B́nh luận Đông Châu Liệt Quốc : Thành Đắc Thần chết v́ có ... miễn tử bài !

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Thành Đắc Thần có miễn tử bài 

II) Thành Đắc Thần vũ dũng , hiếu thắng, trung thần

III) Thành Đắc Thần thắng Tống Tương Công

IV) Thành Đắc Thần nhất định đánh Tấn Văn-công và hứa với Sở Thành vương ...

V) Thành Đắc Thần thua trận, xin vua khỏi tội chết, vua không tha

VI) Vĩ Giả nhắc cha ḿnh vụ miễn tử bài của Thành Đắc Thần

VII) Thành Đắc Thần đă chết ...

VIII) Thành Đắc Thần cố chấp nhưng là Anh-hùng , thật đáng thương !

__________________________________________

 

Bài B́nh luận Đông Châu Liệt Quốc  này chỉ ra rằng Thành Đắc Thần cố chấp nhưng là Anh-hùng , thật đáng thương ! Trong bài, tôi nói ra một sự kiện kỳ lạ , rằng thật ra, Thành Đắc Thần chết v́ có ... miễn tử bài !

 

TĐT = Thành Đắc Thần

 

 

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Đại Việt Sử Kư Toàn Thư được (bị) xuất bản năm 1697, dưới thời Trịnh Căn, do nhóm Lê Hi ‘biên soạn’,  là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê (nhóm Lê Hi , 13 người, chẳng có người nào là sử thần)

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

              ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

       Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

 

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Vua Lê Thái Tổ là bậc Đại anh hùng , bậc Đại trượng phu, bậc thánh vương ...

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê    Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

201)        Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê  Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112)        Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

 

 

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem :

105)        Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

 

 

I) Thành Đắc Thần có miễn tử bài 

=-=-=-=- Đông Châu Liệt Quốc :

... Vĩ Giả nói :
- Phụ thân không nhớ lời nói của người thầy đồng ở Phạm ấp tên là Quật Tự hay sao ?
Lă Thần nói :
- Con thử thuật lại cho cha nghe.
Giả nói :
- Quật Tự là người tài xem tướng lắm. Lúc đại vương ta c̣n làm thái tử, Quật Tự có nói : "thái tử cùng với Thành Đắc Thần và Đấu Nghi Thân, ba người này sau đều bất đắc kỳ tử ". Đại vương nhớ lời ấy, khi lên làm vua, ban cho Thành Đắc Thần và Đấu Nghi Thân mỗi người một cái miễn tử bài, cốt để làm cho lời nói của Quật Tự không ứng nghiệm được nữa ... =-=-=-=-

 

 

II) Thành Đắc Thần vũ dũng , hiếu thắng, trung thần

 

a) Thành Đắc Thần là kẻ vũ dũng , hiếu thắng, khi Sở Thành vương khen Ngụy Thù là vũ dũng (v́ đă khuất phục được một con ác mănh thú), th́ TĐT đ̣i tỉ thí ngay với  Ngụy Thù.

 

b) Ngay con ông là Thành Đại Tâm, lúc ấy mới 15 tuổi, cũng đă làm tướng, đă vũ dũng

 

c) Thành Đắc Thần là trung thần của Sở Thành vương, muốn làm nổi uy danh nước Sở.

 

 

III) Thành Đắc Thần thắng Tống Tương Công

 

Thành Đắc Thần là kẻ thắng Tống Tương Công, trong một trận nổi tiếng, nổi tiếng v́     a) Tống Tương Công, giương lá cờ Nhân Nghĩa, (do đó) không chịu đánh úp TĐT b) Thành Đắc Thần thủng thẳng đem quân qua sông, từ tốn lập trận , rồi thản nhiên tiến lên thắng Tống Tương Công !

 

 

IV) Thành Đắc Thần nhất định đánh Tấn Văn-công và hứa với Sở Thành vương ...

Thành Đắc Thần nhất định đánh Tấn Văn-công, người được Sở Thành vương hậu đăi lúc ṭng vong và được Sở Thành vương nể v́. TĐT hứa với Sở Thành vương rằng nếu thua trận , thua Tấn Văn-công, th́ xin chịu tội chết ...

 

 

V) Thành Đắc Thần thua trận, xin vua khỏi tội chết, vua không tha

 

Thành Đắc Thần thua trận, xin vua khỏi tội chết :

=== ==Đông Châu Liệt Quốc :

... Đi đến đất Liên Cốc, Thành Đắc Thần điểm duyệt tướng sĩ thấy chết hại rất nhiều, th́ than van khóc lóc mà nói rằng :
- Ta muốn lảm cho nổi uy danh nước Sở, chẳng ngờ lại mắc phải mưu nước Tấn, đến nỗi thua quân, thật là tội đáng chết lắm !
Nói xong, liền cùng với Đấu Nghi Thân và Đấu Bột đều ở lại đất Liên Cốc, mà sai con là Thành Đại Tâm đến Thân Thành yết kiến Sở Thành vương để xin chịu tội chết. Sở Thành vương nổi giận mà mắng rằng :
- Cha mày khi trước đă có nói : "Nếu không đánh được quân Tấn th́ xin chịu tội chết", nay c̣n kêu ca ǵ nữa ?
Thành Đại Tâm sụp lạy mà nói rằng :
- Cha tôi biết tội đă nhiều, toan liều ḿnh tự tử, nhưng tôi cố ngăn lại, muốn để đại vương trị tội, khiến cho phép nước được nghiêm minh.
Sở Thành vương nói :
- Phép nước Sở xưa nay, ai đánh giặc bị thua, cũng phải chết cả, các tướng nên liệu mà tự xử, chớ để làm bẩn lưỡi gươm của ta.
Thành Đại Tâm thấy Sở Thành vương không có ư thương xót, th́ khóc lóc mà lui ra, trở về báo cho Thành Đắc Thần biết. Thành Đắc Thần than rằng :
- Giả sử vua có tha cho ta, th́ ta cũng chẳng c̣n mặt mũi nào mà trông thấy phụ lăo ở đất Thân và đất Tức nữa ?
Nói xong, liền ngoảnh mặt về phía bắc lạy hai lạy, rồi tuốt gươm ra tự vẫn mà chết.  === ==
Lời bàn :

a) Thành Đắc Thần dĩ nhiên là có nhớ rằng ḿnh có miễn tử bài, nhưng không chịu nói ra

b) Thành Đắc Thần :

_-không muốn dùng miễn tử bài,

_-muốn rằng vua v́ 1) nhớ công lao mà tha tội 2) có ư thương xót, mà tha tội

c) Thành Đắc Thần rơ ràng là trung thần : dù bị vua xử tội chết, vẫn hướng về vua, lạy vọng hai lạy, rồi tuốt gươm ra tự vẫn ! (Khác hẳn với Trần Nguyên Hăn , sau này, ở nước ta)

 

 

VI) Vĩ Giả nhắc cha ḿnh vụ miễn tử bài của Thành Đắc Thần

=== == Đông Châu Liệt Quốc :

Vĩ Giả nói :
- Thành Đắc Thần là người ngang ngạnh mà kiêu ngạo, không thể nắm quyền hành một ḿnh được, nhưng nếu được một người trí mưu giúp vào, th́ có thể lập công. Nay dẫu bị thua nhưng ngày khác báo thù được nước Tấn, tất là Thành Đắc Thần, phụ thân nên can đại vương để mà giữ người ấy lại.
Vĩ Lă Thần nói :
- Nay đại vương đang tức giận, nói cũng vô ích.
Vĩ Giả nói :
- Phụ thân không nhớ lời nói của người thầy đồng ở Phạm ấp tên là Quật Tự hay sao ?
Vĩ Lă Thần nói :
- Con thử thuật lại cho cha nghe.
Vĩ Giả nói :
- Quật Tự là người tài xem tướng lắm. Lúc đại vương ta c̣n làm thái tử, Quật Tự có nói : "Thái tử cùng với Thành Đắc Thần và Đấu Nghi Thân, ba người này sau đều bất đắc kỳ tử ". Đại vương nhớ lời ấy, khi lên làm vua, ban cho Thành Đắc Thần và Đấu Nghi Thân mỗi người một cái miễn tử bài, cốt để làm cho lời nói của Quật Tự không ứng nghiệm được nữa. V́ đại vương đang khi tức giận, nên không nhớ ra, nếu phụ thân nhắc đến th́ thế nào đại vương cũng tha tội cho hai người ấy.
Vĩ Lă Thần tức khắc vào tâu với Sở Thành vương rằng :
-Thành Đắc Thần tội dẫu đáng chết, nhưng khi trước đây được đại vương ban cho một cái miễn tử bài, v́ vậy, tôi thiết tưởng đại vương cũng nên xá tội cho y.
Sở Thành vương ngạc nhiên mà rằng :
- Phải chăng là câu chuyện của Quật Tự ngày trước ? Nếu khanh không nhắc, th́ ta quên hẳn đi mất !
Sở Thành vương sai quan đại phu là Phan Uổng cùng với Thành Đại Tâm tức khắc truyền mệnh cho các tướng đều khỏi tội chết ...=== ==

 

 

VII) Thành Đắc Thần đă chết ...

Lịnh ân xá đă ban ra, nhưng Thành Đắc Thần đă chết :

=== == Đông Châu Liệt Quốc :

... Khi Phan Uổng và Thành Đại Tâm đi đến Liên Các th́ Thành Đắc Thần chết đă nửa ngày rồi. Đấu Nghi Thân đă thắt cổ treo lên xà nhà, nhưng thân thể to lớn, đứt dây rơi xuống lại vừa gặp có lệnh miễn tử đến, thành ra khỏi chết. Đấu Bột th́ c̣n có ư chờ chôn cất xong Thành Đắc Thần và Đấu Nghi Thân, rồi mới tự tử, bởi vậy cũng khỏi chết. Thành Đại Tâm ở lại Liên Cốc để khâm liệm cho cha, c̣n bọn Đấu Nghi Thân, Đấu Bột và Đấu Việt Tiêu th́ theo Phan Uổng về Thân Thành vào lạy tạ Sở Thành vương. Sở Thành vương thấy nói Thành Đắc Thần đă tự tử rồi, th́ thương xót vô cùng, rồi truyền thu quân trở về kinh đô nước Sở, cho Vĩ Lă Thần lên làm lệnh doăn, truất Đấu Nghi Thân ra trấn thủ Thương ấp, và Đấu Bột ra trấn thủ ở Tương thành.
Sở Thành vương lại nghĩ thương Thành Đắc Thần, cho con là Thành Đại Tâm và Thành Gia đều làm quan đại phu... === ==

 

Lời bàn :

Sở Thành vương thấy nói Thành Đắc Thần đă tự tử rồi, th́ thương xót vô cùng’ ; Sở Thành vương thương xót vô cùng, v́ biết rằng Thành Đắc Thần không chịu dùng miễn tử bài !

 

 

VIII) Thành Đắc Thần cố chấp nhưng là Anh-hùng , thật đáng thương !

 

Thành Đắc Thần hành sự có lúc hơi cẩu thả :

_-đánh nhau với Tống Tương Công ,Thành Đắc Thần thủng thẳng đem quân qua sông, từ tốn lập trận , không sợ Tống Tương Công đánh úp

_-Thành Đắc Thần nhất định đánh Tấn Văn-công, hứa với Sở Thành vương rằng nếu thua trận , thua Tấn Văn-công, th́ xin chịu tội chết ; trong khi quân đội của Tấn hùng mạnh

Thành Đắc Thần hành sự như vậy, v́ có miễn tử bài ,đến lúc bị tội lại không dùng miễn tử bài !

Thành Đắc Thần cố chấp (v́ nhất định không dùng miễn tử bài), nhưng là Anh-hùng (v́ không muốn lợi dụng miễn tử bài), thật đáng thương !

[Anh-hùng :

Nếu Thành Đắc Thần dùng miễn tử bài để thoát chết,

Th́ lời nói trước đó ("Nếu không đánh được quân Tấn th́ xin chịu tội chết") chỉ là lời đăi bôi, lời nói đầu môi chót lưỡi, chẳng phải là lời nói như rựa chém đá, chẳng phải là Đại trượng phu !

Thành Đắc Thần không dùng miễn tử bài, tức là đă tôn trọng lời nói trước đó ("Nếu không đánh được quân Tấn th́ xin chịu tội chết"), là lời nói như rựa chém đá, là Đại trượng phu, là Anh-hùng ! ]

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Sách tham khảo :

       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

       Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trăi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

       B́nh Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trăi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

       Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

       Việt sử Tiêu án, Ngô Th́ Sĩ

       Dư Địa Chí, Nguyễn Trăi (bị sửa đổi)

 

       Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

       Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

       Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

       Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

       An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

 

       Sử Kư , Tư Mă Thiên

       Sử Trung Quốc, Nguyễn Hiến Lê

       Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

       Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

       Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

       Nguyễn Trăi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

 

       Đông Châu Liệt Quốc

       Hán Sở Tranh Hùng

       Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

 

       Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

       Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

       Thái Công Binh Pháp

 

       Điểm Huyệt và Giải Huyệt, Lư Bảo Sơn

       Bí Pháp Tu Luyện Nội Công (Thiếu Lâm Công Phu), Trần Tiến

       Nội Đan, Lê Thành biên dịch

 

 

Tiểu thuyết kiếm hiệp :

       Anh Hùng Xạ Điêu, Kim Dung

       Thần Điêu Hiệp Lữ, Kim Dung

       Ỷ Thiên Đồ Long Kư, Kim Dung

 

       Tiểu Lư Phi Đao, Cổ Long

       Huyết Tâm Lệnh, Cổ Long

       Long Hổ Phong Vân, Cổ Long

 

       Bạch hổ Tinh quân, Ưu Đàm Hoa

       Giang Hồ Mộng Kư, Ưu Đàm Hoa

       Tần Nhương Thư, Ưu Đàm Hoa

 

 

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *