Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

( Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử ? _Cách giải thích hợp lư nhất cho vụ án Trần Nguyên Hăn )

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

 

Dàn Bài :

 

TNH = ông Trần Nguyên Hăn

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

I) Lược truyện

II) Một số người họ Trần nói: TNH thoát chết

III) Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử ?

IV) Cách giải thích hợp lư nhất v́ Trần Nguyên Hăn . . . biết bơi

V) Và v́ chẳng lẽ Trần Nguyên Hăn lại quá vụng về . . .

VI) TNH dặn trước các thủ hạ địa điểm trầm ḿnh

VII) Đền thờ TNH được dựng lên khi nào

             [ C̣n tiếp ]

__________________________________________

 

 

 

TNH = ông Trần Nguyên Hăn

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

 

 

I) Lược truyện

 

Đầu năm Thuận thiên (1428), Vua Lê Thái Tổ phong thưởng cho các công thần rồi lên ngôi. Một thời gian ngắn sau, Trần Nguyên Hăn từ quan.

Đầu năm sau, Vua Lê Thái Tổ sai 42 vơ sĩ đi bắt TNH

 

A) Có ba lư do, đ bằng chứng đ bắt Trần Nguyên Hăn:

1) Trần Nguyên Hăn đă phê b́nh sai tướng của vua, phạm tội khi quân !

2) Khi về hưu Trần Nguyên Hăn cho xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới.

3) TNH đă liên lạc và xúi Bế Khắc Thiệu làm loạn.

 

B) Chỉ cần một lư do, trong ba lư do trên, cũng đủ để bắtTNH, đó là :

_Khi về hưu Trần Nguyên Hăn cho xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới.

1) Đây là bằng chứng mưu phản. Bằng chứng mưu phản rơ ràng.

‘‘đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới’’ để làm ǵ ? _nếu không phải là để mưu phản

2) Ngoải ra, ‘‘xây dưng phủ đệ to lớn’’ lại là vi phạm luật pháp quốc gia.

 

Xem bài

       Vua Thái T bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng b bắt thôi )

 

và bài

       Vua Thái T bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo 2

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng b bắt thôi 2 )

 

C) TNH không kháng cự, cùng người vợ ba và con thứ của Trần Nguyên Hăn là cậu bé Trần Quốc Duy, về kinh, và bảo những người con lớn trốn đi.

Giữa đường TNH nhảy xuống sông tự tử.

(cậu bé Trần Quốc Duy đến thời Nhân Tông được làm quan)

 

 

II) Một số người họ Trần nói: TNH thoát chết

 

Theo một số người , tự xưng là ḍng dơi nhà Trần, th́ Trần Nguyên Hăn không bị chết ch́m sông,

Ông đă thoát chết ; có nơi nói là TNH đă dựng nên một chi nhánh họ Trần khác , ở Nghệ An.

 

 

III) Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử ?

 

Một số người , tự xưng là ḍng dơi nhà Trần, nói rằng TNH đă thoát chết.

Đối với tôi, nếu điều đó đúng , th́ có nghĩa là Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử. Tức là, Trần Nguyên Hăn đă dùng kế ‘Kim thiền Thoát Xác’

 

Giả thuyết này không phải là phi lư, tôi sẽ phân tích trong bài này

 

 

IV) Cách giải thích hợp lư nhất v́ Trần Nguyên Hăn . . . biết bơi

 

Trần Nguyên Hăn đă dùng kế ‘Kim thiền Thoát Xác’ ?

_Đây là cách giải thích hợp lư nhất ( của tất cả các sự kiện liên quan đến vụ án TNH) v́ khó ḷng mà nói rằng Trần Nguyên Hăn đă tự trầm ḿnh mà chết : v́ TNH . . . biết bơi

 

Làm sao biết là TNH . . . biết bơi ? _V́ TNH thuận thủy tính :

_Vua Lê Thái Tổ đă có lần sai TNH dùng thủy binh đi đánh giặc

_một lư do TNH bị vua Lê bắt là khi về hưu đă đóng thuyền

Một ông tướng thủy quân nếu không biết bơi th́ là chuyện hi hữu

 

TNH biết bơi, khó ḷng mà nghĩ rằng TNH đă tự tử bằng cách nhảy xuống sông

 

( Theo những thông tin hiện có trên internet, th́ bị áp giải về kinh, nhưng TNH khá tự do : không bị giam vào một pḥng, không bị trói,. Có nơi c̣n nói TNH và vợ con đi trên một thuyền riêng.

Do đó có thể nhảy xuống sông.

Sự tự do này có thể hiểu được v́ : vua Lê không có ra lịnh giết, TNH không kháng cự và chắc là TNH bảo với các vơ sĩ rằng sẽ về kinh trần t́nh với nhà vua)

 

 

V) Và v́ chẳng lẽ TNH lại quá vụng về . . .

