B́nh luận ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’:             Lưu Bang giết hại công thần 2 (do đó  nhà Hán phải triều cống Hung Nô 150 năm, triều chính nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu)

 

                            Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Giản Định đế giết hại công thần và anh hùng hào kiệt bỏ đi

Dẫn nhập : Hạng Vũ được xem là anh hùng, ngược lại với Lưu Bang 

Dẫn nhập : Nếu giết hại công thần th́ nước nhà nghiêng ngửa !

VIII) Ai bắn chết Lưu Bang ???

IX) Trương Lương được ‘tha chết’ v́ là văn nhân, v́ xin đi tu tiên và v́ không có tài cầm quân

X) Lưu Bang giết hại công thần, và tạo nên một công thần mới : ... Lă hậu !

XI) Thời Lưu Bang Hán Cao Tổ (202-195 trTL) dân chúng lầm than

XII) Nhắc lại : Các vơ tướng cựu thần của Lưu Bang (Hán Cao Tổ) đă làm loạn ( !!!) v́ không được phong thưởng ( !!!)

XIII) Hán Huệ đế (194-188 trTL) bỏ luật hiệp thư của nhà Tần, nhân từ nhưng là vua nhu nhược

XIV) Hầu hết những con trai của Lưu Bang đều hiền lành , Lạ thay !

XV) Lă hậu (187-180 trTL) : tối độc phụ nhân tâm , dâm ô , chuyên quyền và giết hại ít nhất 3 người con trai của Lưu Bang

XVI) Lă hậu (187-180 trTL) đại phong ḍng họ Lă

XV) Trần B́nh và Chu Bột diệt ḍng họ Lă

XVI) Trần B́nh và Chu Bột tàn nhẫn, dối trá, chẳng Anh-hùng, chẳng phải hiền thần

XVII) Trần B́nh và Chu Bột mời Lưu Hằng lên làm vua

XVIII) Nhà Hán thật may mắn : Lưu Hằng là Thái Tông Văn Hoàng Đế, một minh quân ...

XIX) Nhưng c̣n phải triều cống Hung Nô hơn 125 năm nữa, và có mầm mống phản loạn

__________________________________________

 

Bài viết này tiếp tục nói đến cái tai hại của sự việc Lưu Bang giết hại công thần,  Lưu Bang giết hại công thần và tạo nên một công thần mới :  Lă hậu. Lă hậu (187-180 trTL) : tối độc phụ nhân tâm , dâm ô , chuyên quyền , giết hại ít nhất 3 người con trai của Lưu Bang và  đại phong ḍng họ Lă do đó  triều chính nhà Hán nghiêng ngửa hơn 20 năm và nhà Hán suưt bị diệt bởi tay ... Lă hậu.

 

Dàn Bài Bài 1:

Dẫn nhập : Giản Định đế giết hại công thần và anh hùng hào kiệt bỏ đi

Dẫn nhập : Hạng Vũ được xem là anh hùng, ngược lại với Lưu Bang 

Dẫn nhập : Nếu giết hại công thần th́ nước nhà nghiêng ngửa !

I) Lưu Bang Hán Cao Tổ (202-195 trTL) vẫn dùng luật nhà Tần

II) Lưu Bang Hán Cao Tổ (202-195 trTL) cố sức giết Hàn Tín, Anh Bố , Bành Việt và tru di ba họ

III) Các vơ tướng cựu thần của Lưu Bang (Hán Cao Tổ) đă làm loạn ( !!!) v́ không được phong thưởng ( !!!)

IV) Lưu Bang (Hán Cao Tổ) trầy da tróc vảy mà chưa giết được Hàn Tín, cuối cùng nhờ Lă hậu giết và tru di ba họ Hàn Tín

V) Lưu Bang nghe lời Lă hậu giết, lóc thịt Bành Việt

VI) Lưu Bang  triều cống Hung Nô

VII) Năm 195 trTL Anh Bố bị giết, Lưu Bang  chết vài tháng sau

                                    (C̣n Tiếp)

 

hiệp thư = đốt sách nho

trTL = trước Tây Lịch

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

HSTH = Truyện ‘‘Hán Sở Tranh Hùng’’

ĐCLQ = Đông Châu Liệt Quốc

HV = Hạng Vũ

AB = Anh Bố

HT = Hàn Tín

BV = Bành Việt

LBa = Lưu Bang = Hán Cao Tổ

Hàn Tín, Anh Bố , Bành Việt

Lưu Bang , Gia Cát Lượng, Tào Tháo

SK =       Sử Kư  (Tư Mă Thiên)

STQ = Sử Trung Quốc (Nguyễn Hiến Lê)

ĐT = Đặng Tất

NCC = Nguyễn Cảnh Chân

GĐĐ = Giản Định đế

ĐT-NCC = Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân

 

Dẫn nhập : Giản Định đế giết hại công thần và anh hùng hào kiệt bỏ đi

 

Nước ta sau khi nhà Minh diệt nhà Hồ năm 1407, Giản Định đế nổi lên lập nhà Hậu Trần ; Nhờ sự pḥ tá của Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân

, nhà Hậu Trần  có cơ hưng khởi . Nhưng sau trận đại thắng Bồ Cô, Giản Định đế bất đồng ư kiến với ĐT về việc tiến thoái : nên hay không nên thừa thắng tiến đánh Đông Quan ? V́ lư do này và v́ nghe lời dèm pha, Giản Định đế sai vơ sĩ giết Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân. Thế là ḷng người ly tán và anh hùng hào kiệt bỏ Giản Định đế mà đi.

 

 

Dẫn nhập : Hạng Vũ được xem là anh hùng, ngược lại với Lưu Bang 

 

Từ sử sách, kể cả Sử Kư của Tư Mă Thiên, ta thấy rằng Lưu Bang xuất thân là người b́nh dân, là kẻ du đăng, đam mê tửu sắc, và là đại lưu manh. Với tính t́nh như thế, Lưu Bang giết hại công thần, th́ chẳng đáng ngạc nhiên !

Ngược lại với Lưu Bang,  Hạng Vũ được xem là anh hùng và Hạng Vũ không hề giết hại công thần.

 

 

Dẫn nhập : Nếu giết hại công thần th́ nước nhà nghiêng ngửa !

Hiển nhiên là : Nếu giết hại công thần th́ nước nhà nghiêng ngửa ! nước nhà không có nhân tài giữ ǵn biên cương và cai quản việc chính trị. Trường hợp nhà Hán của Lưu Bang c̣n tệ hại hơn v́ LBa bất tài , ḥan toàn nhờ vào Hàn Tín,Anh Bố, Bành Việt để đánh thành chiếm đất, chinh phục bốn phương  _-c̣n các vơ tướng cựu thần của Lưu Bang th́ không có tài nguyên soái ...

 

 

VIII) Ai bắn chết Lưu Bang ???

 

Nhắc lại : Khi giao chiến với AB, Lưu Bang bị trúng một mũi tên bắn từ hàng ngũ của quân tướng Anh Bố.

Sau khi Anh Bố bị giết, Lưu Bang  chết vài tháng sau, chính v́ bị mũi tên của quân tướng Anh Bố mà chết (vết thương không chữa khỏi) !!

Vậy, có một câu hỏi lịch sử: Ai bắn chết Lưu Bang ???. Tôi sẽ có một bài viết riêng về vụ này !

 

 

IX) Trương Lương được ‘tha chết’ v́ là văn nhân, v́ xin đi tu tiên và v́ không có tài cầm quân

 

LBa không giết Trương Lương v́

-Trương Lương là văn nhân, không có tài cầm quân và không nắm binh quyền

-Trương Lương xin đi tu tiên và tỏ vẻ ra là  thích tu tiên thật sự

 

 

X) Lưu Bang giết hại công thần, và tạo nên một công thần mới : ... Lă hậu !

 

Lưu Bang giết hại công thần, nhờ vào sự cố vấn và mưu mẹo của Lă hậu :

-Nhắc lại : Lưu Bang đi đánh Trần Hi , dặn Lă hậu ở nhà giết HT và dặn Tiêu Hà giúp Lă hậu, trong mưu toan này ! (HT bị tru di ba họ)

-Nhắc lại : Lă Hậu khuyên Lưu Bang giết, lóc thịt Bành Việt làm mắm gởi cho chư hầu. (Bành Việt cũng bị tru di ba họ)

Do đó, Lưu Bang tạo nên một công thần mới : ... Lă hậu !

công thần mới Lă hậu trở thành quyền thần (và gian thần ) sau khi LBa chết !

 

 

XI) Thời Lưu Bang Hán Cao Tổ (202-195 trTL) dân chúng lầm than

 

Nhắc lại : Lưu Bang Hán Cao Tổ (202-195 trTL) vẫn dùng luật nhà Tần

LBa có thương dân ǵ đâu ! LBa chẳng hề biết bổn phận làm vua và chẳng thương dân.

Hậu quả là : thời Lưu Bang Hán Cao Tổ (202-195 trTL) dân chúng lầm than, dân chúng ít cực khổ hơn dưới thời vua Tần, v́ LBa chém giết ít hơn vua Tần ...

 

XII) Nhắc lại : Các vơ tướng cựu thần của Lưu Bang (Hán Cao Tổ) đă làm loạn ( !!!) v́ không được phong thưởng ( !!!)

 

Nhắc lại (từ bài trước) : Các vơ tướng cựu thần của Lưu Bang (Hán Cao Tổ) đă làm loạn ( !!!) v́ không được phong thưởng ( !!!).

Nhắc lại  chuyện này, để chú thích rằng ngay ở bên Tàu, các vơ tướng công thần cũng chẳng thể chịu đựng một ông vua bất công và khinh dể công thần !

 

 

XIII) Hán Huệ đế (194-188 trTL) bỏ luật hiệp thư của nhà Tần, nhân từ nhưng là vua nhu nhược

 

Luật hiệp thư là luật đốt sách nho của Tần Thủy Hoàng.

Hán Huệ đế (194-188 trTL) , húy Lưu Doanh, con của LBa, bỏ luật hiệp thư của nhà Tần, đây là việc làm tốt đẹp của vua.

Hán Huệ đế nhân từ nhưng là vua nhu nhược, triều Hán Huệ đế, Lă hậu (mẹ Hán Huệ đế) hoàn toàn thống trị triều chính.

 

 

XIV) Hầu hết những con trai của Lưu Bang đều hiền lành , Lạ thay !

 

Lưu Bang là kẻ độc ác , bất nhân có tất cả 8 người con trai, Hầu hết những con trai của Lưu Bang đều hiền lành. Ngay cả Hán Huệ đế, con của Lưu Bang và Lă hậu (Lă hậu độc ác c̣n hơn Lưu Bang) lại là người rất nhân từ. Đây là trường hợp cây đắng sinh trái ngọt, Lạ thay !

 

 

XV) Lă hậu (187-180 trTL) : tối độc phụ nhân tâm , dâm ô , chuyên quyền và giết hại ít nhất 3 người con trai của Lưu Bang

 

Lă hậu (187-180 trTL) :

-là người bị xem là tượng trưng cho ‘tối độc phụ nhân tâm’ , đă hành hạ Thích Cơ một cách khủng khiếp

-chuyên quyền

-bị mang tiếng là dâm ô, v́ đă già, mà c̣n giấu đàn ông trong cung

-giết hại ít nhất 3 người con trai của Lưu Bang : gọi là ‘ít nhất’, v́ 3 người này có bằng chứng là bị Lă hậu giết ; có người con trai khác của Lưu Bang chết, không rơ lư do

-bắt Hán Huệ đế, con của Lưu Bang và Lă hậu, phải làm việc loạn luân : lấy cháu ruột làm hoàng hậu (cháu gọi bằng cậu) (vua không có con với hoàng hậu này , có lẽ v́ ông chỉ ‘gần gũi’ bà này một hai lần thôi).

