (Ngô Sĩ Liên)

       Việt Giám Thông Khảo (Vũ Quỳnh)

       Tứ Triều Bản Kỷ (Vũ Quỳnh)

bị Tống Lệnh Vọng, sửa đổi , thêm bớt ; cộng với đoạn sử về 3 vua cuối nhà Lê chính thống (vua Lê Tương Dực, vua Lê Chiêu Tông và vua Lê Cung Hoàng) do chínhTống Lệnh Vọng viết.

 

Để rồi,

       Sử nhà Lê chính thống trong ĐVSKTT, bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung

 

 

VII) Đă có dư bằng chứng : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê, c̣n nhiều bằng chứng khác

 

Đến đây, sau ba bài viết

       18)  Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

       74) Sử nhà Lê trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là tác phẩm của Trịnh Căn (chúa Trịnh)

       (Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 2)

       82)  Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

       ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

 

những bài viết về TNH, PVX, và bài viết này,

ta đă có dư bằng chứng rằng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

C̣n nhiều bằng chứng khác sẽ tiếp tục ở bài tới của loạt bài

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

Xem

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi(bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

 

       Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                    Mục Lục Lê Chi viên Phá án

                           Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

-------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * Thơ *

---------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *Bài mới Kiến Tánh *