 

Từ khi về hưu, cách cư xử của TNH thật quá vụng về : xây dưng phủ đệ to lớn, đóng thuyền bè, tuyển tráng binh, tích trữ khí giới . . .

Chẳng lẽ TNH lại quá vụng về đến mức không biết rằng những hành động này là bằng chứng phản nghịch ?

_Không ! Trần Nguyên Hăn thừa biết rằng những hành động này sẽ bị mọi người xem là phản nghịch.

Vậy mà TNH vẫn làm.

Tại sao ?

_V́ TNH muốn bị bắt ! Để dùng kế ‘Kim thiền Thoát Xác’ mà biến dạng.

 

IV) và V) cho thấy là kế ‘Kim thiền Thoát Xác’ là cách giải thích hợp lư nhất cho hành động của Trần Nguyên Hăn

 

 

VI) TNH dặn trước các thủ hạ địa điểm trầm ḿnh

 

Một khi muốn thực thi kế ‘Kim thiền Thoát Xác’, th́ Trần Nguyên Hăn dặn trrước các thủ hạ địa điểm trầm ḿnh.

Bởi thế, đêm đó,  thủ hạ TNH đă túc trực sẵn, trên một chiếc thuyền, để đề pḥng bất trắc. Họ có thể sửa soạn một xác chết để thế thân TNH _nếu họ thấy là cần thiết (Có lẽ không cần đâu, v́ TNH tự tử ở sông Lô (tức sông Hồng), mà sông Hồng là con sông lớn, một người trầm ḿnh , không t́m thấy xác, chẳng có ǵ đáng ngạc nhiên)

 

 

VII) Đền thờ TNH được dựng lên khi nào

 

Vấn đề là đền thờ TNH được dựng lên khi nào ? Ngay sau vụ tự tử hay sau này, khi nhà Mạc truy phong Trần Nguyên Hăn làm Tả Tướng Quốc Trung Liệt Đại vương ?

 

Đền thờ Trần Nguyên Hăn chính là phủ đệ cũ của TNH được sửa sang lại.

Sau khi TNH tự tử th́ gia tài bị tịch biên, nên đền thờ Trần Nguyên Hăn chẳng thể có vào thời điểm vua Thái Tổ, Thái Tông và 11 năm đầu triều Nhân Tông.

 

Nhiều người nói rằng đền thờ Trần Nguyên Hăn xây lên khi vua Nhân Tông đại xá. Nói vậy chỉ đúng phân nửa.

 

1) Khi vua Nhân Tông đại xá ,Trần Quốc Duy được Vua Nhân Tông phong làm quan. V́ Trần Quốc Duy là con thứ, nên ruộng vườn tài sản TNH được giao lại cho người con trưởng. T́m người con trưởng của TNH chẳng khó ǵ , v́ khi TNH bị bắt, mấy người con trốn ở đâu, vua Lê đều biết ( các thám tử của Vua Lê Thái Tổ rất giỏi ), Vua Lê Thái Tổ biết họ ở đâu, và chỉ giám sát để xem họ có làm phản hay không.

 

( Các thám tử của Vua Lê Thái Tổ rất giỏi , xem bài :

       Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

       ( Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt TrầnNguyênHăn và giết Phạm Văn Xảo )

)

 

2) Nhận được tài sản rồi con cháu TNH không được quyền ở phủ đệ ( cũng như trước đó, TNH không có quyền xây phủ đệ), nên sửa sang phủ đệ thành từ đường của họ Trần.

 

3) Đời Nhân Tông, phủ đệ cũ của TNH trở thành từ đường của họ Trần, của họ Trần chớ không phải của Trần Nguyên Hăn . V́ :

_đại xá không có nghĩa là được vô tội, Trần Nguyên Hăn vẫn là kẻ phản nghịch

_vả lại, tổ họ Trần làm vua, cao sang hơn TNH nhiều.

 

4) Từ đường của họ Trần trở thành đền thờ Trần Nguyên Hăn khi nhà Mạc truy phong TNH làm Tả Tướng Quốc Trung Liệt Đại vương

 

Đền thờ Trần Nguyên Hăn có từ đời nhà Mạc.

 

Thời Lê Trung Hưng, mấy chữ ‘‘Tả Tướng Quốc Trung Liệt Đại vương’’ đáng lẽ phải bị xóa , nhưng vẫn c̣n, v́ Lê Trung Hưng là thời nhà Trịnh, chẳng phải nhà Lê.

 

                    [ C̣n tiếp ]

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê Trịnh

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi)

       Khâm Định Việt S Thông Giám Cương Mục, s quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

 

       Các nhà khoa bảng Việt nam, chủ biên Ngô Đức Thọ

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

 

       Đinh tộc ngọc phả

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

*

*

      Trang Nhà Lê Anh Chí

-----------------------------------------------

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

-----------------------------------------------------------

* Mục Lục * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

-----------------------------------------------------------

* Nối kết Phật Pháp * Gia * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------