-giết Hán Thiếu-đế, con của Hán Huệ đế và một người thiếp

 

 

XVI) Lă hậu (187-180 trTL) đại phong ḍng họ Lă

 

Lă hậu (187-180 trTL) phong vương cho ḍng họ Lă (cháu của Lă hậu), họ Lă được nắm giữ binh quyền.

V́ vụ này mà Vương Lăng từ chức thừa tướng, quyền thừa tướng về tay Trần B́nh và Chu Bột  (nhưng họ Lă vẫn nắm giữ binh quyền)

 

XV) Trần B́nh và Chu Bột diệt ḍng họ Lă

Lă hậu chết, Trần B́nh và Chu Bột bèn diệt ḍng họ Lă : Trần B́nh là văn nhân bày mưu, c̣n Chu Bột chỉ huy quân tướng diệt ḍng họ Lă  (lại một vụ tàn sát đẩm máu, đầu thời Hán !)

 

 

XVI) Trần B́nh và Chu Bột tàn nhẫn, dối trá, chẳng Anh-hùng chẳng phải hiền thần

Thời đó, có 2 Hán Thiếu-đế, xin gọi là Hán Thiếu-đế I và  Hán Thiếu-đế II, cả hai đều là con của Hán Huệ đế, không phải là con ruột của hoàng hậu của Hán Huệ đế, nhưng được bà này nuôi làm con.

Hán Thiếu-đế I đă bị Lă hậu giết, v́ vị vua trẻ này dám nói lời oán hận mẹ nuôi.

Sau khi Trần B́nh và Chu Bột diệt ḍng họ Lă , họ bèn giết Hán Thiếu-đế II, nói rằng vua không phải là con của Hán Huệ đế. Bọn giết vua thường vu khống như vậy ! (Giống như Nghi Dân, sau này ở nước ta, đă vu khống vị vua nhân hiếu Lê Nhân Tông ! )

Trần B́nh và Chu Bột trung với Lưu Bang, nhưng bất trung với Hán Huệ đế và Hán Thiếu-đế II , họ là kẻ tàn nhẫn, dối trá, chẳng Anh-hùng, chẳng phải hiền thần !

 

 

XVII) Trần B́nh và Chu Bột mời Lưu Hằng lên làm vua

 

Trong nước không vua, Trần B́nh và Chu Bột bèn mời Lưu Hằng, con của  Lưu Bang, lên làm vua

 

 

XVIII) Nhà Hán thật may mắn : Lưu Hằng là Thái Tông Văn Hoàng Đế, một minh quân ...

 

Lưu Hằng, con của  Lưu Bang, lên làm vua _-tức là Thái Tông Văn Hoàng Đế. Hán Thái Tông Văn Hoàng Đế là một minh quân, nhân từ

Nhà Hán và dân Hán thật may mắn ! sau bao năm bị nhà Tần, Hán Cao Tổ và Lă hậu thống trị, giờ được sống triều vua nhân từ

 

XIX) Nhưng c̣n phải triều cống Hung Nô hơn 125 năm nữa, và có mầm mống phản loạn

 

Nhưng nhà Hán c̣n

_-phải triều cống Hung Nô hơn 125 năm nữa, và

_-có mầm mống phản loạn  đó là loạn các thân vương : Lưu Bang phong các cháu ruột làm vương, làm phên dậu cho  Nhà Hán ; ḍng dơi những

vương này, dần dần có tham vọng nhiều hơn , rồi gây loạn.

(Hai việc này có liên quan mật thiết đến việc Lưu Bang giết hại công thần) ./.

 

 

*

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

 

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

              Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

       Mục Lục Thơ T́nh

Mục Lục Thơ Nụ cười

       Mục Lục Thơ xuân Tết

 

     Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục Nguyễn Trăi

       Mục Lục Trần Nguyên Hăn

 

Mục Lục Tam Quốc

       Mục Lục Trưng Triệu

                     Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

                            Mục Lục Tấn Quận Công

       Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đ́nh thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn *

------------------------------------------------------------------------

* ViệtSử, Văn 1 * ViệtSử, Văn 2 * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 *

------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí      * Bài mới Kiến Tánh * Thơ *

--------------------------------------------------------------------------

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

-----------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *